Thông báo Kế hoạch đăng ký tín chỉ, học kỳ II năm học 2023-2024

20/12/2023 15:31
Khoa CNTT thông báo (Số 73/TB-CNTT) kế hoạch học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 như sau:

Căn cứ trên Quyết định số 3838/QĐ-ĐHM về việc ban hành Kế hoạch năm học 2023-2024 của Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội;

Căn cứ trên Khung kế hoạch đạo tạo năm học 2023-2024 của Nhà trường;

Căn cứ trên kế hoạch năm học của Khoa CNTT.

Khoa CNTT thông báo kế hoạch học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 như sau:

 1. Sinh viên bắt đầu đăng ký tín chỉ trên hệ thống mới tại địa chỉ:A qr code with black squaresDescription automatically generated http://sinhvien.hou.edu.vn 
  Hướng dẫn sử dụng hệ thống xem tại link sau
  https://drive.google.com/file/d/1HXnP6uxxCqyPAF_mZs1yosZhBD8wlLcv/view?usp=drive_link

 1. Thời gian đăng ký bắt đầu từ 8h00 ngày 21/12/2023 đến hết ngày 22/12/2203 theo lịch môn học đã được Khoa đề xuất trên hệ thống.

  1. Các khóa 2019, trở về trước: thời gian đăng ký từ 7h30 – 11h30 ngày 21/12/2023

  2. Khóa 2020: thời gian đăng ký từ: 13h00 – 17h00 ngày 21/12/2023

  3. Khóa 2021: thời gian đăng ký từ: 7h30 – 11h30 ngày 22/12/2023.

  4. Khóa 2022: thời gian đăng ký từ: 13h00 – 17h00 ngày 22/12/2023

  5. Khóa 2023: thời gian đăng ký từ: 8h00 – 11h30 ngày 22/12/2023

  6. Các khóa khác và điều chỉnh cập nhật từ: 13h00 – 17h00 ngày 22/12/2023

 2. Đối với sinh viên nhập học năm 2023: Khoa đã đề xuất lịch học đảm bảo tối ưu cho các sinh viên đã đạt các học phần tiên quyết

 1. Khi hết thời hạn đăng ký:

  1. Khoa sẽ tiến hành đăng ký bắt buộc với các sinh viên không đăng ký đủ số Tín chỉ theo Quy chế 4004 theo khả năng của sinh viên có thể đăng ký được. Sinh viên xác nhận lịch học đăng ký của mình trên hệ thống

  2. Nếu sinh viên còn có nhu cầu điều chỉnh lịch học, thực hiện đăng ký qua đơn gửi Văn phòng Khoa (tầng trệt) kèm theo xác nhận của CVHT.

  3. Nếu sinh viên không có xác nhận trên hệ thống:

 • Lịch sắp xếp của Khoa được công nhận là lịch đăng ký với sinh viên.

 • Căn cứ trên nguyện vọng của sinh viên và quỹ phòng cho phép Khoa sẽ tiến hành mở thêm các lớp bổ sung.

 

Lưu ý: các sinh viên đăng ký không đủ số tín chỉ theo Quy chế đào tạo nhưng không còn khả năng đăng ký chủ động lưu minh chứng và báo cáo với cố vấn học tập.


 

(18799 lần xem)