Thông báo kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021

31/01/2021 20:52
Căn cứ kế hoạch đào tạo HK2 năm 2020-2021 của Khoa, Căn cứ Thông báo v/v Tổ chức đào tạo tại khoa CNTT trong tình hình mới về dịch bệnh Covid-19 (từ 30/01/2021)

Khoa thông báo quy trình về việc đăng ký kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021 trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19 (từ 30/01/2021), như sau:

  1. Trước 10:00 ngày 3/02/2020, Sinh vên gửi email gồm Báo cáo, Sản phẩm thực hiện đề tài tới GVHD để xin xác nhận đăng ký kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp.
    Trong nội dung email ghi rõ Mã SV, Họ tên, Tên học phần, Tên đề tài.
  2. Trước 09:00 ngày 4/2/2021, GVHD forrward email trên của SV và xác nhận (Đồng ý/Không đồng ý cho SV đăng ký bảo vệ tiến độ đồ án tốt nghiệp đang thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2020-2021), gửi đến tổ KHĐT (có cc tới sinh viên liên quan) về việc xác nhận này 
  3. Tổ KHĐT sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo BLĐ Khoa để tiến hành các bước tiếp theo trong kế hoạch tốt nghiệp.
(7881 lần xem)