Thông báo v/v Đăng ký sớm các lớp tín chỉ HK1 năm học 2021-2022

06/07/2021 14:14
Căn cứ tình hình thực tiễn, dự phòng quĩ thời gian cho học kỳ tới,
Khoa CNTT thông báo mở một số lớp sớm cho HK1 năm học 2021-2022 theo danh sách sau:
  1. Hệ quản trị CSDL: 1 lớp lí thuyết, 3 lớp thực hành
  2. Mạng và truyền thông: 1 lớp
  3. Quản trị mạng: 1 lớp
  4. Tiếng Anh chuyên ngành: 1 lớp
  5. Chuyên đề thực tập chuyên ngành (thực tập tại doanh nghiệp): 1 lớp

Các lớp này được mở đăng ký từ 15:00 06/07/2021; tổ chức học tập theo lịch từ tuần 06/07/2021 với các lớp hoàn thành đăng ký; tổ chức thu học phí, tổ chức thi theo mức học phí và kế hoạch HK1 năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình "bình thường mới".

(33337 lần xem)