Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin (sửa đổi tháng 8 năm 2015)

05/09/2015 23:23
Sau 4 năm vận hành đào tạo theo học chế tín chỉ với chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin, Viện ĐH Mở HN đã phê chuẩn sửa đổi chương trình đào tạo mới, áp dụng từ khoá học 2015-2019, ngành CNTT

Có 4 chuyên ngành đã được đưa vào trong lần điều chỉnh này là Công nghệ phần mềm, Công nghệ đa phương tiện, Hệ thống thông tin,Mạng và an toàn hệ thống.

Sơ đồ ràng buộc các môn học

Xem thêm

(202498 lần xem)