Thông báo về việc Tổ chức học môn GDQP&AN cho đối tượng sinh viên chưa hoàn thành chương trình môn học GDQP&AN

31/05/2023 13:31
Tags: GDQP,

Đối tượng:

1. SV nhập học năm 2020 và 2021 nợ học phần 1/học phần 2 (hoặc cả 02 học phần)
- Thời gian học: 12/06/2023 - 24/06/2023
- Hình thức học: Trực tuyến
2. SV nhập học năm 2021 trở về trước nợ học phần 3 hoặc chưa tham gia học tập môn học GDQP&AN
- Thời gian học:
+ Hình thức trực tuyến 12/06/2023 - 24/06/2023
+ Hình thức trực tiếp 26/06/2023 - 17/07/2023

3. Sinh viên nộp đơn xin đăng ký học tại văn phòng khoa CS2 trước 16 giờ ngày 01 tháng 06 năm 2023

Lưu ý: không chấp nhận SV đang học các lớp tại khoa đi học GDQP trùng lịch, ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch học kỳ của khoa

(8333 lần xem)