Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng cho SV NCKH

05/04/2023 20:18
Khoa CNTT Thông báo tổ chức lớp Kỹ năng trình bày báo cáo NCKH
Tags: NCKH, SV,

Căn cứ kết quả Khảo sát mức độ cần thiết của các kỹ năng bổ trợ cho người học trong NCKH;

Xét đề nghị của Tổ công tác NCKH,

Khoa CNTT Thông báo tổ chức lớp SSK0012023.001- Kỹ năng trình bày báo cáo NCKH và phân công:

  1. TS Nguyễn Xuân Dũng: nội dung Phương pháp NCKH, trình bày (viết) báo cáo khoa học 
  2. ThS Nguyễn Thị Quỳnh Như: nội dung Kỹ năng thuyết trình (chuẩn bị báo cáo thuyết trình, thực hiện thuyết trình) 
Đối tượng học tập: SV trong các nhóm nghiên cứu thuộc khoa (RG) đã tham gia khảo sát và trả lời cần thiết ở nội dung liên quan. (Hiện nay lớp, lịch, sinh viên và GV đã được thiết lập lên hệ thống)
 
Nội dung này nằm trong số các kỹ năng bổ trợ đã được khảo sát và đánh giá là cần thiết, đề nghị các SV có tên thực hiện nghiêm túc, tích cực, hoàn thiện các kỹ năng từ khóa học để mang lại hiệu quả cho công tác NCKH và cho bản thân!
(10209 lần xem)