Thông báo Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK2, 3 năm học 2021-2022

15/12/2021 11:11
cập nhật ngày 18/05/2022
Tags: kế hoạch,
Lưu ý nguyên tắc chung về thời gian thực hiện như sau: 
 
Nếu thời điểm SV thực hiện các công việc đòi hỏi phải gặp trực tiếp bộ phận hành chính (như: nhận giấy mời, nộp hồ sơ, ... ) rơi vào ngày nghỉ (Thứ 7, CN, Ngày lễ) thì thời gian thực hiện sẽ tự động được rời sang ngày làm việc trước/sau gần nhất (VD: Thứ 7 -> Thứ 6; CN -> Thứ 2).
ID
/TT
Mảng công việc Nội dung công việc Đối tượng thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
21.HK2.CN.ĐK Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 20/12/2021 25/12 Theo qui trình Ngày 1: SV nộp đơn
Ngày 2, 3: SV nộp thuyết minh
Ngày 4: khoa chấm thuyết minh.
21.HK2.DT.0 Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK, Trưởng/Phó bộ môn,
KH-ĐT, GV phụ trách VLVH,
GV quan tâm
20/12/2021 25/12
Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
 
21.HK2 Đào tạo HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022   20/12/2021 25/04    
21.HK2.TN.2.b Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký đề nghị hỗ trợ sắp xếp đề tài với các vị trí/loại đề tài phụ thuộc 1 dự án khác (qua Form) SV đã đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp và có dự định làm đồ án dạng phụ thuộc 1 dự án khác 23/12/2021 24/12   Đã hướng dẫn trong Hội thảo định hướng chuyên môn năm 2021
21.HK2.TN.2 Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 23/12/2021 24/12   Theo Qui định tốt nghiệp
21.HK2.DT.1 Đào tạo Đăng ký học SV, HV đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 24/12/2021 27/12   Theo hướng dẫn
21.HK2.TN.3 Đào tạo: Tốt nghiệp Đăng ký đề cương đề tài đồ án/luận văn lên hệ thống SV làm đồ án; HV thạc sĩ 24/12/2021 26/12   Theo Hướng dẫn
21.Hk2.DT.1a Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 25/12 26/12    
8 Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 25/12/2021 27/12    
  Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 26/12/2021 28/12    
  Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt Công dân - Sinh viên giữa khoá KH-ĐT; BM Cơ sở; Tổ Hướng nghiệp 26/12/2021 02/01    
21.Hk2.DT.1b Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 27/12 30/12   Theo hướng dẫn
9 Đào tạo Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 27/12/2021 01/01 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
 
21.Hk2.Thuchoc Đào tạo Thực học Toàn khoa 27/12 21/03    
1 Hướng nghiệp Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp SV, BM chuyên ngành, BLĐK 27/12 27/03 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
 
21.HK2.TN.4 Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 27/12/2021 27/12 05:30 theo Hướng dẫn P17
17 Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 28/12 30/12    
21.HK2.DA.Xet Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD KHĐT, HĐ Khoa 29/12 30/12 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16
21.HK2.DA Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Đồ án
30/12/2021 30/12 DSSV ký nhận giấy mời GVHD SV mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
  Tài chính Sinh viên chuẩn bị tiền học phí trong tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB.   03/01/2022 04/01   lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền học phí học phí phải nộp 50.000đ.
25 Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 06/01/2022 11/01 DS, QĐHĐ, Kết quả ktra Những sv được HĐ yêu cầu
  Đào tạo Báo cáo BLĐK về số SV/lớp không đáp ứng khối lượng đăng ký theo Quy chế để thực hiện xử lý với SV, CVHT liên quan KH-ĐT, BLĐK 08/01/2022 09/01    
21.HK2.DA.BV.ThS Đào tạo: Tốt nghiệp Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp bậc Thạc sĩ KH-ĐT; Các HĐ, HV liên quan;
Tổ H.nghiệp, các DN quan tâm;
GV, HV, SV quan tâm
15/01/2022 17/01 Các thông báo, QĐ thành lâp HĐ, Hồ sơ HĐ bảo vệ và các giấy tờ liên quan  
21.KTap1 Hướng nghiệp Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 17/01/2022 01/02
Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
21.XTN02.2 Đào tạo: Tốt nghiệp Thu hồ sơ đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 2/2021 KH-ĐT; SV đủ điều kiện TN 23/01/2022 26/01    
21.HK2.HP.1 Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 24/01/2022 29/01   Theo mốc nộp tiền trước đó
52 Đào tạo Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
29/01/2022 03/02    
21.HK2.TN.CD0 Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Ch/đề
08/02/2022 09/02 DSSV ký nhận CĐ (có mã đề/sv) SV mang theo sổ theo dõi chuyên đề (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
  Hành chính - VP Hạn cuối nhận đơn xin nộp học phí muộn VPK CS2; SV chưa hoàn thành học phí theo thông báo 12/02/2022 13/02   Quy trình xử lý Nộp học phí muộn
  Đối thoại Đối thoại cấp lớp CVHT, SV 14/02/2022 28/02 Lịch, Biên bản, hình ảnh  
21.HK2.Thi.GĐ1 Đào tạo Thi Giai đoạn 1/HK KH-ĐT, GV, SV 16/02/2022 02/03   Dự kiến áp dụng cho trường hợp có dịch bệnh
46 Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV 19/02/2022 19/02 05:30   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
21.HOU.XTN02 Đào tạo: Tốt nghiệp HOU xét tốt nghiệp đợt Th2 HĐ cấp trường 22/02/2022 08/03    
21.HK2.DA.Tiendo Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Gvụ, HĐ kiểm tra,
SV làm ĐA,
SV chuyên ngành,
4 Bộ môn CN
26/02/2022 04/03 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
 
  Đào tạo: Tốt nghiệp Các Bộ môn nộp dự kiến HĐ seminar chuyên môn để báo cáo khoa trước khi thực hiện Các BM có phụ trách ĐATN 28/02/2022 04/03
DS thành viên hội đồng (dự kiến);
DS đề tài/hội đồng;
Lịch làm việc (nằm trong khung KH của khoa)
 
  Đối thoại Triển khai tổ chức Chương trình đối thoại giữa LĐ với HV, SV năm học 2021-2022 BTC;BLĐK; CVHT;
SV
04/03/2022 06/05 Văn bản của Nhà trường
QĐ thành lập BTC
Các TB, DS, BB... theo quy định
Theo KH của Nhà trường và Khoa
21.HK2.Thi Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 04/03/2022 08/04 Các QĐ liên quan
KH thi
DS thi
Biên bản HĐ
Chú ý lịch thi các môn chung
56 Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung SV làm đồ án được HĐ tiến độ yêu cầu 05/03/2022 05/03 06:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
21.HK2.TN.CD1 Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Ch/đề,
GVHD,
BP chuyên trách
08/03/2022 09/03 DSSV ký nhận CĐ (có mã đề/sv) SV mang theo sổ theo dõi chuyên đề (liên hệ Thư viện khoa), đến P17.
Nếu SV không đạt/chậm sẽ phải làm bài kiểm tra tiếp theo
59 Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM SV làm đồ án, GVHD;
BM phụ trách;
BP chuyên trách;
12/03/2022 14/03 Thông báo của các Bộ môn Thực hiện như thông báo của BM và nộp Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
21.HK2.TN.CD2 Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra chuyên môn SV có tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp không đạt/chậm KHĐT,
SV diện làm Ch/đề,
BP chuyên trách
15/03/2022 16/03 DSSV ký nhận CĐ (có mã đề/sv) Lặp lại việc kiểm tra này mỗi tuần nếu kết quả vẫn không đạt. Điểm kiểm tra tính trung bình với điểm GVHD trước khi thi
21.HK2.DA.CMon Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn KHĐT;
HĐ cấp bộ môn;
SV làm đồ án, SV chuyên ngành;
Tổ Hướng nghiệp, các Doanh nghiệp quan tâm
19/03/2022 25/03   Hội đồng tại các Bộ môn
69 Đào tạo: Tốt nghiệp Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 30/03/2022 09/04 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định
  Đào tạo Thi các môn LLCT HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 05/04/2022 07/04   Bao gồm cả ngày thi dự trữ
  Đào tạo Thi TACB 1,2,3 HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 07/04/2022 10/04   Bao gồm cả ngày kiểm tra điều kiện
74 Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
09/04/2022 09/04 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Thời gian nộp: 08:00-10:00
21.HK2.DA.PB Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ xét phân công GV phản biện Đồ án TN Hội đồng; 09/04/2022 10/04   14:00
80 Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 10/04/2022 11/04   14:00
Trả 01 quyển đồ án (có chữ kí xác nhận của BP trả) để SV mang nộp GVPB
  Đào tạo Thông báo Kế hoạch học kỳ tiếp theo KHĐT, BLĐK, CVHT 11/04/2022 16/4 Bản tin Website;
Kế hoạch lưu VPK, BLĐK
Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT
21.HK2.TN.Thi.ĐK Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký thi chuyên đề tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Ch/đề,
GVHD,
BP chuyên trách
12/04/2022 13/04 DSSV ký nhận CĐ (có mã đề/sv) Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
79 Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 13/04/2022 14/04   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
78 Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 13/04/2022 14/04   Thông báo
21.HK2.DA.BV Đào tạo: Tốt nghiệp Bảo vệ đồ án tốt nghiệp KH-ĐT; Các HĐ, SV liên quan;
Tổ hướng nghiệp, các doanh nghiệp quan tâm;
SV chuyên ngành
16/04/2022 21/04    
21.Hk2.DT.XHT Đào tạo Trường xét KQ HTRL HK2 năm học 2021-2022   02/05/2022 9/5    
21.HK3 Đào tạo
HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022
  09/05/2022 01/08    
  Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK, Bộ môn, KH-ĐT, GV quan tâm 13/05 16/05    
  Đào tạo Đăng ký học SV, HV đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 17/05/2022 20/05   Theo hướng dẫn
  Đối thoại Đối thoại cấp trường Theo triệu tập 10/05/2022 13/05    
  Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 20/05/2022 23/05    
  Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 20/05/2022 23/05   Theo hướng dẫn
  Đào tạo Xét Cảnh báo kỷ luật HK KH-ĐT; CVHT; SV 23/05/2022      
  Đào tạo Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 16/05/2022 22/05 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
 
  Đào tạo Thực học Toàn khoa 16/05/2022 11/07    
  Tài chính Sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB. SV, HV 23/05/2022 24/05   lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền học phí học phí phải nộp 50.000đ.
  Đào tạo SV đi học GDTC & QPAN SV khóa mới đã đăng ký học GDTC & QPAN; CVHT các lớp khóa mới Theo KH nhà trường (TB sau)     06/KH-TCQA
  Đào tạo: Tốt nghiệp Thành lập Hội đồng cấp khoa xét tốt nghiệp đợt tháng 6 KH-ĐT; BLĐK 15/05/2022 16/05    
  Đào tạo Bộ môn đăng ký lịch Tech-Talk Các bộ môn 30/05/2022 06/06    
  Đào tạo: Tốt nghiệp Thu hồ sơ đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 6 KH-ĐT; SV đủ điều kiện TN 16/05/2022 19/05    
  Đào tạo: Tốt nghiệp Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
16/05/2022 23/05 Thông báo thu hồ sơ;
BB kiểm tra HS, Điểm...
Các BB, DS theo mẫu
 
  Công đoàn Nghỉ hè 2021 CB khoa theo đăng ký       KH 2021
  Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra hồ sơ đăng ký tốt nghiệp Tiểu ban kiểm tra; KH-ĐT 20/05/2022 27/05    
  Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 13/06/2022 18/6   Theo mốc nộp tiền trước đó
  Đào tạo Triển khai Tech-talk Các bộ môn 13/06/2022 27/6 Thông báo website;
Ảnh chụp sự kiện;
Bản tin truyền thông
 
  Đào tạo: Tốt nghiệp Họp xét tốt nghiệp đợt tháng 6 (cấp khoa) Hội đồng cấp khoa 03/06/2022 03/06    
  Đào tạo Tổ chức thi học kỳ (giai đoạn 1) HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV, HV 27/06/2022 11/07 Các QĐ liên quan
KH thi
DS thi
Biên bản HĐ
Chú ý lịch thi các môn chung
  Đào tạo: Tốt nghiệp HOU xét tốt nghiệp đợt Th6   13/06/2022 20/6    
  Đào tạo: Công tác SV Khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên BLĐK;
CTV ĐBCL (Nguyệt);
CVHT, SV 15A-18A
18/07/2022 1/8   bắt đầu 2 tuần trước khi kết thúc giảng dạy;
kéo dài 1 tháng
  Đào tạo Tổ chức thi học kỳ (giai đoạn 2) HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV, HV 18/07/2022 1/8 Các QĐ liên quan
KH thi
DS thi
Biên bản HĐ
Chú ý lịch thi các môn chung
  Đào tạo Thi các môn LLCT HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 19/07/2022 21/7   môn chung
  Đào tạo Thi các môn TACB HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 21/07/2022 24/7   môn chung, lịch thi
  Đào tạo: Công tác SV Triển khai xét KQRL cấp lớp cho HK2,3 CVHT,
SV các lớp,
KH-ĐT
25/07/2022 30/7 1. Thông báo lịch họp các lớp (website)
2. Hướng dẫn, yêu cầu thực hiện (của khoa)
3. Phiếu đánh giá RL (theo từng lớp)
4. Biên bản họp lớp
5. Biểu mẫu tổng hợp theo y/c P.CTSV
Lưu ý những SV có/không được có trong DS
  Mốc KH của HOU Trường Xét KQ HTRL HK3 năm học 2021-2022   08/08/2022 15/8   .
(49542 lần xem)