Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2018-2019 (cập nhật 08/11)

02/08/2018 12:58
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2018-2019 như sau:
Tags: kế hoạch,

Mảng công việc Nội dung công việc Thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
Bộ môn Cơ sở Ôn tập và hình thành đội tuyển Olympic tin học toàn quốc Thầy Nguyễn Thanh Tùng (thỉnh giảng) + thầy Nguyễn Thành Huy 01/07/2018 29/11/2019 Thông báo, lịch học, hợp đồng giảng dạy, sổ theo dõi giảng dạy  
Đào tạo Nộp kế hoạch năm học KH-ĐT; BLĐK 30/07 01/08 Kế hoạch (theo mẫu) 2 tuần trước khi vào năm học mới
NCKH Thông báo về việc viết bài cho hội thảo Khoa học Tổ NCKH 01/08 04/08 Email gửi đến các giảng viên trong Khoa  
Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 06/08 11/08 1. Thông báo 2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT. 3. DS tổng hợp của CVHT. 4. Kết quả duyệt của BLĐK SV căn cứ quy trình, nộp đơn đăng kí cho CVHT. 2. CVHT duyệt đơn/tư vấn chuyển chuyên ngành, tổng hợp ds nộp KH ĐT. 3. KH ĐT tập hợp trình BLĐK duyệt.
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV phụ trách lớp Lai Châu,
GV quan tâm
06/08 09:00 11/08 Biên bản họp Phân công GD HK trước,
Biên bản họp tổng kết HK trước
Biên bản họp Phân công GD HK hiện tại
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT
Bộ môn HTTT Hoàn thiện quy định về báo cáo bài tập lớn môn học Lập trình cho thiết bị di động Giảng viên chuyên môn 10/08 24/08 Kế hoạch hoạt động của Bộ môn tháng 08, thông báo, quy định  
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV phổ biến KH thực hiện đồ án/chuyên đề TN BCNK, Giáo vụ, GVCN, SV 13/08 16/08    
Đào tạo HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019   13/08 17/12    
Hướng nghiệp Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 15/08 13/11 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
 
Đào tạo Đăng ký học Sinh viên đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 15/08 18/08   Theo hướng dẫn
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 16/08 19/08   Theo Qui định tốt nghiệp
Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án, CTMS 16/08 19/08   Có Hướng dẫn
Bộ môn HTTT Báo cáo nội dung nghiên cứu môn học "Ứng dụng UML trong phân tích và thiết kế" Cô Mai Thị Thuý Hà 17/08 25/08 Ảnh, bản thuyết trình, biên bản  
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 18/08 19/08    
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 18/08 21/08   Theo hướng dẫn
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 19/08 22/08    
Đào tạo Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 20/08 25/08 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
Nội dung mới, cần phổ biến
Đào tạo Thực học Toàn khoa 20/08 12/11    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 20/08 14:00 20/08 15:30 theo Hướng dẫn P17
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 22/08 24/08    
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 24/08 25/08 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16
NCKH Sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa tháng 8 Giảng viên chuyên môn 24/08 25/08 Kết quả Seminar, toàn văn báo cáo, hình ảnh, bìa hoặc mục lục có chứa tiêu đề bài báo (hội thảo, tạp chí)  
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 26/08 29/08    
Tuyển sinh Sinh viên khoá mới nhập học, sau đó đăng ký học và học theo kế hoạch chung của toàn Khoa Tổ công tác Tuyển sinh;
Sv khoá mới
27/08 01/09   KH 994/KH-ĐHM
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, SV làm CĐTN 27/08 14:00 27/08 16:00 DS lớp chuyên đề + mã đề/sv P17
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT, SV 27/08 14:00 27/8 16:00   Mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến VPK
NCKH Báo cáo đề cương NCKH SV SV NCKH;
Hội đồng;
SV quan tâm;
31/08 01/09 Thông báo; đề cương nghiên cứu  
Đào tạo Nghỉ lễ Quốc khánh Toàn khoa 02/09/2018 04/09    
Đào tạo: Công tác SV Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khóa KHĐT, Tổ tuyển sinh, SV khoá mới 1810A 04/09 08/09 QĐ BTC,
Kế hoạch tổ chức
Kết quả đánh giá của SV
Hình ảnh
KH 2810/KH-ĐHM
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 04/09 09/09   Những sv được HĐ yêu cầu
Đào tạo SV khoá mới đăng ký học CVHT, SV khoá mới 05/09 08/09   Có hướng dẫn
NCKH Phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Viện tham gia xét chọn thực hiện trong năm 2019 Chủ nhiệm đề tài và các thành viên NCKH Giảng viên 05/09 12/09 Thuyết minh đề tài  
Đào tạo Gặp mặt sinh viên đầu khoá BLĐK, Tổ Tuyển sinh, Trưởng các bộ phận, CVHT 05/09 13:30 06/09 QĐ thành lập BTC (TKe: Như),
Kế hoạch tổ chức, Slide/clip, poster (vị trí việc làm)
Sổ tay SV,
Hình ảnh minh chứng,
Báo cáo kết quả hoạt động
KH 994/KH-ĐHM
Đào tạo Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số SV đăng ký học/học kỳ CVHT, KH-ĐT 08/09 11/09 Báo cáo Tổng hợp số liệu đăng ký (từng lớp)
Báo cáo tổng hợp cả khoa
 
Hành chính - VP Báo cáo Theo dõi tiến độ giảng dạy BP Hành chính 10/09 11/09 Báo cáo (theo mẫu) chu kỳ 3 tuần/lần
Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 10/09 15/09 Thông báo Thu học phí
Báo cáo thu học phí
Kết thúc lịch thu HP, ngoài Báo cáo BLĐK, cần công bố 1 danh sách SV nợ HP
Đào tạo SV khoá mới thực học   10/09 03/12   KH 994/KH-ĐHM
NCKH Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc (xuất bản) Nhóm tác giả (T.Địch, C.Thuỳ)
Hội đồng (QĐ 3128)
10/09 08:00 10/09 11:00    
NCKH Sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa tháng 9 Giảng viên chuyên môn 14/09 21/09 Kết quả Seminar, toàn văn báo cáo, hình ảnh, bìa hoặc mục lục có chứa tiêu đề bài báo (hội thảo, tạp chí)  
NCKH Sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa tháng 9 Giảng viên chuyên môn 17/09 22/09 Kết quả Seminar, toàn văn báo cáo, hình ảnh, bìa hoặc mục lục có chứa tiêu đề bài báo (hội thảo, tạp chí)  
Bộ môn Cơ sở Tham gia công tác chuyên môn CNTT phục vụ cho Bộ GD&ĐT Giảng viên theo triệu tập 19/09 05/10    
Hướng nghiệp Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 20/09 25/09 Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
Hướng nghiệp Khảo sát việc làm SV tốt nghiệp Tổ Hướng nghiệp 20/09 25/10   (mốc KH năm 17-18)
Đào tạo Viện khai giảng năm học 2018-2019 SV1810A; Tổ KH- ĐT; Trưởng, Phó các bộ môn & các thành phần theo y/c của BTC 23/09 24/09    
Đào tạo: Tốt nghiệp Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa (đợt xét T10/2018) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
24/09 22/10 Thông báo thu hồ sơ;  
Hướng nghiệp Làm việc với công ty Manebi - Nhật Bản BLĐ Khoa, Tổ hướng nghiệp 26/09 26/09   14g
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp SV diện làm CĐTN, GVHD, KH-ĐT 27/09 14:00 27/09 16:00 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
28/09 29/09 Biên bản họp lớp; Hình ảnh Thứ 6- tuần thứ 4 hàng tháng, HĐ mới
Hướng nghiệp Làm việc với FPT Information System (FIS) BLĐK; Tổ Hướng nghiệp 28/09 10:00 28/09    
Hướng nghiệp Hội thảo định hướng nghề nghiệp   01/10/2018 15/10/2018    
NCKH Tổ chức hội thảo "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT trong đào tạo Đại học và Sau Đại học" Ban tổ chức, các Bộ môn và các giảng viên chuyên môn 01/10 25/10 Tờ trình, các bài viết, các biên bản nghiệm thu, các bài thuyết trình  
Hành chính - VP Báo cáo Theo dõi tiến độ giảng dạy BP Hành chính 01/10   Báo cáo (theo mẫu) chu kỳ 3 tuần/lần
Bộ môn CNPM TechTalk: ASP.NET Web API Bộ môn CNPM; GV, SV lớp LT Web;
Nguyễn Khánh Diện (CTO cty VNSolution);
GV quan tâm
02/10 14:00 03/10   P51
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV 08/10 11/10   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Xét Công nhận tốt nghiệp cấp khoa HĐ cấp khoa 08/10 21/10 QĐ hội đồng.
Các DS theo quy trình
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
Quy trình HK2 17-18
Mốc KH của Viện Tập huấn về công tác Quản trị đại học LĐ các đơn vị, Trưởng (PT) các Tổ bộ môn 09/10 14:00 10/10    
NCKH Sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa tháng 10 Giảng viên chuyên môn 12/10 17/10 Kết quả Seminar, toàn văn báo cáo, hình ảnh, bìa hoặc mục lục có chứa tiêu đề bài báo (hội thảo, tạp chí)  
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Giáo vụ, HĐ kiểm tra,
SV Tốt nghiệp,
SV các chuyên ngành,
4 Bộ môn CN
15/10 20/10 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
 
Đào tạo: Công tác SV Khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên BLĐK;
CTV ĐBCL (Nguyệt);
CVHT, SV 15A-18A
15/10 29/10    
NCKH Tập huấn xây dựng thuyết minh và lập dự toán chi tiết thực hiện đề tài NCKH thực hiện năm 2019 Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia đề tài NCKH giảng viên 16/10 16/10    
Hành chính - VP Hạn cuối nhận đơn xin nộp học phí muộn VPK CS2; SV chưa hoàn thành học phí theo thông báo 16/10 17/10   Quy trình xử lý Nộp học phí muộn
Đào tạo Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
16/10 21/10   chậm nhất 15 ngày trước khi thi
Hướng nghiệp Hội thảo cty Sekisho Vietnam Hướng nghiệp, SV
& Cty Sekisho VN
19/10 14:00 20/10   Tổ Hướng nghiệp làm việc cụ thể về nội dung
Mốc KH của Viện Viện chốt học phí Hk1   22/10 27/10   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
22/10 27/10 Biên bản họp lớp; Hình ảnh chốt hoạt động và thứ 6- tuần thứ 4 hàng tháng, (HĐ mới)
Mốc KH của Viện Viện xét tốt nghiệp đợt T10/2018   22/10 05/11   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU
Hành chính - VP Báo cáo Theo dõi tiến độ giảng dạy BP Hành chính 22/10   Báo cáo (theo mẫu) chu kỳ 3 tuần/lần
NCKH Tiếp đoàn Đại học Sukhothai Thammathirat Open University BLĐK, Tổ NCKH, BM, CB&GV 23/10 14:00 24/10 Báo cáo tóm tắt  
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung SV làm đồ án được HĐ tiến độ yêu cầu 22/10 14:00 22/10 16:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Công tác SV Họp hội đồng xét học bổng KKHT HK23 năm học 1718 BL ĐK, KH-ĐT, CVHT liên quan 26/10 13:00 27/10 - Kết quả đánh giá minh chứng
- Biên bản họp xét
- Kết quả xét cấp khoa
P16
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM   27/10 01/11 Thông báo của các Bộ môn Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
Đào tạo: Tốt nghiệp Thông báo Đăng ký dự thi CĐR NL ngoại ngữ đợt 3/2018 KH-ĐT;
SV;
29/10 03/11 Thông báo;
DS đăng ký
http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1393&cid=3
NCKH Nộp thuyết minh và dự toán chi tiết đề tài NCKH thực hiện năm 2019 Chủ nhiệm đề tài và các thành viên 05/11 05/11    
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn KHĐT;
HĐ cấp bộ môn;
SV làm đồ án, SV chuyên ngành;
Tổ Hướng nghiệp, các Doanh nghiệp quan tâm
05/11 10/11   Hội đồng tại các Bộ môn
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 05/11 10/12   1. Môn lí thuyết, Môn nào xong trước thi trước.
2. Kiểm tra DS phân công GV hỏi thi các môn BTL (01 ngày sau hạn các BM phân công)
3. Công bố trên bảng tin mỗi thứ 6 trước tuần có lịch thi
Đào tạo: Công tác SV Báo cáo công tác tuyên truyền Thực hiện Quy định đội mũ bảo hiểm (KH 1895/ĐHM) KH-ĐT, CVHT, SV 06/11 20/11 Báo cáo nộp P.CTSV trước 20/11/2018  
Đào tạo: Công tác SV Triển khai xét KQ rèn luyện cấp lớp KH-ĐT,
CVHT,
SV các lớp
07/11 12/11 1. Thông báo lịch họp các lớp (website)
2. Hướng dẫn, yêu cầu thực hiện (của khoa)
3. Phiếu đánh giá RL (theo từng lớp)
4. Biên bản họp lớp
5. Biểu mẫu tổng hợp theo y/c P.CTSV
Lưu ý những SV có/không được có trong DS
NCKH Nộp thuyết minh và dự toán chỉnh sửa đề tài NCKH cấp Viện thực hiện năm 2019 Chủ nhiệm đề tài và các thành viên 12/11/2018 12/11/2018 Thuyết minh đề tài và dự toán  
Đào tạo: Tốt nghiệp Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 12/11 14/11 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định
Hành chính - VP Báo cáo Theo dõi tiến độ giảng dạy BP Hành chính 12/11   Báo cáo (theo mẫu) chu kỳ 3 tuần/lần
Mốc KH của Viện Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 11/11   QĐ + DS dự thi
QĐ công nhận đạt CĐR NLNN
 
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo chuyên đề TN Giáo vụ, SV diện thi TN 04/12 14:00 04/12 16:00 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Tại phòng 17
NCKH Sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa tháng 11 Giảng viên chuyên môn 16/11 23/11 Kết quả Seminar, toàn văn báo cáo, hình ảnh, bìa hoặc mục lục có chứa tiêu đề bài báo (hội thảo, tạp chí)  
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
19/11 14:00 19/11 16:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ Khoa để phân công GV phản biện ĐATN HĐ Khoa, Giáo vụ 20/11 23/11 1. KQ báo cáo chuyên môn ở các bộ môn
2 Tờ thông tin đồ án của từng đề tài
3. Kết quả phân công GVPB
4. Biên bản họp
 
NCKH Tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Giảng viên - Viện Giảng viên thực hiện 20/11 15/12    
Đào tạo: Công tác SV Báo cáo thực hiện KH V/v phòng, tránh sinh vien tham gia cá độ,đánh bạc qua mạng (KH 1892/ĐHM) KH-ĐT, CVHT, SV 21/11 05/12 Báo cáo nộp P.CTSV trước 05/12/2018  
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 23/11 26/11   Thông báo
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 26/11 27/11   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 26/11 14:00 26/11 16:00   Trả 01 quyển đồ án (có chữ kí xác nhận của BP trả) để SV mang nộp GVPB
Đào tạo: Tốt nghiệp Thi các chuyên đề tốt nghiệp KH-ĐT; Ban hỏi thi; SV 27/11 30/11    
Đào tạo: Tốt nghiệp Bảo vệ đồ án tốt nghiệp KH-ĐT; Các HĐ, SV liên quan;
Tổ hướng nghiệp, các doanh nghiệp quan tâm;
SV chuyên ngành
30/11 01/12    
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
26/11 01/12 Biên bản họp lớp; Hình ảnh Thứ 6- tuần thứ 4 hàng tháng, HĐ mới
Đào tạo Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo BLĐK 01/12 30/05 (theo thông tư ..)  
Đào tạo Lên điểm, xác nhận điểm Giáo vụ, CTMS 03/12 10/12    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án TN (03 ngày sau lễ bảo vệ) Bộ phận chuyên trách, SV 5/12 14:00 5/12 16:00   02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án
Đào tạo Thi các môn TACB KHĐT, SV, HĐ thi 07/12 10/12   Kế hoạch thi các môn chung 18-19
Đào tạo Trả kết quả học tập tích luỹ về CVHT KH-ĐT, CVHT 10/12 11/12 Bản in KQHT tích luỹ của SV chưa tốt nghiệp KH-ĐT in, kí bản cứng
bàn giao cho CVHT có kí nhận
Đào tạo TB điểm cuối kỳ, chỉnh sửa (nếu cần) KH-ĐT, CVHT 10/12 17/12   Trả kết quả học tập tích luỹ về CVHT
Đào tạo Triển khai xét KQ học tập, rèn luyện Hk1 năm học 2018-2019 Hội đồng cấp khoa,
CVHT
10/12 17/12    
Đào tạo: Công tác SV Triển khai đánh giá minh chứng RL của những SV diện xét học bổng BL ĐK;
KH ĐT;
CVHT lớp có SV;
17/12 22/12    
NCKH Sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa tháng 12 Giảng viên chuyên môn 14/12 21/12 Kết quả Seminar, toàn văn báo cáo, hình ảnh, bìa hoặc mục lục có chứa tiêu đề bài báo (hội thảo, tạp chí)  
Đào tạo Thi các môn Lí luận chính trị KHĐT, SV, HĐ thi 15/12 16/12   Kế hoạch thi các môn chung 18-19
NCKH Báo cáo tiến độ giữa kỳ đề tài NCKH SV   24/12 31/12   Thông báo, Biên bản, các báo cáo liên quan
Mốc KH của Viện Viện Xét KQ HTRL HK1 năm học 2018-2019   24/12 31/12   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU
Đào tạo: Tốt nghiệp Hội thảo định hướng chuyên môn 2018 BLĐK, KH-ĐT,
Tổ Hướng nghiệp, 4 Bộ môn
CVHT, SV
17/12 18/12   1. Thông tin quy trình tổ chức
2. Thông tin kế hoạch
3. Định hướng chuyên môn
4. Điểm danh tính điểm chuyên cần cho lớp đồ án, chuyên đề TN
Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 18/12 23/12 1. Thông báo 2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT. 3. DS tổng hợp của CVHT. 4. Kết quả duyệt của BLĐK SV căn cứ quy trình, nộp đơn đăng kí cho CVHT. 2. CVHT duyệt đơn/tư vấn chuyển chuyên ngành, tổng hợp ds nộp KH ĐT. 3. KH ĐT tập hợp trình BLĐK duyệt.
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK, Trưởng/Phó bộ môn,
KH-ĐT, GV phụ trách lớp Lai Châu,
GV quan tâm
24/12 29/12 Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT
Mốc KH của Viện HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019   24/12 06/05   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU
(48209 lần xem)