Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường ĐH Mở Hà Nội (kèm theo Quyết định số 1818/QĐ-ĐHM ngày 10/05/2024)

09/07/2024 12:53
Quyết định số 1818/QĐ-ĐHM ngày 10/05/2024 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Chi tiết xem tại: Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội. 

(1971 lần xem)