Thông báo về việc nộp sản phẩm chuyên môn cho hoạt động chuyên môn thuộc Chuyên ngành CNPM

24/03/2019 20:25
Để chuẩn bị cho các công tác xét đồ án/chuyên đề TN và sắp tới xét công nhận tốt nghiệp cho SV đào tạo theo chương trình có phân chuyên ngành,
Tags: cnpm,

Bộ môn CNPM thông báo và yêu cầu các sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm phải tham gia các hoạt động chuyên môn của chuyên ngành.

1. Nộp minh chứng + sản phẩm chuyên môn (thu hoạch) của các hoạt động. Cung cấp minh chứng các hoạt động chuyên môn thuộc chuyên ngành theo biểu mẫu sau.

2. Đối với các TechTalk trong học kì 2 năm học 2018 - 2019 yêu cầu sản phẩm chuyên môn (thu hoạch) như sau:

  • TechTalk môn Lập trình di động nâng cao: yêu cầu sinh viên "Thiết kế và tối ưu hóa giao diện có sử dụng Constraint Layout"
  • TechTalk môn Lập trình Web nâng cao: yêu cầu sinh viên nộp báo cáo bản Google Doc trình bày về "Các tình huống mất an toàn đối với website và cách phòng tránh/khắc phục. Mỗi tình huống nêu ít nhất 1 ví dụ cụ thể"
  • Cách thức nộp bài qua email giáo viên phụ trách:
    • Lập trình đi động nâng cao: maithithuyha@hou.edu.vn
    • Lập trình web nâng cao: training.huudungle@gmail.com
    • Subject: [HĐCM CNPM] Họ và tên - Lớp hành chính - Tech talk - Tên môn

Hạn hoàn thành trước ngày 01/04/2019.

(24650 lần xem)