Hướng dẫn về nội dung Đề cương Đồ án tốt nghiệp đại học/Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành CNTT

23/08/2015 10:08
Để đăng ký đồ án tốt nghiệp đại học/luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tại Khoa Công nghệ Thông tin – Trường ĐH Mở Hà Nội, nhằm cung cấp thông tin rõ ràng hơn về đề tài sinh viên/học viên (sau đây gọi là "người học") muốn đăng ký, sinh viên cần nộp Đề cương Đồ án tốt nghiệp đại học gồm các phần sau:

Phiên bản hướng dẫn này được cập nhật ngày 06/01/2021

1. Bố cục đề cương

1.1. Trang bìa

Tên trường
Tên khoa
{logo}
ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN/LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÊN ĐỀ TÀI

GVHD:…………

Người học/Học viên đăng ký:

1…………lớp….
2…………lớp…..

1.2. Nội dung đề cương gồm các phần sau:

1.      TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG

2.      GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

3.      CÁC ĐỀ TÀI LIÊN QUAN

4.      NỘI DUNG ĐỀ TÀI NÀY DỰ ĐỊNH ĐẠT ĐƯỢC

5.      KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

6.      PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

7.      TÀI LIỆU THAM KHẢO

8.      CHỮ KÝ

2.      Nộp đề cương

Sau khi (được) đăng ký thành công vào lớp tín chỉ Đồ án/Luận văn tốt nghiệp, người học sẽ khai báo trực tuyến các thông tin này; sau đó in trực tiếp đề cương từ hệ thống, xin chữ ký của giáo viên mời hướng dẫn rồi nộp cho khoa.
Với những đề tài đăng ký theo nhóm, chỉ cần nộp 01 quyển đề cương cho mỗi nhóm.

3.      Ý nghĩa các phần nội dung trong đề cương

Từng nội dung trong đề cương có ý nghĩa và yêu cầu như sau:

3.1. Tóm tắt đề cương

Đề cương này mô tả thông tin ban đầu về cái gì, gồm những phần nào?
VD: “đề tài đồ án tốt nghiệp đại học  ngành … về lĩnh vực ……, gồm những phần  …….”

3.2. Giới thiệu đề tài (400-800 từ)

Phần này nhằm trả lời những câu hỏi sau:

 • Đề tài thuộc lĩnh vực nào, giải quyết bài toán nào (nói rõ đặc điểm) thuộc lĩnh vực/ngành nghề nào trong thực tế?

 • Vấn đề mà đề tài quan tâm có ý nghĩa gì/đóng góp gì cho cộng đồng và xã hội hay ứng dụng ở địa chỉ cụ thể nào?

3.3. Các đề tài liên quan (400-800 từ)

 • Phần này cần chỉ rõ những đề tài khác trước đó mà có liên quan tới cùng vấn đề của đề tài mà người học định thực hiện.
 • Các đề tài liên quan trên phải được sắp xếp theo một trật tự nào đó (theo thời gian, theo vấn đề, theo công nghệ, ….)
 • Với mỗi đề tài liên quan cần nêu được những gì mà các tác giả của đề tài đó đã đạt được hay còn hạn chế

3.4. Nội dung đề tài này dự định đạt được (400-800 từ)

 • Cần chỉ rõ sản phẩm đầu ra của đề tài này là gì, sẽ giải quyết được những phần nào của bài toán đã nêu trong phần 2.
  Luận văn thạc sĩ cần đáp ứng khoản 2 – điều 26 – Qui chế Đào tạo thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT.
 • Cần chỉ rõ đề tài này có gì phân biệt với các đề tài đã nêu trong phần 3
 • Để giải quyết các yêu cầu trên, các tác giả sẽ sử dụng những công nghệ, kĩ thuật, giải pháp gì – tại sao lại lựa chọn như vậy?
 • Không nêu về cấu trúc/nội dung quyển báo cáo vì quyển báo cáo là bắt buộc phải làm theo qui định 

3.5. Kế hoạch thực hiện

Phần này trình bày chi tiết những phần việc sẽ làm được tính đến từng tuần

 • Đồ án: từ tuần 01-bắt đầu đến tuần 15 – bảo vệ.
 • Luận văn: Thời gian thực hiện 6 tháng

3.6. Phân công công việc

 • Phần này dành cho đề tài đăng ký theo nhóm , cần chỉ rõ ai sẽ đảm nhiệm phần việc nào.
 • Luận văn: mỗi đề tài chỉ đăng ký thực hiện cho 01 người học.

3.7. Tài liệu tham khảo

 • Phần này chỉ liệt kê những tài liệu tham khảo về các nội dung đã đề cập trong mục 3.3, 3.4
 • Qui tắc trích dẫn và trình bày danh mục tài liệu tham khảo theo IEEE Citation Reference

3.8. Chữ ký

Phần này cần chữ ký của từng người học đăng ký cùng với ý kiến nhận hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn

(247300 lần xem)