Kết quả tìm kiếm
Thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học kỳ 1 năm học 2023-2024
27/10/2023
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần HK1 năm học 2023-2024 trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh học trong HK1 năm học 2023-2024 như sau:
Thông báo Danh sách thi, Lịch thi các môn Lý luận chính trị - học kỳ 2 năm học 2021-2022
01/04/2022
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK 2 năm học 2021-2022) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi các môn thuộc khối Lý luận chính trị (Triết học MLN, Kinh tế CT MLN, CNXHKH, LS Đảng CSVN, TT HCM, Đường lối CMVN) - HK2 năm học 2021-2022, như sau: