Thông báo nhắc về Yêu cầu sản phẩm chuyên môn Tech Talk Phân tích nghiệp vụ

22/06/2019 10:06
Theo như báo cáo viên, Chị Nguyễn Thu Hà đã thông báo tại buổi Tech Talk về các yêu cầu về bài tập sản phẩm chuyên môn, Bộ môn HTTT xin thông báo nhắc lại về nội dung:

Bài tập 1: Form Login - Là người dùng, tôi muốn có chức năng Đăng nhập, sau khi đăng nhập thành công đi đến trang chủ

1. Vẽ Mockup

2. Vẽ Process Diagram

3. Mô tả User Interface Requirements

Bài tập 2: Là người dùng, tôi muốn liệt kê các chức năng quan trọng nhất của Ví điện tử. Sau đó, chọn ra 1 chức năng để mô tả nghiệp vụ.

1. Vẽ mockup

2. Process Diagram

3. User Interface Requirements

4. Business Rules

Hạn nộp bài: trước 4/7/2019. Nơi nhận bài,: theo thông báo cũ.

(27378 lần xem)