Thông báo v/v điều chỉnh đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2020-2021

27/12/2020 21:05
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết ngày 27/12/2020, khoa CNTT thông báo một số nội dung sau:
 1. Hủy một số lớp tín chỉ (có danh sách kèm theo) do có số đăng ký quá ít. Những SV đã đăng ký các lớp này được tự động chuyển sang các lớp khác cùng môn, không trùng lịch, còn chỉ tiêu.
  Thứ Ca Môn học Lớp tín chỉ Tổng số ĐK
  Hai Sấng Cơ sở dữ liệu AAB4022020.019 1
  Năm Chiêu Cơ sở dữ liệu AAB4022020.018 13
  Hai Sáng Cơ sở dữ liệu AAB4022020.008 10
  Ba Sáng Kiến trúc máy tính AAS2102020.005 15
  Ba Sáng Kiến trúc máy tính AAS2102020.008 28
  Hai Sáng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng AAS5112020.026 29
  Sáu Chiều Triết học Mác-Lênin 7A00152020.005 15
  Ba Sấng Tin học dại cương MHN1142020.008 8
 2. Mở thêm các lớp, tiếp tục nhận đăng ký:
  • Lập trình Web,
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh,
  • Tiếng Anh cơ bản 3
  • Chuyên đề thực tập cơ sở
 3. SV có điểm Trung binh chung tích luỹ <2.0 cần chú ý học cải thiện để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp
 4. Từ 30/12 đến trước 01/01/2021, CVHT các lớp thực hiện đăng ký bắt buộc cho các SV chưa đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu (theo qui chế) vào các lớp còn chỉ tiêu. 
(30828 lần xem)