Hướng dẫn sử dụng chức năng Gửi đề nghị hỗ trợ/thắc mắc trực tuyến

27/04/2020 14:17
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ trực tuyến (OTSC) hướng dẫn sử dụng chức năng mới trên CTMS, hỗ trợ tốt hơn cho việc học tập tại khoa CNTT.
Tags: CTMS,
 1. Mục đích:
  Chức năng này được thiết kế để sinh viên có thể gửi các đề nghị hỗ trợ hoặc thắc mắc của mình đến những nội dung liên quan trong quá trình học tập như Kết quả điểm thành phần, Học phí, .....
  Giai đoạn đầu, chức năng này được bật kết hợp trên trang Kết quả học tập của CTMS.
 2. Người sử dụng
  • Sinh viên: gửi, theo dõi đề nghị hỗ trợ
  • Nhà quản lý: theo dõi, xử lý đề nghị hỗ trợ của SV
  • Giảng viên: tiếp nhận, xử lý theo phân công
 3. Các bước sử dụng để gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc thắc mắc
  1. Đăng nhập CTMS
  2. Truy cập chức năng Cá nhân>Kết quả học tập
  3. Tại dòng kết quả học tập có thắc mắc (giả sử do sai sót nào đó mà kết quả khác với thực tế), sinh viên click vào biểu tượng Gửi thắc mắc (hình 1). Hệ thống sẽ chuyển sang chức năng Gửi yêu cầu hỗ trợ

   Hình 1
  4. Tại màn hình chức năng Gửi yêu cầu hỗ trợ (hình 2), sinh viên lần lượt điền các thông tin sau:
   • Loại yêu cầu: mặc định là Kết quả học tập (sẽ mở rộng trong thời gian tới)
   • Tiêu đề: Viết ngắn gọn về yêu cầu hỗ trợ của mình (tương tự như Tiêu đề thư)
   • Nội dung: trình bày đề nghị của SV.
   • Đính kèm: đính kèm các tài nguyên cần thiết để minh chứng cho nội dung đề nghị của Sv. Nếu có nhiều tài liệu, hãy nén lại theo chuẩn ZIP.
   • Mã xác thực: nhập mã xác thực theo hình ảnh ngay trên
   • Click nút Gửi, yêu cầu sẽ được ghi nhận vào hệ thống để chuyển sang bộ phận chức năng xử lý theo qui trình.

hình 2

(29651 lần xem)