Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK3 năm học 2018-2019

06/05/2019 10:04
Tags: kế hoạch,

Mảng công việc Nội dung công việc Thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú Tuần/kỳ Tuần/năm Thứ/tuần
Đối thoại Thông báo Triệu tập SV dự đối thoại cấp trường Kh-ĐT 25/04 26/04/2019 Thông báo triệu tập   -2 17 5
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
CB phụ trách lớp Lai Châu,
GV quan tâm
06/05 11/05 Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT 0 19 2
Đào tạo Đăng ký học Sinh viên, CVHT 11/05 14/05   Theo hướng dẫn 0 19 7
Đào tạo Triển khai Chuyên đề thực tập cơ sở cho SV khoá 1810A SV 18A đủ điều kiện 13/05 08/06     1 20 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa (đợt xét T06/2019) KH-ĐT;
SV diện đủ ĐK tốt nghiệp;
HĐ cấp khoa
13/05 12/06     1 20 2
Đào tạo HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019   13/05 12/08   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU 1 20 2
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 14/05 17/05   Có hướng dẫn 1 20 3
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 15/05 16/05   Chú ý BL đăng ký học cho SV 1 20 4
Đào tạo Thực học Toàn khoa 16/05 08/08     1 20 5
NCKH Hội nghị NCKH Sinh viên Nhà trường Tổ NCKH&HTQT + Giảng viên hướng dẫn 17/05 18/05   Kế hoạch 3074 (27/08/2018) 1 20 6
NCKH Các đơn vị nộp bảng kê các hoạt động Khoa học của giảng viên và các minh chứng cho Phòng NCKH&HTQT Tổ NCKH và các giảng viên chuyên môn 20/05 30/05 Các bản kê và các minh chứng liên quan   2 21 2
Hướng nghiệp Kiến tập doanh nghiệp (tháng 6) Tổ Hướng nghiệp; SV; CVHT, BM Cơ sở; KH-ĐT 20/05 07/06   Rikkei Soft 20 21 2
Đào tạo: Tốt nghiệp SV diện đủ ĐK tốt nghiệp nộp hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp KH-ĐT;
SV diện đủ ĐK tốt nghiệp;
HĐ cấp khoa
20/05 08:30 21/05 Thông báo   2 21 2
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
27/05 01/06 Biên bản họp lớp; Hình ảnh Tuần thứ 4 hàng tháng, HĐ mới 3 22 2
Tài chính Thu học phí HK3 Tài chính, CVHT, SV 27/05 10/06 Thông báo Thu học phí trước khi thu 2 tuần
Báo cáo thu học phí cho BLĐK sau khi thu
Kết thúc lịch thu HP, ngoài Báo cáo BLĐK, cần công bố 1 danh sách SV nợ HP 3 22 2
Đào tạo Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số SV đăng ký học/học kỳ CVHT, KH-ĐT 03/06 05/06 Báo cáo Tổng hợp số liệu đăng ký (từng lớp)
Báo cáo tổng hợp cả khoa
  4 23 2
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
03/06 07/06   Thực hiện hàng tháng 4 23 2
Tài chính Thông báo danh sách SV chưa hoàn thành học phí sau đợt thu học phí HK3   10/06 17/06 Thông báo website và bảng tin SV có vấn đề về học phí phải chủ động liên hệ BP Kế toán khoa (P17) để được giải quyết, không để đến khi thi 5 24 2
Mốc KH của HOU Nhà trường xét tốt nghiệp đợt T06/2019   10/06 24/06   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU 5 24 2
Đào tạo Triển khai đợt học GDQP-AN SV năm 1;
KH-ĐT;
CVHT
10/06 05/07   Kế hoạch số 1/KH-GDQP&AN ngày 01/02/2018 5 24 2
Tuyển sinh Chấm thi tuyển sinh SĐH 2019 GV được phân công 12/06 15/06 QĐ cử GV chấm thi (kế hoạch năm trước) 5 24 4
Bộ môn M&KTMT Thành lập đổi tuyển Phần mềm nguồn mở ThS. Mai Thị Thúy Hà 15/06 15/12 Thông báo từ nguồn olp.vn; seminar chuyên môn của nhóm   5    
NCKH Quy đổi giờ giảng dạy và giờ NCKH để tính định mức nhiệm vụ của giảng viên BLĐK, Tổ NCKH 22/06 29/06 Bản thống kê về việc quy đổi và biên bản   6 25 7
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
24/06 29/06 Biên bản họp lớp; Hình ảnh Tạm nghỉ do SV học GDQP 7 26 2
Đào tạo Đón, nhận bàn giao SV học GDQP trở về Đại diện BLĐK,
CVHT 18A
28/06 29/06 Hình ảnh,
DS điểm danh
Kế hoạch số 1/KH-GDQP&AN ngày 01/02/2018 7 26 6
Đào tạo: Công tác SV Khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên BLĐK;
CTV ĐBCL (Nguyệt);
CVHT, SV 15A-18A
01/07 15/07   bắt đầu 2 tuần trước khi kết thúc giảng dạy;
kéo dài 1 tháng
8 27 2
Hướng nghiệp Kiến tập (tháng 7/2019) Tổ Hướng nghiệp; SV; CVHT, BM Cơ sở; KH-ĐT 01/07 30/07     8 27 2
Hành chính - VP Báo cáo Theo dõi tiến độ giảng dạy BP Hành chính 08/07 9/7 Báo cáo (theo mẫu) chu kỳ 3 tuần/lần 9 28 2
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
08/07 12/7   Thực hiện hàng tháng 9 28 2
Hành chính - VP Rà soát, điều chỉnh tài liệu hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến SV Tổ HC-VP;
Các Bộ phận, cá nhân liên quan;
11/07 19/7 Tài liệu hướng dẫn Dự thảo lên tài liệu online 9 28 5
Mốc KH của HOU Nhà trường chốt học phí HK3   15/07 20/7     10 29 2
Đào tạo Trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp BLĐK, BTC, GV, SV nhận bằng 15/07 27/7 Thông báo - Tờ trình - Kế hoạch - D/S SV nhận bằng - DS Khách mời - DS ban chủ lễ - DS ban tổ chức - Dự trù chi phí - Các giấy tờ liên quan để thanh toán (dự kiến) 10 29 2
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 19/07 1/8     10 29 6
Đào tạo Sinh viên diện Bảo lưu, Tạm ngừng học (Đình chỉ) quay lại Khoa đăng ký học tập   22/07 27/7 Đơn xin tiếp tục trở lại học tập (mẫu 16, đối với SV diện Bảo lưu) trong cùng cuộc họp xét KQHT-RL 11 30 2
Đào tạo: Công tác SV Triển khai xét KQRL cấp lớp cho HK2,3 năm học 2018-2019 CVHT,
SV các lớp,
KH-ĐT
22/07 27/7 1. Thông báo lịch họp các lớp (website)
2. Hướng dẫn, yêu cầu thực hiện (của khoa)
3. Phiếu đánh giá RL (theo từng lớp)
4. Biên bản họp lớp
5. Biểu mẫu tổng hợp theo y/c P.CTSV
Lưu ý những SV có/không được có trong DS 11 30 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp đợt Th6/2019 BTC;
KHĐT;
CVHT, GV, SV liên quan
26/07 26/7   (dự kiến) 11 30 6
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
26/07 27/7 Biên bản họp lớp; Hình ảnh Thứ 6- tuần thứ 4 hàng tháng, HĐ mới 11 30 6
Đào tạo Thi các môn TACB KHĐT, SV, HĐ thi 26/07 29/7   Kế hoạch thi các môn chung 18-19 (TB 611) 11 30 6
Đào tạo Khoa xét KQ HTRL HK2,3 năm học 2018-2019 HĐ cấp khoa 26/07 31/7     11    
Hành chính - VP Báo cáo Theo dõi tiến độ giảng dạy BP Hành chính 29/07 30/07 Báo cáo (theo mẫu) chu kỳ 3 tuần/lần 12 31 2
Đào tạo SV đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ SV;
KH-ĐT
29/07 01/08 Thông báo; DS đăng ký dự thi   12 31 2
Đào tạo Báo cáo đánh giá hoạt động chuyên môn của SV chuyên ngành 4 bộ môn chuyên ngành 29/07 3/8     10 31 2
Đào tạo Thông báo Kế hoạch học kỳ tiếp theo Giáo vụ, GVCN, SV
Web & bảng tin, PĐT, PKT
30/07 06/08   Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT 12 31 3
Đào tạo Thi các môn Lí luận chính trị KHĐT, SV, HĐ thi 31/07 01/08   Kế hoạch thi các môn chung 18-19 (TB 611) 12 31 4
Đào tạo Lên điểm, xác nhận điểm Giáo vụ, CTMS 01/08 06/08     12 31 5
Mốc KH của HOU Thí điểm thực hiện thi trên ứng dụng công nghệ theo KH 166 01/08 30/08     12 31 5
Đào tạo Trả kết quả học tập tích luỹ về CVHT KH-ĐT, CVHT 03/08 05/08 Bản in KQHT tích luỹ KH-ĐT in KQHT tích luỹ của những SV chưa tốt nghiệp, kí bản cứng
bàn giao cho CVHT có kí nhận
10 31 7
Mốc KH của HOU Nhà trường xét KQ HTRL HK2,3 năm học 2018-2019   05/08 19/8   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU 11 32 2
Đào tạo Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 12/08 13/8 QĐ + DS dự thi
QĐ công nhận đạt CĐR NLNN
Theo Khung kế hoạch năm học 2017-2018 12 33 2
Đào tạo HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020   13/08 17/12     1 33 3

(45466 lần xem)