Thông báo v/v Đổi tên khoa Công nghệ Tin học từ 29/03/2011

31/03/2011 00:10
Từ 29/03/2011, khoa Công nghệ Tin học đổi tên thành khoa Công nghệ thông tin, tên viết tắt vẫn là FITHOU [TB (số 01/TB-CNTT)]
  • Căn cứ vào đề nghị của Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ Tin học.
  • Theo quyết định số 71/QĐ-ĐHM-TC của Viện Đại học Mở Hà Nội

Từ ngày 29 tháng 03 năm 2011, để phù hợp với chức năng nhiệm vụ và ngành nghề đào tạo đã được bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tại quyết định số 321/QĐ-BGDDT,
khoa Công nghệ Tin học được đổi tên mới:

  •   Tên giao dịch tiếng Việt:        Khoa Công nghệ Thông tin.
  •   Tên giao dịch tiếng Anh:        Faculty of Information technology
  •   Tên viết tắt:                            FITHOU
  •   Ngành đào tạo:    
    • Bậc học đại học:           Công nghệ Thông tin (mã ngành 52480201)
    • Bậc học cao đẳng:        Tin học ứng dụng (mã ngành 51480202)

 

          Vậy Ban chủ nhiệm khoa xin thông báo để các Thầy Cô giáo, các Cán bộ nhân viên trong khoa, các Em sinh viên được biết và sử dụng tên mới trong giao dịch.

Chủ nhiệm khoa
TS. Trương Tiến Tùng

(29425 lần xem)