Thông báo v/v Triển khai hỗ trợ SV duy trì tài khoản truy cập CTMS

28/01/2022 14:33
Khoa CNTT thông báo qui trình Triển khai hỗ trợ SV duy trì tài khoản sử dụng CTMS như sau
Tags: thông báo, CTMS,
 1. Đối tượng được hỗ trợ:
  Người học do khoa CNTT quản lý đang học tập tại khoa CNTT (1) và có nguyện vọng sử dụng CTMS phục vụ hoạt động học tập (2) và hạn duy trì còn lại dưới 7 ngày hoặc hết hạn (3) và không thể tự duy trì tài khoản (4).
 2. Chu kỳ và thời lượng hỗ trợ:
  • Mỗi lần tương đương 90 ngày sử dụng liên tục.
  • Mỗi người học được hỗ trợ 1 lần/mỗi 90 ngày (sau đó có thể đề nghị tiếp).
 3. Qui trình thực hiện:
  1. Bước 1: Người học gửi email đề nghị hỗ trợ về cntt@hou.edu.vn theo qui ước như sau:
   • To: cntt@hou.edu.vn
   • CC: email của CVHT tương ứng (để biết)
   • Subject: "Đề nghị khoa hỗ trợ duy trì sử dụng CTMS cho (P) lớp (C)"
    trong đó (P) là họ và tên người học; (C) là tên lớp hành chính của người học
   • Body: gồm những thông tin, nội dung sau
    "Kính gửi khoa CNTT,
    Em tên .....(P) .....lớp ....(C)..... mã SV/HV........
    Em có nguyện vọng sử dụng CTMS phục vụ hoạt động học tập và không thể tự duy trì tài khoản, hạn duy trì của em sẽ hết hạn vào ..................
    Theo thông báo của khoa ngày 28/01/2022 tại http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1977&cid=4, 
    Em viết mail này kính đề nghị khoa hỗ trợ em duy trì tài khoản CTMS với tên tài khoản của em là ......"
  2. Bước 2: khoa kiểm tra thông tin và xử lý hỗ trợ trong vòng 03 ngày làm việc (khoản hỗ trợ sẽ được ghi trực tiếp vào tài khoản CTMS của SV đề nghị)
  3. Bước 3: Trong thời gian sớm nhất, người học đã được nhận hỗ trợ đến VPK tại khu giảng đường kí xác nhận vào danh sách (nếu không hoàn thành bước này sẽ không được xem xét hỗ trợ ở chu kỳ tiếp theo)
 4. Lưu ý: Khoa CNTT không thu bất kì khoản phí nào cho việc này.
(61535 lần xem)