Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2022-2023

10/10/2022 14:54
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2022-2023: Cập nhật ngày 10/10/2022 Lưu ý nguyên tắc chung về thời gian thực hiện như sau: Nếu thời điểm SV thực hiện các công việc đòi hỏi phải gặp trực tiếp bộ phận hành chính (như: nhận giấy mời, nộp hồ sơ, ... ) rơi vào ngày nghỉ (Thứ 7, CN, Ngày lễ) thì thời gian thực hiện sẽ tự động được rời sang ngày làm việc trước/sau gần nhất (VD: Thứ 7 -> Thứ 6; CN -> Thứ 2).
Tags:

 

Mảng công việc Nội dung công việc Đối tượng thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
Thư viện Kế hoạch hướng dẫn sinh viên chính quy sử dụng thư viện năm học 2022-2023 Cán bộ kiêm nhiệm thư viện Khoa; Toàn bộ SV chính quy năm thứ nhất 01/10/2022 01/11 Gửi DS, Báo cáo kết quả về khoa và BGH  
Đào tạo Hội thảo Định hướng chuyên môn BLĐK, KH-ĐT,
Tổ Hướng nghiệp, 4 Bộ môn
CVHT, SV >=100 tc
08/08/2022 09/08   Dời sang đầu 22.HK2
Đào tạo Tổ chức đăng ký sớm KH-ĐT; Sinh viên đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 08/08/2022 11/08   Theo hướng dẫn
Đào tạo Báo cáo tổ chức & đánh giá hoạt động chuyên môn của SV chuyên ngành 4 bộ môn chuyên ngành 10/08/2022 15/8   Qua form
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV quan tâm
15/08/2022 20/08 Biên bản họp Phân công GD HK trước,
Biên bản họp tổng kết HK trước
Biên bản họp Phân công GD HK hiện tại
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT
Đào tạo: Tốt nghiệp Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp Khoa (đợt xét Tháng 9/2022) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
15/08/2022 19/09 Thông báo thu hồ sơ;  
Đào tạo HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023   15/08/2022 19/12    
Đào tạo: Tốt nghiệp Thành lập Hội đồng cấp khoa xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2022 KH-ĐT; BLĐK 16/08/2022 18/08 QĐ thành lập HĐ  
NCKH Họp HĐ thẩm định đăng ký đề tài NCKH SV Hội đồng thẩm định 16/08/2022 17/08    
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 17/08/2022 18/08   Theo Qui định tốt nghiệp
Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký đề nghị hỗ trợ sắp xếp đề tài với các vị trí/loại đề tài phụ thuộc 1 dự án khác (qua Form) SV đã đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp và có dự định làm đồ án dạng phụ thuộc 1 dự án khác 17/08/2022 18/08   Đã hướng dẫn trong Hội thảo định hướng chuyên môn năm 2021
Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 18/08/2022 21/08 1. Thông báo
2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT.
3. DS tổng hợp của CVHT.
4. Kết quả duyệt của BLĐK
Quy trình từ 2019.09, có chấm đăng ký chuyên ngành.
Từ năm học 21-22, chỉ chấp nhận từ 100 tín chỉ trở lên
Đào tạo Đăng ký học SV, HV đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 18/08/2022 21/08   Theo hướng dẫn
Đào tạo: Tốt nghiệp SV, HV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án; HV thạc sĩ 18/08/2022 20/08   Theo Hướng dẫn
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 19/08/2022 21/8    
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 20/08/2022 22/8    
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 21/08/2022 22/08    
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 21/08/2022 24/08   Theo hướng dẫn
Đào tạo Thực học GV, SV, HV thạc sĩ 21/08/2022 13/11    
Hướng nghiệp Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 21/08/2022 19/11 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
SV hoàn thành việc báo cáo thông tin vào Form: https://forms.gle/TDsgu8EzwsW77tye6 trước tuần 10 của học kỳ để xét căn cứ kết thúc lớp
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 21/08/2022 21/08/2022 theo Hướng dẫn P17
Đào tạo: Tốt nghiệp Thu hồ sơ đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 09/2022 KH-ĐT; SV đủ điều kiện TN 22/08/2022 24/08    
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 22/08/2022 24/08    
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra hồ sơ, điểm... DSSV đăng ký xét CN tốt nghiệp Tiểu ban kiểm tra; KH-ĐT 23/08/2022 27/08    
Đào tạo Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 24/08/2022 29/08 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
 
Đào tạo: Tốt nghiệp Làm điểm SV xét tốt nghiệp KH-ĐT 27/08/2022 03/09    
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 24/08/2022 25/08 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Đồ án
25/08/2022 25/08 DSSV ký nhận giấy mời GVHD SV mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Ch/đề
26/08/2022 26/08 DSSV ký nhận CĐ (có mã đề/sv) SV mang theo sổ theo dõi chuyên đề (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
Tài chính Sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB. SV 1310A trở về sau 28/08/2022 29/08   lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn 50.000đ so với số tiền học phí học phí phải nộp
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra,
SV được HĐ yêu cầu
01/09/2022 06/09 DS, QĐHĐ, Kết quả ktra Những sv được HĐ yêu cầu
Đào tạo Nghỉ lễ Quốc khánh Toàn khoa 02/09/2022 03/09    
Đào tạo Báo cáo BLĐK về số SV/lớp không đáp ứng khối lượng đăng ký theo Quy chế để thực hiện xử lý với SV, CVHT liên quan KH-ĐT, BLĐK 04/09/2022 05/09    
Đào tạo: Tốt nghiệp Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa bậc ThS KH-ĐT;
HV;
HĐ cấp khoa
07/09/2022 12/10 Thông báo thu hồ sơ;  
Đào tạo: Tốt nghiệp Thành lập Hội đồng cấp khoa xét tốt nghiệp cho học viên ThS KH-ĐT; BLĐK 10/09/2022 12/09 QĐ thành lập HĐ  
Hướng nghiệp Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 12/09/2022 27/09 Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 18/09/2022 23/09   Theo mốc nộp tiền trước đó
Hướng nghiệp Khảo sát việc làm SV tốt nghiệp Tổ Hướng nghiệp 20/09/2022 25/10    
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điểm, HS xét tốt nghiệp bậc ThS KH-ĐT 21/09/2022 28/09    
Bộ môn M&KTMT Tham gia cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022 Giảng viên, SV 24/09/2022 16/10 Hồ sơ đăng ký, quyết định, tờ trình cử đi tham dự  
Đào tạo: Khoá mới SV khoá mới nhập học SV khóa mới, Tổ Tuyển sinh 29/09/2022 29/09   Dự kiến theo KH tuyển sinh của Bộ, của Trường
Đào tạo: Khoá mới Gặp mặt sinh viên đầu khoá BLĐK, Tổ Tuyển sinh, Trưởng các bộ phận, CVHT 29/09/2022 29/09 QĐ thành lập BTC (TKe: Như),
Kế hoạch tổ chức, Slide/clip, poster (vị trí việc làm)
Sổ tay SV,
Hình ảnh minh chứng,
Báo cáo kết quả hoạt động
Khu giảng đường khoa CNTT (96 Định Công, Hà Nội)
Đào tạo: Khoá mới SV khoá mới đăng ký học CVHT, SV khoá mới 29/09/2022 01/10   Theo hướng dẫn, lịch dự kiến
Đào tạo: Khoá mới Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khoá SV khóa mới (K22), BTC 30/09/2022 02/10   13:00-17:00 ngày 30/9 & 01/10/2022
Tại NVH quận Hai Bà trưng
Đào tạo: Khoá mới SV khoá mới thực học GV, SV 01/10/2022 07/01   Thi theo lịch tiến độ chung của khoa, và lịch cụ thể từng môn
Đào tạo Sv học GDTC và QPAN (3 tuần học tập trung) SV đã đăng ký học GDTC và QPAN đợt tháng 6,7/2022 03/10/2022 22/10/2022   03 tuần học tập trung tại Trường Đại học Mở Hà Nội (Cơ sở Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên). Lịch học có thể thay đổi theo điều kiện thực tế.
Tài chính Thu học phí giai đoạn 2 Tài chính, CVHT, SV 04/10/2022 08/10   Theo mốc nộp tiền trước đó
Đào tạo: Tốt nghiệp Các Bộ môn nộp dự kiến HĐ seminar chuyên môn để báo cáo khoa trước khi thực hiện Các BM có phụ trách ĐATN 05/10/2022 09/10 DS thành viên hội đồng (dự kiến);
DS đề tài/hội đồng;
Lịch làm việc (nằm trong khung KH của khoa)
 
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chất lượng xác định yêu cầu của ĐATN SV, GVHD, KH-ĐT 06/10/2022 07/10   (tương đương báo cáo tiến độ cũ)
Hành chính - VP Hạn cuối nhận đơn xin nộp học phí muộn VPK CS2; SV chưa hoàn thành học phí theo thông báo 07/10/2022 08/10   Quy trình xử lý Nộp học phí muộn
Đào tạo Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
09/10/2022 14/10    
Hướng nghiệp Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 10/10/2022 25/10 Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
Đào tạo: Tốt nghiệp Các Bộ môn nộp dự kiến HĐ seminar chuyên môn để báo cáo khoa trước khi thực hiện Các BM có phụ trách ĐATN 12/10/2022 16/10 DS thành viên hội đồng (dự kiến);
DS đề tài/hội đồng;
Lịch làm việc (nằm trong khung KH của khoa)
 
Đào tạo: Tốt nghiệp Đánh giá chất lượng xác định yêu cầu của ĐATN Gvụ, HĐ kiểm tra,
SV làm ĐA,
SV chuyên ngành,
4 Bộ môn CN
13/10/2022 19/10 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
(tương đương đánh giá tiến độ ĐA cũ)
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp SV diện làm CĐTN, GVHD, KH-ĐT 14/10/2022 14/10 05:30 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
  Đội tuyển sinh viên tham gia cuộc thi Olympic tin học 2022 Sinh viên thuộc đội tuyển, giảng viên dẫn đoàn (Trịnh Thị Xuân) 15/10/2022 20/10/2022 Báo cáo kết quả  
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm đồ án nộp xác nhận khắc phục sau kết quả ĐGYC SV làm đồ án được HĐ tiến độ yêu cầu 19/10/2022 19/10 06:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp cấp Khoa xét CN tốt nghiệp bậc ThS (sau khi HV hoàn thành nộp luận văn cho Nhà trường) HĐ cấp khoa 25/10/2022 26/10 QĐ hội đồng.
Các DS theo quy trình
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
 
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 27/10/2022 01/12 Các QĐ liên quan
KH thi
DS thi
Biên bản HĐ
Chú ý lịch thi các môn chung
Đào tạo Thi TACB 1,2,3 (Đợt 1) HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 23/11/2022 28/11   Bao gồm cả ngày kiểm tra điều kiện, ngày thi dự trữ
Đào tạo Thi các môn LLCT (Đợt 1) HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 21/11/2022 28/11   Bao gồm cả ngày thi dự trữ
Đào tạo Thi các môn TACB và LLCT
(đợt 2)
HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 14/12/2022 19/12   Bao gồm cả ngày kiểm tra điều kiện, ngày thi dự trữ
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM SV làm đồ án, GVHD;
BM phụ trách;
BP chuyên trách;
27/10/2022 29/10 Thông báo của các Bộ môn Thực hiện như thông báo của BM và nộp Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra chuyên môn đối với SV chuyên đề TN có tiến độ Chậm/Muộn/Không đạt/Không nộp SV diện làm CĐTN, KH-ĐT, BP nghiệp vụ 28/10/2022 2/11 DS, QĐHĐ, Kết quả ktra Trước đó, SV diện bị kiểm tra phải photo sổ theo dõi, đăng ký kiểm tra tại P14 theo thông báo của bộ phận nghiệp vụ
Điểm kiểm tra được tính TBC với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
Đào tạo SV học GDTC (3tc) 1910A, 2010A 01/11/2022 12/01   Lịch của TT GD Thể chất - QPAN năm học 2022-2023
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn KHĐT; HĐ cấp BM; SV làm đồ án, SV chuyên ngành; Tổ Hướng nghiệp; các DN quan tâm 02/11/2022 08/11   Hội đồng tại các Bộ môn
Đào tạo: Tốt nghiệp BP nghiệp vụ nộp về KH-ĐT kết quả kiểm tra chuyên môn SV chuyên đề TN BP nghiệp vụ, KH-ĐT 04/11/2022 05/11    
Đào tạo: Tốt nghiệp Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 04/11/2022 14/11 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
24/11/2022 24/11 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Thời gian nộp: 08:00-10:00
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ xét phân công GV phản biện Đồ án TN Hội đồng; 25/11/2022 26/11   14:00
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 26/11/2022 27/11   14:00
Trả 01 quyển đồ án (có chữ kí xác nhận của BP trả) để SV mang nộp GVPB
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 27/11/2022 28/11   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi/bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 27/11/2022 28/11   Thông báo
Đào tạo Họp xét KQ Rèn luyện cấp lớp KH-ĐT, CVHT, SV 28/11/2022 05/12 Biên bản, KQRL cấp lớp Đăng Thông báo trước
Tuyển sinh Thi tuyển sinh SĐH đợt 2/năm   28/11/2022 19/12    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo chuyên đề TN (đăng ký dự thi) Giáo vụ,
SV diện thi TN
29/11/2022 29/11 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Tại phòng 17
Đào tạo: Tốt nghiệp Bảo vệ đồ án tốt nghiệp KH-ĐT; Các HĐ, SV liên quan; Tổ hướng nghiệp, các doanh nghiệp quan tâm; SV chuyên ngành 01/12/2022 08/12    
Đào tạo: Tốt nghiệp Thi các môn chuyên đề tốt nghiệp KH-ĐT; Ban hỏi thi; SV 02/12/2022 07/12    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án tốt nghiệp
(3 ngày sau buổi bảo vệ ĐATN)
Bộ phận chuyên trách, SV 04/12/2022 04/12 DS điểm đồ án 02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án
Đào tạo Thông báo Kế hoạch học kỳ tiếp theo KHĐT, BLĐK, CVHT 05/12/2022 10/12 Bản tin Website;
Kế hoạch lưu VPK, BLĐK
Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT
Đào tạo Khoa xét KQ HTRL HK1 năm học 2022-2023 Hội đồng cấp khoa,
CVHT
12/12/2022 15/12    
Mốc KH của HOU Trường Xét KQ HTRL HK1 năm học 2022-2023   19/12/2022 26/12    
Hành chính - VP v/v thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong Trường Đại học Mở Hà Nội đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Công đoàn; Đoàn Thanh niên 22/03/2022 10/12    Hạn gửi báo cáo về Nhà trường (qua Phòng CTCT&SV): trước ngày 10/12 hàng năm
Đào tạo HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022   19/12/2022 24/04  
(8381 lần xem)