Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

15/09/2023 10:54

Căn cứ hướng dẫn số 2768/HD-ĐHM ngày 11 tháng 08 năm 2023, bản hướng dẫn số 2767/HD-ĐHM-CTSV ngày 11 tháng 08 năm 2023 và hướng dẫn số 2765/HD-ĐHM ngày 11 tháng 08 năm 2023 của Trường ĐH Mở Hà Nội về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ, trợ cấp chi phí học tập, Khoa CNTT triển khai việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập HK1 năm học 2023-2024

I. Chuẩn bị hồ sơ xét hưởng chế độ chính sách

Đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ, trợ cấp chi phí học tập căn cứ:

Hướng dẫn miễn giảm học phí 2767/HD-ĐHM và Quyết định số 612/QĐ-UBDT

Hướng dẫn hỗ trợ 2768/HD-ĐHM

Hướng dẫn trợ cấp 2765/HD-ĐHM

Các mẫu đơn xét hưởng chế độ chính sách:

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội 

Sinh viên chuẩn bị hồ sơ như các văn bản hướng dẫn ở trên.

Lưu ý:

- Đối tượng SV dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo nộp hồ sơ mới mỗi kỳ.

SV thuộc đối tượng (2) ( SV là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ) cần nộp kèm theo Giấy xác nhận vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của UBND xã, huyện có ghi rõ việc xác nhận được thực hiện căn cứ theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 09 năm 2021 của Uỷ ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

II. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Địa điểm thu: Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin - 96 Định Công (gặp cô Nguyệt)

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 18/09/2023 - 25/09/2023 (Sáng 8h-10h, Chiều14h00 -16h00)

(10040 lần xem)