Thông báo số 1 v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2018-2019

29/12/2018 13:19
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 28/12/2018, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau
 1. Hủy một số lớp do số đăng ký quá ít.
  Để đảm bảo quyền học tập của sinh viên, những sinh viên đã có đăng ký trong các lớp bị hủy được tự động chuyển sang các lớp cùng môn, cùng lịch, còn chỉ tiêu.
  Môn học Số tín chỉ Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK
  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 AAB4012018.5 Trịnh Thị Xuân 17
  Chuyên đề thực tập ngành 4 AAZ5192018.4, AAZ5192018.419 Nguyễn Đức Tuấn 14
  Lập trình Hướng sự kiện 4 AAW6102018.4 Nguyễn Đức Tuấn 2
  Lập trình trên thiết bị di động 3 AAS7132018.8 Trương Công Đoàn 9
  Tiếng Anh cơ bản 2 3 MHN2122018.10 Nguyễn Thị Hoàng Anh 13
  Tiếng Anh cơ bản 2 3 MHN2122018.12 Nguyễn Nam Chi 13
  Toán rời rạc 4 AAB3192018.7 Nguyễn Trọng Toàn 11
  Toán rời rạc 4 AAB3192018.8 Nguyễn Trọng Toàn 5
  Thực hành LTr Web 1 W710TH2018.14 Lê Hữu Dũng 19
  Thực hành LTr Web 1 W710TH2018.19 Trần Tiến Dũng (c) 20
 2. Theo đề nghị của Bộ môn cơ sở: thay thế giảng viên ở một số lớp Xác suất thống kê, Giải tích 2, Tiếng Anh cơ bản 2
 3. Mở mới 01 lớp Chuyên đề thực tập chuyên ngành (và Chuyên đề thực tập Chuyên ngành CNPM), đăng ký bắt buộc cho các SV đủ điều kiện tiên quyết, triển khai theo hình thức Thực tập có giám sát tại Doanh nghiệp
 4. Mở mới và thêm chỉ tiêu ở một số môn, đăng ký mới từ 17:00 29/12/2018
  1. Lập trình Web nâng cao
  2. Lập trình Web (dành cho khoá 14A trở về trước)
  3. Kỹ thuật Lập trình cơ sở
  4. Tin học Đại cương
  5. Nguyên lý
 5. Tạm hoãn lịch học các lớp thuộc chuyên ngành Mạng và An toàn Hệ thống trong tuần 31/12/2018, chờ thông báo tiếp theo.
 6. Những sinh viên đang xếp hạng học lực Yếu cần giảm số tín chỉ đăng ký kì này về từ 10 đến 14 tín chỉ để có thể học tập hiệu quả. Việc huỷ đăng ký thực hiện bằng cách đề nghị thông qua Cố vấn học tập trước 05/01/2019. Quá hạn này, các SV Yếu vẫn còn có đăng ký vượt 14 tín chỉ sẽ tự động bị huỷ bớt để đảm bảo quy chế.
(23917 lần xem)