Thông báo Danh sách, Lịch thi các môn Lý luận chính trị - Học kỳ 1 năm học 2022-2023

18/11/2022 15:38
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK1 năm học 2022-2023) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi các môn Lý luận chính trị đợt 1 (Kinh tế CT MLN, CNXHKH, LS Đảng CSVN, TT HCM, Đường lối CMVN) - HK1 năm học 2022-2023 như sau:
Tags: thông báo,

Cách thức dự thi:  

  • Sv đọc kĩ danh sách (dưới đây) để xác định đúng Mã phòng thi, Thời gian (ngày, giờ) thi và Link phòng thi tương ứng của mình
  • SV đăng nhập vào hệ thống trực tuyến LMS theo tài khoản (hou) và mật khẩu của sinh viên, vào đúng đường liên kết phòng thi và chú ý cần vào sớm 10 phút trước mỗi ca thi.

Danh sách cán bộ trực hệ thống và thư ký HĐ thi trực tuyến:

  • Thầy Thành - Điện thoại: 0902298755
  • Thầy Tường - Điện thoại: 0383156297
  • Cô Vân (thư ký) - Điện thoại: 0986094904

Mã phòng thi, Thời gian thi, Link phòng thi... cho các học phần, như sau:

STT Mã phòng thi (*) Tên phòng thi (*) Ngày bắt đầu (*) Ngày kết
thúc (*)
Thời gian
bắt đầu (*)
Thời gian
kết thúc (*)
Link phòng thi
1 THI1122.L1.CNXH.01 CNXH - Phòng thi 01 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20873
2 THI1122.L1.CNXH.02 CNXH - Phòng thi 02 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20874
3 THI1122.L1.CNXH.03 CNXH - Phòng thi 03 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20875
4 THI1122.L1.CNXH.04 CNXH - Phòng thi 04 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20876
5 THI1122.L1.CNXH.05 CNXH - Phòng thi 05 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20877
6 THI1122.L1.CNXH.06 CNXH - Phòng thi 06 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20878
7 THI1122.L1.KTCT.01 KTCT - Phòng thi 01 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21027
8 THI1122.L1.KTCT.02 KTCT - Phòng thi 02 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21028
9 THI1122.L1.LSĐ.01 LSĐ - Phòng thi 01 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20986
10 THI1122.L1.LSĐ.02 LSĐ - Phòng thi 02 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20987
11 THI1122.L1.LSĐ.03 LSĐ - Phòng thi 03 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20988
12 THI1122.L1.TRIET.01 TRIET- Phòng thi 01 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21012
13 THI1122.L1.TTHCM.01 TTHCM - Phòng thi 01 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20938
14 THI1122.L1.TTHCM.02 TTHCM - Phòng thi 02 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20939
15 THI1122.L1.TTHCM.03 TTHCM - Phòng thi 03 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20940
16 THI1122.L1.TTHCM.04 TTHCM - Phòng thi 04 21/11/2022 21/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20941
17 THI1122.L1.CNXH.07 CNXH - Phòng thi 07 21/11/2022 21/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20879
18 THI1122.L1.CNXH.08 CNXH - Phòng thi 08 21/11/2022 21/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20880
19 THI1122.L1.CNXH.09 CNXH - Phòng thi 09 21/11/2022 21/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20881
20 THI1122.L1.CNXH.10 CNXH - Phòng thi 10 21/11/2022 21/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20882
21 THI1122.L1.CNXH.11 CNXH - Phòng thi 11 21/11/2022 21/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20883
22 THI1122.L1.CNXH.12 CNXH - Phòng thi 12 21/11/2022 21/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20884
23 THI1122.L1.KTCT.03 KTCT - Phòng thi 03 21/11/2022 21/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21029
24 THI1122.L1.LSĐ.04 LSĐ - Phòng thi 04 21/11/2022 21/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20989
25 THI1122.L1.TRIET.02 TRIET- Phòng thi 02 21/11/2022 21/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21013
26 THI1122.L1.TTHCM.05 TTHCM - Phòng thi 05 21/11/2022 21/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20942
27 THI1122.L1.TTHCM.06 TTHCM - Phòng thi 06 21/11/2022 21/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20943
28 THI1122.L1.TTHCM.07 TTHCM - Phòng thi 07 21/11/2022 21/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20944
29 THI1122.L1.TTHCM.08 TTHCM - Phòng thi 08 21/11/2022 21/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20945
30 THI1122.L1.CNXH.13 CNXH - Phòng thi 13 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20885
31 THI1122.L1.CNXH.14 CNXH - Phòng thi 14 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20886
32 THI1122.L1.CNXH.15 CNXH - Phòng thi 15 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20887
33 THI1122.L1.CNXH.16 CNXH - Phòng thi 16 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20888
34 THI1122.L1.CNXH.17 CNXH - Phòng thi 17 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20889
35 THI1122.L1.CNXH.18 CNXH - Phòng thi 18 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20890
36 THI1122.L1.CNXH.19 CNXH - Phòng thi 19 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20891
37 THI1122.L1.KTCT.04 KTCT - Phòng thi 04 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21030
38 THI1122.L1.KTCT.05 KTCT - Phòng thi 05 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21031
39 THI1122.L1.KTCT.06 KTCT - Phòng thi 06 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21032
40 THI1122.L1.LSĐ.05 LSĐ - Phòng thi 05 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20990
41 THI1122.L1.LSĐ.06 LSĐ - Phòng thi 06 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20991
42 THI1122.L1.LSĐ.07 LSĐ - Phòng thi 07 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20992
43 THI1122.L1.TTHCM.09 TTHCM - Phòng thi 09 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20946
44 THI1122.L1.TTHCM.10 TTHCM - Phòng thi 10 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20947
45 THI1122.L1.TTHCM.11 TTHCM - Phòng thi 11 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20948
46 THI1122.L1.TTHCM.12 TTHCM - Phòng thi 12 21/11/2022 21/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20949
47 THI1122.L1.CNXH.20 CNXH - Phòng thi 20 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20892
48 THI1122.L1.CNXH.21 CNXH - Phòng thi 21 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20893
49 THI1122.L1.CNXH.22 CNXH - Phòng thi 22 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20894
50 THI1122.L1.CNXH.36 CNXH - Phòng thi 36 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20895
51 THI1122.L1.CNXH.37 CNXH - Phòng thi 37 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20896
52 THI1122.L1.CNXH.38 CNXH - Phòng thi 38 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20897
53 THI1122.L1.CNXH.39 CNXH - Phòng thi 39 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20898
54 THI1122.L1.CNXH.40 CNXH - Phòng thi 40 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20899
55 THI1122.L1.KTCT.07 KTCT - Phòng thi 07 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21033
56 THI1122.L1.KTCT.08 KTCT - Phòng thi 08 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21034
57 THI1122.L1.LSĐ.08 LSĐ - Phòng thi 08 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20993
58 THI1122.L1.LSĐ.09 LSĐ - Phòng thi 09 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20994
59 THI1122.L1.LSĐ.10 LSĐ - Phòng thi 10 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20995
60 THI1122.L1.TTHCM.13 TTHCM - Phòng thi 13 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20950
61 THI1122.L1.TTHCM.14 TTHCM - Phòng thi 14 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20951
62 THI1122.L1.TTHCM.15 TTHCM - Phòng thi 15 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20952
63 THI1122.L1.TTHCM.16 TTHCM - Phòng thi 16 21/11/2022 21/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20953
64 THI1122.L1.CNXH.41 CNXH - Phòng thi 41 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20900
65 THI1122.L1.CNXH.42 CNXH - Phòng thi 42 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20901
66 THI1122.L1.CNXH.43 CNXH - Phòng thi 43 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20902
67 THI1122.L1.CNXH.44 CNXH - Phòng thi 44 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20903
68 THI1122.L1.CNXH.45 CNXH - Phòng thi 45 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20904
69 THI1122.L1.KTCT.09 KTCT - Phòng thi 09 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21035
70 THI1122.L1.KTCT.10 KTCT - Phòng thi 10 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21036
71 THI1122.L1.KTCT.11 KTCT - Phòng thi 11 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21037
72 THI1122.L1.LSĐ.11 LSĐ - Phòng thi 11 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20996
73 THI1122.L1.LSĐ.12 LSĐ - Phòng thi 12 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20997
74 THI1122.L1.NLCB.01 NLCB - Phòng thi 01 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21061
75 THI1122.L1.TRIET.03 TRIET- Phòng thi 03 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21014
76 THI1122.L1.TTHCM.17 TTHCM - Phòng thi 17 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20954
77 THI1122.L1.TTHCM.18 TTHCM - Phòng thi 18 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20955
78 THI1122.L1.TTHCM.19 TTHCM - Phòng thi 19 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20956
79 THI1122.L1.TTHCM.20 TTHCM - Phòng thi 20 21/11/2022 21/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20957
80 THI1122.L1.CNXH.23 CNXH - Phòng thi 23 22/11/2022 22/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20905
81 THI1122.L1.CNXH.24 CNXH - Phòng thi 24 22/11/2022 22/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20906
82 THI1122.L1.CNXH.25 CNXH - Phòng thi 25 22/11/2022 22/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20907
83 THI1122.L1.KTCT.12 KTCT - Phòng thi 12 22/11/2022 22/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21038
84 THI1122.L1.KTCT.13 KTCT - Phòng thi 13 22/11/2022 22/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21039
85 THI1122.L1.KTCT.14 KTCT - Phòng thi 14 22/11/2022 22/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21040
86 THI1122.L1.KTCT.15 KTCT - Phòng thi 15 22/11/2022 22/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21041
87 THI1122.L1.LSĐ.13 LSĐ - Phòng thi 13 22/11/2022 22/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20998
88 THI1122.L1.TRIET.04 TRIET- Phòng thi 04 22/11/2022 22/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21015
89 THI1122.L1.TRIET.05 TRIET- Phòng thi 05 22/11/2022 22/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21016
90 THI1122.L1.TTHCM.21 TTHCM - Phòng thi 21 22/11/2022 22/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20958
91 THI1122.L1.TTHCM.22 TTHCM - Phòng thi 22 22/11/2022 22/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20959
92 THI1122.L1.TTHCM.23 TTHCM - Phòng thi 23 22/11/2022 22/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20960
93 THI1122.L1.CNXH.26 CNXH - Phòng thi 26 22/11/2022 22/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20908
94 THI1122.L1.CNXH.65 CNXH - Phòng thi 65 22/11/2022 22/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20909
95 THI1122.L1.KTCT.16 KTCT - Phòng thi 16 22/11/2022 22/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21042
96 THI1122.L1.KTCT.17 KTCT - Phòng thi 17 22/11/2022 22/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21043
97 THI1122.L1.KTCT.18 KTCT - Phòng thi 18 22/11/2022 22/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21044
98 THI1122.L1.KTCT.19 KTCT - Phòng thi 19 22/11/2022 22/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21045
99 THI1122.L1.LSĐ.14 LSĐ - Phòng thi 14 22/11/2022 22/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20999
100 THI1122.L1.TRIET.06 TRIET- Phòng thi 06 22/11/2022 22/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21017
101 THI1122.L1.TRIET.07 TRIET- Phòng thi 07 22/11/2022 22/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21018
102 THI1122.L1.TTHCM.24 TTHCM - Phòng thi 24 22/11/2022 22/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20961
103 THI1122.L1.TTHCM.25 TTHCM - Phòng thi 25 22/11/2022 22/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20962
104 THI1122.L1.TTHCM.26 TTHCM - Phòng thi 26 22/11/2022 22/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20963
105 THI1122.L1.CNXH.46 CNXH - Phòng thi 46 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20910
106 THI1122.L1.CNXH.47 CNXH - Phòng thi 47 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20911
107 THI1122.L1.CNXH.48 CNXH - Phòng thi 48 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20912
108 THI1122.L1.CNXH.49 CNXH - Phòng thi 49 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20913
109 THI1122.L1.CNXH.50 CNXH - Phòng thi 50 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20914
110 THI1122.L1.KTCT.20 KTCT - Phòng thi 20 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21046
111 THI1122.L1.KTCT.21 KTCT - Phòng thi 21 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21047
112 THI1122.L1.KTCT.22 KTCT - Phòng thi 22 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21048
113 THI1122.L1.KTCT.23 KTCT - Phòng thi 23 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21049
114 THI1122.L1.LSĐ.15 LSĐ - Phòng thi 15 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21000
115 THI1122.L1.LSĐ.16 LSĐ - Phòng thi 16 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21001
116 THI1122.L1.TRIET.08 TRIET- Phòng thi 08 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21019
117 THI1122.L1.TTHCM.27 TTHCM - Phòng thi 27 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20964
118 THI1122.L1.TTHCM.28 TTHCM - Phòng thi 28 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20965
119 THI1122.L1.TTHCM.29 TTHCM - Phòng thi 29 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20966
120 THI1122.L1.TTHCM.30 TTHCM - Phòng thi 30 22/11/2022 22/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20967
121 THI1122.L1.CNXH.51 CNXH - Phòng thi 51 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20915
122 THI1122.L1.CNXH.52 CNXH - Phòng thi 52 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20916
123 THI1122.L1.CNXH.53 CNXH - Phòng thi 53 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20917
124 THI1122.L1.CNXH.54 CNXH - Phòng thi 54 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20918
125 THI1122.L1.ĐLCM.01 ĐLCM - Phòng thi 01 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21062
126 THI1122.L1.KTCT.24 KTCT - Phòng thi 24 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21050
127 THI1122.L1.KTCT.25 KTCT - Phòng thi 25 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21051
128 THI1122.L1.KTCT.26 KTCT - Phòng thi 26 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21052
129 THI1122.L1.KTCT.27 KTCT - Phòng thi 27 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21053
130 THI1122.L1.LSĐ.17 LSĐ - Phòng thi 17 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21002
131 THI1122.L1.LSĐ.18 LSĐ - Phòng thi 18 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21003
132 THI1122.L1.TTHCM.31 TTHCM - Phòng thi 31 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20968
133 THI1122.L1.TTHCM.32 TTHCM - Phòng thi 32 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20969
134 THI1122.L1.TTHCM.33 TTHCM - Phòng thi 33 22/11/2022 22/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20970
135 THI1122.L1.CNXH.55 CNXH - Phòng thi 55 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20919
136 THI1122.L1.CNXH.56 CNXH - Phòng thi 56 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20920
137 THI1122.L1.KTCT.28 KTCT - Phòng thi 28 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21054
138 THI1122.L1.KTCT.29 KTCT - Phòng thi 29 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21055
139 THI1122.L1.KTCT.30 KTCT - Phòng thi 30 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21056
140 THI1122.L1.LSĐ.19 LSĐ - Phòng thi 19 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21004
141 THI1122.L1.LSĐ.20 LSĐ - Phòng thi 20 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21005
142 THI1122.L1.LSĐ.21 LSĐ - Phòng thi 21 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21006
143 THI1122.L1.TRIET.09 TRIET- Phòng thi 09 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21020
144 THI1122.L1.TRIET.10 TRIET- Phòng thi 10 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21021
145 THI1122.L1.TRIET.11 TRIET- Phòng thi 11 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21022
146 THI1122.L1.TTHCM.34 TTHCM - Phòng thi 34 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20971
147 THI1122.L1.TTHCM.35 TTHCM - Phòng thi 35 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20972
148 THI1122.L1.TTHCM.36 TTHCM - Phòng thi 36 22/11/2022 22/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20973
149 THI1122.L1.CNXH.57 CNXH - Phòng thi 57 27/11/2022 27/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20921
150 THI1122.L1.CNXH.58 CNXH - Phòng thi 58 27/11/2022 27/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20922
151 THI1122.L1.CNXH.59 CNXH - Phòng thi 59 27/11/2022 27/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20923
152 THI1122.L1.CNXH.60 CNXH - Phòng thi 60 27/11/2022 27/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20924
153 THI1122.L1.KTCT.31 KTCT - Phòng thi 31 27/11/2022 27/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21057
154 THI1122.L1.LSĐ.22 LSĐ - Phòng thi 22 27/11/2022 27/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21007
155 THI1122.L1.LSĐ.23 LSĐ - Phòng thi 23 27/11/2022 27/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21008
156 THI1122.L1.TRIET.12 TRIET- Phòng thi 12 27/11/2022 27/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21023
157 THI1122.L1.TTHCM.37 TTHCM - Phòng thi 37 27/11/2022 27/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20974
158 THI1122.L1.TTHCM.38 TTHCM - Phòng thi 38 27/11/2022 27/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20975
159 THI1122.L1.TTHCM.39 TTHCM - Phòng thi 39 27/11/2022 27/11/2022 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20976
160 THI1122.L1.CNXH.61 CNXH - Phòng thi 61 27/11/2022 27/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20925
161 THI1122.L1.CNXH.62 CNXH - Phòng thi 62 27/11/2022 27/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20926
162 THI1122.L1.CNXH.63 CNXH - Phòng thi 63 27/11/2022 27/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20927
163 THI1122.L1.CNXH.64 CNXH - Phòng thi 64 27/11/2022 27/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20928
164 THI1122.L1.KTCT.32 KTCT - Phòng thi 32 27/11/2022 27/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21058
165 THI1122.L1.LSĐ.24 LSĐ - Phòng thi 24 27/11/2022 27/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21009
166 THI1122.L1.TRIET.13 TRIET- Phòng thi 13 27/11/2022 27/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21024
167 THI1122.L1.TTHCM.40 TTHCM - Phòng thi 40 27/11/2022 27/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20977
168 THI1122.L1.TTHCM.41 TTHCM - Phòng thi 41 27/11/2022 27/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20978
169 THI1122.L1.TTHCM.42 TTHCM - Phòng thi 42 27/11/2022 27/11/2022 09h30 12h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20979
170 THI1122.L1.CNXH.27 CNXH - Phòng thi 27 27/11/2022 27/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20929
171 THI1122.L1.CNXH.28 CNXH - Phòng thi 28 27/11/2022 27/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20930
172 THI1122.L1.CNXH.29 CNXH - Phòng thi 29 27/11/2022 27/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20931
173 THI1122.L1.CNXH.30 CNXH - Phòng thi 30 27/11/2022 27/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20932
174 THI1122.L1.KTCT.33 KTCT - Phòng thi 33 27/11/2022 27/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21059
175 THI1122.L1.KTCT.34 KTCT - Phòng thi 34 27/11/2022 27/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21060
176 THI1122.L1.LSĐ.25 LSĐ - Phòng thi 25 27/11/2022 27/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21010
177 THI1122.L1.TRIET.14 TRIET- Phòng thi 14 27/11/2022 27/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21025
178 THI1122.L1.TTHCM.43 TTHCM - Phòng thi 43 27/11/2022 27/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20980
179 THI1122.L1.TTHCM.44 TTHCM - Phòng thi 44 27/11/2022 27/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20981
180 THI1122.L1.TTHCM.45 TTHCM - Phòng thi 45 27/11/2022 27/11/2022 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20982
181 THI1122.L1.CNXH.31 CNXH - Phòng thi 31 27/11/2022 27/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20933
182 THI1122.L1.CNXH.32 CNXH - Phòng thi 32 27/11/2022 27/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20934
183 THI1122.L1.LSĐ.26 LSĐ - Phòng thi 26 27/11/2022 27/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21011
184 THI1122.L1.TRIET.15 TRIET- Phòng thi 15 27/11/2022 27/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=21026
185 THI1122.L1.TTHCM.46 TTHCM - Phòng thi 46 27/11/2022 27/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20983
186 THI1122.L1.TTHCM.47 TTHCM - Phòng thi 47 27/11/2022 27/11/2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20984
187 THI1122.L1.CNXH.33 CNXH - Phòng thi 33 27/11/2022 27/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20935
188 THI1122.L1.CNXH.34 CNXH - Phòng thi 34 27/11/2022 27/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20936
189 THI1122.L1.CNXH.35 CNXH - Phòng thi 35 27/11/2022 27/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20937
190 THI1122.L1.TTHCM.48 TTHCM - Phòng thi 48 27/11/2022 27/11/2022 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20985

 

Danh sách thi, Mã phòng thi, ... các học phần cụ thể như sau:

1) Học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN:

TT phòng thi
Tên phòng thi
Mã phòng thi
Ngày thi
Thời gian bắt đầu (*)
Thời gian kết thúc (*)
MÃ SV
HỌ
TÊN
NGÀY SINH
LỚP
1 ĐLCM - Phòng thi 01 THI1122.L1.ĐLCM.01 22/11/2022 15h30 18h00 18A10010264 Phạm Quang Anh 01/12/2000 1810A04
2 ĐLCM - Phòng thi 01 THI1122.L1.ĐLCM.01 22/11/2022 15h30 18h00 18A10010334 Bùi Trung Dũng 10/10/2000 1810A02
3 ĐLCM - Phòng thi 01 THI1122.L1.ĐLCM.01 22/11/2022 15h30 18h00 18A10010291 Nguyễn Trung Hiếu 03/05/2000 1810A01
4 ĐLCM - Phòng thi 01 THI1122.L1.ĐLCM.01 22/11/2022 15h30 18h00 18A10010298 Nguyễn Chí Long 15/05/2000 1810A04
5 ĐLCM - Phòng thi 01 THI1122.L1.ĐLCM.01 22/11/2022 15h30 18h00 18A10010161 Bùi Văn Lợi 20/12/2000 1810A01
6 ĐLCM - Phòng thi 01 THI1122.L1.ĐLCM.01 22/11/2022 15h30 18h00 18A10010300 Đỗ Mạnh Thắng 21/10/2000 1810A02
7 ĐLCM - Phòng thi 01 THI1122.L1.ĐLCM.01 22/11/2022 15h30 18h00 18A10010277 Lý Hoàng Tùng 28/07/2000 1810A04
8 ĐLCM - Phòng thi 01 THI1122.L1.ĐLCM.01 22/11/2022 15h30 18h00 18A10010201 Lê Thế Việt 04/08/2000 1810A03

2) Học phần Tư tưởng HCM:

TT phòng thi
Tên phòng thi
Mã phòng thi
Ngày thi
Thời gian
bắt đầu (*)
Thời gian
kết thúc (*)
MÃ SV
HỌ
TÊN
NGÀY SINH
LỚP
13 TTHCM - Phòng thi 11 THI1122.L1.TTHCM.11 21/11/2022 13h00 15h30 20A10010181 Đoàn Ngọc An 09/11/2002 2010A03
14 TTHCM - Phòng thi 11 THI1122.L1.TTHCM.11 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100005 Ninh Đức Tùng An 12/06/2003 2110A01
15 TTHCM - Phòng thi 11 THI1122.L1.TTHCM.11 21/11/2022 13h00 15h30 20A10010344 Bùi Tuấn Anh 10/25/2002 2010A02
16 TTHCM - Phòng thi 11 THI1122.L1.TTHCM.11 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100011 Đặng Ngọc Anh 21/01/2003 2110A03
17 TTHCM - Phòng thi 11 THI1122.L1.TTHCM.11 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100012 Đặng Thị Ngọc Anh 26/04/2003 2110A02
18 TTHCM - Phòng thi 11 THI1122.L1.TTHCM.11 21/11/2022 13h00 15h30 20A10010069 Hoàng Ngọc Anh 23/02/2002 2010A03
19 TTHCM - Phòng thi 11 THI1122.L1.TTHCM.11 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100013 Hoàng Việt Anh 28/04/2003 2110A02
20 TTHCM - Phòng thi 11 THI1122.L1.TTHCM.11 21/11/2022 13h00 15h30 20A10010192 Nguyễn Thị Ngọc Anh 07/08/2002 2010A05
21 TTHCM - Phòng thi 11 THI1122.L1.TTHCM.11 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100024 Nguyễn Việt Anh 25/09/2003 2110A02
22 TTHCM - Phòng thi 11 THI1122.L1.TTHCM.11 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100025 Ninh Đức Anh 12/06/2003 2110A01
23 TTHCM - Phòng thi 11 THI1122.L1.TTHCM.11 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100026 Phạm Đức Anh 19/06/2003 2110A02
24 TTHCM - Phòng thi 11 THI1122.L1.TTHCM.11 21/11/2022 13h00 15h30 20A10010238 Phạm Thế Anh 09/09/2002 2010A05
1 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100028 Trần Đức Anh 17/01/2003 2110A05
2 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 20A10010234 Trần Thị Quỳnh Anh 12/25/2002 2010A01
3 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100030 Vũ Việt Anh 09/08/2003 2110A02
4 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100032 Lê Thị Ngọc Ánh 11/07/2003 2110A01
5 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100033 Nguyễn Quang Ánh 10/18/2003 2110A04
6 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100037 Vũ Lê Ngọc Bảo 11/15/2003 2110A05
7 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 20A10010327 Nguyễn Hồng Bắc 26/09/2002 2010A01
8 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100039 Vũ Hoàng Bắc 10/19/2003 2110A05
9 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100041 Đỗ Nhật Bình 28/01/2003 2110A02
10 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100044 Đặng Khánh Chi 10/13/2003 2110A02
11 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100047 Nguyễn Ngọc Chiến 09/08/2003 2110A01
12 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100048 Trương Quang Chiến 26/07/2003 2110A05
13 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 20A10010149 Nguyễn Thành Công 25/03/2002 2010A04
14 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100050 Bùi Đăng Cường 08/05/2003 2110A04
15 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 20A10010156 Lê Mạnh Cường 18/06/2002 2010A05
16 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100051 Nguyễn Đức Cường 04/11/2003 2110A02
17 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100052 Tạ Hữu Cường 04/03/2003 2110A03
18 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 20A10010355 Trần Thị Diệp 03/11/2002 2010A03
19 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100063 Lê Quốc Duy 18/03/2003 2110A02
20 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100064 Ngô Thọ Duy 12/24/2003 2110A03
21 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100065 Phạm Đỗ Duy 18/06/2003 2110A01
22 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100055 Đặng Tiến Dũng 10/30/2002 2110A03
23 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 20A10010385 La Tiến Dũng 10/21/2002 2010A04
24 TTHCM - Phòng thi 12 THI1122.L1.TTHCM.12 21/11/2022 13h00 15h30 21A100100056 Lê Đình Dũng 30/03/2003 2110A03
1 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100060 Nguyễn Văn Dũng 11/11/2003 2110A03
2 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100067 Đỗ Thùy Dương 09/10/2003 2110A01
3 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100069 Nguyễn Tùng Dương 12/10/2003 2110A03
4 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100070 Trương Ngọc Dương 07/04/2003 2110A02
5 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100071 Cao Chí Dưỡng 25/06/2003 2110A04
6 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100072 Đặng Tiến Đạt 13/06/2003 2110A05
7 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100073 Đậu Tiến Đạt 25/04/2003 2110A03
8 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100074 Lành Tiến Đạt 28/02/2003 2110A05
9 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100075 Lê Tiến Đạt 17/07/2003 2110A04
10 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100080 Nguyễn Thành Đạt 07/12/2003 2110A05
11 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010239 Nguyễn Thế Đạt 12/07/2002 2010A03
12 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100086 Vũ Đình Đạt 13/07/2003 2110A03
13 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100087 Vũ Tiến Đạt 12/22/2003 2110A02
14 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010127 Vũ Quang Đăng 20/08/2002 2010A01
15 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100089 Tăng Xuân Điệp 15/09/2003 2110A01
16 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010216 Đỗ Đăng Định 16/05/2002 2010A04
17 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010231 Lê Hải Đoàn 21/07/2002 2010A02
18 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100100 Vũ Quang Được 12/19/2003 2110A02
19 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100093 Đào Anh Đức 22/04/2003 2110A05
20 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100097 Nguyễn Minh Đức 25/06/2003 2110A05
21 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100098 Nguyễn Thành Đức 27/06/2003 2110A02
22 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100099 Võ Tài Đức 02/06/2003 2110A05
23 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100101 Hán Đức Giang 07/01/2003 2110A03
24 TTHCM - Phòng thi 13 THI1122.L1.TTHCM.13 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010311 Lê Hoàng Giang 26/08/2002 2010A05
1 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 19A10010257 Mai Đức Giang 21/06/2001 1910A02
2 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100103 Nguyễn Thị Trà Giang 07/02/2003 2110A02
3 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100104 Nguyễn Trường Giang 12/27/2003 2110A02
4 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010085 Đào Văn Hai 12/16/2002 2010A03
5 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100109 Phạm Tuấn 21/09/2003 2110A02
6 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100110 Triệu Vũ 03/04/2003 2110A01
7 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100111 Dương Ngọc Hải 23/02/2003 2110A03
8 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100114 Vũ Đức Hải 07/01/2003 2110A02
9 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010200 Bùi Thị Hồng Hạnh 07/05/2002 2010A04
10 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010335 Nguyễn Thanh Hằng 04/07/2002 2010A02
11 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100121 Phan Ngọc Hân 11/18/2003 2110A02
12 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100130 Nguyễn Minh Hiếu 25/08/2003 2110A05
13 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100132 Phạm Khắc Hiếu 10/22/2003 2110A01
14 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100124 Đỗ Quang Hiệp 10/11/2003 2110A02
15 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100125 Lại Văn Hiệp 23/03/2002 2110A05
16 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010251 Nguyễn Văn Hoàng Hiệp 18/02/2002 2010A03
17 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100127 Nông Văn Hiệp 06/08/2003 2110A05
18 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100139 Đỗ Thị Hoài 08/11/2003 2110A02
19 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100141 Tạ Đức Hoàn 05/05/2003 2110A05
20 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100142 Đoàn Huy Hoàng 15/07/2003 2110A03
21 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100143 Đoàn Việt Hoàng 10/19/2003 2110A05
22 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010027 Trần Huy Hoàng 23/05/2002 2010A02
23 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100149 Vũ Huy Hoàng 05/12/2003 2110A05
24 TTHCM - Phòng thi 14 THI1122.L1.TTHCM.14 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010336 Nguyễn Văn Hòa 11/03/2002 2010A04
1 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100138 Trần Phú Hòa 14/02/2003 2110A01
2 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100153 Vũ Văn Huấn 20/01/2003 2110A01
3 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010201 Đỗ Quốc Huy 20/09/2002 2010A01
4 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100160 Hoàng Quang Huy 20/06/2003 2110A04
5 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100163 Nguyễn Sỹ Huy 30/08/2003 2110A01
6 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100165 Phạm Quang Huy 04/01/2003 2110A01
7 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010161 Trần Tuấn Huy 25/09/2002 2010A02
8 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010077 Vũ Quang Huy 28/08/2002 2010A05
9 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100171 Đinh Thị Thanh Huyền 21/06/2003 2110A03
10 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100170 Đỗ Thị Ngọc Huyền 15/02/2003 2110A05
11 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100154 Nguyễn Phi Hùng 25/03/2003 2110A01
12 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100155 Nguyễn Tiến Hùng 19/02/2003 2110A02
13 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100158 Trần Văn Hùng 11/26/2003 2110A05
14 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010142 Đỗ Thị Lan Hương 12/01/2002 2010A01
15 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 19A10010294 Bế Quốc Khánh 09/01/2001 1910A04
16 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010260 Quách Long Khánh 09/08/2002 2010A01
17 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100181 Nguyễn Tiến Khoa 14/02/2003 2110A01
18 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100185 Lê Trung Kiên 02/02/2003 2110A02
19 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100186 Ngô Văn Tuấn Kiệt 11/12/2003 2110A03
20 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100195 Vũ Ngọc Lâm 06/07/2003 2110A02
21 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100197 Nguyễn Diệu Linh 10/08/2003 2110A03
22 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100201 Nguyễn Thảo Linh 10/29/2003 2110A01
23 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100200 Nguyễn Thị Linh 10/09/2003 2110A03
24 TTHCM - Phòng thi 15 THI1122.L1.TTHCM.15 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100203 Phạm Hà Linh 06/08/2003 2110A01
1 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100205 Trần Ngọc Linh 22/01/2003 2110A01
2 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010035 Đỗ Thị Loan 12/26/2002 2010A05
3 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100207 Cao Hoàng Long 07/03/2003 2110A05
4 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 19A10010154 Dương Thành Long 29/01/2001 1910A02
5 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100214 Trần Thanh Long 06/07/2003 2110A01
6 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100215 Đào Xuân Lộc 26/05/2003 2110A03
7 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100216 Lê Thành Lộc 01/06/2003 2110A01
8 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100217 Trần Đức Lộc 11/20/2003 2110A05
9 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100221 Nguyễn Đức Lượng 10/27/2003 2110A05
10 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010262 Hoàng Thế Lực 31/03/2002 2010A02
11 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010367 Bùi Thị Ngọc Mai 10/26/2002 2010A01
12 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010209 Hà Sao Mai 28/06/2002 2010A03
13 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100224 Lê Thị Mai 22/05/2003 2110A05
14 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100226 Dương Đức Mạnh 10/19/2003 2110A03
15 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100227 Lương Đức Mạnh 01/01/2003 2110A02
16 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100228 Nghiêm Văn Mạnh 08/10/2003 2110A04
17 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100229 Nguyễn Đức Mạnh 10/13/2003 2110A02
18 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010005 Nguyễn Khắc Mạnh 10/17/2002 2010A05
19 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100232 Cao Nhật Minh 10/17/2003 2110A05
20 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 20A10010088 Dương Công Minh 16/06/2002 2010A05
21 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100233 Đỗ Đức Minh 04/04/2003 2110A01
22 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100241 Nguyễn Quang Minh 24/04/2003 2110A04
23 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100242 Nguyễn Tấn Minh 10/09/2003 2110A04
24 TTHCM - Phòng thi 16 THI1122.L1.TTHCM.16 21/11/2022 15h30 18h00 21A100100246 Trần Ánh Minh 21/02/2003 2110A01
1 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100250 Vũ Thị Trà My 26/09/2003 2110A03
2 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010254 Nguyễn Hoàng Nam 04/09/2002 2010A02
3 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100255 Nguyễn Phương Nam 10/16/2003 2110A03
4 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100257 Phạm Hải Nam 15/07/2003 2110A04
5 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100261 Vũ Đức Năng 31/01/2003 2110A03
6 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100263 Đinh Đức Nghĩa 11/05/2003 2110A05
7 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100264 Bùi Kim Ngọc 12/30/2003 2110A01
8 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100266 Đặng Thị Ngọc 28/08/2003 2110A03
9 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100267 Kiều Thị Ngọc 16/09/2003 2110A02
10 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100268 Nguyễn Ánh Ngọc 04/09/2003 2110A04
11 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100271 Đỗ Đăng Nguyên 27/01/2003 2110A01
12 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100272 Lê Huy Hưng Nguyên 10/12/2003 2110A04
13 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010144 Lường Thị Nguyệt 25/05/2002 2010A03
14 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100273 Hoàng Ngọc Nhất 08/11/2003 2110A05
15 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010278 Đặng Bình Nhi 05/01/2002 2010A02
16 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100275 Phạm Thị Hồng Nhung 11/13/2003 2110A04
17 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100276 Đỗ Trọng Ninh 28/09/2003 2110A02
18 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100277 Lê Thị Phương Oanh 12/08/2003 2110A03
19 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010067 Dương Văn Phát 25/06/2002 2010A03
20 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100278 Nguyễn Nhật Phát 03/04/2003 2110A03
21 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010363 Hoàng Trung Phong 31/05/2002 2010A03
22 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100282 Nguyễn Đình Phong 08/01/2002 2110A02
23 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 19A10010055 Nguyễn Hồng Phong 14/06/2001 1910A05
24 TTHCM - Phòng thi 17 THI1122.L1.TTHCM.17 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100288 Chu Bảo Phúc 08/12/2003 2110A05
1 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100289 Nguyễn Công Phúc 15/03/2003 2110A04
2 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010059 Trần Văn Phụng 26/08/2002 2010A05
3 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010087 Nguyễn Việt Phương 11/08/2002 2010A04
4 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100293 Trần Thanh Phương 12/20/2003 2110A04
5 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100295 Lương Thanh Phượng 03/01/2003 2110A02
6 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100297 Lê Đức Quang 11/14/2003 2110A05
7 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100305 Lê Xuân Quân 12/23/2003 2110A02
8 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100306 Nguyễn Minh Quân 08/12/2003 2110A04
9 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100307 Nguyễn Văn Quân 09/08/2003 2110A04
10 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100308 Phan Hữu Quân 16/05/2003 2110A03
11 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100309 Trần Văn Quân 18/01/2003 2110A02
12 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100310 Vũ Mạnh Quân 01/04/2003 2110A03
13 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100316 Đặng Ngọc Quỳnh 20/04/2003 2110A05
14 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010271 Đinh Thị Như Quỳnh 26/02/2002 2010A03
15 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100311 Nguyễn Tiến Quý 14/09/2003 2110A03
16 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100312 Nguyễn Văn Quý 09/03/2003 2110A01
17 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100320 Đinh Hoàng Sơn 24/02/2003 2110A05
18 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100322 Nguyễn Hồng Sơn 18/05/2003 2110A04
19 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100323 Vũ Xuân Trung Sơn 19/01/2003 2110A03
20 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100325 Nguyễn Hoàng Tâm 04/01/2003 2110A04
21 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100326 Nguyễn Nghiêm Tâm 11/30/2003 2110A05
22 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100327 Trần Minh Tâm 12/21/2003 2110A04
23 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100329 Nguyễn Ngọc Tân 09/05/2003 2110A04
24 TTHCM - Phòng thi 18 THI1122.L1.TTHCM.18 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100336 Võ Thị Thanh 21/08/2003 2110A03
1 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010375 Lê Minh Thành 08/07/2002 2010A03
2 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100337 Lê Việt Thành 07/11/2003 2110A01
3 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100338 Nguyễn Tiến Thành 21/09/2003 2110A02
4 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100341 Quách Đăng Thành 05/11/2003 2110A05
5 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100344 Đỗ Thị Thảo 10/01/2003 2110A04
6 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100348 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/05/2003 2110A02
7 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010289 Lê Đức Thắng 04/01/2002 2010A02
8 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010252 Lê Trọng Thắng 17/06/2002 2010A02
9 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010324 Nguyễn Việt Thắng 01/12/2002 2010A05
10 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100353 Phạm Quang Thắng 10/19/2003 2110A02
11 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100355 Vũ Duy Thắng 10/15/2003 2110A05
12 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010276 Ngô Nam Thiện 11/13/2002 2010A04
13 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100357 Nguyễn Kim Thiện 31/03/2003 2110A04
14 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100359 Nguyễn Duy Thịnh 02/08/2003 2110A05
15 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100360 Phạm Trọng Thịnh 21/09/2003 2110A03
16 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100361 Lương Sỹ Thông 20/06/2003 2110A02
17 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100362 Đặng Minh Thu 05/09/2003 2110A02
18 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010325 Nguyễn Công Thuần 11/28/2002 2010A02
19 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010370 Nguyễn Minh Thủy 22/07/2002 2010A03
20 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100368 Nguyễn Anh Thư 08/11/2003 2110A02
21 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100370 Nguyễn Thị Thương 21/05/2003 2110A01
22 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100376 Hoàng Đức Tiến 12/14/2003 2110A01
23 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100377 Nguyễn Văn Tiến 20/01/2003 2110A04
24 TTHCM - Phòng thi 19 THI1122.L1.TTHCM.19 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100379 Hoàng Đức Toàn 11/18/2003 2110A02
1 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010392 Lê Khánh Toàn 22/07/2000 2010A02
2 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100381 Nguyễn Phúc Toàn 14/06/2003 2110A04
3 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010108 Vũ Văn Toàn 03/10/2002 2010A05
4 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100383 Bùi Thị Huyền Trang 17/05/2003 2110A02
5 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100386 Ngô Thị Trang 12/22/2003 2110A02
6 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100387 Nguyễn Thị Đoan Trang 13/09/2003 2110A04
7 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100389 Phạm Thị Thu Trang 11/05/2003 2110A04
8 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100390 Vũ Thị Kiều Trang 05/08/2003 2110A04
9 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100396 Bùi Thành Trung 02/10/2003 2110A03
10 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100397 Hoàng Việt Trung 22/07/2003 2110A01
11 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010210 Nguyễn Mạnh Trung 12/30/2002 2010A03
12 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100402 Phùng Danh Vũ Trường 01/06/2003 2110A04
13 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100403 Trần Xuân Trường 11/17/2003 2110A01
14 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100407 Trần Minh Tuân 20/05/2003 2110A02
15 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100408 Bùi Anh Tuấn 10/23/2003 2110A04
16 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100411 Đoàn Minh Tuấn 11/04/2003 2110A02
17 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100412 Hà Anh Tuấn 10/17/2003 2110A02
18 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100413 Ngô Anh Tuấn 11/07/2003 2110A01
19 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100414 Nguyễn Viết Tuấn 16/07/2003 2110A05
20 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100416 Vũ Anh Tuấn 19/07/2003 2110A05
21 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100417 Đào Huy Tuệ 15/06/2003 2110A01
22 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 21A100100418 Đặng Huy Tùng 29/04/2003 2110A05
23 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 20A10010176 Nguyễn Duy Tùng 04/09/2002 2010A03
24 TTHCM - Phòng thi 20 THI1122.L1.TTHCM.20 21/11/2022 18h00 20h30 20C-10-17.4-05875 Ngô Minh Sơn 02/03/2002 2010C01
1 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100405 Nguyễn Danh 07/04/2003 2110A02
2 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100426 Ngô Chí Việt 30/03/2003 2110A04
3 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 20A10010119 Nguyễn Bá Việt 11/21/2002 2010A04
4 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100431 Trần Kim Quang Vinh 21/05/2003 2110A05
5 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0003 An Đức Anh 12/09/2004 2210A03
6 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100016 Nguyễn Đức Anh 18/02/2003 2110A02
7 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0018 Nguyễn Thị Mai Anh 29/04/2004 2210A03
8 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0025 Trần Thế Anh 16/05/2004 2210A02
9 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100036 Đào Gia Bảo 10/03/2003 2110A05
10 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100043 Nguyễn Đức Cảnh 22/01/2003 2110A03
11 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 20A10010068 Mai Việt Cường 10/26/2002 2010A05
12 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0043 Vi Xuân Cử 22/01/2004 2210A01
13 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 20A10010226 Trần Thị Diệp 16/02/2002 2010A01
14 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0076 Lê Nghĩa Dũng 02/12/2004 2210A05
15 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0077 Nguyễn Đức Dũng 10/14/2004 2210A06
16 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0080 Nguyễn Vũ Dũng 04/06/2004 2210A03
17 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0052 Lê Thị Đào 13/07/2004 2210A03
18 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0046 Trần Ngọc Đại 07/12/2004 2210A06
19 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0061 Phạm Công Đạt 05/10/2004 2210A03
20 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0063 Trần Long Đạt 30/07/2004 2210A05
21 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0068 Bùi Trung Đông 19/06/2004 2210A05
22 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0097 Trần Trọng Giang 12/17/2004 2210A01
23 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0104 Nguyễn Đức Hải 27/06/2004 2210A05
24 TTHCM - Phòng thi 21 THI1122.L1.TTHCM.21 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100120 Nguyễn Thúy Hằng 12/24/2003 2110A05
1 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0119 Nguyễn Minh Hiếu 03/03/2004 2210A06
2 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0125 Trần Minh Hiếu 29/02/2004 2210A06
3 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0126 Vũ Minh Hiếu 06/01/2004 2210A01
4 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0137 Nguyễn Đức Hoàn 29/06/2004 2210A05
5 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0138 Nguyễn Thị Thu Hoàn 04/05/2004 2210A05
6 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0131 Nguyễn Thị Thúy Hòa 10/31/2004 2210A01
7 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0133 Phạm Trung Hòa 08/11/2003 2210A03
8 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0150 Nguyễn Duy Hùng 18/09/2004 2210A04
9 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0151 Nguyễn Trọng Hùng 01/06/2004 2210A05
10 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 19A10010355 Đào Huy Hưng 10/10/2001 1910A01
11 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100176 Vũ Việt Hưng 12/10/2003 2110A04
12 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0155 Nguyễn Mai Hương 11/07/2004 2210A05
13 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0172 Phạm Đình Khánh 11/17/2004 2210A05
14 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0175 Nguyễn Thiện Khoa 23/03/2003 2210A03
15 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0188 Nguyễn Thị Tú Lan 06/01/2004 2210A05
16 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100194 Trần Võ Lâm 11/14/2003 2110A03
17 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0185 Vi Khánh Lâm 11/16/2004 2210A01
18 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0203 Nguyễn Hải Long 05/10/2004 2210A01
19 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100213 Trần Quốc Long 22/02/2003 2110A03
20 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 19A10010304 Nguyễn Hữu Mạnh 29/06/2001 1910A01
21 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100235 Đỗ Văn Minh 12/04/2001 2110A02
22 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100251 Đỗ Hải Nam 11/18/2003 2110A01
23 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 20A10010115 Nguyễn Phương Nam 13/08/2002 2010A05
24 TTHCM - Phòng thi 22 THI1122.L1.TTHCM.22 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0227 Trần Phương Ngân 18/06/2004 2210A05
1 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0229 Ngô Xuân Nghiêm 05/04/2004 2210A01
2 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0230 Đỗ Nguyên Ngọc 13/05/2004 2210A01
3 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 20A10010307 Nguyễn Khắc Ngọc 12/14/2002 2010A01
4 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0244 Nguyễn Thị Oanh 18/06/2004 2210A05
5 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0248 Nguyễn Đức Phong 10/01/2004 2210A01
6 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0250 Trần Hồng Phong 30/08/2004 2210A03
7 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0254 Lê Hoàng Phúc 08/02/2004 2210A01
8 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0255 Nguyễn Đình Phúc 22/06/2004 2210A02
9 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0256 Nguyễn Hồng Phúc 24/05/2004 2210A03
10 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0265 Nguyễn Thị Huyền Phương 09/11/2004 2210A03
11 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100296 Hà Việt Quang 10/27/2003 2110A04
12 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0277 Lê Minh Quang 01/03/2004 2210A05
13 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0275 Trần Anh Quân 10/07/2004 2210A03
14 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0281 Dương Xuân Quý 17/08/2004 2210A05
15 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100318 Lê Văn Sáng 28/02/2003 2110A05
16 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0289 Nguyễn Minh Sơn 25/08/2004 2210A05
17 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100328 Nguyễn Đinh Tân 08/04/2003 2110A01
18 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100335 Tăng Đức Thanh 02/04/2003 2110A03
19 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100332 Tô Xuân Thái 29/01/2003 2110A01
20 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100339 Nguyễn Tiến Thành 12/05/2003 2110A04
21 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 21A100100350 Lê Minh Thắng 04/11/2003 2110A01
22 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0306 Phạm Hồng Thịnh 12/01/2004 2210A04
23 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0316 Nguyễn Thị Minh Thúy 11/23/2004 2210A02
24 TTHCM - Phòng thi 23 THI1122.L1.TTHCM.23 22/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0315 Phạm Kim Thương 09/07/2004 2210A01
1 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 21A100100374 Bùi Văn Tiến 12/06/2003 2110A03
2 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0320 Nguyễn Hoàng Tiến 29/06/2003 2210A06
3 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 19A10010290 Nguyễn Đình Tịnh 01/01/2001 1910A03
4 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 21A100100382 Lê Bá Toản 25/08/2003 2110A04
5 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0326 Phạm Văn Trà 12/12/2004 2210A02
6 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0331 Nguyễn Thùy Trinh 10/01/2004 2210A06
7 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0343 Lưu Đức Trường 04/02/2004 2210A03
8 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 20A10010109 Nguyễn Mạnh Trường 28/01/2002 2010A05
9 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0349 Nguyễn Đình Tuân 15/01/2003 2210A01
10 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 21A100100410 Đào Việt Tuấn 17/08/2003 2110A04
11 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0353 Nguyễn Đình Tuấn 08/08/2004 2210A05
12 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0355 Phạm Văn Tuấn 12/03/2004 2210A01
13 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0364 Nguyễn Quốc Văn 21/01/2004 2210A02
14 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0370 Phạm Quang Vinh 12/06/2004 2210A02
15 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 21A100100437 Đỗ Đức Vượng 12/04/2001 2110A02
16 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 18A10010108 Nguyễn Thanh Bình 27/08/2000 1810A01
17 TTHCM - Phòng thi 24 THI1122.L1.TTHCM.24 22/11/2022 09h30 12h00 17A10010202 Nguyễn Trung Hiếu 25/01/1999 1710A06

3) Học phần Kinh tế chính trị MLN:

TT phòng thi
Tên phòng thi
Mã phòng thi
Ngày thi
Thời gian bắt đầu (*)
Thời gian kết thúc (*)
MÃ SV
HỌ
TÊN
NGÀY SINH
LỚP
15 KTCT - Phòng thi 27 THI1122.L1.KTCT.27 22/11/2022 15h30 18h00 20A10010181 Đoàn Ngọc An 09/11/2002 2010A03
16 KTCT - Phòng thi 27 THI1122.L1.KTCT.27 22/11/2022 15h30 18h00 21A100100001 Lê Ngọc An 17/03/2003 2110A05
17 KTCT - Phòng thi 27 THI1122.L1.KTCT.27 22/11/2022 15h30 18h00 21A100100005 Ninh Đức Tùng An 12/06/2003 2110A01
18 KTCT - Phòng thi 27 THI1122.L1.KTCT.27 22/11/2022 15h30 18h00 20C-10-17.4-05879 Hoàng Hải Anh 26/05/2002 2010C01
19 KTCT - Phòng thi 27 THI1122.L1.KTCT.27 22/11/2022 15h30 18h00 20A10010296 Nguyễn Du Tuấn Anh 05/03/2002 2010A03
20 KTCT - Phòng thi 27 THI1122.L1.KTCT.27 22/11/2022 15h30 18h00 21A100100021 Nguyễn Trọng Anh 08/05/2003 2110A03
21 KTCT - Phòng thi 27 THI1122.L1.KTCT.27 22/11/2022 15h30 18h00 21A100100025 Ninh Đức Anh 12/06/2003 2110A01
22 KTCT - Phòng thi 27 THI1122.L1.KTCT.27 22/11/2022 15h30 18h00 20A10010062 Phạm Tuấn Anh 26/07/2002 2010A03
23 KTCT - Phòng thi 27 THI1122.L1.KTCT.27 22/11/2022 15h30 18h00 21A100100028 Trần Đức Anh 17/01/2003 2110A05
24 KTCT - Phòng thi 27 THI1122.L1.KTCT.27 22/11/2022 15h30 18h00 21A100100036 Đào Gia Bảo 10/03/2003 2110A05
1 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010327 Nguyễn Hồng Bắc 26/09/2002 2010A01
2 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100041 Đỗ Nhật Bình 28/01/2003 2110A02
3 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100043 Nguyễn Đức Cảnh 22/01/2003 2110A03
4 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010261 Nguyễn Linh Chi 04/06/2002 2010A04
5 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100048 Trương Quang Chiến 26/07/2003 2110A05
6 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010057 Vũ Đại Cương 13/09/2002 2010A03
7 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100063 Lê Quốc Duy 18/03/2003 2110A02
8 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100064 Ngô Thọ Duy 12/24/2003 2110A03
9 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100065 Phạm Đỗ Duy 18/06/2003 2110A01
10 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100055 Đặng Tiến Dũng 10/30/2002 2110A03
11 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010380 Lê Anh Dũng 03/08/2002 2010A01
12 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100070 Trương Ngọc Dương 07/04/2003 2110A02
13 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100071 Cao Chí Dưỡng 25/06/2003 2110A04
14 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100073 Đậu Tiến Đạt 25/04/2003 2110A03
15 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010346 Kiều Tiến Đạt 06/04/2002 2010A04
16 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100075 Lê Tiến Đạt 17/07/2003 2110A04
17 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100076 Lê Văn Đạt 04/04/2003 2110A02
18 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100081 Nguyễn Tất Đạt 08/02/2003 2110A02
19 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100080 Nguyễn Thành Đạt 07/12/2003 2110A05
20 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100085 Trịnh Hoàng Đạt 07/03/2003 2110A05
21 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010127 Vũ Quang Đăng 20/08/2002 2010A01
22 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100090 Trần Văn Đông 14/04/2003 2110A02
23 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010070 Nguyễn Hữu Đức 04/12/2022 2010A01
24 KTCT - Phòng thi 28 THI1122.L1.KTCT.28 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100097 Nguyễn Minh Đức 25/06/2003 2110A05
1 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 19A10010077 Nguyễn Ngọc Đức 12/29/2001 1910A04
2 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 19A10010257 Mai Đức Giang 21/06/2001 1910A02
3 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100103 Nguyễn Thị Trà Giang 07/02/2003 2110A02
4 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100104 Nguyễn Trường Giang 12/27/2003 2110A02
5 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100106 Lê Thu 08/11/2003 2110A05
6 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100109 Phạm Tuấn 21/09/2003 2110A02
7 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100110 Triệu Vũ 03/04/2003 2110A01
8 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010236 Bùi Thế Hải 09/07/2002 2010A05
9 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100111 Dương Ngọc Hải 23/02/2003 2110A03
10 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100114 Vũ Đức Hải 07/01/2003 2110A02
11 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010086 Phan Thu Hằng 22/07/2002 2010A03
12 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100121 Phan Ngọc Hân 11/18/2003 2110A02
13 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010120 Trần Thị Thu Hiền 18/09/2002 2010A04
14 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010083 Nguyễn Trung Hiếu 12/08/2002 2010A03
15 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100131 Phan Trung Hiếu 20/01/2003 2110A04
16 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100124 Đỗ Quang Hiệp 10/11/2003 2110A02
17 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100125 Lại Văn Hiệp 23/03/2002 2110A05
18 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100139 Đỗ Thị Hoài 08/11/2003 2110A02
19 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100140 Lương Thu Hoài 01/10/2003 2110A01
20 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100141 Tạ Đức Hoàn 05/05/2003 2110A05
21 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100142 Đoàn Huy Hoàng 15/07/2003 2110A03
22 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100143 Đoàn Việt Hoàng 10/19/2003 2110A05
23 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100144 Nguyễn Huy Hoàng 02/09/2003 2110A01
24 KTCT - Phòng thi 29 THI1122.L1.KTCT.29 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010187 Nguyễn Việt Hoàng 11/30/2002 2010A03
1 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100137 Nguyễn Minh Hòa 11/15/2003 2110A01
2 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100160 Hoàng Quang Huy 20/06/2003 2110A04
3 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100155 Nguyễn Tiến Hùng 19/02/2003 2110A02
4 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100156 Nguyễn Tuấn Hùng 10/11/2003 2110A03
5 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100158 Trần Văn Hùng 11/26/2003 2110A05
6 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100173 Nguyễn Đức Hưng 05/09/2003 2110A01
7 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100176 Vũ Việt Hưng 12/10/2003 2110A04
8 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010260 Quách Long Khánh 09/08/2002 2010A01
9 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100181 Nguyễn Tiến Khoa 14/02/2003 2110A01
10 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100182 Nguyễn Tiến Khởi 12/13/2003 2110A01
11 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100186 Ngô Văn Tuấn Kiệt 11/12/2003 2110A03
12 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100190 Trần Đức Kỳ 28/07/2003 2110A01
13 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100195 Vũ Ngọc Lâm 06/07/2003 2110A02
14 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100196 Đồng Thanh Liêm 25/05/2003 2110A05
15 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100205 Trần Ngọc Linh 22/01/2003 2110A01
16 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010035 Đỗ Thị Loan 12/26/2002 2010A05
17 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100214 Trần Thanh Long 06/07/2003 2110A01
18 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100221 Nguyễn Đức Lượng 10/27/2003 2110A05
19 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100226 Dương Đức Mạnh 10/19/2003 2110A03
20 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 20A10010248 Lê Đức Mạnh 17/09/2002 2010A05
21 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100227 Lương Đức Mạnh 01/01/2003 2110A02
22 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100228 Nghiêm Văn Mạnh 08/10/2003 2110A04
23 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100233 Đỗ Đức Minh 04/04/2003 2110A01
24 KTCT - Phòng thi 30 THI1122.L1.KTCT.30 22/11/2022 18h00 20h30 21A100100238 Mai Đức Minh 13/08/2003 2110A04
1 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100240 Nguyễn Nhật Minh 12/30/2003 2110A02
2 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100241 Nguyễn Quang Minh 24/04/2003 2110A04
3 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 20A10010026 Nguyễn Thị Trà My 11/13/2002 2010A02
4 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100253 Nguyễn Nhật Nam 12/10/2003 2110A05
5 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 20A10010115 Nguyễn Phương Nam 13/08/2002 2010A05
6 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100257 Phạm Hải Nam 15/07/2003 2110A04
7 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100259 Phùng Phương Nam 27/02/2003 2110A03
8 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100260 Phùng Văn Nam 29/06/2003 2110A01
9 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 20A10010169 Trần Văn Nam 21/04/2002 2010A04
10 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100265 Bùi Quang Ngọc 04/05/2003 2110A05
11 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100267 Kiều Thị Ngọc 16/09/2003 2110A02
12 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100278 Nguyễn Nhật Phát 03/04/2003 2110A03
13 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100280 Nguyễn Đình Phi 10/01/2003 2110A04
14 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100282 Nguyễn Đình Phong 08/01/2002 2110A02
15 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 20A10010295 Phạm Tuấn Phong 17/09/2002 2010A01
16 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100289 Nguyễn Công Phúc 15/03/2003 2110A04
17 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 20A10010382 Tống Viết Phúc 10/10/2002 2010A01
18 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100291 Ngô Minh Phương 05/09/2003 2110A01
19 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100292 Nguyễn Thị Thu Phương 26/07/2003 2110A03
20 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 20A10010087 Nguyễn Việt Phương 11/08/2002 2010A04
21 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100296 Hà Việt Quang 10/27/2003 2110A04
22 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100297 Lê Đức Quang 11/14/2003 2110A05
23 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100299 Nguyễn Thiện Quang 20/02/2003 2110A05
24 KTCT - Phòng thi 31 THI1122.L1.KTCT.31 27/11/2022 07h00 09h30 21A100100301 Phùng Minh Quang 28/06/2003 2110A05
1 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100303 Võ Công Quang 10/15/2003 2110A04
2 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 20A10010078 Phí Minh Quân 04/02/2002 2010A02
3 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100309 Trần Văn Quân 18/01/2003 2110A02
4 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100310 Vũ Mạnh Quân 01/04/2003 2110A03
5 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 20A10010052 Đào Thị Như Quỳnh 28/04/2002 2010A01
6 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100319 Ông Văn Sinh 17/05/2003 2110A02
7 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100321 Ngọ Văn Sơn 27/06/2003 2110A02
8 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100322 Nguyễn Hồng Sơn 18/05/2003 2110A04
9 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100324 Dương Thế Sỹ 12/01/2003 2110A04
10 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100328 Nguyễn Đinh Tân 08/04/2003 2110A01
11 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 20A10010375 Lê Minh Thành 08/07/2002 2010A03
12 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100338 Nguyễn Tiến Thành 21/09/2003 2110A02
13 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100341 Quách Đăng Thành 05/11/2003 2110A05
14 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100350 Lê Minh Thắng 04/11/2003 2110A01
15 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 20A10010128 Nguyễn Quang Thắng 04/04/2002 2010A01
16 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100354 Phạm Trung Thắng 14/09/2003 2110A05
17 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 20A10010276 Ngô Nam Thiện 11/13/2002 2010A04
18 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100361 Lương Sỹ Thông 20/06/2003 2110A02
19 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100362 Đặng Minh Thu 05/09/2003 2110A02
20 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100363 Hoàng Văn Thụ 16/09/2003 2110A03
21 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100373 Trịnh Đức Thưởng 28/07/2003 2110A01
22 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100374 Bùi Văn Tiến 12/06/2003 2110A03
23 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100377 Nguyễn Văn Tiến 20/01/2003 2110A04
24 KTCT - Phòng thi 32 THI1122.L1.KTCT.32 27/11/2022 09h30 12h00 21A100100379 Hoàng Đức Toàn 11/18/2003 2110A02
1 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100380 Lê Khắc Toàn 01/05/2003 2110A02
2 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100388 Nguyễn Thị Khánh Trang 01/05/2003 2110A02
3 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 20A10010164 Phạm Thị Trang 10/29/2002 2010A05
4 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100391 Vũ Thị Thùy Trang 27/09/2003 2110A02
5 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100397 Hoàng Việt Trung 22/07/2003 2110A01
6 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100399 Trần Quốc Trung 02/01/2003 2110A04
7 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100401 Phạm Duy Trường 11/03/2003 2110A01
8 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100407 Trần Minh Tuân 20/05/2003 2110A02
9 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100409 Bùi Anh Tuấn 02/10/2003 2110A02
10 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100408 Bùi Anh Tuấn 10/23/2003 2110A04
11 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100410 Đào Việt Tuấn 17/08/2003 2110A04
12 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100411 Đoàn Minh Tuấn 11/04/2003 2110A02
13 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 20A10010283 Phạm Anh Tuấn 13/03/2002 2010A01
14 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100416 Vũ Anh Tuấn 19/07/2003 2110A05
15 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 20A10010270 Đặng Minh Tùng 09/12/2002 2010A03
16 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100419 Nguyễn Việt Tùng 09/10/2003 2110A03
17 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 20C-10-17.4-05875 Ngô Minh Sơn 02/03/2002 2010C01
18 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100406 Nguyễn Thanh 27/03/2003 2110A01
19 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 20A10010072 Phạm Thị Út 06/06/2002 2010A05
20 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 20A10010119 Nguyễn Bá Việt 11/21/2002 2010A04
21 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100438 Nguyễn Thị Yến Vy 03/03/2003 2110A01
22 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100012 Đặng Thị Ngọc Anh 26/04/2003 2110A02
23 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100037 Vũ Lê Ngọc Bảo 11/15/2003 2110A05
24 KTCT - Phòng thi 33 THI1122.L1.KTCT.33 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100039 Vũ Hoàng Bắc 10/19/2003 2110A05
1 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 20C1017405883 Nguyễn Trọng Bình 08/09/2002 2010C01
2 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 20A10010378 Đặng Minh Cương 03/02/2002 2010A01
3 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100054 Phạm Thị Dung 03/06/2003 2110A05
4 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100087 Vũ Tiến Đạt 12/22/2003 2110A02
5 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100099 Võ Tài Đức 02/06/2003 2110A05
6 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 19A10010034 Nguyễn Minh Hiếu 11/29/2001 1910A01
7 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100135 Trần Xuân Hiệu 20/03/2003 2110A02
8 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100165 Phạm Quang Huy 04/01/2003 2110A01
9 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 20A10010340 Trần Phi Hùng 16/03/2002 2010A03
10 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 20C1017405882 Vi Thị Thanh Hương 12/08/2002 2010C01
11 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100198 Nguyễn Mai Linh 29/09/2003 2110A05
12 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100232 Cao Nhật Minh 10/17/2003 2110A05
13 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100255 Nguyễn Phương Nam 10/16/2003 2110A03
14 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100288 Chu Bảo Phúc 08/12/2003 2110A05
15 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100293 Trần Thanh Phương 12/20/2003 2110A04
16 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100304 Đỗ Hồng Quân 10/14/2003 2110A04
17 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100305 Lê Xuân Quân 12/23/2003 2110A02
18 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100331 Lương Minh Thái 16/05/2003 2110A05
19 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100345 Đoàn Thị Thu Thảo 26/03/2003 2110A05
20 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100378 Phạm Xuân Tiến 10/07/2003 2110A03
21 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100414 Nguyễn Viết Tuấn 16/07/2003 2110A05
22 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 20C-10-17.4-05916 Nguyễn Thanh Tùng 06/08/2002 2010C01
23 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100426 Ngô Chí Việt 30/03/2003 2110A04
24 KTCT - Phòng thi 34 THI1122.L1.KTCT.34 27/11/2022 13h00 15h30 21A100100429 Đào Quang Vinh 18/08/2003 2110A03

4) Học phần Chủ nghĩa XHKH:

TT phòng thi
Tên phòng thi
Mã phòng thi
Ngày thi
Thời gian bắt đầu (*)
Thời gian kết thúc (*)
MÃ SV
HỌ
TÊN
NGÀY SINH
LỚP
1 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100002 Lê Thị An 12/06/2002 2110A01
2 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0002 Vương Đức An 03/05/2004 2210A02
3 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100006 Bùi Tuấn Anh 18/09/2003 2110A03
4 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100011 Đặng Ngọc Anh 21/01/2003 2110A03
5 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0007 Hoàng Việt Anh 12/31/2004 2210A06
6 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0008 Lê Đắc Anh 10/27/2004 2210A01
7 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0011 Mai Tuyết Anh 10/02/2004 2210A01
8 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100017 Nguyễn Hoàng Anh 28/05/2002 2110A05
9 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100019 Nguyễn Thị Kiều Anh 01/02/2003 2110A01
10 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100020 Nguyễn Thị Vân Anh 29/09/2003 2110A04
11 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0022 Nguyễn Việt Anh 06/01/2004 2210A05
12 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100026 Phạm Đức Anh 19/06/2003 2110A02
13 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0025 Trần Thế Anh 16/05/2004 2210A02
14 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 20A10010234 Trần Thị Quỳnh Anh 12/25/2002 2010A01
15 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0027 Vũ Hoàng Anh 10/21/2004 2210A04
16 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0029 Nguyễn Hồng Ánh 06/08/2004 2210A04
17 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100033 Nguyễn Quang Ánh 10/18/2003 2110A04
18 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100038 Vương Đăng Kim Bảo 15/03/2003 2110A03
19 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0036 Nguyễn Thị Mỹ Bình 27/07/2004 2210A06
20 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 20A10010011 Vũ Hứa Khánh Chi 26/01/2002 2010A03
21 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 20A10010149 Nguyễn Thành Công 25/03/2002 2010A04
22 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100050 Bùi Đăng Cường 08/05/2003 2110A04
23 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0045 Vũ Việt Cường 21/08/2004 2210A03
24 CNXH - Phòng thi 01 THI1122.L1.CNXH.01 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0043 Vi Xuân Cử 22/01/2004 2210A01
1 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0051 Nguyễn Công Danh 10/30/2004 2210A02
2 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0093 Phan Đình Duy 30/01/2004 2210A05
3 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0076 Lê Nghĩa Dũng 02/12/2004 2210A05
4 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100058 Nguyễn Đình Dũng 03/02/2003 2110A01
5 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100059 Nguyễn Tiến Dũng 23/07/2003 2110A01
6 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0080 Nguyễn Vũ Dũng 04/06/2004 2210A03
7 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0083 Bùi Hải Dương 26/02/2004 2210A01
8 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0084 Đỗ Tuấn Dương 16/09/2004 2210A02
9 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100069 Nguyễn Tùng Dương 12/10/2003 2110A03
10 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0052 Lê Thị Đào 13/07/2004 2210A03
11 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0056 Hoàng Tiến Đạt 01/03/2004 2210A04
12 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100078 Nguyễn Minh Đạt 09/05/2003 2110A01
13 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0063 Trần Long Đạt 30/07/2004 2210A05
14 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0047 Đào Xuân Hải Đăng 26/08/2004 2210A01
15 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0048 Đỗ Hải Đăng 12/10/2004 2210A02
16 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100089 Tăng Xuân Điệp 15/09/2003 2110A01
17 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 20A10010231 Lê Hải Đoàn 21/07/2002 2010A02
18 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0068 Bùi Trung Đông 19/06/2004 2210A05
19 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100100 Vũ Quang Được 12/19/2003 2110A02
20 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0071 Lê Mạnh Đức 29/09/2004 2210A02
21 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0095 Bùi Đức Giang 12/07/2004 2210A06
22 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0098 Trần Trường Giang 21/06/2004 2210A02
23 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0100 Trương Thị Hương Giang 02/03/2004 2210A05
24 CNXH - Phòng thi 02 THI1122.L1.CNXH.02 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0101 Vũ Thị Hương Giang 10/27/2004 2210A06
1 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0103 Lê Thị Hà 28/07/2004 2210A01
2 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0104 Nguyễn Đức Hải 27/06/2004 2210A05
3 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0105 Nguyễn Ngọc Hải 10/23/2004 2210A06
4 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0109 Bùi Minh Hạnh 05/12/2004 2210A02
5 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 20A10010200 Bùi Thị Hồng Hạnh 07/05/2002 2010A04
6 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100118 Nguyễn Thị Thu Hằng 08/11/2003 2110A03
7 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100122 Nguyễn Thu Hiền 12/10/2002 2110A01
8 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0110 Trần Thị Thu Hiền 09/03/2004 2210A04
9 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100128 Cấn Minh Hiếu 09/10/2003 2110A04
10 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0115 Đỗ Trung Hiếu 11/21/2004 2210A02
11 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0120 Nguyễn Trung Hiếu 14/09/2004 2210A01
12 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0123 Thái Văn Hiếu 10/27/2004 2210A04
13 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100134 Trần Quang Hiếu 12/14/2003 2110A01
14 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0126 Vũ Minh Hiếu 06/01/2004 2210A01
15 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0112 Cao Trần Quốc Hiệp 08/11/2004 2210A04
16 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0137 Nguyễn Đức Hoàn 29/06/2004 2210A05
17 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0139 Dương Việt Hoàng 10/18/2004 2210A06
18 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0140 Mai Trọng Hoàng 04/02/2004 2210A01
19 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100146 Nguyễn Viết Hoàng 24/01/2003 2110A04
20 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0142 Nguyễn Việt Hoàng 24/09/2004 2210A03
21 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0143 Trần Đức Hoàng 15/03/2004 2210A04
22 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0131 Nguyễn Thị Thúy Hòa 10/31/2004 2210A01
23 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0132 Phạm Minh Hòa 23/03/2004 2210A02
24 CNXH - Phòng thi 03 THI1122.L1.CNXH.03 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100138 Trần Phú Hòa 14/02/2003 2110A01
1 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100161 Lê Văn Quang Huy 12/22/2003 2110A04
2 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0158 Ngô Quang Huy 12/19/2004 2210A06
3 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100166 Phạm Văn Quốc Huy 19/01/2003 2110A04
4 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100169 Vũ Đức Huy 01/04/2003 2110A01
5 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0163 Nguyễn Thị Thu Huyền 12/19/2004 2210A02
6 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100172 Thân Khánh Huyền 13/03/2003 2110A04
7 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0164 Trần Thị Huyền 10/14/2004 2210A03
8 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0147 Bùi Quang Việt Hùng 12/01/2004 2210A01
9 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 20A10010151 Đỗ Mạnh Hùng 30/07/2002 2010A03
10 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0150 Nguyễn Duy Hùng 18/09/2004 2210A04
11 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0151 Nguyễn Trọng Hùng 01/06/2004 2210A05
12 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100157 Trần Khánh Hùng 21/03/2003 2110A01
13 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100159 Vũ Công Hùng 10/01/2002 2110A04
14 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0152 Đỗ Phúc Hưng 29/03/2004 2210A04
15 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 19A10010216 Trần Quốc Hưng 09/06/2001 1910A04
16 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0155 Nguyễn Mai Hương 11/07/2004 2210A05
17 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0156 Nguyễn Thị Hương 11/02/2004 2210A06
18 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 19A10010294 Bế Quốc Khánh 09/01/2001 1910A04
19 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0169 Lê Nam Khánh 12/20/2004 2210A02
20 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0172 Phạm Đình Khánh 11/17/2004 2210A05
21 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0173 Phạm Văn Khánh 11/20/2004 2210A06
22 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 20A10010030 Lý Lâm Khải 21/08/2002 2010A05
23 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100179 Nguyễn Sỹ Khải 16/01/2003 2110A01
24 CNXH - Phòng thi 04 THI1122.L1.CNXH.04 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0175 Nguyễn Thiện Khoa 23/03/2003 2210A03
1 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0179 Trần Nhật Kiên 12/23/2004 2210A01
2 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0180 Trương Văn Kiên 15/06/2004 2210A02
3 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100192 Hoàng Thúy Lan 02/03/2003 2110A01
4 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0187 Nguyễn Thị Phương Lan 29/07/2004 2210A04
5 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 20A10010215 Nguyễn Thị Thanh Lan 13/01/2002 2010A03
6 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0188 Nguyễn Thị Tú Lan 06/01/2004 2210A05
7 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0183 Trần Khánh Lâm 09/01/2004 2210A05
8 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0185 Vi Khánh Lâm 11/16/2004 2210A01
9 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0189 Trần Thị Kim Liên 10/26/2004 2210A01
10 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0193 Mai Tuệ Linh 10/19/2004 2210A02
11 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0196 Phạm Đăng Linh 30/05/2004 2210A04
12 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 19A10010154 Dương Thành Long 29/01/2001 1910A02
13 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100218 Nguyễn Thị Lương 29/01/2003 2110A01
14 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0207 Phạm Mạnh Lực 12/23/2004 2210A02
15 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100229 Nguyễn Đức Mạnh 10/13/2003 2110A02
16 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 20A10010005 Nguyễn Khắc Mạnh 10/17/2002 2010A05
17 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100231 Bùi Hiếu Minh 17/01/2003 2110A01
18 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100234 Đỗ Nhật Minh 11/07/2003 2110A03
19 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100235 Đỗ Văn Minh 12/04/2001 2110A02
20 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100239 Ngọ Quốc Minh 12/24/2003 2110A02
21 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0217 Nguyễn Khánh Minh 20/08/2004 2210A02
22 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100242 Nguyễn Tấn Minh 10/09/2003 2110A04
23 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100249 Hoàng Thị Hà My 01/10/2003 2110A04
24 CNXH - Phòng thi 05 THI1122.L1.CNXH.05 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0219 Đặng Hoàng Nam 11/01/2004 2210A04
1 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0228 Đồng Văn Nghiêm 14/04/2004 2210A06
2 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0229 Ngô Xuân Nghiêm 05/04/2004 2210A01
3 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0230 Đỗ Nguyên Ngọc 13/05/2004 2210A01
4 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0233 Lê Thị Thảo Ngọc 11/24/2004 2210A03
5 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0234 Nguyễn Hồng Ngọc 01/01/2004 2210A04
6 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0236 Ngô Minh Nguyệt 20/07/2004 2210A05
7 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0238 Hà Thị Thu Nhất 22/08/2004 2210A01
8 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0237 Vi Thị Thu Hà Nhận 17/02/2004 2210A06
9 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100274 Phạm Tiến Minh Nhật 08/09/2003 2110A01
10 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0241 Trần Thị Lan Nhi 01/05/2004 2210A03
11 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0242 Trần Thị Yến Nhi 05/11/2004 2210A04
12 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 20A10010056 Vũ Thị Hồng Nhung 01/01/2002 2010A03
13 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0245 Đinh Trần Tiến Phát 20/08/2004 2210A04
14 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0248 Nguyễn Đức Phong 10/01/2004 2210A01
15 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100283 Nguyễn Hồng Phong 02/07/2003 2110A02
16 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0249 Trần Đại Phong 28/08/2004 2210A02
17 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0250 Trần Hồng Phong 30/08/2004 2210A03
18 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 21A100100286 Phạm Anh Phú 12/25/2003 2110A03
19 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0253 Hoàng Bảo Phúc 30/08/2004 2210A06
20 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0254 Lê Hoàng Phúc 08/02/2004 2210A01
21 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0255 Nguyễn Đình Phúc 22/06/2004 2210A02
22 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0256 Nguyễn Hồng Phúc 24/05/2004 2210A03
23 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0257 Nguyễn Văn Phúc 06/09/2004 2210A04
24 CNXH - Phòng thi 06 THI1122.L1.CNXH.06 21/11/2022 07h00 09h30 22A1001D0264 Nguyễn Lan Phương 02/04/2004 2210A02
1 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0277 Lê Minh Quang 01/03/2004 2210A05
2 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100300 Phan Duy Quang 09/10/2003 2110A03
3 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 20A10010273 Phạm Văn Quang 12/04/2002 2010A05
4 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0268 Khúc Đình Quân 02/01/2004 2210A02
5 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0272 Nguyễn Tài Quân 21/02/2004 2210A06
6 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100308 Phan Hữu Quân 16/05/2003 2110A03
7 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0275 Trần Anh Quân 10/07/2004 2210A03
8 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0279 Nguyễn Huy Quốc 03/02/2004 2210A04
9 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 20A10010371 Ngô Xuân Quy 12/18/2002 2010A02
10 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0282 Nguyễn Thị Lệ Quyên 26/09/2004 2210A04
11 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100318 Lê Văn Sáng 28/02/2003 2110A05
12 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0288 Đàm Quang Tây Sơn 08/01/2004 2210A04
13 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0289 Nguyễn Minh Sơn 25/08/2004 2210A05
14 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0290 Ma Thị 11/11/2004 2210A01
15 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100329 Nguyễn Ngọc Tân 09/05/2003 2110A04
16 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0301 Nguyễn Thế Thành 10/01/2004 2210A04
17 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100339 Nguyễn Tiến Thành 12/05/2003 2110A04
18 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0302 Trần Minh Thành 17/09/2004 2210A05
19 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100342 Vũ Huy Thành 21/04/2003 2110A01
20 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100343 Dương Thị Thanh Thảo 31/05/2003 2110A03
21 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100344 Đỗ Thị Thảo 10/01/2003 2110A04
22 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 20A10010025 Nguyễn Thu Thảo 13/03/2002 2010A01
23 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0296 Nguyễn Đức Thắng 05/10/2004 2210A04
24 CNXH - Phòng thi 07 THI1122.L1.CNXH.07 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100353 Phạm Quang Thắng 10/19/2003 2110A02
1 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100355 Vũ Duy Thắng 10/15/2003 2110A05
2 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 19A10010357 Vũ Đức Thắng 11/30/2001 1910A04
3 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0304 Trần Thị Mai Thi 11/10/2004 2210A03
4 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0305 Nguyễn Khánh Thiện 05/10/2004 2210A03
5 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100357 Nguyễn Kim Thiện 31/03/2003 2110A04
6 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0306 Phạm Hồng Thịnh 12/01/2004 2210A04
7 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 20A10010018 Đỗ Đức Thuần 01/06/2002 2010A03
8 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0313 Nguyễn Văn Thuận 23/08/2004 2210A06
9 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0317 Trần Thị Thùy 11/20/2004 2210A06
10 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0318 Lê Duy Thủy 01/01/2004 2210A01
11 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0310 Hà Thị Anh Thư 19/08/2004 2210A04
12 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0315 Phạm Kim Thương 09/07/2004 2210A01
13 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0320 Nguyễn Hoàng Tiến 29/06/2003 2210A06
14 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0324 Nguyễn Quốc Toàn 11/10/2004 2210A04
15 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100387 Nguyễn Thị Đoan Trang 13/09/2003 2110A04
16 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0331 Nguyễn Thùy Trinh 10/01/2004 2210A06
17 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0332 Nguyễn Công Trình 28/06/2004 2210A04
18 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100393 Đồng Minh Trí 19/04/2003 2110A04
19 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100395 Ngô Xuân Trọng 10/11/2003 2110A03
20 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0333 Bùi Văn Trung 06/08/2004 2210A05
21 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0335 Hoàng Văn Trung 30/04/2003 2210A01
22 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0338 Nguyễn Minh Trung 25/01/2004 2210A04
23 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0343 Lưu Đức Trường 04/02/2004 2210A03
24 CNXH - Phòng thi 08 THI1122.L1.CNXH.08 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0345 Nguyễn Văn Trường 26/01/2004 2210A05
1 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100402 Phùng Danh Vũ Trường 01/06/2003 2110A04
2 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 20A10010129 Trần Xuân Trường 07/06/2002 2010A04
3 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0349 Nguyễn Đình Tuân 15/01/2003 2210A01
4 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0355 Phạm Văn Tuấn 12/03/2004 2210A01
5 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0359 Đái Trinh Tuyên 10/26/2004 2210A05
6 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0358 Phạm Thanh Tùng 22/05/2004 2210A04
7 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100423 Nguyễn Thành Văn 03/06/2003 2110A05
8 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100427 Nguyễn Tuấn Việt 06/05/2003 2110A01
9 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0366 Quách Hùng Việt 18/09/2004 2210A04
10 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 20A10010167 Lê Quang Vinh 31/01/2002 2010A05
11 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0368 Nguyễn Quang Vinh 04/01/2004 2210A06
12 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0371 Tô Quang Vinh 12/03/2004 2210A03
13 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0373 Đoàn Nguyễn 10/01/2004 2210A04
14 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0375 Nguyễn Thế 24/09/2004 2210A01
15 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100434 Phan Ngọc 14/08/2003 2110A04
16 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0376 Phạm Minh 11/20/2004 2210A02
17 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100437 Đỗ Đức Vượng 12/04/2001 2110A02
18 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 22A1001D0378 Tống Tâm Xuân 10/15/2004 2210A04
19 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 20A10010181 Đoàn Ngọc An 09/11/2002 2010A03
20 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00 21A100100001 Lê Ngọc An 17/03/2003 2110A05
21 CNXH - Phòng thi 09 THI1122.L1.CNXH.09 21/11/2022 09h30 12h00