Thông báo Kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2022-2023

27/01/2023 14:41
bản cập nhật ngày 16/03/2022
Tags: kế hoạch,

Lưu ý nguyên tắc chung về thời gian thực hiện:
Nếu thời điểm SV thực hiện các công việc đòi hỏi phải gặp trực tiếp bộ phận hành chính (như: nhận giấy mời, nộp hồ sơ, ... ) rơi vào ngày nghỉ (Thứ 7, CN, Ngày lễ) thì thời gian thực hiện sẽ tự động được dời sang ngày làm việc trước/sau gần nhất (VD: Thứ 7 -> Thứ 6; CN -> Thứ 2).

     
Thời gian thực hiện
     
Mảng công việc Nội dung công việc Đối tượng thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án tốt nghiệp
(3 ngày sau buổi bảo vệ ĐATN)
Bộ phận chuyên trách, SV 20/12/2022 20/12 DS điểm đồ án 02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK, Trưởng/Phó bộ môn,
KH-ĐT, GV phụ trách VLVH,
GV quan tâm
14/12/2022 19/12 Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
 
Đào tạo Đăng ký học SV, HV đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 19/12/2022 22/12   Theo hướng dẫn
Đào tạo Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 19/12/2022 24/12 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
 
Đào tạo Thực học Toàn khoa 19/12 13/03    
Đào tạo HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023   19/12/2022 08/05    
Đào tạo: Tốt nghiệp Đăng ký đề cương đề tài đồ án/luận văn lên hệ thống SV làm đồ án; HV thạc sĩ 19/12/2022 21/12   Theo Hướng dẫn
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 20/12 21/12    
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 21/12/2022 23/12    
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 22/12 25/12   Theo hướng dẫn
Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 31/12/2022 03/01 HK2 năm 22-23 theo thông báo riêng Ngày 1: SV nộp đơn
Ngày 2, 3: SV nộp thuyết minh
Ngày 4: khoa chấm thuyết minh.
Đào tạo Báo cáo BLĐK về số SV/lớp không đáp ứng khối lượng đăng ký theo Quy chế để thực hiện xử lý với SV, CVHT liên quan KH-ĐT, BLĐK 03/01/2023 04/01    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 09/01/2023 09/01 01:30 theo Hướng dẫn P17
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 10/01 12/01    
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD KHĐT, HĐ Khoa 16/01 17/01 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16
Đào tạo Nghỉ Tết Nguyên đán Toàn khoa 16/01 30/01    
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Đồ án
17/01/2023 17/01 DSSV ký nhận giấy mời GVHD SV mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
Hướng nghiệp Kiến tập doanh nghiệp 2023.02 Tổ Hướng nghiệp; SV 01/02/2023 21/02    
NCKH Seminar cấp khoa 2023.02 GV; Bộ môn; Tổ NCKH 01/02/2023 03/03   Tổ chức Chiều thứ 6 cuối cùng/tháng
Tài chính Sinh viên nộp tiền học phívào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB SV đăng ký môn học mới GĐ2 03/02/2023 06/02   lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền học phí học phí phải nộp 50.000đ.
Tài chính Thu học phí SV, HV, KH-TC 06/02/2023 11/02   Theo mốc nộp tiền trước đó
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 07/02/2023 12/02 DS, QĐHĐ, Kết quả ktra Những sv được HĐ yêu cầu
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Ch/đề
14/02/2023 14/02 DSSV ký nhận CĐ (có mã đề/sv) SV mang theo sổ theo dõi chuyên đề (liên hệ Thư viện khoa), đến P17 ký xác nhận
Đào tạo: Tốt nghiệp Nhận hồ sơ Xét công nhận tốt nghiệp KH-ĐT, SV 15/02/2023 28/02    
Đào tạo Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
23/02/2023 28/02    
Hướng nghiệp Kiến tập doanh nghiệp 2023.03 Tổ Hướng nghiệp; SV 01/03/2023 21/03    
NCKH Seminar cấp khoa 2023.03 GV; Bộ môn; Tổ NCKH 01/03/2023 31/03   Tổ chức Chiều thứ 6 cuối cùng/tháng
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chất lượng xác định yêu cầu của ĐATN Giáo vụ, SV 08/03/2023 08/03 01:30   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 13/03/2023 17/04 Các QĐ liên quan
KH thi
DS thi
Biên bản HĐ
Chú ý lịch thi các môn chung
Đào tạo: Tốt nghiệp Đánh giá chất lượng xác định yêu cầu của ĐATN Gvụ, HĐ kiểm tra,
SV làm ĐA,
SV chuyên ngành,
4 Bộ môn CN
15/03/2023 21/03 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
Tuần 7 theo quy trình.
Đánh giá từng yêu cầu có SMART không.
Tổng thể các yêu cầu có mâu thuẫn không, có đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra không?
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Ch/đề,
GVHD,
BP chuyên trách
28/03/2023 29/03 DSSV ký nhận CĐ (có mã đề/sv) SV nộp photo sổ theo dõi chuyên đề (tính đến ngày kiểm tra tiến độ) trong đó có xác nhận đat/không đạt tiến dộ do GVHD đã ký tại ngày thuộc tuần kiểm tra tiến độ, nộp tại P17.
Nếu SV không đạt/chậm sẽ phải làm bài kiểm tra tiếp theo.
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra chuyên môn SV có tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp không đạt/chậm KHĐT,
SV diện làm Ch/đề,
BP chuyên trách
04/04/2023 05/04 DSSV ký nhận CĐ (có mã đề/sv) Lặp lại việc kiểm tra này mỗi tuần nếu kết quả vẫn không đạt. Điểm kiểm tra tính trung bình với điểm GVHD trước khi thi
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM SV làm đồ án, GVHD;
BM phụ trách;
BP chuyên trách;
22/03/2023 24/03 Thông báo của các Bộ môn Thực hiện như thông báo của BM và nộp Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn KHĐT;
HĐ cấp bộ môn;
SV làm đồ án, SV chuyên ngành;
Tổ Hướng nghiệp, các Doanh nghiệp quan tâm
29/03/2023 04/04   Hội đồng tại các Bộ môn
Hướng nghiệp Kiến tập doanh nghiệp 2023.04 Tổ Hướng nghiệp; SV 01/04/2023 21/04    
NCKH Seminar cấp khoa 2023.04 GV; Bộ môn; Tổ NCKH 01/04/2023 01/05   Tổ chức Chiều thứ 6 cuối cùng/tháng
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo chuyên đề TN (đăng ký dự thi) Giáo vụ,
SV diện thi TN
28/04/2023 28/04 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Tại phòng 17
Đào tạo: Tốt nghiệp Thi các môn chuyên đề tốt nghiệp KH-ĐT; Ban hỏi thi; SV 02/05/2023 07/05    
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 05/04/2023 06/04   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 06/04/2023 07/04   Thông báo
Đào tạo: Tốt nghiệp Bảo vệ đồ án tốt nghiệp KH-ĐT; Các HĐ, SV liên quan;
Tổ hướng nghiệp, các doanh nghiệp quan tâm;
SV chuyên ngành
12/04/2023 17/04    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án tốt nghiệp
(3 ngày sau buổi bảo vệ ĐATN)
Bộ phận chuyên trách, SV 15/04/2023 15/04 DS điểm đồ án 02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án
Đào tạo: Tốt nghiệp Báo cáo seminar trước khi đăng ký bảo vệ HV thạc sĩ, GVHD, HĐ khoa; GV, HV, SV quan tâm 18/04/2023 25/04/2023   Quy trình đăng ký
Đào tạo Khoa xét kết quả HTRL học kỳ Hội đồng cấp khoa,
CVHT
24/04/2023 27/04    
Đào tạo Thông báo Kế hoạch học kỳ tiếp theo KHĐT, BLĐK, CVHT 24/04/2023 29/4 Bản tin Website;
Kế hoạch lưu VPK, BLĐK
Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT
Đào tạo Trường xét kết quả HTRL học kỳ   08/05/2023 15/05    
Đào tạo HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023   08/05/2023 31/07    
(19076 lần xem)