Thông báo về sản phẩm chuyên môn thuộc TechTalk Hệ quản trị CSDL

17/06/2019 09:28
Bộ môn CNPM xin thông báo nội dung yêu cầu sinh viên báo cáo thu hoạch sau buổi TechTalk 12/6/2019 như sau:
Tags: Tech talk, cnpm,

1. Bài tập yêu cầu thực hiện:

2. Cách thức nộp bài: Nộp bản báo cáo Google Doc phần bài tập trên + minh chứng tham gia hoạt động theo biểu mẫu 

Lưu ý: phần link minh chứng sẽ là liên kết đến file Google Doc đã tạo.

Hạn nộp bài: trước 22/6/2019.

(30887 lần xem)