Chương trình "Quản lý Định danh và Đảm bảo An ninh Tài sản CNTT trong kỷ nguyên số".

25/05/2024 16:18
Tags:

Chương trình "Quản lý Định danh và Đảm bảo An ninh Tài sản CNTT trong kỷ nguyên số" được tổ chức kết hợp giữa khoa CNTT và công ty I3 Network System,

Thời gian: 14:00 ngày 29/5/2024 tại phòng 52

Địa điểm: khu giảng đường khoa CNTT - 96 Định Công.

- Yêu cầu tất cả các sinh viên chuyên ngành mạng và truyền thông tham gia đầy đủ.

- Khuyến khích các sinh viên và giảng viên của khoa CNTT quan tâm đến tham dự.

- Thông tin chi tiết chương trình tại link sau: https://vietnam.zohobackstage.com/me-iam?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR33yGP4n-MoowVtAVVp-EYnb2OBX6cEQ0jMOqvHGVoTXb1apHCVAW_T3Ao_aem_AfYwZfmiVrEdHnDHUpVK603faKdNVH0Iklr9dgxgPdtLz7i0MdOUxMGi2wcrjbPlKL2Xb-w6ew9ZEjukvYSyKGVd

(991 lần xem)