Kế hoạch đào tạo HK2, HK3 năm học 2016-2017

05/12/2016 11:44
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo HK2, HK3 năm học 2016-2017 như sau:
STT Nội dung công việc BP/ĐV
liên quan
Tháng Tuần thứ Ngày Thời gian
thực hiện
Địa điểm Ghi chú
  Học kỳ 2   12/2016 - 5/2017 20 tuần 19/12 > 7/5     Gồm cả 2t nghỉ tết ÂL
1 Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch (học, thi, ...) BCNK + Giáo vụ 12 51 12/12 > 17/12     Cuối HK1
2 Rà soát chỉnh sửa ngân hàng đề tài Đồ án + Ch/đề tốt nghiệp   12 49 ÷ 50 1/12 > 10/12      
3 Họp SV phổ biến KH thực hiện đồ án/chuyên đề tốt nghiệp BCNK, Giáo vụ, GVCN, SV 12 51 13/12 > 15/12 16h ngày 15/12/2016 P.52  
4 Thông báo kế hoạch đào tạo + SV đăng ký môn học Giáo vụ, GVCN, SV 12 52 18/12 > 21/12     Web & bảng tin, PĐT, PKT
5 Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV 12 52 19/12 > 20/12   CTMS  
6 SV nộp Đăng ký + Đề cương đề tài đồ án TN (theo mẫu ) Giáo vụ, SV 12 52 21/12     8h30-10h30 P.17 SV diện Bảo vệ TN
7 Bộ môn duyệt đề cương cho các đề tài đồ án TN Các Bộ môn 12 52 19/12 > 24/12      
8 SV khóa 2016-2020 học GD Quốc phòng Giáo vụ, SV 12/2016 - 1/2017 51-53 + 1,2/2017 12/12 > 15/1     Theo KH chung của Nhà trường
9 Chỉnh sửa đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 12 52 22/12 > 24/12     SV đề nghị CVHT hỗ trợ. Nếu ngoài thẩm quyển của CVHT thì làm đơn theo mẫu)
10 Thực học Toàn khoa 12/2016 - 4/2017 53 ÷ 16 26/12 > 23/4     15 tuần học
+ 2 tuần Tết
11 Họp lớp sinh viên đầu kỳ và Xét công nhận KQRL học kỳ 1 cho sinh viên các lớp GVCN, SV 12 53 26/12 > 30/12     GVCN nộp các Biên bản, Danh sách (theo mẫu) cho Giáo vụ
12 Họp HĐK để xét duyệt đề tài & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 12 53 26/12       P.16  
13 TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Giáo vụ, SV 12 53 27/12     9h-10h30 P.Thư viện SV diện Bảo vệ TN
14 Tổ chức đăng ký các đề tài NCKH SV (đợt HK2 năm học 2016-2017) Ban tổ chức 12 53 27/12     Theo thông báo riêng Khuyến khích đề tài ĐATN diện Nghiên cứu
15 Sinh viên đăng ký lớp môn Chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 12 53 27/12 > 28/12   CTMS  
16 Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, SV 12 53 29/12     14h P.Thư viện SV mang theo Sổ theo dõi QTTHTN; trình Thẻ SV
17 Sinh viên triển khai việc thực hiện đồ án tốt nghiệp (gặp GVHD)   12/16 - 4/17 53 ÷ 16 27/12 > 16/4     SV mang theo Sổ theo dõi QTTHTN
18 Sinh viên triển khai thực hiện chuyên đề tốt nghiệp (gặp GVHD)   12/16 - 4/17 53 ÷ 16 29/12 > 18/4     SV mang theo Sổ theo dõi QTTHTN
19 Duyệt đăng ký học Ban CNK 1/2017 1 2/1 > 6/1      
20 SV đăng ký Kiểm tra điều kiện chuyên môn làm đồ án TN; Các bộ môn tổ chức kiểm tra HĐ kiểm tra, SV 1 1 2/1 > 7/1 SV đăng ký: 2+3/1/2017 P.31 (gặp cô Thùy) Chỉ các SV được HĐ yêu cầu
21 Thu học phí Tài chính 1 2 + 3 9/1 > 19/1     Theo thông báo
22 Xét CNKQ học tập và KQRL cho sinh viên - cấp: Lớp, Khối Giáo vụ, GVCN 2 2, 3 9/1 > 19/1      
23 Xét CNKQ học tập + KQRL và Công nhận Tốt nghiệp cho sinh viên (cấp: Khoa, Trường) Hội đồng Khoa, Hội đồng Viện 2 6, 7 10/2 > 17/2     HĐ Khoa họp từ ngày 10-14/2, HĐ Viện họp xét ngày 17/2/2017
24 Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV Định kỳ, theo lịch cụ thể (có thông báo chi tiết)  
25 SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV 2 8 20/2 > 21/2 9h-10h30 P.Thư viện Theo mẫu quy định
26 Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 3 9 27/2 > 3/3 Theo thông báo chi tiết Hội đồng Khoa
27 SV không đạt tiến độ phải tăng cường làm việc với GVHD để có xác nhận đạt tiến độ bổ sung Giảng viên hướng dẫn, SV 3 11 3/3 > 16/3     Căn cứ theo kết quả kiểm tra tiến độ
28 Trao bằng tốt nghiệp cho SV mới được công nhận tốt nghiệp   3             (dự kiến đợt 15/3)
29 Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 3 11 18/3 > 19/3     Theo kế hoạch chung của Nhà trường
30 SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với BM SV, Bộ môn   12 20/3 > 24/3 Theo thông báo của Bộ môn  
31 Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn. Bộ môn trả kết quả k.tra trực tiếp cho SV HĐ kiểm tra, SV 3, 4 13 27/3 > 31/3 Theo thông báo của Bộ môn  
32 Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả kiểm tra chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 4 14 3/4 > 7/4     Theo mẫu quy định
33 Chuẩn bị đề thi Giáo vụ, PKT 4 11 ÷ 13 20/3 > 7/4      
34 Tổ chức thi học kỳ II
HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV
4 15 ÷ 17 10/4 > 28/4    
Các môn TACB, LLCT thi theo kế hoạch chung của Nhà trường
  34.1. Thi các môn học < 4 tín chỉ 4 15 10/4        
  34.2. Thi các môn học >= 4 tín chỉ 4 16, 17 17/4 > 28/4    
35 Tổ chức đánh giá các đề tài NCKH SV (đợt HK2 và cả năm) Ban tổ chức, HĐ đánh giá 4 15 10/4 > 14/4      
36 SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp (theo mẫu)   4 16 17/4 > 18/4 8h30-11h;
14h-16h
P.Thư viện SV diện Bảo vệ TN
37 Họp SV chuẩn bị công tác Thi và Bảo vệ tốt nghiệp Bộ phận chuyên trách, SV 4 16       Theo thông báo cụ thể Dự kiến 19/4
38 SV nộp báo cáo chuyên đề tốt nghiệp (theo mẫu) Giáo vụ, SV 4 15 19/4     Giờ hành chính P.Thư viện SV diện Thi TN
39 Họp HĐ Khoa để phân công GV phản biện ĐATN HĐ Khoa, Giáo vụ 4 16 19/4          
40 SV nhận kết quả phân công + Giấy mời GV phản biện ĐATN Giáo vụ, SV 4 16 20/4     9h30-11h P.Thư viện SV diện Bảo vệ TN
41 Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án tốt nghiệp (làm theo quy định) Giáo vụ, SV 4 17 26/4 > 27/4 8h30-11h;
14h-16h
P.Thư viện SV diện Bảo vệ TN
42 Tổ chức Thi các Chuyên đề tốt nghiệp HĐ Thi, G/vụ, T/chính, SV 5 18 24/4 > 28/4
Theo Lịch Thi/Bảo vệ
Tốt nghiệp
Thông báo sau
43 Tổ chức Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp HĐ Thi, G/vụ, T/chính, SV 5 18 1/5 > 5/5 Thông báo sau
44 SV nộp quyển đồ án TN theo quy định của Thư viện nhà trường (quyển bìa cứng đã hoàn thiện, nếu phải chỉnh sửa thì phải đóng kèm xác nhận của HĐ - theo mẫu) + đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án (nộp 2 bộ: lưu tại thư viện Khoa & Nhà trường) Bộ phận chuyên trách, SV 3 ngày sau buổi bảo vệ đồ án
(không kể T7, CN)
Giờ hành chính P.Thư viện SV diện Bảo vệ TN
45 Vào điểm + x/n điểm, thông báo điểm HK & chỉnh sửa (nếu cần) Giáo vụ, CTMS 4, 5 17 1/5 > 5/5      
46 SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu) Giáo vụ, SV 5 20 15/5
18/05
> 16/5
19/05
Giờ hành chính P.Thư viện HĐ nhà trường xét công nhận tốt nghiệp ngày 23/06/2017 (văn bản 105/HD-ĐHM-ĐT)
47 Chốt hồ sơ và làm điểm khóa TN gửi phòng Đào tạo Giáo vụ khối có SV nộp HS xét c/nhận TN 5 52

17/5

22/05

>

22/5

23/05

     
  Nghỉ hè   5 19, 20 8/5 > 21/5     2 tuần
  Học kỳ 3   5-8/2017 12 tuần 22/5 > 13/8      
1 Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch (học + thi) BCNK + Giáo vụ 5 20 15/5 - 19/5     Thời gian hè
2 Thông báo kế hoạch đào tạo + SV đăng ký Giáo vụ, GVCN, SV 5 21 22/5 - 25/5     Web & bảng tin, PĐT, PKT
3 Thực học Toàn khoa 5 - 7 21- 28 29/5 > 16/7      
4 Chuẩn bị đề thi Giáo vụ, PKT 7 25 ÷ 27 19/6 > 9/7      
5 Tổ chức xét CN KQHT kỳ cuối và CN tốt nghiệp đại học Hội đồng 6 25 23/6         (Văn bản 105/HD-ĐHM-ĐT)
6 Tổ chức Thi học kỳ III
HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV
7 28 ÷ 30 10/7 > 30/7    
Các môn TACB, LLCT thi theo kế hoạch chung của Nhà trường
  7.1. Thi các môn học < 4 tín chỉ 7 28 10/7        
  7.2. Thi các môn học >= 4 tín chỉ 7, 8 29, 30 17/7 > 30/7    
7 Vào + x/n điểm, thông báo điểm HK & chỉnh sửa (nếu cần) Giáo vụ, CTMS 8 31, 32 1/8 > 11/8      
8 Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT               Theo KH chung của Nhà trường
  Dự kiến HK1 năm học 2017-2018   8-12/2017 33 14/8          
(48110 lần xem)