Thông báo v/v qui định tổ chức tốt nghiệp theo học chế tín chỉ - khoa CNTT

14/09/2014 15:53
Khoa CNTT thông báo quy định tổ chức đào tạo các chuyên để tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học ngành Công nghệ thông tin và sinh viên cao đẳng ngành Tin học ứng dụng theo hệ thống tín chỉ như sau:

Quy định này áp dụng cho các sinh viên Đại học ngành Công nghệ thông tin và sinh viên ngành Tin học ứng dụng được đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Quy định này nhằm quy định các hoạt động tổ chức đào tạo, đánh giá các chuyên đề tốt nghiệp, làm đồ án tốt nghiệp và tổ chức bảo vệ chấm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên được đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Xem chi tiết quy định: file đính kèm

(39177 lần xem)