Nhắc lịch: Sinh hoạt chính trị Công dân - Sinh viên cuối khoa nội dung "CHính trị - Pháp luật"

05/12/2019 13:33
  1. Thời gian: 8h00 - 11h00 ngày 06/12/2019
  2. Địa điểm: P52 - Khu giảng đường - Khoa CNTT 
  3. Đối tượng: Sinh viên đã  đăng kí vào lớp Sinh hoạt Công dân sinh viên cuối khóa trên hệ thống CTMS và CB, GV theo triệu tập
  4. Lưu ý: 
    Sinh viên cần tham dự cả 2 nội dung SH CDSV cuối khoá (Hướng nghiệp, Chịnh trị-Pháp luật) để được dự thi SH CDSV cuối khoá.
(27218 lần xem)