Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2022 - 2023

22/11/2022 16:09
Căn cứ Công văn số: 4002/TB-ĐHM ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Phòng Công tác Chính Trị Sinh Viên về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2022 - 2023, VP khoa CNTT thông báo:
Tags: BHYT,
  • Mức thu: Căn cứ (Theo cv số 4002/TB-ĐHM)
  • Đối tượng thu: Sinh viên Đại học ngành CNTT Hệ chính quy.
  • Phương thức thu:

1. Sinh viên thuộc diện tham gia BHYT tại trường: kê khai thông tin vào Form và nộp tiền theo hướng dẫn: 

STT

Sinh viên tham gia BHYT tại trường

Bộ phận KT

CB phụ trách

1

    Trước 16h00 ngày 25/11/2022, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB, lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền thu BHYT 50.000đ.

Thu tiền BHYT trong tài khoản của SV  ngày 01/12/2022 (Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ uỷ nhiệm thu, chuyển DS cho Khoa trước ngày 03/12/2022)

Tổng hợp danh sách BHYT  trước ngày 05/12/2022

2. Sinh viên thuộc đối tượng khác hoặc hoàn toàn không tham gia BHYT ở trường hay ở nhà kê khai thông tin vào Form và làm giấy cam kết theo mẫu kèm theo BHYT bản photo nộp bản cứng về văn phòng Khoa 96 Định công trước ngày 28/11/2022.

+ Mẫu giấy cam kết đối với sinh viên đã có BHYT thuộc đối tượng khác

+ Mẫu giấy cam kết đối với sinh viên hoàn toàn không tham gia BHYT

Lưu ý: Trong thời hạn thông báo trên nếu sinh viên nào không thực hiện nghĩa vụ tham gia BHYT với lý do không chính đáng sẽ nhận hình thức kỷ luật theo Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(24442 lần xem)