Thông báo v/v Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công( đợt 2)

06/08/2018 16:20
Căn cứ kế hoạch số 1500 KH-ĐHM ngày 16/05/2018 kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.
Tags: khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT,

BP Thư viện khoa CNTT thông báo về việc triển khai lấy ý kiến khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công dành cho sinh viên hệ chính quy năm học 2017-2018, cụ thể như sau: 

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang (http://survey.hou.edu.vn/)  và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Sinh viên cần hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu do nhà trường cung cấp
  • Đánh giá tính phù hợp của chương trình đào tạo với công việc thực tế.
  • Thời gian thực hiện:
STT Đối tượng khảo sát hạn trước ngày
1 Khóa1410A , 1510A 08/08/2018
2 Khoá 1510A, 1610A,1710A 09/08/2018

Chú ý: 

  1. SV sau khi tiến hành khảo sát cần chụp ảnh màn hình kết quả khảo sát (trong đó cửa sổ trình duyệt chiếm 1/2 chiều rộng màn hình, ảnh chụp chứa toàn bộ màn hình cả desktop và đồng hồ hệ thống) và nộp minh chứng cho CVHT theo hướng dẫn Lưu và quản lý minh chứng khoa đã ban hành.
  2. Đề nghị CVHT các lớp:
    1. Theo dõi, đôn đốc SV lớp mình phụ trách thực hiện khảo sát đúng hạn
    2. Trong vòng 02 ngày sau hạn của mỗi lớp, gửi báo cáo danh sách (file Excel) của từng lớp gồm các thông tin: STT, Mã SV, Họ tên SV, Thời gian trả lời khảo sát (theo minh chứng) về VPK  (cô Nguyệt) tổng hợp.
(26320 lần xem)