Thông báo Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2021

10/01/2022 16:03
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách học viên Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành CNTT năm 2021, như sau:
 1. Thời gian:

  • Hội đồng 1: buổi Sáng ngày 15/01/2022 (từ 8h)

  • Hội đồng 2: buổi Sáng ngày 15/01/2022 (từ 9h)

  • Hội đồng 3: buổi Sáng ngày 15/01/2022 (từ 10h)

  • Hội đồng 4: buổi Chiều ngày 15/01/2022 (từ 13h30)

  • Hội đồng 5: buổi Chiều ngày 15/01/2022 (từ 14h30)

 2. Địa điểm: Khu Giảng đường Khoa Công nghệ Thông tin (96 phố Định Công, HN)

 3. Yêu cầu Trang phục: lịch sự, phù hợp với lễ bảo vệ

 4. Danh sách sinh viên và phương thức bảo vệ:

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh Hội đồng Tên đề tài Phương thức BV
(xét đến 10/01/2022)
1 18K10010003 Hoàng Lê Diên 22/08/1978 1 Đánh‌ ‌giá‌ ‌ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌của‌ ‌tấn‌ ‌công‌ ‌lỗ‌ ‌đen‌ ‌trong‌ ‌giao‌ ‌thức‌ ‌định‌ ‌tuyến‌ ‌AODV‌ trên‌ ‌mạng‌ ‌MANET Trực tiếp
3 18K10010001 Đào Thị Loan 10/09/1983 2 Nghiên‌ ‌cứu‌ ‌phần‌ ‌tử‌ ‌ngoại‌ ‌lai‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌dạng‌ ‌phụ‌ ‌thuộc‌ ‌hàm‌ ‌đặc‌ ‌biệt‌ ‌và‌ ‌ứng‌ dụng‌ ‌trong‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌kiểm‌ ‌toán Trực tiếp
2 18K10010007 Nguyễn Thị Nhung 04/11/1984 3 Phương‌ ‌pháp‌ ‌nhận‌ ‌dạng‌ ‌khuôn‌ ‌mặt‌ ‌dựa‌ ‌trên‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌học‌ ‌chuyển‌ ‌giao‌ ‌của‌ ‌mạng‌ ‌nơ‌ ‌ron‌ ‌tích‌ ‌chập‌ ‌và‌ ‌ứng‌ ‌dụng‌ ‌vào‌ ‌bài‌ ‌toán‌ ‌điểm‌ ‌danh‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌tại‌ ‌trường‌ ‌THPT‌ ‌Chuyên‌ ‌Vĩnh‌ ‌Phúc Trực tiếp
4 18K10010008 Phùng Thị Minh Phương 27/06/1991 4 Nghiên cứu một số mô hình mạng học sâu và ứng dụng trong bài toán dự báo điểm tốt nghiệp của sinh viên trường Cao đẳng Cơ Khí Nông Nghiệp Trực tiếp
5 17K10010004 Phạm Văn Tuấn 04/10/1977 5 Nghiên‌ ‌cứu,‌ ‌ứng‌ ‌dụng‌ ‌Blockchain‌ ‌trong‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌học‌ ‌tập‌ ‌và‌ ‌rèn‌ luyện‌ ‌của‌ ‌sinh‌ ‌viên‌ ‌Trường‌ ‌Đại‌ ‌học‌ ‌Mở‌ ‌Hà‌ ‌Nội Trực tiếp
(19116 lần xem)