Thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học kỳ 1 năm học 2023-2024

27/10/2023 10:05
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần HK1 năm học 2023-2024 trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh học trong HK1 năm học 2023-2024 như sau:
Tags: LLCT,

I. Cách thức dự thi:  

  • Sv đọc kĩ danh sách (dưới đây) để xác định đúng Mã phòng thi, Thời gian (ngày, giờ) thi và Link phòng thi tương ứng của mình
  • SV đăng nhập vào hệ thống trực tuyến LMS theo tài khoản (hou) và mật khẩu của sinh viên, vào đúng đường liên kết phòng thi và chú ý cần vào sớm 10 phút trước mỗi ca thi.

II. Mã phòng thi, Thời gian thi, Link phòng thi, CB hỗ trợ kỹ thuật ... cho học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh như sau:

Khoa Mã phòng thi (*) Tên phòng thi (*) Ngày bắt đầu (*) Ngày kết thúc (*) Thời gian bắt đầu (*) Thời gian kết thúc (*) Link phòng thi Hỗ trợ kỹ thuật
Khoa CNTT THI1023.L1.TTHCM.42 TTHCM - Phòng thi 42 29/10/2023 29/10/2023 18h10 20h40 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26393
Lâm Văn Ân
0974052772
Khoa CNTT THI1023.L1.TTHCM.43 TTHCM - Phòng thi 43 29/10/2023 29/10/2023 18h10 20h40 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26394
Khoa CNTT THI1023.L1.TTHCM.44 TTHCM - Phòng thi 44 29/10/2023 29/10/2023 18h10 20h40 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26395
Khoa CNTT THI1023.L1.TTHCM.45 TTHCM - Phòng thi 45 29/10/2023 29/10/2023 18h10 20h40 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26396
Phạm Quang Huy
0399200888
Khoa CNTT THI1023.L1.TTHCM.46 TTHCM - Phòng thi 46 29/10/2023 29/10/2023 18h10 20h40 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26397
Khoa CNTT THI1023.L1.TTHCM.47 TTHCM - Phòng thi 47 29/10/2023 29/10/2023 18h10 20h40 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26398
Khoa CNTT THI1023.L1.TTHCM.48 TTHCM - Phòng thi 48 29/10/2023 29/10/2023 18h10 20h40 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26399
Vũ Thị Việt Thanh
0915359395
Khoa CNTT THI1023.L1.TTHCM.49 TTHCM - Phòng thi 49 29/10/2023 29/10/2023 18h10 20h40 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26400
Khoa CNTT THI1023.L1.TTHCM.50 TTHCM - Phòng thi 50 29/10/2023 29/10/2023 18h10 20h40 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=26401

 

III. Danh sách SV từng phòng thi, Mã phòng thi, ... học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh cụ thể như dưới đây:

SBD
TT theo khoa
TT theo phòng
Tên phòng thi
Mã phòng thi
Ngày thi
Thời gian bắt đầu
Thời gian kết thúc
Mã SV
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
1101 1 1 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 20A10010300 Đinh Công Tuấn Anh 26/04/2002 2010A05
1102 2 2 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0008 Lê Đắc Anh 27/10/2004 2210A01
1103 3 3 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0010 Lương Ngọc Anh 13/12/2004 2210A06
1104 4 4 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0012 Nguyễn Duy Anh 20/09/2004 2210A03
1105 5 5 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0015 Nguyễn Hoàng Hải Anh 06/10/2004 2210A06
1106 6 6 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0019 Nguyễn Tiến Anh 24/10/2004 2210A02
1107 7 7 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0024 Trần Chung Anh 05/01/2004 2210A01
1108 8 8 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0026 Trương Nguyễn Đức Anh 18/08/2004 2210A03
1109 9 9 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0031 Lê Xuân Bắc 17/07/2004 2210A06
1110 10 10 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0033 Đào Thanh Bình 21/03/2004 2210A03
1111 11 11 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0090 Lý Anh Duy 12/06/2004 2210A02
1112 12 12 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0094 Trần Văn Duy 09/11/2004 2210A06
1113 13 13 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0079 Nguyễn Viết Dũng 29/04/2004 2210A02
1114 14 14 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0085 Hoàng Tùng Dương 06/02/2004 2210A03
1115 15 15 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0053 Đồng Xuân Đạt 16/11/2004 2210A01
1116 16 16 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0054 Hà Quang Đạt 08/07/2004 2210A02
1117 17 17 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0057 Nguyễn Đức Đạt 25/08/2004 2210A05
1118 18 18 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0060 Nguyễn Tiến Đạt 01/04/2004 2210A01
1119 19 19 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0048 Đỗ Hải Đăng 10/12/2004 2210A02
1120 20 20 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0069 Nguyễn Văn Đồng 16/12/2004 2210A06
1121 21 21 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0121 Nguyễn Văn Hiếu 26/10/2004 2210A02
1122 22 22 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0115 Đỗ Trung Hiếu 21/11/2004 2210A02
1123 23 23 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0122 Phan Cao Hiếu 21/04/2004 2210A03
1124 24 24 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0127 Trần Chí Hiểu 01/01/2004 2210A06
1125 25 25 TTHCM - Phòng thi 42 THI1023.L1.TTHCM.42 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0111 Bùi Duy Hiệp 19/06/2004 2210A03
1126 26 1 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0112 Cao Trần Quốc Hiệp 08/11/2004 2210A04
1127 27 2 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 19A10010265 Lò Tuấn Hiệp 27/10/2001 1910A05
1128 28 3 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0129 Nguyễn Nguyên Hòa 12/02/2004 2210A02
1129 29 4 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0132 Phạm Minh Hòa 23/03/2004 2210A02
1130 30 5 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0145 Dương Đức Hợp 12/10/2004 2210A06
1131 31 6 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0149 Ðoàn Mạnh Hùng 23/01/2004 2210A02
1132 32 7 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0167 Hoàng Tuấn Khanh 15/10/2004 2210A06
1133 33 8 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0171 Nguyễn Nam Khánh 22/11/2004 2210A04
1134 34 9 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0173 Phạm Văn Khánh 20/11/2004 2210A06
1135 35 10 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0165 Ngô Đình Khải 30/07/2004 2210A04
1136 36 11 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0176 Ninh Nguyên Khoa 30/12/2004 2210A02
1137 37 12 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0180 Trương Văn Kiên 15/06/2004 2210A02
1138 38 13 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0187 Nguyễn Thị Phương Lan 29/07/2004 2210A04
1139 39 14 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0195 Nguyễn Tuấn Linh 19/01/2004 2210A03
1140 40 15 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0196 Phạm Đăng Linh 30/05/2004 2210A04
1141 41 16 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0204 Nguyễn Thành Long 28/02/2004 2210A02
1142 42 17 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 19A10010244 Trần Đức Long 25/09/2001 1910A03
1143 43 18 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0214 Nguyễn Văn Mạnh 12/05/2004 2210A05
1144 44 19 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0215 Hà Quang Minh 14/07/2004 2210A06
1145 45 20 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0221 Nguyễn Hải Nam 01/08/2004 2210A05
1146 46 21 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 20A10010044 Phạm Khôi Nguyên 14/11/2002 2010A01
1147 47 22 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0243 Trần Thùy Ninh 01/02/2004 2210A04
1148 48 23 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0251 Bùi Văn Phúc 06/12/2004 2210A04
1149 49 24 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0264 Nguyễn Lan Phương 02/04/2004 2210A02
1150 50 25 TTHCM - Phòng thi 43 THI1023.L1.TTHCM.43 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0268 Khúc Đình Quân 02/01/2004 2210A02
1151 51 1 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0269 Lam Đình Quân 28/12/2004 2210A03
1152 52 2 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0270 Nguyễn Hoàng Quân 17/05/2004 2210A04
1153 53 3 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0288 Đàm Quang Tây Sơn 08/01/2004 2210A04
1154 54 4 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0300 Nguyễn Đức Thành 25/03/2004 2210A03
1155 55 5 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0295 Hoàng Anh Thắng 23/11/2004 2210A03
1156 56 6 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0298 Nguyễn Văn Thắng 06/06/2004 2210A05
1157 57 7 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0303 Đinh Trọng Thi 21/03/2004 2210A02
1158 58 8 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0322 Ngô Chí Tình 16/05/2004 2210A02
1159 59 9 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0324 Nguyễn Quốc Toàn 10/11/2004 2210A04
1160 60 10 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0333 Bùi Văn Trung 06/08/2004 2210A05
1161 61 11 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0345 Nguyễn Văn Trường 26/01/2004 2210A05
1162 62 12 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0350 Dương Đức Tuấn 18/09/2004 2210A02
1163 63 13 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0356 Phạm Văn Tuấn 18/11/2004 2210A02
1164 64 14 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0367 Trần Nhật Việt 12/12/2004 2210A05
1165 65 15 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0368 Nguyễn Quang Vinh 04/01/2004 2210A06
1166 66 16 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0376 Phạm Minh 20/11/2004 2210A02
1167 67 17 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0004 Bùi Hoàng Anh 16/02/2004 2210A04
1168 68 18 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0006 Hoàng Văn Anh 24/06/2004 2210A05
1169 69 19 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0007 Hoàng Việt Anh 31/12/2004 2210A06
1170 70 20 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0013 Nguyễn Duy Anh 12/04/2004 2210A04
1171 71 21 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0014 Nguyễn Hải Anh 18/01/2004 2210A05
1172 72 22 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22C1001D4735 Nguyễn Hoàng Anh 09/06/2004 2210C01
1173 73 23 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0029 Nguyễn Hồng Ánh 06/08/2004 2210A04
1174 74 24 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0030 Trương Ngọc Ánh 01/02/2004 2210A05
1175 75 25 TTHCM - Phòng thi 44 THI1023.L1.TTHCM.44 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0034 Dương Thanh Bình 18/06/2004 2210A02
1176 76 1 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0036 Nguyễn Thị Mỹ Bình 27/07/2004 2210A06
1177 77 2 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0037 Hà Đình Cảnh 18/05/2004 2210A05
1178 78 3 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0039 Nguyễn Đình Chiến 06/05/2004 2210A04
1179 79 4 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0038 Trần Khánh Chi 22/05/2004 2210A01
1180 80 5 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0041 Nguyễn Thanh Chương 08/07/2004 2210A06
1181 81 6 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0067 Đỗ Thị Doan 28/10/2004 2210A02
1182 82 7 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0081 Nguyễn Xuân Dũng 17/10/2004 2210A04
1183 83 8 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0087 Vũ Thế Dương 15/02/2004 2210A05
1184 84 9 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0056 Hoàng Tiến Đạt 01/03/2004 2210A04
1185 85 10 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0049 Nguyễn Hải Đăng 04/07/2004 2210A03
1186 86 11 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0095 Bùi Đức Giang 12/07/2004 2210A06
1187 87 12 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0096 Nguyễn Thị Châu Giang 07/01/2004 2210A04
1188 88 13 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0100 Trương Thị Hương Giang 02/03/2004 2210A05
1189 89 14 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0101 Vũ Thị Hương Giang 27/10/2004 2210A06
1190 90 15 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0108 Bùi Quang Hanh 02/02/2004 2210A02
1191 91 16 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0107 Dương Thị Hằng 11/10/2004 2210A03
1192 92 17 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0118 Nguyễn Minh Hiếu 10/07/2003 2210A05
1193 93 18 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0123 Thái Văn Hiếu 27/10/2004 2210A04
1194 94 19 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0143 Trần Đức Hoàng 15/03/2004 2210A04
1195 95 20 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0144 Ngô Quang Hơn 25/01/2004 2210A05
1196 96 21 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0162 Nguyễn Thị Huyền 21/10/2004 2210A01
1197 97 22 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0160 Nguyễn Quang Huy 14/11/2004 2210A02
1198 98 23 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0161 Trần Quốc Huy 11/02/2004 2210A03
1199 99 24 TTHCM - Phòng thi 45 THI1023.L1.TTHCM.45 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0166 Phạm Tuấn Khang 16/03/2004 2210A05
1200 100 1 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0170 Nguyễn Duy Khánh 11/03/2004 2210A03
1201 101 2 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0178 Phan Trung Kiên 01/05/2004 2210A06
1202 102 3 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0179 Trần Nhật Kiên 23/12/2004 2210A01
1203 103 4 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0184 Trần Văn Hải Lâm 26/10/2004 2210A06
1204 104 5 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0189 Trần Thị Kim Liên 26/10/2004 2210A01
1205 105 6 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0194 Nguyễn Phương Linh 23/10/2004 2210A04
1206 106 7 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0197 Trương Thùy Linh 10/10/2004 2210A05
1207 107 8 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0201 Đỗ Thành Long 01/03/2004 2210A05
1208 108 9 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0198 Nguyễn Thành Lộc 11/08/2004 2210A05
1209 109 10 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0212 Trần Thị Mai 05/07/2004 2210A03
1210 110 11 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0216 Hà Tiến Minh 18/04/2004 2210A01
1211 111 12 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0217 Nguyễn Khánh Minh 20/08/2004 2210A02
1212 112 13 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0219 Đặng Hoàng Nam 11/01/2004 2210A04
1213 113 14 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0222 Nguyễn Hoàng Nam 12/11/2003 2210A01
1214 114 15 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0231 Đỗ Thị Bích Ngọc 10/10/2004 2210A02
1215 115 16 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0239 Nguyễn Long Nhật 04/12/2004 2210A03
1216 116 17 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0247 Lê Thanh Phong 17/07/2004 2210A06
1217 117 18 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0252 Đinh Trọng Phúc 21/01/2004 2210A05
1218 118 19 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0260 Đinh Xuân Phương 27/09/2004 2210A01
1219 119 20 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0266 Vũ Đông Thanh Phương 13/05/2004 2210A03
1220 120 21 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0267 Đỗ Minh Quân 17/08/2004 2210A01
1221 121 22 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0272 Nguyễn Tài Quân 21/02/2004 2210A06
1222 122 23 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0274 Phạm Quốc Quân 05/12/2004 2210A02
1223 123 24 TTHCM - Phòng thi 46 THI1023.L1.TTHCM.46 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0280 Đỗ Đức Quý 26/04/2004 2210A06
1224 124 1 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0284 Nguyễn Ngọc Quỳnh 30/11/2004 2210A05
1225 125 2 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0286 Hà Văn Sang 20/10/2003 2210A02
1226 126 3 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0287 Nguyễn Văn Sang 27/09/2004 2210A03
1227 127 4 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0292 Phùng Thế Thăng 16/07/2004 2210A06
1228 128 5 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0305 Nguyễn Khánh Thiện 05/10/2004 2210A03
1229 129 6 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0304 Trần Thị Mai Thi 10/11/2004 2210A03
1230 130 7 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0308 Hoàng Thị Kim Thoa 17/01/2004 2210A04
1231 131 8 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0307 Nguyễn Thị Thơ 21/08/2004 2210A05
1232 132 9 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0312 Nguyễn Văn Thuấn 16/01/2004 2210A05
1233 133 10 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0317 Trần Thị Thùy 20/11/2004 2210A06
1234 134 11 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0323 Nguyễn Hữu Toàn 29/11/2003 2210A03
1235 135 12 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0328 Nguyễn Thu Trang 19/12/2004 2210A04
1236 136 13 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0329 Phạm Huyền Trang 18/09/2004 2210A05
1237 137 14 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0325 Đinh Thị Trà 25/09/2004 2210A02
1238 138 15 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0354 Phạm Huy Tuấn 12/10/2004 2210A06
1239 139 16 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0358 Phạm Thanh Tùng 22/05/2004 2210A04
1240 140 17 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0371 Tô Quang Vinh 12/03/2004 2210A03
1241 141 18 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0377 Cao Đình Vương 28/05/2004 2210A03
1242 142 19 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0017 Nguyễn Thị Lan Anh 15/04/2004 2210A02
1243 143 20 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0021 Nguyễn Việt Anh 04/04/2004 2210A04
1244 144 21 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0022 Nguyễn Việt Anh 06/01/2004 2210A05
1245 145 22 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0032 Đào Quang Biên 16/06/2004 2210A01
1246 146 23 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0035 Nguyễn Thanh Bình 14/03/2004 2210A04
1247 147 24 TTHCM - Phòng thi 47 THI1023.L1.TTHCM.47 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0040 Nguyễn Khắc Chính 14/01/2004 2210A05
1248 148 1 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0045 Vũ Việt Cường 21/08/2004 2210A03
1249 149 2 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0089 Hoàng Minh Duy 07/04/2004 2210A01
1250 150 3 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0091 Nguyễn Thế Duy 28/05/2003 2210A03
1251 151 4 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0092 Phạm Khánh Duy 03/05/2004 2210A04
1252 152 5 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0075 Đinh Tuấn Dũng 21/09/2004 2210A04
1253 153 6 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0084 Đỗ Tuấn Dương 16/09/2004 2210A02
1254 154 7 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0055 Hoàng Tiến Đạt 11/08/2004 2210A03
1255 155 8 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0062 Trần Đức Đạt 21/09/2004 2210A04
1256 156 9 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0066 Nguyễn Thiết Độ 02/10/2004 2210A04
1257 157 10 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0071 Lê Mạnh Đức 29/09/2004 2210A02
1258 158 11 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0074 Nguyễn Đình Minh Đức 26/01/2004 2210A05
1259 159 12 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0102 Vũ Duy Giáp 09/11/2004 2210A04
1260 160 13 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0109 Bùi Minh Hạnh 05/12/2004 2210A02
1261 161 14 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0117 Nguyễn Mạnh Hiếu 19/02/2004 2210A04
1262 162 15 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0110 Trần Thị Thu Hiền 09/03/2004 2210A04
1263 163 16 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0134 Phan Thị Hồng Hoài 10/09/2004 2210A03
1264 164 17 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0139 Dương Việt Hoàng 18/10/2004 2210A06
1265 165 18 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0140 Mai Trọng Hoàng 04/02/2004 2210A01
1266 166 19 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0142 Nguyễn Việt Hoàng 24/09/2004 2210A03
1267 167 20 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0130 Nguyễn Thị Hòa 16/08/2004 2210A06
1268 168 21 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0164 Trần Thị Huyền 14/10/2004 2210A03
1269 169 22 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0158 Ngô Quang Huy 19/12/2004 2210A06
1270 170 23 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0159 Nguyễn Đình Huy 01/10/2004 2210A01
1271 171 24 TTHCM - Phòng thi 48 THI1023.L1.TTHCM.48 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0152 Đỗ Phúc Hưng 29/03/2004 2210A04
1272 172 1 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0174 Lê Minh Khiêm 06/04/2004 2210A01
1273 173 2 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0177 Trần Văn Khởi 03/11/2004 2210A04
1274 174 3 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0191 Dương Thùy Linh 26/05/2004 2210A02
1275 175 4 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0192 Lê Thùy Linh 30/01/2004 2210A03
1276 176 5 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0193 Mai Tuệ Linh 19/10/2004 2210A02
1277 177 6 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0199 Nguyễn Thế Lộc 28/12/2004 2210A06
1278 178 7 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0200 Vũ Trọng Lộc 02/12/2004 2210A01
1279 179 8 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0207 Phạm Mạnh Lực 23/12/2004 2210A02
1280 180 9 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0209 Nguyễn Văn 10/01/2004 2210A03
1281 181 10 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0213 An Văn Mạnh 08/07/2004 2210A04
1282 182 11 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0218 Nguyễn Văn Mùi 25/12/2004 2210A03
1283 183 12 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0223 Nguyễn Thành Nam 28/05/2004 2210A02
1284 184 13 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0235 Trần Bảo Nguyên 20/06/2004 2210A02
1285 185 14 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0236 Ngô Minh Nguyệt 20/07/2004 2210A05
1286 186 15 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0241 Trần Thị Lan Nhi 01/05/2004 2210A03
1287 187 16 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0249 Trần Đại Phong 28/08/2004 2210A02
1288 188 17 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0257 Nguyễn Văn Phúc 06/09/2004 2210A04
1289 189 18 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0258 Nguyễn Văn Phúc 08/08/2004 2210A05
1290 190 19 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0259 Vũ Văn Phúc 12/10/2004 2210A06
1291 191 20 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0276 Đỗ Tiến Quang 11/07/2003 2210A04
1292 192 21 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0282 Nguyễn Thị Lệ Quyên 26/09/2004 2210A04
1293 193 22 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0285 Phạm Thị Như Quỳnh 26/06/2004 2210A06
1294 194 23 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0290 Ma Thị 11/11/2004 2210A01
1295 195 24 TTHCM - Phòng thi 49 THI1023.L1.TTHCM.49 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0301 Nguyễn Thế Thành 10/01/2004 2210A04
1296 196 1 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0302 Trần Minh Thành 17/09/2004 2210A05
1297 197 2 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0293 Đặng Duy Thắng 27/08/2004 2210A01
1298 198 3 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0296 Nguyễn Đức Thắng 05/10/2004 2210A04
1299 199 4 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0313 Nguyễn Văn Thuận 23/08/2004 2210A06
1300 200 5 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0319 Nguyễn Thị Thủy 10/12/2004 2210A01
1301 201 6 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0309 Đặng Thị Minh Thư 19/07/2004 2210A03
1302 202 7 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0314 Dương Thị Thương 25/03/2004 2210A06
1303 203 8 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0321 Ngô Đình Tiệp 16/08/2004 2210A01
1304 204 9 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0327 Nguyễn Thị Trang 01/05/2003 2210A03
1305 205 10 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0330 Hoàng Quốc Triệu 10/11/2004 2210A03
1306 206 11 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0335 Hoàng Văn Trung 30/04/2003 2210A01
1307 207 12 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0336 Lê Bảo Trung 23/09/2004 2210A02
1308 208 13 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0338 Nguyễn Minh Trung 25/01/2004 2210A04
1309 209 14 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0342 Đỗ Duy Trường 25/11/2004 2210A01
1310 210 15 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0341 Đỗ Đan Trường 12/03/2004 2210A02
1311 211 16 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0344 Lưu Kiến Trường 20/04/2004 2210A04
1312 212 17 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0352 Nguyễn Anh Tuấn 23/04/2004 2210A04
1313 213 18 TTHCM - Phòng thi 50 THI1023.L1.TTHCM.50 29/10/2023 18h10 20h40 22A1001D0361