Thông báo một số điều chỉnh trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (52480210) và ngành Tin học ứng dụng (51480202)

11/07/2013 12:01
Được sự phê duyệt của Viện Đại học Mở HN, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (52480210) và ngành Tin học ứng dụng (51480202) như sau:

Chương trình đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin (52480210)

1. Thêm các môn học:

Mã môn Tên môn Kí hiệu Số tín chỉ
AAB321 Chuyên đề thực tập cơ sở   CĐCS 4
AAZ519 * Chuyên đề thực tập ngành CĐNG 4
AAZ719 ** Chuyên đề thực tập chuyên ngành CĐCN 4

(Chú thích: *, ** - mã tạm thời)

2. Thay đổi

  • Số tín chỉ của Đồ án tốt nghiệp từ 12 tín chỉ thành 8 tín chỉ
  • Số tín chỉ của Chuyên đề Lập trình ứng dụng từ 8 tín chỉ thành 4 tín chỉ

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Tin học ứng dụng (51480202)

1. Thêm các môn học:

Mã môn Tên môn Kí hiệu Số tín chỉ Ghi chú
AAB321 Chuyên đề thực tập cơ sở   CĐCS 4  
AAZ519 * Chuyên đề thực tập ngành CĐNG 4  
AAW511 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu NNTV 3 tuỳ chọn

2.  Thay đổi

  • Số tín chỉ của Chuyên đề Lập trình ứng dụng từ 8 tín chỉ thành 4 tín chỉ

Hiện sinh viên các khoá 0011B, 1210A, 0711B có thể xem chương trình đào tạo của mình (đã được cập nhật những thay đổi này) trên hệ thống CTMS.

(42348 lần xem)