Thông báo v/v thu quyển báo cáo và bản in slide của đề tài nghiên cứu khoa học - Hội nghị khoa học sinh viên Khoa CNTT 2013

08/05/2013 20:43
Ban tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa CNTT 2013 thông báo về việc nhận thu bản báo cáo và bản in slide của các đề tài NCKH đã đăng ký.

Danh sách các đề tài NCKH và nhóm sinh viên đã đăng ký (xem ảnh dưới). Đề nghị các sinh viên đã đăng ký đề tài đến nộp bản báo cáo và bản in slide về cho BTC.

Thời hạn 2: từ 08h00-09h00 ngày 09/05/2013 tại Phòng 14 CS2 Khoa CNTT

 

Click vào hình để xem ảnh lớn

(42419 lần xem)