Thông báo Seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp theo chuyên ngành CNPM

12/03/2019 14:33
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo Kế hoạch, Danh sách SV thuộc từng hội đồng seminar chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019, như sau:

Thời gian đăng kí báo cáo chuyên môn: 10h30 - 11h00 thứ 2 ngày 18/3/2019 tại P12 gặp cô Xuân.

Thời gian báo cáo: 8h00 thứ 4 ngày 20/3/2019

Địa điểm:

  • Hội đồng SE01 - P23
  • Hội đồng SE02 - P24

Danh sách sinh viên theo hội đồng gồm:

 

(28093 lần xem)