Bộ môn CNPM thông báo tổ chức Tech talk với chủ đề "RESTFUL-API VÀ ứng dụng trong phát triển ứng dụng Web"

27/03/2023 11:34
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo tổ chức Tech Talk trong khuôn khổ học phần Lập trình Web
Tags: Tech talk, cnpm,

Thời gian: 8h00, ngày 28/03/2023.

Địa điểm: P.52- Khu giảng đường Khoa CNTT

Báo cáo viên: Lê Văn Mạnh - Chuyên viên phát triển dự án - VCCORP

Thành phần:

  • Các sinh viên đang theo học lớp “Lập trình Web AAW7112023.001, AAW7112023.002, AAW7112022.MS1, AAW7112023.003
  • Sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Sinh viên khác có nhu cầu trong học tập
  • Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm

* Lưu ý: Các sinh viên chuyên ngành tham dự lưu minh chứng phục vụ cho công việc khi cần.

(9211 lần xem)