Thông báo về TechTalk Lập trình Web

19/02/2021 14:02
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo v/v Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa.
Tags: TechTalk,

Chủ đề: Lập trình web ứng dụng trong các hệ thống SaaS. 

Thời gian: 8g - 11g, thứ 3 ngày 23/2/2021. 

Hình thức: Trực tuyến

Chuyên gia: Anh Nguyễn Duy Hưng, CTO (Giám đốc kỹ thuật) của công ty Cổ phần Ocean Software Việt Nam.

Thành phần:

  1. Sinh viên đang theo học lớp môn Lập trình Web
  2. Sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  3. Giảng viên chuyên môn
  4. Các giảng viên, sinh viên quan tâm khác.

Bộ môn CNPM thông báo và yêu cầu các sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm tham gia, nộp sản phẩm chuyên môn theo yêu cầu và lưu minh chứng cho hoạt động chuyên môn theo biểu mẫu link

(19287 lần xem)