Quyết định v/v Đổi tên bộ môn và Bổ nhiệm cán bộ phụ trách các bộ môn thuộc khoa CNTT

26/04/2015 20:50
Từ 14/04/2015, các bộ môn thuộc khoa CNTT được đổi tên thành: Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin, Mạng & Kỹ thuật máy tính, Công nghệ Đa phương tiện và Bộ môn Cơ sở
Tags: tổ chức,

(183837 lần xem)