Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp kỳ 1 năm học 2015-2016

25/08/2015 20:09
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp kỳ 1 năm học 2015-2016 Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch thực hiện đồ án và chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên ĐH, CĐ học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp - ĐATN

STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Địa điểm CB phụ trách Ghi chú

1

Họp SV phổ biến kế hoạch công tác thực hiện ĐATN 15h00, 19/08/2015 CS2 Cô Thủy BCNK, GVCN
2 SV đăng ký lớp môn ĐATN và đăng ký thông tin đồ án vào hệ thống 24-25/08/2015 CTMS CTMS  
3 SV nộp Đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp(theo Qui định) 8h00-10h00, 26/08/2015 CS2 Cô Thủy  
4 HĐ Khoa và các Bộ môn xét duyệt đề tài đồ án TN  27/8 - 3/9/2015   BCNK  
5 SV nhận Kết quả Xét duyệt đề tài & giấy mời GV hướng dẫn ĐATN 9h00-10h00, 04/09/2015 CS2 Cô Thủy Mang theo Sổ theo dõi Quá trình thực hiện tốt nghiệp (liên hệ thầy Hiểu)
6 Nộp học phí (Theo lịch chung) CS2 Cô Nga  
7 SV gặp GVHD để triển khai thực hiện ĐATN & thống nhất chỉnh sửa tên đề tài (nếu cần, có đơn xin chỉnh sửa tên) 09/2015 CS1 Cô Thủy  
8 SV làm thủ tục xin đăng ký báo cáo tiến độ (làm theo mẫu) 8h00-10h00, 19-21/10/2015 CS2 Cô Thủy Thầy Hiểu
9 SV Báo cáo tiến độ đồ án tốt nghiệp 7h00-12h00, 23-28/10/2015 CS2 HĐ kiểm tra  Chi tiết TB sau
10 Thông báo kết quả kiểm tra tiến độ lần 1 30/10/2015 Web+Bảng tin Cô Thủy  
11 SV Báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn 13-18/11/2015 CS2 HĐ kiểm tra Chi tiết theo TB của Bộ môn
12 SV nộp hồ sơ xin làm thủ tục bảo vệ tốt nghiệp (theo mẫu)

8h30-11h
14h-16h, 07-09/12/2015

CS2 Thầy Hiểu  
13 Họp SV chuẩn bị công tác bảo vệ ĐATN 10h00, 07/12/2015 CS2 Bộ phận chuyên trách  
14 Họp HĐK để xem xét phân công GV phản biện 9h00, 10/12/2015   HĐK  
15 SV nhận kết quả xét duyệt & giấy mời GV phản biện đồ án TN 09h00-11h00, 11/12/2015 CS2 Cô Thủy Thầy Hiểu
16 SV hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ ĐATN (theo Qui định)  8h30-11h
14h-16h, 14-15/12/2015
  Cô Thủy  
17 SV bảo vệ đồ án tốt nghiệp 17-20/12/2015 CS2 HĐBV  
18 SV nộp quyển ĐATN (theo Qui định) 8h30-11h
14h-16h, 3 ngày sau buổi bảo vệ
CS2 Bộ phận chuyên trách  
19 SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo Qui định) 8h30-11h
14h-16h, 24-25/12/2015
  Cô Thủy Cô Trang,
Thầy Hiểu
21 Thi ĐK tốt nghiệp: môn Tiếng Anh chuẩn đầu ra (đối với tất cả SV trước khi tốt nghiệp) Theo kế hoạch chung của nhà trường      

Sinh viên thực hiện chuyên đề tốt nghiệp (LTƯD, CNPM&ƯD) - CĐTN

STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Địa điểm CB phụ trách Ghi chú
1 Họp SV phổ biến kế hoạch công tác thực hiện CĐTN  15h00, 19/08/2015 CS2 Cô Thủy BCNK, GVCN
2 SV đăng ký lớp môn CĐTN  04-05/09/2015 CTMS CTMS  
3 SV nhận đề tài CĐTN 14h00, 07/09/2015 CS2 Cô Thủy Mang theo Sổ theo dõi Quá trình thực hiện tốt nghiệp (liên hệ thầy Hiểu)
4 Nộp học phí (Theo lịch chung) CS2 Cô Nga  
5 SV nộp xác nhận tiến độ CĐTN của GVHD (làm theo mẫu) lần 1

08h00-10h00, 

01/10/2015

CS2 Thầy Hiểu  
6 Thông báo kết quả tiến độ CĐTN lần 1 03/10/2015 Web+Bảng tin Cô Thủy  
7 SV nộp xác nhận tiến độ CĐTN của GVHD (làm theo mẫu) lần 2

08h00-10h00, 

23/10/2015

CS2 Thầy Hiểu  
8 Thông báo kết quả tiến độ CĐTN lần 2 26/10/2015 Web+Bảng tin Cô Thủy  
9 SV nộp xác nhận tiến độ CĐTN của GVHD (làm theo mẫu) lần 3

08h00-10h00, 

16/11/2015

CS2 Thầy Hiểu  
10 Thông báo kết quả tiến độ CĐTN lần 3 18/12/2015 Web+Bảng tin Cô Thủy  
11 SV nộp báo cáo CĐTN (có nh.xét đánh giá của GVHD - làm theo mẫu)

08h00-11h00, 

07/12/2015

CS2 Thầy Hiểu  
12 Họp SV chuẩn bị công tác Thi TN 07/12/2015 CS2 Bộ phận chuyên trách Chi tiết TB sau
13  SV thi các chuyên đề tốt nghiệp 17-20/12/2015 CS2 HĐ Thi Chi tiết TB sau
14 SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo Qui định)

8h30-11h
14h-16h,

24-25/12/2015

  Cô Thủy Cô Trang,
Thầy Hiểu

 

(17993 lần xem)