Quyết định 2609/QĐ-ĐHM v/v Công nhận SV thuộc diện miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021

02/06/2021 08:48
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo Quyết định số 2609/QĐ-ĐHM ngày 26/5/2021 của Trường Đại học Mở Hà Nội v/v Công nhận sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Tổng số SV khoa CNTT thuộc diện miễn, giảm học phí: 31 SV
Tags: học phí,

(23941 lần xem)