Thông báo v/v Tổ chức đăng ký HK1 năm học 2021-2022

18/08/2021 15:50
Khoa CNTT thông báo một số nội dung quan trọng áp dụng cho HK1 năm học 2021-2022.
 1. Số tín chỉ đăng ký [1] (bao gồm cả phần SV tự đăng ký và CVHT đăng ký bắt buộc) 

  1. Tối thiểu: 2/3*18=12 tín chỉ (trừ khi có minh chứng v/v không còn lớp để đăng ký) 

  2. Tối đa: 3/2*18=27 tín chỉ

 2. Trong học kỳ này, các SV chưa hoàn thành việc thi kết thúc các học phần (TQ)  của HK3-năm học 2020-2021 được đăng ký các học phần tiếp theo (DX) với các ràng buộc sau đây:

  1. SV được đăng ký và học các học phần DX khi đã học và chưa hoàn thành thi học phần TQ

  2. SV chỉ được dự thi học phần DX nếu đã thi và có điểm học phần ĐẠT ở học phần TQ.

  3. SV chưa đạt học phần TQ sẽ không được dự thi hết học phần DX ở học kỳ này. Đăng ký và kết quả học của học phần DX trong kỳ sẽ được bảo lưu đến lần tổ chức thi tiếp theo, gần nhất. Trong thời gian chờ thi, học phần DX sẽ có kết quả “I” theo qui chế . Quá thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký mà SV không dự thi hoặc không đủ điều kiện để dự thi học phần DX thì sẽ nhận điểm F cho các học phần DX này.

  4. Học phí của học phần DX được tính theo học kỳ đăng ký

  5. Thời gian để SV đăng ký được theo các ràng buộc trên là từ 18:00 ngày 19/08/2020.

  6. Chính sách này chỉ áp dụng tạm thời cho HK1 năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của tình hình dịnh bệnh Covid-19 trước đó.

 

[1]  Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học, Bộ GDĐT, https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1395

(25321 lần xem)