Tech Talk môn Lập trình di động nâng cao

25/02/2019 12:50
Tech Talk môn Lập trình di động nâng cao Triển khai hoạt động Tech Talk học kì 2 năm học 2018 - 2019, Bộ môn CNPM thông báo:
Tags: Tech talk, CNPM, HĐCM,

Tech Talk cho sinh viên theo học môn Lập trình di động nâng cao
với nội dung "Constraint Layout và các vấn đề thực tế"
vào sáng thứ 2 ngày 04/3/2019 tại P43.

Bộ môn CNPM thông báo và yêu cầu các sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm tham gia, báo cáo thu hoạch và lưu minh chứng cho hoạt động chuyên môn. Sinh viên khác quan tâm cũng có thể tham gia.

Nội dung sơ bộ sinh viên có thể xem tại link:

(16537 lần xem)