Thông báo số 3 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK2 năm học 2018-2019

07/01/2019 12:00
Kết thúc đợt điều chỉnh đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2018-2019, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau
 1. Hủy một số lớp do số đăng ký quá ít.
  Để đảm bảo quyền học tập của sinh viên, những sinh viên đã có đăng ký trong các lớp bị hủy được tự động chuyển sang các lớp cùng môn, cùng lịch, còn chỉ tiêu.
  Môn Số tín chỉ Tên lớp Giảng viên Số Đăng ký
  Quản trị Hệ thống Linux 2 AAN0092018.1 Trần Tiến Dũng (c) 5
 2. Đăng ký bắt buộc cho một số sinh viên học lực Bình thường, chưa đăng ký đủ 14 tín chỉ, đủ điều kiện tiên quyết, không trùng lịch ở các môn đầu dãy ràng buộc để đảm bảo tiến độ học tập
  1. Kỹ thuật Lập trình cơ sở
  2. Tin học Đại cương
 3. Đổi lịch học lớp AAN4052018.211 (môn Quản trị Mạng) để tạo điều kiện đăng ký cho SV trong chuyên ngành Mạng & An toàn hệ thống
 4. Huỷ đăng ký của các sinh viên học lực Yếu, đăng ký quá 14 tín chỉ để đảm bảo quy chế (đã thông báo theo Thông báo số 1)
 5. Huỷ đăng ký ở lớp Đồ án tốt nghiệp của một số SV thiếu quá nhiều trong điều kiện Chuyên ngành trước khi làm đồ án. Các SV còn lại được duyệt làm đồ án với một số yêu cầu bổ sung.
(32249 lần xem)