Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK2, 3 năm học 2017-2018 (cập nhật 17/04/2018)

11/12/2017 17:11
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK2 năm học 2017-2018 như sau

 

Cập nhật ngày 05/02/2018:

 1. Cập nhật kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán 
 2. Cập nhật kế hoạch học GDQP năm 2018
 3. Điều chỉnh lịch nộp hồ sơ và xét tốt nghiệp cuối học kỳ 2
 4. Bổ sung lịch thông báo kết quả xử lý học kỳ và thông báo tới SV bảo lưu quá hạn
 5. Bổ sung lịch tổ chức Đối thoại cấp lớp 

Cập nhật ngày 10/04/2018:

 1. Bổ sung thời gian nộp Chuyên đề tốt nghiệp

Cập nhật ngày 17/04/2018

 1. Bổ sung lịch Trao bằng tốt nghiệp (đợt xét T3/2018)
 2. Bổ sung các hoạt động liên quan đến đợt học GDQP cho khoá 1710A
 3. Bổ sung Kế hoạch học kỳ 3 năm học 2017-2018

Cập nhật ngày 11/05/2018

 1. Bổ sung lịch nộp Hồ sơ xét Công nhận tốt nghiệp (đợt T6/2018)
 2. Bổ sung lịch Đăng ký chuyên ngành, lịch Đối thoại cấp Viện

 

Mảng công việc Nội dung công việc Thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú Học kỳ
Đào tạo Sinh viên diện Bảo lưu, Tạm ngừng học (Đình chỉ) quay lại Khoa đăng ký học tập   04/12 15/12 Đơn xin tiếp tục trở lại học tập (mẫu 16, đối với SV diện Bảo lưu)   2
Hướng nghiệp Họp triển khai Thực tập doanh nghiệp học kì 2 2017 - 2018 Sinh viên, Tổ hướng nghiệp 4/12       2
Đào tạo Thông báo kế hoạch HK tiếp theo KHĐT, BLĐK, CVHT 11/12 24/12 Bản tin Website;
Kế hoạch lưu VPK, BLĐK
Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT 2
Đào tạo Họp Phân công giảng dạy HK2 năm học 2017-2018 BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV quan tâm
18/12 22/12 Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
  2
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV phổ biến KH thực hiện đồ án/chuyên đề TN BLĐK, KH-ĐT,
Tổ Hướng nghiệp, 4 Bộ môn
CVHT, SV
18/12 23/12   1. Thông tin quy trình tổ chức
2. Thông tin kế hoạch
3. Định hướng chuyên môn
4. Điểm danh tính điểm chuyên cần cho lớp đồ án, chuyên đề TN
2
Hướng nghiệp Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 18/12 29/12 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
  2
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu) SV đã hoàn thành CTĐT + các điều kiện xét TN
Giáo vụ
19/12 21/12 Thông báo Căn cứ Kế hoạch của nhà trường 2
Hướng nghiệp Kiến tập FSOFT Sinh viên, Tổ hướng nghiệp 20/12       2
Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 25/12 27/12 11:00 1. Thông báo 2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT. 3. DS tổng hợp của CVHT. 4. Kết quả duyệt của BLĐK SV căn cứ quy trình, nộp đơn đăng kí cho CVHT. 2. CVHT duyệt đơn/tư vấn chuyển chuyên ngành, tổng hợp ds nộp KH ĐT. 3. KH ĐT tập hợp trình BLĐK duyệt. 2
Đào tạo HỌC KỲ 2   25/12 14/05/2018   18 tuần + 2 tuần Tết 2
Đào tạo Đăng ký học Sinh viên, CVHT 25/12 08:00 01/01   Có hướng dẫn 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 25/12 14:00 28/12   Theo Qui định tốt nghiệp 2
Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án, CTMS 26/12 29/12 00:00   có Hướng dẫn 2
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 29/12 31/12   Chú ý BL đăng ký học cho SV 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 29/12 3/1/2018     2
NCKH Thông báo viết bài Hội thảo khoa học thường niên năm 2018 Tổ NCKH&HTQT chịu trách nhiệm lên lịch, thông báo đến giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên 01/01 05/01 Danh sách các báo cáo, nội dung các quyển báo cáo Hoãn đến năm sau 2
NCKH NCKH-SV-TB kế hoạch báo cáo tiến độ lần 2 (trước 2 tuần) Tổ NCKH và GVHD 01/01 07/01/2018     2
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 02/01 03/01/2018 theo Hướng dẫn P17 2
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 02/01 05/01   Có hướng dẫn 2
Đào tạo Thực học Toàn khoa 02/01       2
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 03/01 05/01     2
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 5/1 14:00   Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16 2
NCKH Tổ chức đăng ký các đề tài NCKH SV Ban tổ chức 06/01 11/01   (khuyến khích đề tài ĐATN diện Nghiên cứu) 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 06/01 10:00 09/01   Sau khi duyệt đồ án 2
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Giáo vụ, SV 08/01 14:00 09/01/2018 Thông báo KQ xét duyệt ĐA & Phân công GVHD đồ án;
DSSV ký nhận giấy mời
Tại phòng Thư viện
SV mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện Khoa)
2
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, SV làm CĐTN 09/01 10/01 DS lớp chuyên đề + mã đề/sv 8:30-11:00 tại P17
SV mang theo sổ theo dõi (liên hệ Thư viện Khoa)
2
Tiểu ban CM04 Họp xét miễn môn (DS đợt xét tháng 12/2017) Dũng, Thủy, Thùy, Tuấn 11/1/18 09:00   BB họp xét
DS xét, HS từng học viên, VB trả lời của BM liên quan
  2
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 05   12/01 19/01 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa 2
Bộ môn CNPM Seminar cấp bộ môn (LTr Web, LTr Di động nâng cao) C. Như, C. Tâm & các GV cùng chuyên môn, GV quan tâm 12/01 13:00   Thông báo của bộ môn,
Bản in handout (2 slides/page) báo cáo,
Biên bản ghi rõ ý kiến đóng góp cho từng người (1 biên bản/người nếu là trình bày về nội dung phát triển chuyên môn,
Hình ảnh.
  2
Đào tạo Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số SV đăng ký học/học kỳ CVHT, KH-ĐT 15/01 19/01 Báo cáo Tổng hợp số liệu đăng ký (từng lớp)
Báo cáo tổng hợp cả khoa
  2
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 15/01 20/01   Những sv được HĐ yêu cầu,
Thực hiện theo thông báo.
2
Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 15/01 25/01 Thông báo Thu học phí
Báo cáo thu học phí
Kết thúc lịch thu HP, ngoài Báo cáo BLĐK, cần công bố 1 danh sách SV nợ HP 2
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt chính trị, công dân, sinh viên đợt giữa khóa KHĐT, Hướng nghiệp, BMCS 22/01 26/01 QĐ BTC,
Kế hoạch tổ chức
Bài báo cáo của BCV
Bài thu hoạch của SV
Hình ảnh
Thực hiện công văn số 242/KH-ĐHM;
Thu hoạch theo hình thức đánh giá online, thời hạn theo thông báo của Viện (dự kiến cuối tháng 2/2018)
2
Đào tạo: Tốt nghiệp Xét công nhận tốt nghiệp cấp Khoa HĐ theo QĐ 22/01 02/02 QĐ hội đồng.
Các danh sách/báo cáo
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
Căn cứ Khung kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của nhà trường 2
NCKH NCKH-SV-Báo cáo tiến độ (lần 2) Tổ NCKH, GVHD, Sinh viên 22/01 04/02 Quyển báo cáo của Sinh viên+nhận xét của hội đồng   2
Bộ môn M&KTMT Seminar cấp bộ môn Trần Tiến Dũng,
Nguyễn Thành Huy & các GV quan tâm
26/01 14:00   Thông báo của BM,
Bản in slide báo cáo/GV,
Biên bản cho từng báo cáo (có ý kiến GV chuyên môn liên quan nếu là phát triển chuyên môn giảng dạy),
Hình ảnh hoạt động
  2
Đào tạo: Công tác SV Triển khai chương trình "Tết yêu thương - Xuân Mậu Tuất 2018" dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn BLĐK, KH-ĐT, CVHT, Hội đồng xét 30/01 01/02 10:45 Kế hoạch cấp trường,
Thông báo Website,
Kết quả thực hiện của các CVHT liên quan,
QĐ thành lập Hội đồng,
Biên bản họp xét
  2
Đoàn TN Tổ chức hoạt động mừng ngày truyền thống khoa 15/03 Đoàn TN + SV + CVHT hỗ trợ 01/02 15/03     2
Đoàn TN Tham gia hoạt động ngày 26/03 do đoàn trường tổ chức Đoàn TN + SV + CVHT hỗ trợ 01/02 26/03     2
Tiểu ban CM04 Xét công nhận kết quả học tập, chuyển đổi, miễn trừ học phần (SV phi chính qui) Tiểu ban CM 04 01/02   DS SV xin miễn môn,
Ý kiến của các bộ môn liên quan,
Biên bản họp,
Danh sách được công nhận
lần 2: nhận 3 hồ sơ ngày 30/01 2
Đoàn TN Chương trình thiện nguyện "Tết yêu thương" Đoàn TN 03/02   Kế hoạch,
Thông báo,
Hình ảnh,
Báo cáo
Thông báo 2
Đào tạo Gửi các thông báo xử lý KQHT-RL HK1 (theo Quy chế) KH-ĐT 05/02 07/02 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của Bưu điện;
Bản in thông báo trên website
Gửi cả cho các SV diện CB2 và diện BL quá hạn 2
Công đoàn Gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất Toàn thể cán bộ cơ hữu và hợp đồng khoán gọn cấp Viện 21/02 09:00     CS1, theo TB của BTC 2
Đào tạo Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
26/02 03/03 Kế hoạch thi chậm nhất 15 ngày trước khi thi 2
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV diện làm đồ án 28/02 02/03   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp SV diện làm CĐTN, GVHD, KH-ĐT 28/02 02/03 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
2
Tài chính Thông báo danh sách SV chưa hoàn thành học phí sau đợt thu học phí HK2 BP Kế toán;
BLĐK;
CVHT; SV liên quan
01/03 03/03   BP Kế toán báo cáo BLĐK và thông báo công khai DS 2
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
01/03 03/03   Thực hiện hàng tháng 2
Đối thoại Nộp kế hoạch Đối thoại 2018 của khoa lên nhà trường KH-ĐT 01/03 14/03 Kế hoạch của khoa   2
NCKH Thông báo triển khai đến Sinh viên về học kỳ trao đổi với 02 trường ĐH Hàn quốc là Sunmoon và Yeungnam Nhờ sự giúp đỡ của các CVHT + Tổ NCKH&HTQT thực hiện trợ giúp về mặt thủ tục 01/03 01/04 Đơn xin tham dự chương trình trao đổi của sinh viên có xác nhận của phụ huynh   2
Hướng nghiệp Thống kê các tổ chức, doanh nghiệp đã hợp tác với Nhà trường năm 2017 Tổ Hướng nghiệp 02/03 09/03   email ngày 02/03 của P.CTSV 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV KH-ĐT,
HĐ kiểm tra,
SV
02/03 13:00   Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
  2
Đào tạo Gửi thông báo nhắc SV BL quá hạn (lần 2) KHĐT 05/03 07/03 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của bưu điện
  2
Đào tạo SV đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ SV;
KHĐT
05/03 08/03 Thông báo; DS đăng ký dự thi   2
Đào tạo: Tốt nghiệp Thông báo kết quả kiểm tra tiến độ Đồ án/Chuyên đề TN KHĐT 06/03   Kết quả kiểm tra (dán bản tin + đăng website)   2
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung (nếu HĐ tiến độ yêu cầu) SV làm đồ án 08/03 09/03   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 2
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM Bộ môn;
SV diện làm đồ án
12/03 13/03 Thông báo của các Bộ môn Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình 2
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 06   16/03 23/03 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa 2
Đối thoại Đối thoại cấp lớp CVHT; SV
KH-ĐT;
BLĐK, các bộ phận
16/03 31/03 BB từng lớp,
Báo cáo tổng hợp
KH 110/KH-ĐHM 2
Đào tạo Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 18/03   QĐ + DS dự thi
QĐ công nhận đạt CĐR NLNN
Theo Khung kế hoạch năm học 2017-2018 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 19/03 24/03   Hội đồng tại các Bộ môn 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 26/03 28/03 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp BLĐK, BTC, GV, SV nhận bằng 30/3 8/4 Thông báo - Tờ trình - Kế hoạch - D/S SV nhận bằng - DS Khách mời - DS ban chủ lễ - DS ban tổ chức - Dự trù chi phí - Các giấy tờ liên quan để thanh toán Qui trình tổ chức? 2
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
01/04 03/04   Thực hiện hàng tháng 2
NCKH Olympic Tin học - Tiếng Anh không chuyên năm 2018 BMCS, LCĐ 01/04 18/05   Kế hoạch 460/KH-ĐHM 2
NCKH Tổ chức báo cáo NCKH của Sinh viên Giảng viên hướng dẫn + Sinh viên thực hiện 02/04 07/04 Danh sách sinh viên, kết quả, các báo cáo NCKH   2
NCKH Triển khai xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019 Tổ NCKH 02/04 18/04   Công văn số 69/NCKH&HTQT 2
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 02/04 25/04   1. Môn nào xong trước thi trước.
2. Kiểm tra DS phân công GV hỏi thi các môn BTL (01 ngày sau hạn các BM phân công)
3. Công bố trên bảng tin mỗi thứ 6 trước tuần có lịch thi
4. Kiểm tra thông tin SV trong DS dự thi
2
Đào tạo Gửi thông báo nhắc SV BL quá hạn (lần 2) KH-ĐT 04/04 07/04 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của bưu điện
  2
Tiểu ban CM04 Xét miễn môn (DS đợt xét tháng 04/2018) Tiểu ban CM 04 04/04 18/04 DS SV xin miễn môn,
Ý kiến của các bộ môn liên quan,
Biên bản họp,
Danh sách được công nhận
  2
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
09/04 11/04   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 2
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo chuyên đề TN (theo mẫu) Giáo vụ, SV diện thi TN 12/04     Tại phòng 17, trong giờ hành chính 2
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 07   13/04 20/04 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ Khoa để phân công GV phản biện ĐATN HĐ Khoa, Giáo vụ 13/04 08:00     Thời gian: 8:00
TP: HĐK
2
Đối thoại Tổ chức Đối thoại cấp khoa giữa lãnh đạo khoa và SV CVHT; SV
KH-ĐT;
BLĐK, các bộ phận
13/04 13:30   BB cấp Khoa,
BB tổng hợp các đề xuất kiến nghị gửi cấp Trường
KH 110/KH-ĐHM 2
Đào tạo: Công tác SV Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa Kh-ĐT, Tổ hướng nghiệp, SV giữa & cuối khoá 14/04   QĐ BTC,
Kế hoạch tổ chức
Bài báo cáo của BC V
Bài thu hoạch của SV
Hình ảnh
Lưu ý các SV trước khoá 14A 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 14/04/2018     1. Thông tin quy trình tổ chức
2. Thông tin kế hoạch
3. Điểm danh tính điểm chuyên cần cho lớp đồ án, chuyên đề TN
2
NCKH Olympic Tin học - Tiếng Anh không chuyên năm 2018: Vòng loại (tại Khoa Kinh tế) Đội tuyển 15/04   Danh sách thí sinh đăng ký;Hình ảnh vòng sơ loại tại khoa; Kết quả vòng sơ loại;
Hình ảnh đoàn tham dự vòng loại;
Kết quả vòng loại
Kế hoạch 460/KH-ĐHM 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Thi chuyên đề tốt nghiệp HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 16/04 21/04     2
NCKH Nộp báo cáo và kết quả thực hiện Tổ NCKH, GVHD, Sinh viên 16/04 22/04 Quyển báo cáo của Sinh viên+nhận xét của hội đồng   2
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 16/4 14:00 16/4 16:00   Trả 1 quyển đồ án có chữ ký xác nhận của BP trả để SV mang nộp GVPB 2
Đào tạo Thi các môn TACB (HK2) KHĐT, SV, HĐ thi 18/04 21/04   Kế hoạch của nhà trường 2
Đào tạo Thi các môn Lí luận chính trị (HK2) KHĐT, SV, HĐ thi 23/04 24/04   Kế hoạch của nhà trường 2
Đào tạo Lên điểm, xác nhận điểm Giáo vụ, CTMS 23/04 28/04     2
NCKH Tổ chức đánh giá đề tài NCKH cấp Khoa Hội đồng KH Khoa 23/04 29/04 Kết quả + báo cáo của Sinh viên   2
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 24/04     Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 2
NCKH Hội nghị NCKH Sinh viên cấp khoa Tổ NCKH&HTQT + Giảng viên hướng dẫn, SV 24/04 15:00 03/05 11:00     2
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Bảo vệ đồ án tốt nghiệp HĐBV, Giáo vụ, Tài chính, SV 26/04 13:00 29/04   Buổi Chiều
(từ 13h)
2
Đào tạo Thông báo về đợt học GDQP-AN Tổ KH-ĐT, Kế toán, CVHT 27/04 00:00 29/04 Thông báo thời gian học, thời gian thu học phí Kế hoạch số 1/KH-GDQP&AN ngày 01/02/2018 2
Đào tạo: Công tác SV Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa (nội dung Chính trị, Pháp luật) Kh-ĐT, Bộ môn Cơ sở, SV giữa & cuối khoá, CVHT 27/04 08:00 27/04 10:30 QĐ BTC,
Kế hoạch tổ chức
Bài báo cáo của BC V
Bài thu hoạch của SV
Hình ảnh
Lưu ý các SV trước khoá 14A 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức trao bằng tốt nghiệp (đợt xét T2/2018) BLĐK, BTC, GV, SV nhận bằng 27/04 13:00 28/04 (tương tự lần trước)   2
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
01/05 03/05   Thực hiện hàng tháng 2
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án TN Bộ phận chuyên trách, SV 03/05 05/05   02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án 2
Bộ môn CN ĐPT Seminar TK Web Dương Chí Bằng, BM ĐPT & GV quan tâm 04/05 14:00   Thông báo của bộ môn,
Bản in handout (2 slides/page) báo cáo,
Biên bản ghi rõ ý kiến đóng góp cho từng người (1 biên bản/người nếu là trình bày về nội dung phát triển chuyên môn,
Hình ảnh.
  2
NCKH Olympic Tin học - Tiếng Anh không chuyên năm 2018: Vòng chung kết (tại Hội trường A) Đội tuyển 05/05 07/05 Hình ảnh đoàn tham dự vòng chung kết;
Kết quả vòng chung kết
Kế hoạch 460/KH-ĐHM 2
Đào tạo Trả kết quả học tập tích luỹ về CVHT KH-ĐT, CVHT 07/05 08/05 Bản in KQHT tích luỹ của SV chưa tốt nghiệp KH-ĐT in, kí bản cứng
bàn giao cho CVHT có kí nhận
2
NCKH Thông báo về việc triển khai thống kê các hoạt động khoa học Bộ môn + Giảng viên + Tổ NCKH 07/05 10/05 Kết quả Seminar, toàn văn báo cáo, hình ảnh, bìa hoặc mục lục có chứa tiêu đề báo (hội thảo, tạp chí)   2
Đào tạo Triển khai xét KQ học tập, rèn luyện HK2 năm học 2017-2018 Hội đồng cấp khoa,
CVHT
10/05 17/05   - Các lớp họp xét KQRL: 2-6/5/2018, nộp ngay KQ về cho GV thực hiện tiếp
- Họp HĐ Khoa: 8/5/2018
2
Đào tạo: Công tác SV Khám sức khoẻ cho SV năm thứ nhất SV năm 1,
CVHT,
CB phụ trách
11/05 12/05 Thông báo   2
NCKH Hội nghị NCKH Sinh viên Viện Tổ NCKH&HTQT + Giảng viên hướng dẫn 18/05 14:00 19/05   Kế hoạch 1345 2
NCKH Tổ chức hội thảo Khoa học thường niên năm 2017 Tổ NCKH&HTQT chịu trách nhiệm lên lịch, thông báo đến giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên 19/05 26/05 Danh sách các báo cáo, nội dung các quyển báo cáo   2
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu) SV đã hoàn thành CTĐT + các điều kiện xét TN;
Giáo vụ
21/05 13:30 22/05 10:30 Thông báo Căn cứ Kế hoạch của nhà trường
Đợt xét tháng 6/2018
2
NCKH Nộp bảng kê các hoạt động khoa học của Giảng viên và minh chứng cho Phòng NCKH&HTQT Tổ NCKH&HTQT 28/05 31/05     2
Đào tạo Họp Phân công giảng dạy HK3 năm học 2017-2018 BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV phụ trách lớp Lai Châu,
GV quan tâm
08/05 12/05 Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
  3
Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 11/05 19/05 1. Thông báo 2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT. 3. DS tổng hợp của CVHT. 4. Kết quả duyệt của BLĐK SV căn cứ quy trình, nộp đơn đăng kí cho CVHT. 2. CVHT duyệt đơn/tư vấn chuyển chuyên ngành, tổng hợp ds nộp KH ĐT. 3. KH ĐT tập hợp trình BLĐK duyệt. 3
Đào tạo HỌC KỲ 3:   15/05/2018 17/07/2018   Chú ý kì thi tuyển sinh 3
Đào tạo Đăng ký học Sinh viên, CVHT 15/05 08:00 19/05   Theo hướng dẫn 3
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 18/05 20/05   Chú ý BL đăng ký học cho SV 3
Đào tạo: Tốt nghiệp Chốt hồ sơ và làm điểm khóa tốt nghiệp gửi phòng Đào tạo KH-ĐT
Tổ nghiệp vụ theo QĐ
21/05 27/05 Thông báo, các DS theo quy trình xét TN, các BB tự kiểm tra Nhận hồ sơ; Lập các danh sách; Kiểm tra các điều kiện TN.
(Cần có điểm RL toàn khóa)
3
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 21/05 28/05   Có hướng dẫn 3
Đào tạo Thực học Toàn khoa 21/05       3
Đào tạo: Công tác SV Tham dự đối thoại cấp Viện Sinh viên được triệu tập,
BLĐK
24/05 13:00   Thông báo triệu tập,
Hình ảnh
  3
Đào tạo Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số SV đăng ký học/học kỳ CVHT, KH-ĐT 28/05 30/05 Báo cáo Tổng hợp số liệu đăng ký (từng lớp)
Báo cáo tổng hợp cả khoa
  3
Đào tạo: Tốt nghiệp Xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa Hội đồng (theo QĐ) 28/05 30/05 QĐ hội đồng.
Các danh sách/báo cáo
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
  3
Tài chính Thu học phí HK3 Tài chính, CVHT, SV 28/05 07/06 Thông báo Thu học phí
Báo cáo thu học phí
Kết thúc lịch thu HP, ngoài Báo cáo BLĐK, cần công bố 1 danh sách SV nợ HP 3
Đào tạo Triển khai đợt học GDQP-AN SV năm 1;
KH-ĐT;
CVHT
28/05 22/06   Kế hoạch số 1/KH-GDQP&AN ngày 01/02/2018 3
NCKH Báo cáo tiến độ thực hiện các đề tài và đăng ký kế hoạch nghiệm thu Tổ NCKH&HTQT + Giảng viên thực hiện 11/06/2018 15/06/2018     3
Tài chính Thông báo danh sách SV chưa hoàn thành học phí sau đợt thu học phí HK3   27/06 04/07 Thông báo website và bảng tin SV có vấn đề về học phí phải chủ động liên hệ BP Kế toán khoa (P17) để được giải quyết, không để đến khi thi 3
Bộ môn Cơ sở Ôn tập đội tuyển Olympic Tin học Thầy Huy, thầy Tùng (thỉnh giảng) và sinh viên 01/07 29/11 Thông báo, lịch, hợp đồng giảng dạy, sổ giảng dạy   3
Bộ môn M&KTMT Thông báo tổ chức thành lập và ôn tập đội tuyển tham gia cuộc thi "Mã nguồn mở" trong khuôn khổ cuộc thi Olympic Tin Học sinh viên 2018 Dự kiến mời cô Mai Thuý Hà phụ trách ôn tập và lựa chọn đội tuyển 01/07 30/11 Thông báo trên Website
Seminar tổ nhóm,
Sổ theo dõi giảng dạy
  3
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 14/07 28/07     3
Đào tạo SV đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ SV;
KH-ĐT
23/07 26/07 Thông báo; DS đăng ký dự thi   3
Đào tạo Sinh viên diện Bảo lưu, Tạm ngừng học (Đình chỉ) quay lại Khoa đăng ký học tập   23/07 27/07   Đơn xin tiếp tục trở lại học tập (mẫu 16, đối với SV diện Bảo lưu) 3
Đào tạo Thi các môn TACB (HK3) KHĐT, SV, HĐ thi 30/07 06/08   Kế hoạch của nhà trường 3
Đào tạo Thi các môn Lí luận chính trị (HK3) KHĐT, SV, HĐ thi 30/07 06/08   Kế hoạch của nhà trường 3
Bộ môn M&KTMT Thông báo tổ chức thành lập và ôn tập đội tuyển tham gia cuộc thi "Sinh viên với an toàn thông tin" 2018 Mời thầy Nguyễn Đức Tuấn phụ trách ôn tập và lựa chọn đội tuyển 01/08 30/11 Thông báo trên Website.
Đăng ký lịch ôn tập
Sổ theo dõi giảng dạy
  3
Đào tạo Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 12/08   QĐ + DS dự thi
QĐ công nhận đạt CĐR NLNN
Theo Khung kế hoạch năm học 2017-2018 3
(49500 lần xem)