Thông báo Triệu tập tham dự Hội thảo định hướng chuyên môn năm học 2020-2021

17/08/2020 08:58
Khoa CNTT thông báo tổ chức và triệu tập GV, SV tham dự Hội thảo định hướng chuyên môn năm học 2020-2021 như sau
 1. Thời gian: 14:00 18/08/2020
 2. Địa điểm: Trực tuyến (Google Meet)
 3. Đối tượng:
  1. SV tích lũy từ 87 tín chỉ trở lên tính đến hết năm học 2019-2020 (tích lũy 105tc có khả năng đăng ký đợt HK1, 87tc có khả năng đăng ký đợt HK2). Đăng ký qua form để nhận thông số meeting trước 18/08/2020
  2. CVHT của các lớp có SV nói trên
  3. Các Bộ môn và GV chuyên ngành
  4. Các GV khác có quan tâm
(24650 lần xem)