Thông báo về buổi Tech Talk môn Phân tích và thiết kế Hệ thống Thông tin

09/10/2019 14:05
Chủ đề "Các vấn đề cơ bản về Kiểm thử phần mềm" sẽ được chị Nguyễn Thu Hà, chuyên viên phân tích nghiệp vụ, CMC Global Corp trình bày trong Tech Talk lần này.

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa

Nhằm giúp sinh viên tiếp cận với các kiến thức thực tế, Bộ môn HTTT và CNPM phối hợp tổ chức buổi Tech Talk cho môn học Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin:

 • Nội dung: Các vấn đề cơ bản về Kiểm thử phần mềm.
 • Thời gian: 13h30 thứ 5 ngày 17.10.2019 tại P23.
 • Chuyêngia: Nguyễn Thu Hà, chuyên viên phân tích nghiệp vụ, CMC Global Corp.
 • Thành phần:
  • Các giảng viên chuyên môn,
  • Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm,
  • Sinh viên thuộc lớp môn học “Phân tích và thông tin thiết kế hệ thống”, AAS7182019.021, AAS7182019.020, AAS7182019.022.
  • Các sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ Phần mềm.
  • Và các sinh viên khác có quan tâm.

Đối với các bạn SV thuộc Chuyên ngành CNPM, thực hiện lưu minh chứng hoạt động chuyên môn theo yêu cầu.

Các bạn sinh viên tham dự lưu minh chứng và thực hiện sản phẩm chuyên môn được ghi nhận hoạt động chuyên môn khi đăng ký học tập theo chuyên ngành Hệ thống thông tin. Liên kết biểu mẫu lưu minh chứng hoạt động chuyên môn tại đây.

(31749 lần xem)