Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2017-2018 (cập nhật 16/08)

08/08/2017 18:19
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2017-2018 như sau
Tags: kế hoạch, thông báo, Tốt nghiệp,

(kế hoạch cập nhật ngày 16/08/2017)

Mảng công việc Nội dung công việc Thực hiện Từ Đến trước Ghi chú
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt chính trị, công dân, sinh viên đợt 2/2017 Nguyễn Đức Hiểu,
KH-ĐT
31/07 20/08 http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1154&cid=4
Đào tạo: Tốt nghiệp Nhận đăng ký thi CĐR NL ngoại ngữ đợt 2/2017 KH-ĐT 07/08 12/08 http://fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1114&cid=3
Đào tạo Thông báo kế hoạch học kỳ Giáo vụ, GVCN, SV
Web & bảng tin, PĐT, PKT
08/08    
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BCNK, Giáo vụ,
GV quan tâm
11/08 14/08 HK3 năm trước
Đào tạo: Tốt nghiệp Thi CĐR NL ngoại ngữ đợt 2/2017 Hội đồng thi, SV 12/08 14/08  
Đào tạo Trả kết quả học tập tích luỹ về CVHT KH-ĐT, CVHT 14/08 15/08 KH-ĐT in, kí bản cứng
bàn giao cho CVHT có kí nhận
Đào tạo HỌC KỲ I:18 tuần từ 14/8   14/08 18/12 Chú ý lịch GDTC, GDQP
Đào tạo Đăng ký học Sinh viên, CVHT 15/08 18/08 Có hướng dẫn
Hướng nghiệp Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 15/08 18/08  
Đào tạo Rà soát chỉnh sửa ngân hàng đề chuyên đề tốt nghiệp   15/08 19/08 Theo KL cuộc họp công tác chuyên môn, tổ chức đào tạo
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 17/08 18/08 Theo Qui định tốt nghiệp
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 18/08 19/08  
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV phổ biến KH thực hiện đồ án/chuyên đề TN BCNK, Giáo vụ, GVCN, SV 18/08 09:00 18/08 10:00 P22
Đào tạo Trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp BLĐK, BTC, GV, SV nhận bằng 18/08 13:00   Qui trình tổ chức?
Đào tạo: Công tác SV SV dự Sinh hoạt Công dân - SV (đợt 2/2017) Nguyễn Đức Hiểu,
KH-ĐT, SV được triệu tập
20/08   http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1154&cid=4
Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án, CTMS 21/08 23/08 10:00 có Hướng dẫn
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 21/08 24/08 Có hướng dẫn
Đào tạo Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 21/08 26/08 Nội dung mới, cần phổ biến
Đào tạo Thực học Toàn khoa 21/08 13/11  
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 23/08 14:00 23/08 15:30 P17
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 23/08 14:00 24/08 10:00  
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 24/08 25/08  
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 24/08 25/08  
NCKH Tổ chức đăng ký (bổ sung) các đề tài NCKH SV Ban tổ chức 25/08 26/08 (khuyến khích đề tài ĐATN diện Nghiên cứu)
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 25/08 14:00   P16
NCKH Sinh viên báo cáo đề cương Tổ NCKH chịu trách nhiệm lên lịch và thông báo đến giảng viên, đề xuất hội đồng đánh giá 28/08 04/09  
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, SV làm CĐTN 28/08   P17
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Giáo vụ, SV 28/08 08:00 28/08 10:30 Mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến VPK
Đào tạo Nghỉ lễ Quốc khánh Toàn khoa 02/09 05/09  
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 04/09 09/09 Những sv được HĐ yêu cầu
Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 05/09 16/09  
Tuyển sinh Sinh viên khoá mới nhập học, sau đó đăng ký học và học theo kế hoạch chung của toàn Khoa   06/09 10/09 KH 61/KH-ĐHM-ĐT
Đào tạo Gặp mặt sinh viên đầu khoá BLĐK, Trưởng các bộ phận, CVHT 07/09    
Đào tạo SV khoá mới đăng ký học CVHT, SV khoá mới 08/09 10/09 Có hướng dẫn
Đào tạo Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số SV đăng ký học/học kỳ CVHT, KH-ĐT 11/09 14/09  
Hướng nghiệp Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 11/09 16/09  
Đào tạo SV khoá mới thực học   11/09   KH 61/KH-ĐHM-ĐT
NCKH Tổ chức hội thảo Khoa học thường niên năm 2017 Tổ NCKH&HTQT chịu trách nhiệm lên lịch, thông báo đến giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên 01/10 31/10  
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV 05/10 08/10 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Hướng nghiệp Triển khai hướng nghiệp cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Tổ hướng nghiệp 08/10 05/11  
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 12/10 16/10  
NCKH NCKH-SV-TB kế hoạch báo cáo tiến độ lần 1 (trước 2 tuần) Tổ NCKH và GVHD 16/10 16/10  
Đào tạo Chuẩn bị đề thi Giáo vụ, PKT 24/10 13/11  
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp xác nhận tiến độ bổ sung (nếu HĐ tiến độ yêu cầu)   26/10 30/10 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM   02/11 06/11 Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
Đào tạo: Tốt nghiệp Thi CĐR NL ngoại ngữ đợt 3/2017 KH-ĐT 06/11 11/11 http://fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1114&cid=3
NCKH NCKH-SV-Báo cáo tiến độ (lần 1) Tổ NCKH, GVHD, Sinh viên 06/11 13/11  
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ I HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 07/11 28/11 Môn nào xong trước thi trước.
Các môn TACB, LLCT thi theo lịch chung.
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 09/11 13/11 Hội đồng tại các Bộ môn
Đào tạo Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 12/11 13/11 http://fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1114&cid=3
Đào tạo: Tốt nghiệp Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả kiểm tra chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 14/11 15/11 Theo mẫu quy định
NCKH Tổ chức đánh giá các đề tài NCKH SV (đợt HK1 năm học 2016-2017) Ban tổ chức, HĐ đánh giá 21/11 26/11 (nếu có đề tài đăng ký)
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
21/11   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ Khoa để phân công GV phản biện ĐATN HĐ Khoa, Giáo vụ 22/11    
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 24/11 16:00    
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 24/11 17:30    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo chuyên đề TN (theo mẫu) Giáo vụ, SV diện thi TN 27/11   SV diện Thi TN
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 30/11 01/12 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Bảo vệ đồ án tốt nghiệp HĐBV, Giáo vụ, Tài chính, SV 01/12 08/12  
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Thi chuyên đề tốt nghiệp HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 01/12    
Đào tạo Lên điểm, xác nhận điểm Giáo vụ, CTMS 05/12 11/12  
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án TN Bộ phận chuyên trách, SV 11/12 12/12 02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án
Đào tạo TB điểm cuối kỳ, chỉnh sửa (nếu cần) Giáo vụ, GVCN 12/12 18/12  
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu) Giáo vụ, SV 19/12 20/12 Kế hoạch của nhà trường
Đào tạo
HỌC KỲ 2: 18 tuần từ 19/12 + 2 tuần Tết
  19/12 08/05/2018 Chú ý lịch nghỉ Tết
Đào tạo: Tốt nghiệp Chốt hồ sơ và làm điểm khóa tốt nghiệp gửi phòng Đào tạo KH-ĐT 21/12 26/12 Nhận hồ sơ>Lập các danh sách>Kiểm tra các điều kiện TN.
Cần có điểm RL toàn khóa
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ xét công nhận KQHT-RL cho SV tốt nghiệp
Xét CN tốt nghiệp cấp khoa
HĐ xét cấp khoa 27/12 29/12  
NCKH NCKH-SV-TB kế hoạch báo cáo tiến độ lần 2 (trước 2 tuần) Tổ NCKH và GVHD 01/01 01/01  
NCKH NCKH-SV-Báo cáo tiến độ (lần 2) Tổ NCKH, GVHD, Sinh viên 22/01 29/01  
NCKH Thông báo triển khai đến Sinh viên về học kỳ trao đổi với 02 trường ĐH Hàn quốc là Sunmoon và Yeungnam Nhờ sự giúp đỡ của các CVHT + Tổ NCKH&HTQT thực hiện trợ giúp về mặt thủ tục 01/03 01/04  
NCKH Tổ chức báo cáo NCKH của Sinh viên Giảng viên hướng dẫn + Sinh viên thực hiện 01/04 20/04  
NCKH Nộp báo cáo và kết quả thực hiện Tổ NCKH, GVHD, Sinh viên 16/04 22/04  
NCKH Tổ chức đánh giá đề tài CNKH cấp Khoa Hội đồng KH Khoa 23/04 29/04  
Đào tạo HỌC KỲ 3: 06 tuần từ 25/04   08/05/2018 17/07/2018 Chú ý kì thi tuyển sinh
(9271 lần xem)