Danh sách, Lịch thi môn Triết học Mác-LêNin - Học kỳ 1 năm học 2023-2024

01/12/2023 12:29
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần HK1 năm học 2023-2024 trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi môn Triết học Mác-LêNin học trong HK1 năm học 2023-2024 như sau:
Tags:

I. Cách thức dự thi:  

  • Sv đọc kĩ danh sách (dưới đây) để xác định đúng Mã phòng thi, Thời gian (ngày, giờ) thi và Link phòng thi tương ứng của mình
  • SV đăng nhập vào hệ thống trực tuyến LMS theo tài khoản (hou) và mật khẩu của sinh viên, vào đúng đường liên kết phòng thi và chú ý cần vào sớm 10 phút trước mỗi ca thi.

 

Lưu ý: 

 

 

  • Sinh viên chuẩn bị đầy đủ thẻ sinh viên, tài khoản LMS của Trường trước khi thi
  • Sinh viên bị quên, mất mật khẩu tài khoản LMS: gọi cho các thầy/cô Hỗ trợ kỹ thuật 

 

 

II. Mã phòng thi, Thời gian thi, Link phòng thi, CB hỗ trợ kỹ thuật ... cho học phần Triết học Mác-LêNin như sau:

Mã phòng thi (*) Tên phòng thi (*) Ngày bắt đầu (*) Ngày kết thúc (*) Thời gian bắt đầu  Thời gian kết thúc  Link phòng thi CB Hỗ trợ kỹ thuật
THI1223.L1.TRIET.54 TRIẾT - Phòng thi 54 03/12/2023 03/12/2023 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26689
Phạm Quang Huy
0399200888
THI1223.L1.TRIET.55 TRIẾT - Phòng thi 55 03/12/2023 03/12/2023 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26690
THI1223.L1.TRIET.56 TRIẾT - Phòng thi 56 03/12/2023 03/12/2023 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26691
THI1223.L1.TRIET.57 TRIẾT - Phòng thi 57 03/12/2023 03/12/2023 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26692
Nguyễn Đình Tường
0383156297
THI1223.L1.TRIET.58 TRIẾT - Phòng thi 58 03/12/2023 03/12/2023 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26693
THI1223.L1.TRIET.59 TRIẾT - Phòng thi 59 03/12/2023 03/12/2023 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26694
THI1223.L1.TRIET.60 TRIẾT - Phòng thi 60 03/12/2023 03/12/2023 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26695
Trần Triệu Hải
0985966866
THI1223.L1.TRIET.61 TRIẾT - Phòng thi 61 03/12/2023 03/12/2023 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26696
THI1223.L1.TRIET.62 TRIẾT - Phòng thi 62 03/12/2023 03/12/2023 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26697
THI1223.L1.TRIET.63 TRIẾT - Phòng thi 63 03/12/2023 03/12/2023 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26698
Vũ Thị Việt Thanh
0915359395
THI1223.L1.TRIET.64 TRIẾT - Phòng thi 64 03/12/2023 03/12/2023 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26699
THI1223.L1.TRIET.65 TRIẾT - Phòng thi 65 03/12/2023 03/12/2023 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26700
THI1223.L1.TRIET.66 TRIẾT - Phòng thi 66 03/12/2023 03/12/2023 15h40 18h10 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26701
Trần Triệu Hải
0985966866
THI1223.L1.TRIET.67 TRIẾT - Phòng thi 67 03/12/2023 03/12/2023 15h40 18h10 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26702
THI1223.L1.TRIET.68 TRIẾT - Phòng thi 68 03/12/2023 03/12/2023 15h40 18h10 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26703
THI1223.L1.TRIET.69 TRIẾT - Phòng thi 69 03/12/2023 03/12/2023 15h40 18h10 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26704 Vũ Thị Việt Thanh
0915359395

 

 

III. Danh sách SV từng phòng thi, Mã phòng thi, ... học phần Triết học Mác-LêNin cụ thể như dưới đây:

 

TT theo khoa
TT theo phòng
Tên phòng thi
Mã phòng thi
Ngày thi
Thời gian bắt đầu 
Thời gian kết thúc 
Mã SV
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
1 1 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0004 Đặng Trường An 04/11/2005 2310A01
2 2 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0006 Bùi Thị Mai Anh 10/02/2005 2310A03
3 3 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0421 Cù Ngọc Anh 04/05/2005 2310A06
4 4 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0007 Đoàn Lê Đức Anh 12/02/2005 2310A04
5 5 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0008 Đoàn Phan Anh 29/07/2005 2310A05
6 6 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0009 Lý Đức Anh 24/10/2005 2310A06
7 7 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0011 Mai Tuyết Anh 10/02/2004 2210A01
8 8 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0010 Nguyễn Đình Anh 27/02/2005 2310A01
9 9 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0011 Nguyễn Đình Hoàng Anh 28/08/2005 2310A02
10 10 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0012 Nguyễn Đức Anh 21/08/2005 2310A03
11 11 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0014 Nguyễn Lê Đức Anh 07/04/2005 2310A04
12 12 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0015 Nguyễn Thái Anh 22/02/2005 2310A05
13 13 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0016 Nguyễn Thị Lan Anh 01/11/2005 2310A06
14 14 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0017 Nguyễn Thị Ngọc Anh 24/06/2005 2310A01
15 15 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 19A10010382 Nguyễn Tuấn Anh 17/12/2001 1910A04
16 16 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0018 Nguyễn Tuấn Anh 05/06/2005 2310A02
17 17 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0020 Nguyễn Văn Anh 19/01/2005 2310A04
18 18 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0019 Nguyễn Văn Anh 11/01/2005 2310A03
19 19 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 20A10010157 Nguyễn Việt Anh 19/05/2002 2010A03
20 20 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0022 Phan Trần Việt Anh 10/04/2005 2310A06
21 21 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0021 Phạm Phương Anh 25/08/2005 2310A05
22 22 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0023 Trần Thế Anh 06/06/2005 2310A01
23 23 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0024 Từ Đức Anh 08/06/2005 2310A02
24 24 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0027 Vũ Hoàng Anh 21/10/2004 2210A04
25 25 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0025 Vũ Quang Anh 21/06/2005 2310A03
26 26 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0026 Vũ Trường Anh 13/10/2005 2310A04
27 27 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0028 Vũ Việt Anh 06/07/2005 2310A06
28 28 TRIẾT - Phòng thi 54 THI1223.L1.TRIET.54 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0027 Vũ Việt Anh 15/04/2005 2310A05
29 1 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0005 Nguyễn Tiến An 25/02/2005 2310A02
30 2 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0002 Vương Đức An 03/05/2004 2210A02
31 3 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0029 Hoàng Ngọc Ánh 07/09/2005 2310A01
32 4 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0030 Vũ Thị Ngọc Ánh 01/09/2005 2310A02
33 5 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0031 Khương Công Ba 03/11/2005 2310A03
34 6 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 20A10010175 Nguyễn Hữu Ban 09/09/2002 2010A02
35 7 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0033 Dương Văn Bảo 04/04/2005 2310A04
36 8 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0034 Phạm Gia Bảo 12/03/2005 2310A05
37 9 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 20A10010327 Nguyễn Hồng Bắc 26/09/2002 2010A01
38 10 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0032 Nguyễn Huy Bằng 25/07/2005 2310A06
39 11 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0035 Bùi Thị Ngọc Bích 19/02/2005 2310A01
40 12 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0036 Bùi Huy Bình 18/10/2005 2310A02
41 13 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0037 Bùi Nguyên Bình 19/12/2005 2310A03
42 14 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0038 Chu Thị Thanh Bình 24/09/2005 2310A04
43 15 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0040 Đào Duy Bình 01/12/2005 2310A05
44 16 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0039 Đặng Thị Mỹ Bình 27/11/2004 2310A06
45 17 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0041 Nguyễn Thanh Bình 29/05/2005 2310A01
46 18 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0042 Trịnh Trọng Bình 22/03/2005 2310A02
47 19 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0043 Vũ Khánh Bình 09/09/2005 2310A03
48 20 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0045 Đỗ Trọng Cầu 26/07/2005 2310A04
49 21 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0048 Đào Minh Chiến 06/09/2005 2310A06
50 22 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0049 Nguyễn Quang Chiến 25/12/2005 2310A01
51 23 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0050 Trần Trọng Chiến 12/11/2005 2310A02
52 24 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0047 Nguyễn Hạnh Chi 12/04/2005 2310A05
53 25 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 20A10010011 Vũ Hứa Khánh Chi 26/01/2002 2010A03
54 26 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0053 Nguyễn Đức Chung 14/10/2005 2310A05
55 27 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0054 Nguyễn Viết Chung 04/03/2005 2310A06
56 28 TRIẾT - Phòng thi 55 THI1223.L1.TRIET.55 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0055 Lê Nhạc Chí Công 23/10/2005 2310A01
57 1 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0056 Mai Thành Công 29/05/2005 2310A02
58 2 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0057 Nguyễn Chí Công 14/04/2005 2310A03
59 3 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0058 Nguyễn Minh Cường 26/08/2005 2310A04
60 4 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0043 Vi Xuân Cử 22/01/2004 2210A01
61 5 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0099 Bùi Minh Duy 10/11/2005 2310A03
62 6 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0100 Đỗ Quang Duy 17/12/2005 2310A04
63 7 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0110 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/06/2005 2310A01
64 8 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0111 Phạm Thị Quỳnh Duyên 05/12/2005 2310A02
65 9 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0101 Lê Khánh Duy 11/03/2005 2310A05
66 10 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0102 Nguyễn Anh Duy 19/06/2005 2310A06
67 11 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0103 Nguyễn Đăng Duy 07/09/2005 2310A01
68 12 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0104 Nguyễn Hoàng Quốc Duy 07/12/2005 2310A02
69 13 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0105 Nguyễn Ngọc Duy 17/10/2005 2310A03
70 14 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0107 Nguyễn Quang Duy 03/04/2005 2310A04
71 15 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0106 Nguyễn Quang Duy 17/04/2005 2310A05
72 16 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0108 Nguyễn Văn Duy 14/02/2005 2310A05
73 17 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0093 Phan Đình Duy 30/01/2004 2210A05
74 18 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0109 Trần Khánh Duy 11/04/2005 2310A06
75 19 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0082 Đặng Huy Quang Dũng 08/04/2005 2310A05
76 20 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0083 Mai Tuấn Dũng 11/11/2005 2310A06
77 21 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0084 Nguyễn Anh Dũng 09/04/2005 2310A01
78 22 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0077 Nguyễn Đức Dũng 14/10/2004 2210A06
79 23 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0086 Nguyễn Mạnh Dũng 23/03/2005 2310A03
80 24 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0088 Nguyễn Văn Dũng 10/02/2005 2310A04
81 25 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0087 Nguyễn Văn Dũng 14/02/2005 2310A04
82 26 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0089 Nguyễn Xuân Dũng 15/11/2005 2310A05
83 27 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0090 Phạm Mạnh Dũng 10/06/2005 2310A06
84 28 TRIẾT - Phòng thi 56 THI1223.L1.TRIET.56 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0092 Trần Văn Dũng 14/12/2005 2310A02
85 1 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0094 Đỗ Thùy Dương 04/02/2005 2310A03
86 2 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0095 Đỗ Tùng Dương 21/09/2005 2310A04
87 3 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0097 Mã Xuân Dương 03/01/2005 2310A06
88 4 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0098 Trần Bình Dương 05/06/2005 2310A01
89 5 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0059 Hoàng Đình Khánh Đan 29/07/2005 2310A02
90 6 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0052 Lê Thị Đào 13/07/2004 2210A03
91 7 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0064 Kiều Đức Đạo 04/09/2005 2310A03
92 8 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0066 Dương Đình Đạt 11/07/2005 2310A04
93 9 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0065 Đinh Tiến Đạt 13/11/2005 2310A05
94 10 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0067 Hoàng Quốc Đạt 07/11/2005 2310A06
95 11 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0068 Mỵ Duy Đạt 19/10/2005 2310A01
96 12 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0069 Nguyễn Thành Đạt 22/03/2005 2310A02
97 13 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0070 Nguyễn Văn Thành Đạt 07/09/2005 2310A03
98 14 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0071 Phan Tiến Đạt 15/09/2005 2310A03
99 15 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0061 Phạm Công Đạt 05/10/2004 2210A03
100 16 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0072 Trần Tiến Đạt 12/09/2005 2310A04
101 17 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0060 Đặng Tiến Đăng 06/11/2005 2310A05
102 18 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0061 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 06/08/2005 2310A06
103 19 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0062 Trần Minh Đăng 23/05/2005 2310A01
104 20 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0063 Nguyễn Hải Đằng 14/09/2005 2310A02
105 21 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 20A10010216 Đỗ Đăng Định 16/05/2002 2010A04
106 22 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0073 Lê Thành Đông 14/11/2005 2310A03
107 23 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0093 Hoàng Quang Được 10/03/2005 2310A06
108 24 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0074 Cao Mạnh Đức 14/06/2005 2310A04
109 25 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0075 Đào Việt Đức 22/08/2005 2310A05
110 26 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0076 Lê Minh Đức 10/07/2005 2310A06
111 27 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0077 Linh Quang Đức 09/03/2005 2310A01
112 28 TRIẾT - Phòng thi 57 THI1223.L1.TRIET.57 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0078 Nguyễn Anh Đức 31/10/2005 2310A02
113 1 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0079 Nguyễn Văn Đức 13/10/2005 2310A03
114 2 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0080 Phạm Trọng Đức 09/12/2005 2310A04
115 3 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0081 Vũ Minh Đức 28/07/2005 2310A05
116 4 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0112 Chu Hoàng Giang 02/04/2005 2310A01
117 5 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0113 Lê Hương Giang 11/11/2005 2310A02
118 6 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0114 Lê Trường Giang 13/03/2005 2310A03
119 7 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0116 Tạ Hoàng Hương Giang 13/07/2005 2310A04
120 8 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0118 Trần Thị Hương Giang 29/01/2005 2310A05
121 9 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0097 Trần Trọng Giang 17/12/2004 2210A01
122 10 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0098 Trần Trường Giang 21/06/2004 2210A02
123 11 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0119 Vũ Thị Hương Giang 13/03/2005 2310A06
124 12 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0103 Lê Thị Hà 28/07/2004 2210A01
125 13 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0120 Bùi Nguyệt 08/04/2005 2310A01
126 14 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0121 Đinh Thị 05/02/2005 2310A02
127 15 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0122 Nguyễn Thị Nguyệt 05/08/2005 2310A03
128 16 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0123 Vũ Lương 13/01/2005 2310A04
129 17 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0125 Lê Thế Hải 17/10/2005 2310A06
130 18 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0126 Ngô Quang Hải 19/02/2005 2310A01
131 19 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0128 Nguyễn Ngọc Hải 09/04/2005 2310A03
132 20 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0129 Nguyễn Xuân Hải 11/03/2005 2310A04
133 21 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0130 Quản Văn Hải 02/01/2005 2310A05
134 22 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0124 Nguyễn Thu Hạ 09/12/2005 2310A05
135 23 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0131 Trương Thị Hồng Hạnh 06/12/2005 2310A06
136 24 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0132 Phan Thành Hiến 11/09/2005 2310A03
137 25 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0137 Bùi Trung Hiếu 26/08/2005 2310A06
138 26 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0138 Đinh Ngọc Hiếu 27/05/2005 2310A01
139 27 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0139 Hoàng Minh Hiếu 02/09/2005 2310A02
140 28 TRIẾT - Phòng thi 58 THI1223.L1.TRIET.58 03/12/2023 13h00 15h30 20A10010350 Lê Bá Hiếu 26/10/2002 2010A05
141 1 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0140 Lê Đức Hiếu 10/09/2005 2310A03
142 2 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0119 Nguyễn Minh Hiếu 03/03/2004 2210A06
143 3 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0141 Nguyễn Minh Hiếu 22/05/2005 2310A04
144 4 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0120 Nguyễn Trung Hiếu 14/09/2004 2210A01
145 5 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0142 Nguyễn Trung Hiếu 24/10/2005 2310A05
146 6 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0144 Phan Quang Hiếu 27/01/2005 2310A06
147 7 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0125 Trần Minh Hiếu 29/02/2004 2210A06
148 8 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0145 Trần Minh Hiếu 16/04/2005 2310A01
149 9 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0146 Trần Quang Hiếu 14/01/2005 2310A02
150 10 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0147 Trương Ngọc Hiếu 12/02/2005 2310A03
151 11 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0133 Nguyễn Thị Hiền 29/01/2005 2310A01
152 12 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0134 Vũ Thu Hiền 29/03/2005 2310A02
153 13 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 19A10010265 Lò Tuấn Hiệp 27/10/2001 1910A05
154 14 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0135 Lương Vũ Hiệp 03/09/2005 2310A04
155 15 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0136 Trương Văn Hiệp 24/02/2005 2310A05
156 16 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0136 Nguyễn Công Hoan 11/08/2004 2210A04
157 17 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0150 Tô Xuân Hoài 23/09/2005 2310A05
158 18 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0151 Bùi Huy Hoàng 16/05/2005 2310A06
159 19 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0152 Đỗ Việt Hoàng 05/06/2005 2310A01
160 20 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0153 Lưu Quang Hoàng 12/01/2005 2310A02
161 21 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0154 Nguyễn Đăng Hoàng 21/05/2005 2310A03
162 22 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0141 Nguyễn Huy Hoàng 16/08/2004 2210A02
163 23 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0155 Nguyễn Huy Hoàng 22/10/2005 2310A04
164 24 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0156 Trần Văn Hoàng 02/06/2005 2310A05
165 25 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0157 Vũ Phạm Việt Hoàng 14/02/2005 2310A06
166 26 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0133 Phạm Trung Hòa 08/11/2003 2210A03
167 27 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0149 Vũ Đức Hòa 22/02/2005 2310A04
168 28 TRIẾT - Phòng thi 59 THI1223.L1.TRIET.59 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0158 Nguyễn Danh Học 18/06/2005 2310A01
169 1 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0159 Ngô Trí Huấn 14/06/2005 2310A02
170 2 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0160 Lê Thị Huế 28/02/2005 2310A03
171 3 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0161 Nguyễn Phương Huế 12/03/2005 2310A04
172 4 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0162 Phan Thị Hồng Huế 26/12/2005 2310A05
173 5 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0178 Bùi Văn Huy 15/02/2005 2310A05
174 6 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0190 Vũ Thành Huyên 14/07/2005 2310A05
175 7 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0191 Nguyễn Ngọc Huyền 12/12/2005 2310A06
176 8 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0192 Trần Thị Huyền 17/02/2005 2310A01
177 9 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0193 Triệu Thanh Huyền 24/05/2005 2310A02
178 10 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0179 Hà Quang Huy 17/06/2005 2310A06
179 11 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0180 Lê Tài Quốc Huy 04/05/2005 2310A01
180 12 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0181 Ngô Quang Huy 12/10/2005 2310A02
181 13 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0182 Nguyễn Quang Huy 01/10/2005 2310A03
182 14 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0183 Nguyễn Tiến Huy 18/11/2005 2310A04
183 15 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0184 Nguyễn Văn Huy 18/08/2005 2310A05
184 16 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0185 Phạm Bá Huy 08/08/2005 2310A06
185 17 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0186 Phạm Quang Huy 23/02/2005 2310A01
186 18 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0187 Phạm Thành Huy 21/12/2005 2310A02
187 19 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0188 Vi Lương Ngọc Huy 20/03/2005 2310A03
188 20 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0189 Vũ Văn Huy 29/10/2005 2310A04
189 21 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0147 Bùi Quang Việt Hùng 12/01/2004 2210A01
190 22 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0163 Ngô Mạnh Hùng 09/02/2005 2310A06
191 23 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0165 Nguyễn Mạnh Hùng 03/11/2005 2310A01
192 24 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0164 Nguyễn Mạnh Hùng 22/09/2005 2310A02
193 25 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0151 Nguyễn Trọng Hùng 01/06/2004 2210A05
194 26 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0167 Phạm Tiến Hùng 09/08/2005 2310A03
195 27 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0168 Trương Việt Hùng 02/03/2005 2310A04
196 28 TRIẾT - Phòng thi 60 THI1223.L1.TRIET.60 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0169 Đinh Văn Hưng 09/07/2005 2310A03
197 1 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0170 Hoàng Nghĩa Hưng 18/11/2005 2310A04
198 2 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0171 Nguyễn Quang Hưng 21/05/2005 2310A06
199 3 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0172 Nguyễn Quốc Hưng 22/10/2005 2310A05
200 4 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0173 Nguyễn Văn Hưng 20/03/2005 2310A06
201 5 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0175 Lê Thị Hương 27/05/2005 2310A01
202 6 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0155 Nguyễn Mai Hương 11/07/2004 2210A05
203 7 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0176 Nguyễn Quỳnh Hương 11/09/2005 2310A02
204 8 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0177 Vũ Thị Hường 16/12/2005 2310A03
205 9 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0196 Phạm Văn Khang 18/02/2005 2310A05
206 10 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0198 Dương Quốc Khánh 03/09/2005 2310A06
207 11 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0197 Đỗ Quốc Khánh 20/06/2005 2310A01
208 12 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0199 Lê Nam Khánh 19/11/2005 2310A02
209 13 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0200 Nguyễn Duy Khánh 31/08/2005 2310A03
210 14 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0201 Nguyễn Văn Khánh 22/06/2004 2310A01
211 15 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0194 Nguyễn Văn Khải 15/06/2005 2310A04
212 16 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0195 Phạm Văn Khải 08/04/2005 2310A01
213 17 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0202 Đỗ Minh Khiêm 20/08/2004 2310A04
214 18 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 22A1001D0175 Nguyễn Thiện Khoa 23/03/2003 2210A03
215 19 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61 03/12/2023 13h00 15h30 23A1001D0203 Phạm Đăng Khoa 05/02/2005 2310A05
216 20 TRIẾT - Phòng thi 61 THI1223.L1.TRIET.61