Chương trình đào tạo bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin (Ban hành kèm theo QĐ số 275/QĐ-ĐHM ngày 14/08/2017)

01/02/2018 08:38
Ngày 14/08/2017, Viện ĐH Mở HN ban hành QĐ số 275/QĐ-ĐHM v/v Ban hành chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ Chính quy của 12 ngành/chuyên ngành theo hệ thống tín chỉ.
Tags: CTĐT,

Khoa CNTT thông báo:

  1. Chương trình khung của Chương trình đào tạo ngành CNTT (sau đây gọi tắt là "CTĐT CNTT 2017") đã được phê duyệt kèm theo QĐ 275/QĐ-ĐHM
  2. Sơ đồ ràng buộc các môn học 
  3. Báo cáo tổng hợp các thay đổi trong CTĐT CNTT 2017 so với CTĐT được phê duyệt năm 2015.
  4. Áp dụng CTĐT CNTT 2017 thay thế cho CTĐT CNTT 2015 kể từ ngày QĐ 275/QĐ-ĐHM có hiệu lực

Khung chương trình đào tạo

TT TT Tên Học phần Viết Tắt Số TC Nhóm môn Hình thức thi Tên Tiếng Anh Điều Kiện Tiên Quyết
Tổng LT TH
Khối I. Kiến thức giáo dục đại cương   42            
    Giáo dục thể chất (5) GDTC 5 5 0 G      
    Giáo dục quốc phòng (8) GDQP 8 8 0 G      
G.1 1 Tiếng Anh cơ bản 1 ACB1 3 3 0 G Viết General English 1  
G.2 2 Tiếng Anh cơ bản 2 ACB2 3 3 0 G Viết General English 2 ACB1
G.3 3 Tiếng Anh cơ bản 3 ACB3 3 3 0 G Viết General English 3 ACB2
G.4 4 Tiếng Anh chuyên ngành TACN 3 3 0 G Viết English for Information Technology ACB3
G.5 5 Pháp luật đại cương PLĐC 2 2 0 G Viết General Law  
G.6 6 Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác LêNin NGLY 5 5 0 G Viết The principles of Marxism-Leninism  
G.7 7 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN ĐLCM 3 3 0 G Viết The Revolutionary Lines of Communist Party of vietnam THCM
G.8 8 Tư tưởng HCM THCM 2 2 0 G Viết Ho Chi Minh's Thought NGLY
G.9 9 Giải tích 1 GIT1 3 3 0 G Viết Mathematical Analysis 1  
G.10 10 Giải tích 2 GIT2 3 3 0 G Viết Mathematical Analysis 2 GIT1
G.11 11 Lý thuyết xác suất và thống kê toán XSTK 3 3 0 G Viết Probability and Mathematical Statistics GIT2
G.12 12 Đại số và hình giải tích ĐSGT 3 3 0 G Viết Linear Algebra and Analytic Geometry GIT2
G.13 13 Tin học đại cương THĐC 3 2 1 G BTL General Informatics  
G.14 14 Kỹ thuật điện tử số KĐTS 3 3 0 G Viết Digital Electronics  
Khối II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp   98            
    II.a) Khối kiến thức cơ sở ngành   24            
B.1 1 Kỹ thuật lập trình cơ sở CSLT 4 3 1 B BTL Fundamentals of Programming  
B.2 2 Toán rời rạc THRR 4 4 0 B BTL Discrete Mathematics CSLT
B.3 3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CTDL 4 4 0 B BTL Data Structures and Algorithms CSLT
B.4 4 Cơ sở dữ liệu CSDL 3 3 0 B BTL Data Base CSLT
B.5 5 Nguyên lý hệ điều hành  HEĐH 3 3 0 B BTL Operating System Fundamental KTMT
B.6 6 Kiến trúc máy tính KTMT 3 3 0 B Viết Architecture of Computer KĐTS
B.7 7 Chuyên đề thực tập cơ sở CĐCS 3 2 1 B BTL Project I THĐC
II.b) Khối kiến thức ngành   49            
I.1 1 Thiết kế Web NTKW 4 3 1 I BTL Web Design THĐC
I.2 2 Mạng và truyền thông MANG 3 3 0 I TrN Networking and Communications KĐTS
I.3 3 Phần mềm tự do mã nguồn mở MNGM 3 3 0 I BTL Free and Open Source Software HEĐH
I.4 4 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng LHĐT 4 3 1 I BTL Object-Oriented Programming CTDL
I.5 5 Lập trình hướng sự kiện LHSK 4 3 1 I BTL Event Oriented Programming LHĐT, HEQT
I.6 6 Hệ quản trị CSDL HEQT 4 3 1 I BTL Database Management Systems CSDL
I.7 7 Phân tích và thiết kế hệ thống TT PTTK 4 4 0 I BTL System Analysis and Design LHSK
I.8 8 Thương mại điện tử TMĐT 3 3 0 I TrN E-Commerce LTWE
I.9 9 An ninh và bảo mật dữ liệu ANDL 3 3 0 I BTL Safety and Security Information THRR, MANG
I.10 10 Quản trị mạng QTMG 3 3 0 I BTL Network Management HEĐH, MANG
I.11 11 Lập trình hệ thống LTHT 3 3 0 I BTL System Programming HEĐH, CSLT
I.12 12 Lập trình Web LTWE 4 3 1 I BTL Web Programming LHĐT, MANG, TKWE
I.13 13 Lập trình cho thiết bị di động LTDĐ 3 2 1 I BTL Mobile Programming LHĐT
I.14 14 Chuyên đề thực tập ngành CĐNG 4 2 2 I BTL Project II HEĐH, MANG, THRR, CSDL, CTDL
II.c) Khối kiến thức chuyên ngành   17            
    *CN Công nghệ phần mềm (SE)   17            
SE.1 1 Lập trình Web nâng cao LWNC 3 2 1 SE BTL Advanced Web Programming LTWE
SE.2 2 Lập trình trên thiết bị di động nâng cao LDNC 3 2 1 SE BTL Advanced Mobible Programming LTDĐ
SE.3 3 Nhập mônCông nghệ phần mềm CNPM 2 2 0 SE BTL Introduction to Software Engineering PTTK
SE.4 4 Đảm bảo chất lượng phần mềm ĐBCL 2 2 0 SE BTL Software Quality Assurance(SQA) CNPM
SE.5 5 Quản lý dự án CNTT QLDA 3 3 0 SE BTL IT Project Management PTTK
SE.6 6 Chuyên đề thực tập chuyên ngành CNPM CĐSE 4 4 0 SE BTL Project of Software Engineering CNPM,
LWNC,
QLDA
SE.o1 1 Hệ quản trị CSDL Oracle             Oracle DBMS  
SE.o2 2 Xử lý dữ liệu lớn với Apache Hadoop             Big Data with Apache Hadoop   
SE.o3 3 Phát triển hệ thống trên các Hệ Quản trị nội dung             CMS based System Development  
SE.o4 4 Phát triển hệ thống trên các Hệ Bán hàng trực tuyến             Online-Store based System Development  
SE.o5 5 Phát triển ứng dụng trên nền các dịch vụ đám mây             Cloud Services based application Development  
    *CN Hệ thống thông tin (IS)   17            
IS.1 1 Lập trình trên thiết bị di động nâng cao LDNC 3 3 1 IS BTL Advanced Mobile Programming LTDĐ
IS.2 2 Ứng dụng UML trong Phân tích và Thiết kế PHDT 3 4 0 IS BTL Analysis and Design using UML PTTK
IS.3 3 Các hệ thống phân tán HTPT 2 4 0 IS BTL Distributed Systems ANDL, CTDL
IS.4 4 Kho dữ liệu KHDL 2 3 0 IS BTL Data Warehouse HEQT
IS.5 5 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện HĐPT 3 3 0 IS BTL Multimedia Database PTTK
IS.6 6 Chuyên đề thực tập chuyên ngành HTTT CĐIS 4 4 0 IS BTL Project of Information Systems HĐPT, HTPT, KHDL
SE.o1 IS.o1 Ngôn ngữ tích hợp dữ liệu và ứng dụng                
SE.o2 IS.o2 Hệ thống thông tin địa lý (GIS)                
    *CN Công nghệ đa phương tiện (MT)   17            
MT.1 1 Thiết kế đồ họa TKĐH 3 2 1 MT BTL Graphic Design THĐC
MT.2 2 Thiết kế đồ họa nâng cao TĐNC 3 2 1 MT BTL Advanced Graphic Design TKĐH
MT.3 3 Kỹ thuật đồ họa và thực tại ảo KTĐH 3 3 0 MT BTL Graphic Techniques and Virtual Realtime LHĐT
MT.4 4 Công nghệ đa phương tiện CĐPT 2 2 0 MT BTL Introduction to Multimedia Technology ANDL, CTDL
MT.5 5 Lý thuyết thiết kế giao diện người dùng GDND 2 2 0 MT BTL Theory of User Interface Design TKDH
MT.6 6 Chuyên đề thực tập chuyên ngành CNĐPT CĐMT 4 4 0 MT BTL Project of Multimedia Technology C ĐPT, KTĐH, TĐNC
MT.o1 1 Thiết kế ứng dụng trên đầu cuối di động                
MT.o2 2 Phát triển ứng dụng game                
MT.o3 3 Dựng hình phi tuyến                
    *CN Mạng và an toàn hệ thống (NS)   17            
NS.1 1 An ninh mạng máy tính ANMG 3 3 0 NS BTL Network Security ANDL
NS.2 2 Mạng máy tính nâng cao MGNC 2 2 0 NS BTL Advanced Computer Networking MANG
NS.3 3 Quản trị hệ thống Linux QTLN 2 0 2 NS BTL Linux Systems Administration QTMG, MNGM
NS.4 4 Phân tích và thiết kế mạng máy tính PTMG 3 3 0 NS BTL Computer Network Analysis and Design ANMG, MGNC
NS.5 5 Lập trình mạng LTMG 3 2 1 NS BTL Network Programming MGNC, LHĐT
NS.6 6 Chuyên đề thực tập chuyên ngành M&ATHT CĐNS 4 4 0 NS BTL Project of Network Security LTMG, PTMG, QTLN
NS.o1 1 Truyền Thông Đa Phương Tiện             Multimedia Communication  
NS.o2 2 Đánh giá hiệu năng mạng máy tính             Computer network: Performance and Evaluation  
Khối III. Khối kiến thức tốt nghiệp   8            
F.1 1 Chuyên đề Lập trình ứng dụng LTUD 4     F BTL Final Specialized Project 1  
F.2 2 Chuyên đề kết thúc chuyên ngành KTCN 4     F BTL Final Specialized Project 2  
F.3 3 Đồ án tốt nghiệp ĐATN 8     F BVE  Thesis  
TỔNG 140    

Sơ đồ ràng buộc môn học

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP THAY ĐỔI ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN MÔN HỌC

TT

MÔN HỌC

TRẠNG THÁI

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bổ sung đề cương

Khái niệm hàm băm và các vấn đề liên quan

- Đối sánh với các CTDT của một số trường ĐH khác

- Hỗ trợ cho các môn học ngành và chuyên ngành liên quan đến bảo mật – mã hóa thông tin

2

Tin đại cương

Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương

- IU01.2.2.5: Biết khái niệm cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử. Hiểu được cách phân loại trang tin điện tử (báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp, trang tin điện tử nội bộ, trang tin điện tử cá nhân, trang tin điện tử ứng dụng chuyên ngành). Hiểu các thuật ngữ “trang tin cá nhân” (weblog, blog), chia sẻ nội dung trực tuyến

- IU01.4.1.5: Biết cách ngăn chặn trộm cắp dữ liệu bằng cách khóa máy tính, khóa phương tiện lưu trữ khi rời nơi làm việc. Hiểu tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu dự phòng

IU01.5.1: Vấn đề bản quyển trong pháp luật sử dụng CNTT

IU01.5.2: Vấn đề bảo vệ dữ liệu trong pháp luật sử dụng CNTT

IU03.1.2.2: Biết một số phần mềm xử lý văn bản khác nhau như LibreOffice Writer, OpenOffice Writer, Microsoft Word

IU04.1.2: Biết một số phần mềm bảng tính khác nhau như LibreOffice Calc, OpenOffice Calc, Microsoft Excel. Biết các thao tác thường thực hiện với một phần mềm bảng tính: Nhập, cập nhật, biên tập dữ liệu; áp dụng các phép tính, công thức, các hàm lên dữ liệu; xây dựng biểu đồ; in kết quả; trao đổi với các ứng dụng khác

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Cơ bản

3

Thương mại điện tử

Chỉnh sửa đề cương

Thay đổi hình thức thi từ BTL sang trắc nghiệm

 

4

Phần mềm tự do mã nguồn mở

Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương

IU04.1.2.1: Biết một số phần mềm bảng tính khác nhau như LibreOffice Calc, OpenOffice Calc, Microsoft Excel. Biết các thao tác thường thực hiện với một phần mềm bảng tính: Nhập, cập nhật, biên tập dữ liệu; áp dụng các phép tính, công thức, các hàm lên dữ liệu; xây dựng biểu đồ; in kết quả; trao đổi với các ứng dụng khác

IU05.1.2.1: Biết một số phần mềm trình chiếu như LibreOffice Impress, OpenOffice Impress, Microsoft Powerpoint

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

5

Quản trị hệ thống Linux

Chỉnh sửa - Bổ sung đề cương

Bổ sung thêm nội dung chi tiết về Shell

 

6

Mạng và truyền thông

Chỉnh sửa đề cương

Thay đổi hình thức thi từ BTL sang trắc nghiệm

 

7

Thiết kế đồ họa

Chỉnh sửa đề cương

Thay đổi phần mềm sử dụng môn học

 

8

Chuyên đề cơ sở

Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương

IU03.1.2.2: Biết một số phần mềm xử lý văn bản khác nhau như LibreOffice Writer, OpenOffice Writer, Microsoft Word

IU03.6: Nội dung về soạn thông điệp và văn bản hành chính

IU04.1.2: Biết một số phần mềm bảng tính khác nhau như LibreOffice Calc, OpenOffice Calc, Microsoft Excel. Biết các thao tác thường thực hiện với một phần mềm bảng tính: Nhập, cập nhật, biên tập dữ liệu; áp dụng các phép tính, công thức, các hàm lên dữ liệu; xây dựng biểu đồ; in kết quả; trao đổi với các ứng dụng khác

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

9

Phát triển ứng dụng Game

Chỉnh sửa đề cương

Chuyển sang môn tự chọn của chuyên ngành Đa phương tiện

 

10

Lý thuyết thiết kế Giao diện người dùng

Xây dựng đề cương mới

Thay thế cho môn “Phát triển ứng dụng Game” của chuyên ngành đa phương tiện

 

11

Lập trình di động nâng cao

Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương

Bổ sung nội dung để liên kết với những xu hướng phát triển công nghệ mới (đã nêu [BC1])

 

12

Lập trình Web nâng cao

Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương

Bổ sung nội dung để liên kết với những xu hướng phát triển công nghệ mới (đã nêu [BC1])

 

13

Công nghệ phần mềm

Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương

Bổ sung nội dung để liên kết với những xu hướng phát triển công nghệ mới (đã nêu [BC1])

 

14

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương

Bổ sung nội dung để liên kết với những xu hướng phát triển công nghệ mới (đã nêu [BC1])

 

15

Chuyên đề thực tập chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương

Bổ sung nội dung để liên kết với những xu hướng phát triển công nghệ mới (đã nêu [BC1])

 

(157685 lần xem)