Thông báo v/v Khảo sát "Đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ giáo dục công của Trường Đại học Mở Hà Nội" năm 2023

08/11/2023 14:20
Thực hiện công tác phối hợp giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Quản lý Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Tags: khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT,

BP Văn phòng khoa CNTT triển khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với dịch vụ giáo dục công của Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2023, cụ thể như sau:

 

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang http://survey.hou.edu.vn/ bằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên, sinh viên hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn trên hệ thống.
  • Sinh viên có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động đào tạo của nhà trường.
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/11/2023 đến trước ngày 15/11/2023
  • Đối tượng: Tất cả SV hệ chính quy từ năm thứ 2 khóa 2010A; 2110A; 2210A (danh sách kèm theo).

 

DANH SÁCH SINH VIÊN 
 THAM GIA KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ CÔNG HOU 2023
                 
TT Ngành/CN Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
Khoá 2022-2026 (SV năm thứ 2)          
1 CNTT 2210A01 22A1001D0001 Nguyễn Đức An An 13/10/2003 Nam  
2 CNTT 2210A01 22A1001D0008 Lê Đắc Anh Anh 27/10/2004 Nam  
3 CNTT 2210A01 22A1001D0011 Mai Tuyết Anh Anh 10/02/2004 Nữ  
4 CNTT 2210A01 22A1001D0024 Trần Chung Anh Anh 05/01/2004 Nam  
5 CNTT 2210A01 22A1001D0032 Đào Quang Biên Biên 16/06/2004 Nam  
6 CNTT 2210A01 22A1001D0038 Trần Khánh Chi Chi 22/05/2004 Nữ  
7 CNTT 2210A01 22A1001D0043 Vi Xuân Cử Cử 22/01/2004 Nam  
8 CNTT 2210A01 22A1001D0089 Hoàng Minh Duy Duy 07/04/2004 Nam  
9 CNTT 2210A01 22A1001D0078 Nguyễn Quang Dũng Dũng 11/06/2004 Nam  
10 CNTT 2210A01 22A1001D0083 Bùi Hải Dương Dương 26/02/2004 Nam  
11 CNTT 2210A01 22A1001D0053 Đồng Xuân Đạt Đạt 16/11/2004 Nam  
12 CNTT 2210A01 22A1001D0060 Nguyễn Tiến Đạt Đạt 01/04/2004 Nam  
13 CNTT 2210A01 22A1001D0047 Đào Xuân Hải Đăng Đăng 26/08/2004 Nam  
14 CNTT 2210A01 22A1001D0097 Trần Trọng Giang Giang 17/12/2004 Nam  
15 CNTT 2210A01 22A1001D0103 Lê Thị Hà Hà 28/07/2004 Nữ  
16 CNTT 2210A01 22A1001D0106 Vũ Minh Hải Hải 22/12/2004 Nam  
17 CNTT 2210A01 22A1001D0114 Chung Chí Hiếu Hiếu 16/09/2004 Nam  
18 CNTT 2210A01 22A1001D0120 Nguyễn Trung Hiếu Hiếu 14/09/2004 Nam  
19 CNTT 2210A01 22A1001D0126 Vũ Minh Hiếu Hiếu 06/01/2004 Nam  
20 CNTT 2210A01 22A1001D0140 Mai Trọng Hoàng Hoàng 04/02/2004 Nam  
21 CNTT 2210A01 22A1001D0131 Nguyễn Thị Thúy Hòa Hòa 31/10/2004 Nữ  
22 CNTT 2210A01 22A1001D0159 Nguyễn Đình Huy Huy 01/10/2004 Nam  
23 CNTT 2210A01 22A1001D0162 Nguyễn Thị Huyền Huyền 21/10/2004 Nữ  
24 CNTT 2210A01 22A1001D0147 Bùi Quang Việt Hùng Hùng 12/01/2004 Nam  
25 CNTT 2210A01 22A1001D0168 Lê Cát Khánh Khánh 22/12/2004 Nam  
26 CNTT 2210A01 22A1001D0174 Lê Minh Khiêm Khiêm 06/04/2004 Nam  
27 CNTT 2210A01 22A1001D0179 Trần Nhật Kiên Kiên 23/12/2004 Nam  
28 CNTT 2210A01 22A1001D0185 Vi Khánh Lâm Lâm 16/11/2004 Nam  
29 CNTT 2210A01 22A1001D0189 Trần Thị Kim Liên Liên 26/10/2004 Nữ  
30 CNTT 2210A01 22A1001D0200 Vũ Trọng Lộc Lộc 02/12/2004 Nam  
31 CNTT 2210A01 22A1001D0216 Hà Tiến Minh Minh 18/04/2004 Nam  
32 CNTT 2210A01 22A1001D0222 Nguyễn Hoàng Nam Nam 12/11/2003 Nam  
33 CNTT 2210A01 22A1001D0229 Ngô Xuân Nghiêm Nghiêm 05/04/2004 Nam  
34 CNTT 2210A01 22A1001D0230 Đỗ Nguyên Ngọc Ngọc 13/05/2004 Nữ  
35 CNTT 2210A01 22A1001D0238 Hà Thị Thu Nhất Nhất 22/08/2004 Nữ  
36 CNTT 2210A01 22A1001D0248 Nguyễn Đức Phong Phong 10/01/2004 Nam  
37 CNTT 2210A01 22A1001D0254 Lê Hoàng Phúc Phúc 08/02/2004 Nam  
38 CNTT 2210A01 22A1001D0260 Đinh Xuân Phương Phương 27/09/2004 Nam  
39 CNTT 2210A01 22A1001D0267 Đỗ Minh Quân Quân 17/08/2004 Nam  
40 CNTT 2210A01 22A1001D0290 Ma Thị Sú 11/11/2004 Nữ  
41 CNTT 2210A01 22A1001D0293 Đặng Duy Thắng Thắng 27/08/2004 Nam  
42 CNTT 2210A01 22A1001D0318 Lê Duy Thủy Thủy 01/01/2004 Nam  
43 CNTT 2210A01 22A1001D0319 Nguyễn Thị Thủy Thủy 10/12/2004 Nữ  
44 CNTT 2210A01 22A1001D0315 Phạm Kim Thương Thương 09/07/2004 Nữ  
45 CNTT 2210A01 22A1001D0321 Ngô Đình Tiệp Tiệp 16/08/2004 Nam  
46 CNTT 2210A01 22A1001D0335 Hoàng Văn Trung Trung 30/04/2003 Nam  
47 CNTT 2210A01 22A1001D0342 Đỗ Duy Trường Trường 25/11/2004 Nam  
48 CNTT 2210A01 22A1001D0349 Nguyễn Đình Tuân Tuân 15/01/2003 Nam  
49 CNTT 2210A01 22A1001D0355 Phạm Văn Tuấn Tuấn 12/03/2004 Nam  
50 CNTT 2210A01 22A1001D0362 Trần Ngọc Tuyết Tuyết 23/01/2004 Nam  
51 CNTT 2210A01 22A1001D0363 Đậu Huy Văn Văn 02/01/2004 Nam  
52 CNTT 2210A01 22A1001D0369 Nguyễn Văn Vinh Vinh 24/02/2004 Nam  
53 CNTT 2210A01 22A1001D0375 Nguyễn Thế Vũ 24/09/2004 Nam  
54 CNTT 2210A01 22A1001D0379 Hoàng Hải Yến Yến 27/07/2004 Nữ  
55 CNTT 2210A02 22A1001D0002 Vương Đức An An 03/05/2004 Nam  
56 CNTT 2210A02 22A1001D0017 Nguyễn Thị Lan Anh Anh 15/04/2004 Nữ  
57 CNTT 2210A02 22A1001D0019 Nguyễn Tiến Anh Anh 24/10/2004 Nam  
58 CNTT 2210A02 22A1001D0025 Trần Thế Anh Anh 16/05/2004 Nam  
59 CNTT 2210A02 22A1001D0034 Dương Thanh Bình Bình 18/06/2004 Nam  
60 CNTT 2210A02 22A1001D0044 Trần Công Cương Cương 10/12/2004 Nam  
61 CNTT 2210A02 22A1001D0067 Đỗ Thị Doan Doan 28/10/2004 Nữ  
62 CNTT 2210A02 22A1001D0090 Lý Anh Duy Duy 12/06/2004 Nam  
63 CNTT 2210A02 22A1001D0079 Nguyễn Viết Dũng Dũng 29/04/2004 Nam  
64 CNTT 2210A02 22A1001D0084 Đỗ Tuấn Dương Dương 16/09/2004 Nam  
65 CNTT 2210A02 22A1001D0054 Hà Quang Đạt Đạt 08/07/2004 Nam  
66 CNTT 2210A02 22A1001D0048 Đỗ Hải Đăng Đăng 10/12/2004 Nam  
67 CNTT 2210A02 22A1001D0071 Lê Mạnh Đức Đức 29/09/2004 Nam  
68 CNTT 2210A02 22A1001D0098 Trần Trường Giang Giang 21/06/2004 Nam  
69 CNTT 2210A02 22A1001D0108 Bùi Quang Hanh Hanh 02/02/2004 Nam  
70 CNTT 2210A02 22A1001D0109 Bùi Minh Hạnh Hạnh 05/12/2004 Nữ  
71 CNTT 2210A02 22A1001D0121 NguyễN VăN HiếU HiếU 26/10/2004 Nam  
72 CNTT 2210A02 22A1001D0115 Đỗ Trung Hiếu Hiếu 21/11/2004 Nam  
73 CNTT 2210A02 22A1001D0141 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng 16/08/2004 Nam  
74 CNTT 2210A02 22A1001D0129 Nguyễn Nguyên Hòa Hòa 12/02/2004 Nam  
75 CNTT 2210A02 22A1001D0132 Phạm Minh Hòa Hòa 23/03/2004 Nữ  
76 CNTT 2210A02 22A1001D0160 Nguyễn Quang Huy Huy 14/11/2004 Nam  
77 CNTT 2210A02 22A1001D0149 Ðoàn Mạnh Hùng Hùng 23/01/2004 Nam  
78 CNTT 2210A02 22A1001D0169 Lê Nam Khánh Khánh 20/12/2004 Nam  
79 CNTT 2210A02 22A1001D0176 Ninh Nguyên Khoa Khoa 30/12/2004 Nam  
80 CNTT 2210A02 22A1001D0180 Trương Văn Kiên Kiên 15/06/2004 Nam  
81 CNTT 2210A02 22A1001D0191 Dương Thùy Linh Linh 26/05/2004 Nữ  
82 CNTT 2210A02 22A1001D0193 Mai Tuệ Linh Linh 19/10/2004 Nam  
83 CNTT 2210A02 22A1001D0204 Nguyễn Thành Long Long 28/02/2004 Nam  
84 CNTT 2210A02 22A1001D0207 Phạm Mạnh Lực Lực 23/12/2004 Nam  
85 CNTT 2210A02 22A1001D0217 Nguyễn Khánh Minh Minh 20/08/2004 Nam  
86 CNTT 2210A02 22A1001D0223 Nguyễn Thành Nam Nam 28/05/2004 Nam  
87 CNTT 2210A02 22A1001D0231 Đỗ Thị Bích Ngọc Ngọc 10/10/2004 Nữ  
88 CNTT 2210A02 22A1001D0235 Trần Bảo Nguyên Nguyên 20/06/2004 Nam  
89 CNTT 2210A02 22A1001D0249 Trần Đại Phong Phong 28/08/2004 Nam  
90 CNTT 2210A02 22A1001D0255 Nguyễn Đình Phúc Phúc 22/06/2004 Nam  
91 CNTT 2210A02 22A1001D0261 Hoàng Việt Phương Phương 22/12/2004 Nam  
92 CNTT 2210A02 22A1001D0264 Nguyễn Lan Phương Phương 02/04/2004 Nữ  
93 CNTT 2210A02 22A1001D0268 Khúc Đình Quân Quân 02/01/2004 Nam  
94 CNTT 2210A02 22A1001D0274 Phạm Quốc Quân Quân 05/12/2004 Nam  
95 CNTT 2210A02 22A1001D0286 Hà Văn Sang Sang 20/10/2003 Nam  
96 CNTT 2210A02 22A1001D0303 Đinh Trọng Thi Thi 21/03/2004 Nam  
97 CNTT 2210A02 22A1001D0316 Nguyễn Thị Minh Thúy Thúy 23/11/2004 Nữ  
98 CNTT 2210A02 22A1001D0322 Ngô Chí Tình Tình 16/05/2004 Nam  
99 CNTT 2210A02 22A1001D0325 Đinh Thị Trà Trà 25/09/2004 Nữ  
100 CNTT 2210A02 22A1001D0326 Phạm Văn Trà Trà 12/12/2004 Nam  
101 CNTT 2210A02 22A1001D0336 Lê Bảo Trung Trung 23/09/2004 Nam  
102 CNTT 2210A02 22A1001D0341 Đỗ Đan Trường Trường 12/03/2004 Nam  
103 CNTT 2210A02 22A1001D0350 Dương Đức Tuấn Tuấn 18/09/2004 Nam  
104 CNTT 2210A02 22A1001D0356 Phạm Văn Tuấn Tuấn 18/11/2004 Nam  
105 CNTT 2210A02 22A1001D0361 Lê Thị Tuyết Tuyết 10/09/2002 Nữ  
106 CNTT 2210A02 22A1001D0364 Nguyễn Quốc Văn Văn 21/01/2004 Nam  
107 CNTT 2210A02 22A1001D0370 Phạm Quang Vinh Vinh 12/06/2004 Nam  
108 CNTT 2210A02 22A1001D0376 Phạm Minh Vũ 20/11/2004 Nam  
109 CNTT 2210A03 22A1001D0003 An Đức Anh Anh 12/09/2004 Nam  
110 CNTT 2210A03 22A1001D0012 Nguyễn Duy Anh Anh 20/09/2004 Nam  
111 CNTT 2210A03 22A1001D0018 Nguyễn Thị Mai Anh Anh 29/04/2004 Nữ  
112 CNTT 2210A03 22A1001D0026 Trương Nguyễn Đức Anh Anh 18/08/2004 Nam  
113 CNTT 2210A03 22A1001D0033 Đào Thanh Bình Bình 21/03/2004 Nam  
114 CNTT 2210A03 22A1001D0045 Vũ Việt Cường Cường 21/08/2004 Nam  
115 CNTT 2210A03 22A1001D0065 Đinh Quốc Diện Diện 18/02/2004 Nam  
116 CNTT 2210A03 22A1001D0091 Nguyễn Thế Duy Duy 28/05/2003 Nam  
117 CNTT 2210A03 22A1001D0080 Nguyễn Vũ Dũng Dũng 04/06/2004 Nam  
118 CNTT 2210A03 22A1001D0085 Hoàng Tùng Dương Dương 06/02/2004 Nam  
119 CNTT 2210A03 22A1001D0052 Lê Thị Đào Đào 13/07/2004 Nữ  
120 CNTT 2210A03 22A1001D0055 Hoàng Tiến Đạt Đạt 11/08/2004 Nam  
121 CNTT 2210A03 22A1001D0061 Phạm Công Đạt Đạt 05/10/2004 Nam  
122 CNTT 2210A03 22A1001D0049 Nguyễn Hải Đăng Đăng 04/07/2004 Nam  
123 CNTT 2210A03 22A1001D0107 Dương Thị Hằng Hằng 11/10/2004 Nữ  
124 CNTT 2210A03 22A1001D0116 Hoàng Xuân Hiếu Hiếu 09/02/2004 Nam  
125 CNTT 2210A03 22A1001D0122 Phan Cao Hiếu Hiếu 21/04/2004 Nam  
126 CNTT 2210A03 22A1001D0111 Bùi Duy Hiệp Hiệp 19/06/2004 Nam  
127 CNTT 2210A03 22A1001D0134 Phan Thị Hồng Hoài Hoài 10/09/2004 Nữ  
128 CNTT 2210A03 22A1001D0142 Nguyễn Việt Hoàng Hoàng 24/09/2004 Nam  
129 CNTT 2210A03 22A1001D0133 Phạm Trung Hòa Hòa 08/11/2003 Nam  
130 CNTT 2210A03 22A1001D0161 Trần Quốc Huy Huy 11/02/2004 Nam  
131 CNTT 2210A03 22A1001D0164 Trần Thị Huyền Huyền 14/10/2004 Nữ  
132 CNTT 2210A03 22A1001D0148 Đỗ Mạnh Hùng Hùng 13/01/2004 Nam  
133 CNTT 2210A03 22A1001D0170 Nguyễn Duy Khánh Khánh 11/03/2004 Nam  
134 CNTT 2210A03 22A1001D0175 Nguyễn Thiện Khoa Khoa 23/03/2003 Nam  
135 CNTT 2210A03 22A1001D0192 Lê Thùy Linh Linh 30/01/2004 Nữ  
136 CNTT 2210A03 22A1001D0195 Nguyễn Tuấn Linh Linh 19/01/2004 Nam  
137 CNTT 2210A03 22A1001D0209 Nguyễn Văn Lý 10/01/2004 Nam  
138 CNTT 2210A03 22A1001D0212 Trần Thị Mai Mai 05/07/2004 Nữ  
139 CNTT 2210A03 22A1001D0218 Nguyễn Văn Mùi Mùi 25/12/2004 Nam  
140 CNTT 2210A03 22A1001D0224 Phạm Hải Nam Nam 30/09/2004 Nam  
141 CNTT 2210A03 22A1001D0233 Lê Thị Thảo Ngọc Ngọc 24/11/2004 Nữ  
142 CNTT 2210A03 22A1001D0239 Nguyễn Long Nhật Nhật 04/12/2004 Nam  
143 CNTT 2210A03 22A1001D0241 Trần Thị Lan Nhi Nhi 01/05/2004 Nữ  
144 CNTT 2210A03 22A1001D0250 Trần Hồng Phong Phong 30/08/2004 Nam  
145 CNTT 2210A03 22A1001D0256 Nguyễn Hồng Phúc Phúc 24/05/2004 Nam  
146 CNTT 2210A03 22A1001D0265 Nguyễn Thị Huyền Phương Phương 09/11/2004 Nữ  
147 CNTT 2210A03 22A1001D0266 Vũ Đông Thanh Phương Phương 13/05/2004 Nam  
148 CNTT 2210A03 22A1001D0269 Lam Đình Quân Quân 28/12/2004 Nam  
149 CNTT 2210A03 22A1001D0275 Trần Anh Quân Quân 10/07/2004 Nam  
150 CNTT 2210A03 22A1001D0287 Nguyễn Văn Sang Sang 27/09/2004 Nam  
151 CNTT 2210A03 22A1001D0300 Nguyễn Đức Thành Thành 25/03/2004 Nam  
152 CNTT 2210A03 22A1001D0295 Hoàng Anh Thắng Thắng 23/11/2004 Nam  
153 CNTT 2210A03 22A1001D0304 Trần Thị Mai Thi Thi 10/11/2004 Nữ  
154 CNTT 2210A03 22A1001D0305 Nguyễn Khánh Thiện Thiện 05/10/2004 Nam  
155 CNTT 2210A03 22A1001D0309 Đặng Thị Minh Thư Thư 19/07/2004 Nữ  
156 CNTT 2210A03 22A1001D0323 Nguyễn Hữu Toàn Toàn 29/11/2003 Nam  
157 CNTT 2210A03 22A1001D0327 Nguyễn Thị Trang Trang 01/05/2003 Nữ  
158 CNTT 2210A03 22A1001D0330 Hoàng Quốc Triệu Triệu 10/11/2004 Nam  
159 CNTT 2210A03 22A1001D0337 Nguyễn Đức Trung Trung 24/01/2004 Nam  
160 CNTT 2210A03 22A1001D0343 Lưu Đức Trường Trường 04/02/2004 Nam  
161 CNTT 2210A03 22A1001D0351 Hà Tiến Tuấn Tuấn 15/06/2004 Nam  
162 CNTT 2210A03 22A1001D0357 Ngô Xuân Tùng Tùng 13/08/2004 Nam  
163 CNTT 2210A03 22A1001D0365 Ngô Hoàng Việt Việt 30/12/2004 Nam  
164 CNTT 2210A03 22A1001D0371 Tô Quang Vinh Vinh 12/03/2004 Nam  
165 CNTT 2210A03 22A1001D0377 Cao Đình Vương Vương 28/05/2004 Nam  
166 CNTT 2210A04 22A1001D0004 Bùi Hoàng Anh Anh 16/02/2004 Nam  
167 CNTT 2210A04 22A1001D0013 Nguyễn Duy Anh Anh 12/04/2004 Nam  
168 CNTT 2210A04 22A1001D0021 Nguyễn Việt Anh Anh 04/04/2004 Nam  
169 CNTT 2210A04 22A1001D0027 Vũ Hoàng Anh Anh 21/10/2004 Nam  
170 CNTT 2210A04 22A1001D0029 Nguyễn Hồng Ánh Ánh 06/08/2004 Nữ  
171 CNTT 2210A04 22A1001D0035 Nguyễn Thanh Bình Bình 14/03/2004 Nam  
172 CNTT 2210A04 22A1001D0039 Nguyễn Đình Chiến Chiến 06/05/2004 Nam  
173 CNTT 2210A04 22A1001D0092 Phạm Khánh Duy Duy 03/05/2004 Nam  
174 CNTT 2210A04 22A1001D0075 Đinh Tuấn Dũng Dũng 21/09/2004 Nam  
175 CNTT 2210A04 22A1001D0081 Nguyễn Xuân Dũng Dũng 17/10/2004 Nam  
176 CNTT 2210A04 22A1001D0086 Nguyễn Hải Dương Dương 15/08/2004 Nam  
177 CNTT 2210A04 22A1001D0056 Hoàng Tiến Đạt Đạt 01/03/2004 Nam  
178 CNTT 2210A04 22A1001D0062 Trần Đức Đạt Đạt 21/09/2004 Nam  
179 CNTT 2210A04 22A1001D0066 Nguyễn Thiết Độ Độ 02/10/2004 Nam  
180 CNTT 2210A04 22A1001D0096 Nguyễn Thị Châu Giang Giang 07/01/2004 Nữ  
181 CNTT 2210A04 22A1001D0102 Vũ Duy Giáp Giáp 09/11/2004 Nam  
182 CNTT 2210A04 22A1001D0110 Trần Thị Thu Hiền Hiền 09/03/2004 Nữ  
183 CNTT 2210A04 22A1001D0117 Nguyễn Mạnh Hiếu Hiếu 19/02/2004 Nam  
184 CNTT 2210A04 22A1001D0123 Thái Văn Hiếu Hiếu 27/10/2004 Nam  
185 CNTT 2210A04 22A1001D0112 Cao Trần Quốc Hiệp Hiệp 08/11/2004 Nam  
186 CNTT 2210A04 22A1001D0136 Nguyễn Công Hoan Hoan 11/08/2004 Nam  
187 CNTT 2210A04 22A1001D0135 Vũ Thị Thu Hoài Hoài 20/10/2004 Nữ  
188 CNTT 2210A04 22A1001D0143 Trần Đức Hoàng Hoàng 15/03/2004 Nam  
189 CNTT 2210A04 22A1001D0150 Nguyễn Duy Hùng Hùng 18/09/2004 Nam  
190 CNTT 2210A04 22A1001D0152 Đỗ Phúc Hưng Hưng 29/03/2004 Nam  
191 CNTT 2210A04 22A1001D0171 Nguyễn Nam Khánh Khánh 22/11/2004 Nam  
192 CNTT 2210A04 22A1001D0165 Ngô Đình Khải Khải 30/07/2004 Nam  
193 CNTT 2210A04 22A1001D0177 Trần Văn Khởi Khởi 03/11/2004 Nam  
194 CNTT 2210A04 22A1001D0187 Nguyễn Thị Phương Lan Lan 29/07/2004 Nữ  
195 CNTT 2210A04 22A1001D0194 Nguyễn Phương Linh Linh 23/10/2004 Nữ  
196 CNTT 2210A04 22A1001D0196 Phạm Đăng Linh Linh 30/05/2004 Nam  
197 CNTT 2210A04 22A1001D0213 An Văn Mạnh Mạnh 08/07/2004 Nam  
198 CNTT 2210A04 22A1001D0219 Đặng Hoàng Nam Nam 11/01/2004 Nam  
199 CNTT 2210A04 22A1001D0234 Nguyễn Hồng Ngọc Ngọc 01/01/2004 Nữ  
200 CNTT 2210A04 22A1001D0242 Trần Thị Yến Nhi Nhi 05/11/2004 Nữ  
201 CNTT 2210A04 22A1001D0243 Trần Thùy Ninh Ninh 01/02/2004 Nữ  
202 CNTT 2210A04 22A1001D0245 Đinh Trần Tiến Phát Phát 20/08/2004 Nam  
203 CNTT 2210A04 22A1001D0251 Bùi Văn Phúc Phúc 06/12/2004 Nam  
204 CNTT 2210A04 22A1001D0257 Nguyễn Văn Phúc Phúc 06/09/2004 Nam  
205 CNTT 2210A04 22A1001D0276 Đỗ Tiến Quang Quang 11/07/2003 Nam  
206 CNTT 2210A04 22A1001D0270 Nguyễn Hoàng Quân Quân 17/05/2004 Nam  
207 CNTT 2210A04 22A1001D0279 Nguyễn Huy Quốc Quốc 03/02/2004 Nam  
208 CNTT 2210A04 22A1001D0282 Nguyễn Thị Lệ Quyên Quyên 26/09/2004 Nữ  
209 CNTT 2210A04 22A1001D0288 Đàm Quang Tây Sơn Sơn 08/01/2004 Nam  
210 CNTT 2210A04 22A1001D0301 Nguyễn Thế Thành Thành 10/01/2004 Nam  
211 CNTT 2210A04 22A1001D0296 Nguyễn Đức Thắng Thắng 05/10/2004 Nam  
212 CNTT 2210A04 22A1001D0308 Hoàng Thị Kim Thoa Thoa 17/01/2004 Nữ  
213 CNTT 2210A04 22A1001D0310 Hà Thị Anh Thư Thư 19/08/2004 Nữ  
214 CNTT 2210A04 22A1001D0324 Nguyễn Quốc Toàn Toàn 10/11/2004 Nam  
215 CNTT 2210A04 22A1001D0328 Nguyễn Thu Trang Trang 19/12/2004 Nữ  
216 CNTT 2210A04 22A1001D0332 Nguyễn Công Trình Trình 28/06/2004 Nam  
217 CNTT 2210A04 22A1001D0338 Nguyễn Minh Trung Trung 25/01/2004 Nam  
218 CNTT 2210A04 22A1001D0344 Lưu Kiến Trường Trường 20/04/2004 Nam  
219 CNTT 2210A04 22A1001D0352 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 23/04/2004 Nam  
220 CNTT 2210A04 22A1001D0358 Phạm Thanh Tùng Tùng 22/05/2004 Nam  
221 CNTT 2210A04 22A1001D0366 Quách Hùng Việt Việt 18/09/2004 Nam  
222 CNTT 2210A04 22A1001D0373 Đoàn Nguyễn Vũ 10/01/2004 Nam  
223 CNTT 2210A04 22A1001D0378 Tống Tâm Xuân Xuân 15/10/2004 Nam  
224 CNTT 2210A05 22A1001D0006 Hoàng Văn Anh Anh 24/06/2004 Nam  
225 CNTT 2210A05 22A1001D0014 Nguyễn Hải Anh Anh 18/01/2004 Nam  
226 CNTT 2210A05 22A1001D0022 Nguyễn Việt Anh Anh 06/01/2004 Nam  
227 CNTT 2210A05 22A1001D0028 Vũ Tuấn Anh Anh 09/06/2004 Nam  
228 CNTT 2210A05 22A1001D0030 Trương Ngọc Ánh Ánh 01/02/2004 Nữ  
229 CNTT 2210A05 22A1001D0037 Hà Đình Cảnh Cảnh 18/05/2004 Nam  
230 CNTT 2210A05 22A1001D0040 Nguyễn Khắc Chính Chính 14/01/2004 Nam  
231 CNTT 2210A05 22A1001D0093 Phan Đình Duy Duy 30/01/2004 Nam  
232 CNTT 2210A05 22A1001D0076 Lê Nghĩa Dũng Dũng 02/12/2004 Nam  
233 CNTT 2210A05 22A1001D0082 Võ Tiến Dũng Dũng 20/05/2002 Nam  
234 CNTT 2210A05 22A1001D0087 Vũ Thế Dương Dương 15/02/2004 Nam  
235 CNTT 2210A05 22A1001D0057 Nguyễn Đức Đạt Đạt 25/08/2004 Nam  
236 CNTT 2210A05 22A1001D0063 Trần Long Đạt Đạt 30/07/2004 Nam  
237 CNTT 2210A05 22A1001D0068 Bùi Trung Đông Đông 19/06/2004 Nam  
238 CNTT 2210A05 22A1001D0074 Nguyễn Đình Minh Đức Đức 26/01/2004 Nam  
239 CNTT 2210A05 22A1001D0100 Trương Thị Hương Giang Giang 02/03/2004 Nữ  
240 CNTT 2210A05 22A1001D0104 Nguyễn Đức Hải Hải 27/06/2004 Nam  
241 CNTT 2210A05 22A1001D0118 Nguyễn Minh Hiếu Hiếu 10/07/2003 Nam  
242 CNTT 2210A05 22A1001D0124 Trần Công Hiếu Hiếu 04/03/2004 Nam  
243 CNTT 2210A05 22A1001D0137 Nguyễn Đức Hoàn Hoàn 29/06/2004 Nam  
244 CNTT 2210A05 22A1001D0138 Nguyễn Thị Thu Hoàn Hoàn 04/05/2004 Nữ  
245 CNTT 2210A05 22A1001D0144 Ngô Quang Hơn Hơn 25/01/2004 Nam  
246 CNTT 2210A05 22A1001D0151 Nguyễn Trọng Hùng Hùng 01/06/2004 Nam  
247 CNTT 2210A05 22A1001D0155 Nguyễn Mai Hương Hương 11/07/2004 Nữ  
248 CNTT 2210A05 22A1001D0166 Phạm Tuấn Khang Khang 16/03/2004 Nam  
249 CNTT 2210A05 22A1001D0188 Nguyễn Thị Tú Lan Lan 06/01/2004 Nữ  
250 CNTT 2210A05 22A1001D0183 Trần Khánh Lâm Lâm 09/01/2004 Nam  
251 CNTT 2210A05 22A1001D0197 Trương Thùy Linh Linh 10/10/2004 Nữ  
252 CNTT 2210A05 22A1001D0201 Đỗ Thành Long Long 01/03/2004 Nam  
253 CNTT 2210A05 22A1001D0198 Nguyễn Thành Lộc Lộc 11/08/2004 Nam  
254 CNTT 2210A05 22A1001D0214 Nguyễn Văn Mạnh Mạnh 12/05/2004 Nam  
255 CNTT 2210A05 22A1001D0221 Nguyễn Hải Nam Nam 01/08/2004 Nam  
256 CNTT 2210A05 22A1001D0227 Trần Phương Ngân Ngân 18/06/2004 Nữ  
257 CNTT 2210A05 22A1001D0236 Ngô Minh Nguyệt Nguyệt 20/07/2004 Nữ  
258 CNTT 2210A05 22A1001D0244 Nguyễn Thị Oanh Oanh 18/06/2004 Nữ  
259 CNTT 2210A05 22A1001D0252 Đinh Trọng Phúc Phúc 21/01/2004 Nam  
260 CNTT 2210A05 22A1001D0258 Nguyễn Văn Phúc Phúc 08/08/2004 Nam  
261 CNTT 2210A05 22A1001D0277 Lê Minh Quang Quang 01/03/2004 Nam  
262 CNTT 2210A05 22A1001D0271 Nguyễn Minh Quân Quân 22/12/2004 Nam  
263 CNTT 2210A05 22A1001D0284 Nguyễn Ngọc Quỳnh Quỳnh 30/11/2004 Nữ  
264 CNTT 2210A05 22A1001D0281 Dương Xuân Quý Quý 17/08/2004 Nam  
265 CNTT 2210A05 22A1001D0289 Nguyễn Minh Sơn Sơn 25/08/2004 Nam  
266 CNTT 2210A05 22A1001D0302 Trần Minh Thành Thành 17/09/2004 Nam  
267 CNTT 2210A05 22A1001D0298 Nguyễn Văn Thắng Thắng 06/06/2004 Nam  
268 CNTT 2210A05 22A1001D0307 Nguyễn Thị Thơ Thơ 21/08/2004 Nữ  
269 CNTT 2210A05 22A1001D0312 Nguyễn Văn Thuấn Thuấn 16/01/2004 Nam  
270 CNTT 2210A05 22A1001D0329 Phạm Huyền Trang Trang 18/09/2004 Nữ  
271 CNTT 2210A05 22A1001D0333 Bùi Văn Trung Trung 06/08/2004 Nam  
272 CNTT 2210A05 22A1001D0345 Nguyễn Văn Trường Trường 26/01/2004 Nam  
273 CNTT 2210A05 22A1001D0353 Nguyễn Đình Tuấn Tuấn 08/08/2004 Nam  
274 CNTT 2210A05 22A1001D0359 Đái Trinh Tuyên Tuyên 26/10/2004 Nam  
275 CNTT 2210A05 22A1001D0347 Ngô Trung Tuấn Tú 02/05/2004 Nam  
276 CNTT 2210A05 22A1001D0367 Trần Nhật Việt Việt 12/12/2004 Nam  
277 CNTT 2210A06 22A1001D0007 Hoàng Việt Anh Anh 31/12/2004 Nam  
278 CNTT 2210A06 22A1001D0010 Lương Ngọc Anh Anh 13/12/2004 Nữ  
279 CNTT 2210A06 22A1001D0015 Nguyễn Hoàng Hải Anh Anh 06/10/2004 Nam  
280 CNTT 2210A06 22A1001D0023 Nguyễn Việt Anh Anh 22/11/2004 Nam  
281 CNTT 2210A06 22A1001D0031 Lê Xuân Bắc Bắc 17/07/2004 Nam  
282 CNTT 2210A06 22A1001D0036 Nguyễn Thị Mỹ Bình Bình 27/07/2004 Nữ  
283 CNTT 2210A06 22A1001D0041 Nguyễn Thanh Chương Chương 08/07/2004 Nam  
284 CNTT 2210A06 22A1001D0094 Trần Văn Duy Duy 09/11/2004 Nam  
285 CNTT 2210A06 22A1001D0077 Nguyễn Đức Dũng Dũng 14/10/2004 Nam  
286 CNTT 2210A06 22A1001D0046 Trần Ngọc Đại Đại 07/12/2004 Nam  
287 CNTT 2210A06 22A1001D0058 Nguyễn Quốc Đạt Đạt 12/11/2004 Nam  
288 CNTT 2210A06 22A1001D0064 Vũ Đức Đạt Đạt 22/06/2004 Nam  
289 CNTT 2210A06 22A1001D0069 Nguyễn Văn Đồng Đồng 16/12/2004 Nam  
290 CNTT 2210A06 22A1001D0095 Bùi Đức Giang Giang 12/07/2004 Nam  
291 CNTT 2210A06 22A1001D0101 Vũ Thị Hương Giang Giang 27/10/2004 Nữ  
292 CNTT 2210A06 22A1001D0119 Nguyễn Minh Hiếu Hiếu 03/03/2004 Nam  
293 CNTT 2210A06 22A1001D0125 Trần Minh Hiếu Hiếu 29/02/2004 Nam  
294 CNTT 2210A06 22A1001D0127 Trần Chí Hiểu Hiểu 01/01/2004 Nam  
295 CNTT 2210A06 22A1001D0139 Dương Việt Hoàng Hoàng 18/10/2004 Nam  
296 CNTT 2210A06 22A1001D0130 Nguyễn Thị Hòa Hòa 16/08/2004 Nữ  
297 CNTT 2210A06 22A1001D0145 Dương Đức Hợp Hợp 12/10/2004 Nam  
298 CNTT 2210A06 22A1001D0158 Ngô Quang Huy Huy 19/12/2004 Nam  
299 CNTT 2210A06 22A1001D0156 Nguyễn Thị Hương Hương 11/02/2004 Nữ  
300 CNTT 2210A06 22A1001D0167 Hoàng Tuấn Khanh Khanh 15/10/2004 Nam  
301 CNTT 2210A06 22A1001D0173 Phạm Văn Khánh Khánh 20/11/2004 Nam  
302 CNTT 2210A06 22A1001D0178 Phan Trung Kiên Kiên 01/05/2004 Nam  
303 CNTT 2210A06 22A1001D0184 Trần Văn Hải Lâm Lâm 26/10/2004 Nam  
304 CNTT 2210A06 22A1001D0202 Lý Thành Long Long 15/02/2004 Nam  
305 CNTT 2210A06 22A1001D0199 Nguyễn Thế Lộc Lộc 28/12/2004 Nam  
306 CNTT 2210A06 22A1001D0215 Hà Quang Minh Minh 14/07/2004 Nam  
307 CNTT 2210A06 22A1001D0220 Nguyễn Hải Nam Nam 08/09/2004 Nam  
308 CNTT 2210A06 22A1001D0237 Vi Thị Thu Hà Nhận Nhận 17/02/2004 Nữ  
309 CNTT 2210A06 22A1001D0247 Lê Thanh Phong Phong 17/07/2004 Nam  
310 CNTT 2210A06 22A1001D0253 Hoàng Bảo Phúc Phúc 30/08/2004 Nam  
311 CNTT 2210A06 22A1001D0259 Vũ Văn Phúc Phúc 12/10/2004 Nam  
312 CNTT 2210A06 22A1001D0272 Nguyễn Tài Quân Quân 21/02/2004 Nam  
313 CNTT 2210A06 22A1001D0285 Phạm Thị Như Quỳnh Quỳnh 26/06/2004 Nữ  
314 CNTT 2210A06 22A1001D0280 Đỗ Đức Quý Quý 26/04/2004 Nam  
315 CNTT 2210A06 22A1001D0292 Phùng Thế Thăng Thăng 16/07/2004 Nam  
316 CNTT 2210A06 22A1001D0313 Nguyễn Văn Thuận Thuận 23/08/2004 Nam  
317 CNTT 2210A06 22A1001D0317 Trần Thị Thùy Thùy 20/11/2004 Nữ  
318 CNTT 2210A06 22A1001D0314 Dương Thị Thương Thương 25/03/2004 Nữ  
319 CNTT 2210A06 22A1001D0320 Nguyễn Hoàng Tiến Tiến 29/06/2003 Nam  
320 CNTT 2210A06 22A1001D0331 Nguyễn Thùy Trinh Trinh 10/01/2004 Nữ  
321 CNTT 2210A06 22A1001D0340 Vũ Đình Trung Trung 06/10/2004 Nam  
322 CNTT 2210A06 22A1001D0354 Phạm Huy Tuấn Tuấn 12/10/2004 Nam  
323 CNTT 2210A06 22A1001D0348 Vũ Xuân Tú 06/09/2004 Nam  
324 CNTT 2210A06 22A1001D0368 Nguyễn Quang Vinh Vinh 04/01/2004 Nam  
325 CNTT 2210A06 22A1001D0374 Nguyễn Nguyên Vũ 08/02/2004 Nam  
Khoá 2021-2025  (SV năm thứ 3)          
326 CNTT 2110A01 21A100100002 Lê Thị An An 12/06/2002 Nữ  
327 CNTT 2110A01 21A100100005 Ninh Đức Tùng An An 12/06/2003 Nam  
328 CNTT 2110A01 21A100100019 Nguyễn Thị Kiều Anh Anh 01/02/2003 Nữ  
329 CNTT 2110A01 21A100100025 Ninh Đức Anh Anh 12/06/2003 Nam  
330 CNTT 2110A01 21A100100032 Lê Thị Ngọc Ánh Ánh 11/07/2003 Nữ  
331 CNTT 2110A01 21A100100047 Nguyễn Ngọc Chiến Chiến 09/08/2003 Nam  
332 CNTT 2110A01 21A100100065 Phạm Đỗ Duy Duy 18/06/2003 Nam  
333 CNTT 2110A01 21A100100058 Nguyễn Đình Dũng Dũng 03/02/2003 Nam  
334 CNTT 2110A01 21A100100059 Nguyễn Tiến Dũng Dũng 23/07/2003 Nam  
335 CNTT 2110A01 21A100100067 Đỗ Thùy Dương Dương 09/10/2003 Nữ  
336 CNTT 2110A01 21A100100078 Nguyễn Minh Đạt Đạt 09/05/2003 Nam  
337 CNTT 2110A01 21A100100082 Nguyễn Tuấn Đạt Đạt 18/11/2003 Nam  
338 CNTT 2110A01 21A100100089 Tăng Xuân Điệp Điệp 15/09/2003 Nam  
339 CNTT 2110A01 21A100100108 Phạm Mạnh Hà 02/01/2003 Nam  
340 CNTT 2110A01 21A100100110 Triệu Vũ Hà 03/04/2003 Nam  
341 CNTT 2110A01 21A100100122 Nguyễn Thu Hiền Hiền 10/12/2002 Nữ  
342 CNTT 2110A01 21A100100132 Phạm Khắc Hiếu Hiếu 22/10/2003 Nam  
343 CNTT 2110A01 21A100100134 Trần Quang Hiếu Hiếu 14/12/2003 Nam  
344 CNTT 2110A01 21A100100140 Lương Thu Hoài Hoài 01/10/2003 Nữ  
345 CNTT 2110A01 21A100100144 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng 02/09/2003 Nam  
346 CNTT 2110A01 21A100100137 Nguyễn Minh Hòa Hòa 15/11/2003 Nữ  
347 CNTT 2110A01 21A100100138 Trần Phú Hòa Hòa 14/02/2003 Nam  
348 CNTT 2110A01 21A100100153 Vũ Văn Huấn Huấn 20/01/2003 Nam  
349 CNTT 2110A01 21A100100163 Nguyễn Sỹ Huy Huy 30/08/2003 Nam  
350 CNTT 2110A01 21A100100164 Nguyễn Văn Huy Huy 03/08/2002 Nam  
351 CNTT 2110A01 21A100100169 Vũ Đức Huy Huy 01/04/2003 Nam  
352 CNTT 2110A01 21A100100154 Nguyễn Phi Hùng Hùng 25/03/2003 Nam  
353 CNTT 2110A01 21A100100157 Trần Khánh Hùng Hùng 21/03/2003 Nam  
354 CNTT 2110A01 21A100100173 Nguyễn Đức Hưng Hưng 05/09/2003 Nam  
355 CNTT 2110A01 21A100100179 Nguyễn Sỹ Khải Khải 16/01/2003 Nam  
356 CNTT 2110A01 21A100100181 Nguyễn Tiến Khoa Khoa 14/02/2003 Nam  
357 CNTT 2110A01 21A100100182 Nguyễn Tiến Khởi Khởi 13/12/2003 Nam  
358 CNTT 2110A01 21A100100184 Ngô Thế Khương Khương 24/07/2003 Nam  
359 CNTT 2110A01 21A100100190 Trần Đức Kỳ Kỳ 28/07/2003 Nam  
360 CNTT 2110A01 21A100100192 Hoàng Thúy Lan Lan 02/03/2003 Nữ  
361 CNTT 2110A01 21A100100201 Nguyễn Thảo Linh Linh 29/10/2003 Nữ  
362 CNTT 2110A01 21A100100203 Phạm Hà Linh Linh 06/08/2003 Nữ  
363 CNTT 2110A01 21A100100204 Tạ Khánh Linh Linh 21/10/2003 Nữ  
364 CNTT 2110A01 21A100100205 Trần Ngọc Linh Linh 22/01/2003 Nam  
365 CNTT 2110A01 21A100100214 Trần Thanh Long Long 06/07/2003 Nam  
366 CNTT 2110A01 21A100100216 Lê Thành Lộc Lộc 01/06/2003 Nam  
367 CNTT 2110A01 21A100100218 Nguyễn Thị Lương Lương 29/01/2003 Nữ  
368 CNTT 2110A01 21A100100231 Bùi Hiếu Minh Minh 17/01/2003 Nam  
369 CNTT 2110A01 21A100100233 Đỗ Đức Minh Minh 04/04/2003 Nam  
370 CNTT 2110A01 21A100100245 Tống Khánh Quang Minh Minh 03/08/2003 Nam  
371 CNTT 2110A01 21A100100246 Trần Ánh Minh Minh 21/02/2003 Nữ  
372 CNTT 2110A01 21A100100251 Đỗ Hải Nam Nam 18/11/2003 Nam  
373 CNTT 2110A01 21A100100256 Nguyễn Văn Nam Nam 27/02/2003 Nam  
374 CNTT 2110A01 21A100100260 Phùng Văn Nam Nam 29/06/2003 Nam  
375 CNTT 2110A01 21A100100264 Bùi Kim Ngọc Ngọc 30/12/2003 Nữ  
376 CNTT 2110A01 21A100100271 Đỗ Đăng Nguyên Nguyên 27/01/2003 Nam  
377 CNTT 2110A01 21A100100291 Ngô Minh Phương Phương 05/09/2003 Nam  
378 CNTT 2110A01 21A100100317 Nguyễn Thị Như Quỳnh Quỳnh 05/07/2003 Nữ  
379 CNTT 2110A01 21A100100312 Nguyễn Văn Quý Quý 09/03/2003 Nam  
380 CNTT 2110A01 21A100100328 Nguyễn Đinh Tân Tân 08/04/2003 Nam  
381 CNTT 2110A01 21A100100332 Tô Xuân Thái Thái 29/01/2003 Nam  
382 CNTT 2110A01 21A100100337 Lê Việt Thành Thành 07/11/2003 Nam  
383 CNTT 2110A01 21A100100337 Lê Việt Thành Thành 07/11/2003 Nam  
384 CNTT 2110A01 21A100100340 Phạm Tiến Thành Thành 26/12/2003 Nam  
385 CNTT 2110A01 21A100100342 Vũ Huy Thành Thành 21/04/2003 Nam  
386 CNTT 2110A01 21A100100350 Lê Minh Thắng Thắng 04/11/2003 Nam  
387 CNTT 2110A01 21A100100352 Nguyễn Việt Thắng Thắng 17/06/2003 Nam  
388 CNTT 2110A01 21A100100370 Nguyễn Thị Thương Thương 21/05/2003 Nữ  
389 CNTT 2110A01 21A100100373 Trịnh Đức Thưởng Thưởng 28/07/2003 Nam  
390 CNTT 2110A01 21A100100375 Cao Xuân Tiến Tiến 05/05/2003 Nam  
391 CNTT 2110A01 21A100100376 Hoàng Đức Tiến Tiến 14/12/2003 Nam  
392 CNTT 2110A01 21A100100397 Hoàng Việt Trung Trung 22/07/2003 Nam  
393 CNTT 2110A01 21A100100401 Phạm Duy Trường Trường 11/03/2003 Nam  
394 CNTT 2110A01 21A100100403 Trần Xuân Trường Trường 17/11/2003 Nam  
395 CNTT 2110A01 21A100100413 Ngô Anh Tuấn Tuấn 11/07/2003 Nam  
396 CNTT 2110A01 21A100100417 Đào Huy Tuệ Tuệ 15/06/2003 Nam  
397 CNTT 2110A01 21A100100406 Nguyễn Thanh Tú 27/03/2003 Nam  
398 CNTT 2110A01 21A100100427 Nguyễn Tuấn Việt Việt 06/05/2003 Nam  
399 CNTT 2110A01 21A100100438 Nguyễn Thị Yến Vy Vy 03/03/2003 Nữ  
400 CNTT 2110A02 21A100100003 Nguyễn Khắc An An 15/12/2003 Nam  
401 CNTT 2110A02 21A100100012 Đặng Thị Ngọc Anh Anh 26/04/2003 Nữ  
402 CNTT 2110A02 21A100100013 Hoàng Việt Anh Anh 28/04/2003 Nam  
403 CNTT 2110A02 21A100100016 Nguyễn Đức Anh Anh 18/02/2003 Nam  
404 CNTT 2110A02 21A100100024 Nguyễn Việt Anh Anh 25/09/2003 Nam  
405 CNTT 2110A02 21A100100026 Phạm Đức Anh Anh 19/06/2003 Nam  
406 CNTT 2110A02 21A100100030 Vũ Việt Anh Anh 09/08/2003 Nam  
407 CNTT 2110A02 21A100100044 Đặng Khánh Chi Chi 13/10/2003 Nữ  
408 CNTT 2110A02 21A100100051 Nguyễn Đức Cường Cường 04/11/2003 Nam  
409 CNTT 2110A02 21A100100063 Lê Quốc Duy Duy 18/03/2003 Nam  
410 CNTT 2110A02 21A100100057 Nguyễn Đức Dũng Dũng 31/01/2003 Nam  
411 CNTT 2110A02 21A100100070 Trương Ngọc Dương Dương 07/04/2003 Nam  
412 CNTT 2110A02 21A100100076 Lê Văn Đạt Đạt 04/04/2003 Nam  
413 CNTT 2110A02 21A100100081 Nguyễn Tất Đạt Đạt 08/02/2003 Nam  
414 CNTT 2110A02 21A100100084 Thân Văn Đạt Đạt 19/08/2003 Nam  
415 CNTT 2110A02 21A100100087 Vũ Tiến Đạt Đạt 22/12/2003 Nam  
416 CNTT 2110A02 21A100100100 Vũ Quang Được Được 19/12/2003 Nam  
417 CNTT 2110A02 21A100100098 Nguyễn Thành Đức Đức 27/06/2003 Nam  
418 CNTT 2110A02 21A100100103 Nguyễn Thị Trà Giang Giang 07/02/2003 Nữ  
419 CNTT 2110A02 21A100100104 Nguyễn Trường Giang Giang 27/12/2003 Nam  
420 CNTT 2110A02 21A100100109 Phạm Tuấn Hà 21/09/2003 Nam  
421 CNTT 2110A02 21A100100114 Vũ Đức Hải Hải 07/01/2003 Nam  
422 CNTT 2110A02 21A100100121 Phan Ngọc Hân Hân 18/11/2003 Nữ  
423 CNTT 2110A02 21A100100124 Đỗ Quang Hiệp Hiệp 11/10/2003 Nam  
424 CNTT 2110A02 21A100100135 Trần Xuân Hiệu Hiệu 20/03/2003 Nam  
425 CNTT 2110A02 21A100100139 Đỗ Thị Hoài Hoài 08/11/2003 Nữ  
426 CNTT 2110A02 21A100100148 Trần Văn Minh Hoàng Hoàng 15/01/2003 Nam  
427 CNTT 2110A02 21A100100150 Vũ Quốc Hoàng Hoàng 04/05/2003 Nam  
428 CNTT 2110A02 21A100100155 Nguyễn Tiến Hùng Hùng 19/02/2003 Nam  
429 CNTT 2110A02 21A100100185 Lê Trung Kiên Kiên 02/02/2003 Nam  
430 CNTT 2110A02 21A100100195 Vũ Ngọc Lâm Lâm 06/07/2003 Nam  
431 CNTT 2110A02 21A100100220 Phạm Đức Lương Lương 03/05/2003 Nam  
432 CNTT 2110A02 21A100100227 Lương Đức Mạnh Mạnh 01/01/2003 Nam  
433 CNTT 2110A02 21A100100229 Nguyễn Đức Mạnh Mạnh 13/10/2003 Nam  
434 CNTT 2110A02 21A100100235 Đỗ Văn Minh Minh 12/04/2001 Nam  
435 CNTT 2110A02 21A100100239 Ngọ Quốc Minh Minh 24/12/2003 Nam  
436 CNTT 2110A02 21A100100240 Nguyễn Nhật Minh Minh 30/12/2003 Nam  
437 CNTT 2110A02 21A100100267 Kiều Thị Ngọc Ngọc 16/09/2003 Nữ  
438 CNTT 2110A02 21A100100276 Đỗ Trọng Ninh Ninh 28/09/2003 Nam  
439 CNTT 2110A02 21A100100282 Nguyễn Đình Phong Phong 08/01/2002 Nam  
440 CNTT 2110A02 21A100100283 Nguyễn Hồng Phong Phong 02/07/2003 Nam  
441 CNTT 2110A02 21A100100295 Lương Thanh Phượng Phượng 03/01/2003 Nữ  
442 CNTT 2110A02 21A100100305 Lê Xuân Quân Quân 23/12/2003 Nam  
443 CNTT 2110A02 21A100100309 Trần Văn Quân Quân 18/01/2003 Nam  
444 CNTT 2110A02 21A100100319 Ông Văn Sinh Sinh 17/05/2003 Nam  
445 CNTT 2110A02 21A100100321 Ngọ Văn Sơn Sơn 27/06/2003 Nam  
446 CNTT 2110A02 21A100100338 Nguyễn Tiến Thành Thành 21/09/2003 Nam  
447 CNTT 2110A02 21A100100348 Nguyễn Thị Phương Thảo Thảo 24/05/2003 Nữ  
448 CNTT 2110A02 21A100100353 Phạm Quang Thắng Thắng 19/10/2003 Nam  
449 CNTT 2110A02 21A100100361 Lương Sỹ Thông Thông 20/06/2003 Nam  
450 CNTT 2110A02 21A100100362 Đặng Minh Thu Thu 05/09/2003 Nữ  
451 CNTT 2110A02 21A100100368 Nguyễn Anh Thư Thư 08/11/2003 Nữ  
452 CNTT 2110A02 21A100100379 Hoàng Đức Toàn Toàn 18/11/2003 Nam  
453 CNTT 2110A02 21A100100383 Bùi Thị Huyền Trang Trang 17/05/2003 Nữ  
454 CNTT 2110A02 21A100100384 Lâm Huyền Trang Trang 22/02/2003 Nữ  
455 CNTT 2110A02 21A100100386 Ngô Thị Trang Trang 22/12/2003 Nữ  
456 CNTT 2110A02 21A100100388 Nguyễn Thị Khánh Trang Trang 01/05/2003 Nữ  
457 CNTT 2110A02 21A100100391 Vũ Thị Thùy Trang Trang 27/09/2003 Nữ  
458 CNTT 2110A02 21A100100394 Nguyễn Thị Trinh Trinh 22/05/2003 Nữ  
459 CNTT 2110A02 21A100100407 Trần Minh Tuân Tuân 20/05/2003 Nam  
460 CNTT 2110A02 21A100100409 Bùi Anh Tuấn Tuấn 02/10/2003 Nam  
461 CNTT 2110A02 21A100100411 Đoàn Minh Tuấn Tuấn 11/04/2003 Nam  
462 CNTT 2110A02 21A100100412 Hà Anh Tuấn Tuấn 17/10/2003 Nam  
463 CNTT 2110A02 21A100100405 Nguyễn Danh Tú 07/04/2003 Nam  
464 CNTT 2110A02 21A100100428 Trần Quốc Việt Việt 08/12/2003 Nam  
465 CNTT 2110A02 21A100100433 Nguyễn Tuấn Vũ 23/01/2003 Nam  
466 CNTT 2110A02 21A100100435 Đặng Đại Vương Vương 31/08/2003 Nam  
467 CNTT 2110A02 21A100100436 Đặng Trọng Vương Vương 16/11/2003 Nam  
468 CNTT 2110A02 21A100100437 Đỗ Đức Vượng Vượng 12/04/2001 Nam  
469 CNTT 2110A03 21A100100004 Nguyễn Thị Ngọc An An 21/11/2003 Nữ  
470 CNTT 2110A03 21A100100006 Bùi Tuấn Anh Anh 18/09/2003 Nam  
471 CNTT 2110A03 21A100100011 Đặng Ngọc Anh Anh 21/01/2003 Nam  
472 CNTT 2110A03 21A100100015 Nguyễn Đức Anh Anh 07/07/2003 Nam  
473 CNTT 2110A03 21A100100021 Nguyễn Trọng Anh Anh 08/05/2003 Nam  
474 CNTT 2110A03 21A100100035 Lê Văn Bách Bách 19/05/2003 Nam  
475 CNTT 2110A03 21A100100038 Vương Đăng Kim Bảo Bảo 15/03/2003 Nam  
476 CNTT 2110A03 21A100100042 Hà Văn Cảnh Cảnh 02/11/2003 Nam  
477 CNTT 2110A03 21A100100043 Nguyễn Đức Cảnh Cảnh 22/01/2003 Nam  
478 CNTT 2110A03 21A100100045 Mai Thị Thảo Chi Chi 25/12/2003 Nữ  
479 CNTT 2110A03 21A100100052 Tạ Hữu Cường Cường 04/03/2003 Nam  
480 CNTT 2110A03 21A100100053 Đàm Phương Dung Dung 13/10/2003 Nữ  
481 CNTT 2110A03 21A100100064 Ngô Thọ Duy Duy 24/12/2003 Nam  
482 CNTT 2110A03 21A100100055 Đặng Tiến Dũng Dũng 30/10/2002 Nam  
483 CNTT 2110A03 21A100100056 Lê Đình Dũng Dũng 30/03/2003 Nam  
484 CNTT 2110A03 21A100100060 Nguyễn Văn Dũng Dũng 11/11/2003 Nam  
485 CNTT 2110A03 21A100100062 Vũ Văn Dũng Dũng 04/06/2003 Nam  
486 CNTT 2110A03 21A100100069 Nguyễn Tùng Dương Dương 10/12/2003 Nam  
487 CNTT 2110A03 21A100100073 Đậu Tiến Đạt Đạt 25/04/2003 Nam  
488 CNTT 2110A03 21A100100086 Vũ Đình Đạt Đạt 13/07/2003 Nam  
489 CNTT 2110A03 21A100100094 Lê Anh Đức Đức 10/01/2003 Nam  
490 CNTT 2110A03 21A100100096 Nguyễn Hữu Đức Đức 07/05/2003 Nam  
491 CNTT 2110A03 21A100100101 Hán Đức Giang Giang 07/01/2003 Nam  
492 CNTT 2110A03 21A100100105 Đỗ Ngọc Giao Giao 02/12/2003 Nữ  
493 CNTT 2110A03 21A100100107 Nguyễn Quang Hà 27/10/2003 Nam  
494 CNTT 2110A03 21A100100111 Dương Ngọc Hải Hải 23/02/2003 Nam  
495 CNTT 2110A03 21A100100118 Nguyễn Thị Thu Hằng Hằng 08/11/2003 Nữ  
496 CNTT 2110A03 21A100100142 Đoàn Huy Hoàng Hoàng 15/07/2003 Nam  
497 CNTT 2110A03 21A510100094 Lê Hoàng Hoàng 01/12/2003 Nam  
498 CNTT 2110A03 21A100100145 Nguyễn Khánh Hoàng Hoàng 27/06/2003 Nam  
499 CNTT 2110A03 21A100100171 Đinh Thị Thanh Huyền Huyền 21/06/2003 Nữ  
500 CNTT 2110A03 21A100100156 Nguyễn Tuấn Hùng Hùng 11/10/2003 Nam  
501 CNTT 2110A03 21A100100186 Ngô Văn Tuấn Kiệt Kiệt 12/11/2003 Nam  
502 CNTT 2110A03 21A100100189 Nguyễn Bá Kỳ Kỳ 17/10/2003 Nam  
503 CNTT 2110A03 21A100100191 Vũ Văn Lãm Lãm 27/09/2003 Nam  
504 CNTT 2110A03 21A100100194 Trần Võ Lâm Lâm 14/11/2003 Nam  
505 CNTT 2110A03 21A100100197 Nguyễn Diệu Linh Linh 10/08/2003 Nữ  
506 CNTT 2110A03 21A100100200 Nguyễn Thị Linh Linh 10/09/2003 Nữ  
507 CNTT 2110A03 21A100100208 Dương Mạnh Long Long 06/07/2003 Nam  
508 CNTT 2110A03 21A100100213 Trần Quốc Long Long 22/02/2003 Nam  
509 CNTT 2110A03 21A100100215 Đào Xuân Lộc Lộc 26/05/2003 Nam  
510 CNTT 2110A03 21A100100223 Vũ Thị Hương Lý 05/05/2003 Nữ  
511 CNTT 2110A03 21A100100225 Nguyễn Phương Mai Mai 06/04/2003 Nữ  
512 CNTT 2110A03 21A100100226 Dương Đức Mạnh Mạnh 19/10/2003 Nam  
513 CNTT 2110A03 21A100100234 Đỗ Nhật Minh Minh 11/07/2003 Nam  
514 CNTT 2110A03 21A100100250 Vũ Thị Trà My My 26/09/2003 Nữ  
515 CNTT 2110A03 21A100100254 Nguyễn Phương Nam Nam 07/04/2003 Nam  
516 CNTT 2110A03 21A100100255 Nguyễn Phương Nam Nam 16/10/2003 Nam  
517 CNTT 2110A03 21A100100259 Phùng Phương Nam Nam 27/02/2003 Nam  
518 CNTT 2110A03 21A100100261 Vũ Đức Năng Năng 31/01/2003 Nam  
519 CNTT 2110A03 21A100100266 Đặng Thị Ngọc Ngọc 28/08/2003 Nữ  
520 CNTT 2110A03 21A100100277 Lê Thị Phương Oanh Oanh 12/08/2003 Nữ  
521 CNTT 2110A03 21A100100278 Nguyễn Nhật Phát Phát 03/04/2003 Nam  
522 CNTT 2110A03 21A100100286 Phạm Anh Phú Phú 25/12/2003 Nam  
523 CNTT 2110A03 21A100100292 Nguyễn Thị Thu Phương Phương 26/07/2003 Nữ  
524 CNTT 2110A03 21A100100294 Trương Thị Minh Phương Phương 13/05/2003 Nữ  
525 CNTT 2110A03 21A100100300 Phan Duy Quang Quang 09/10/2003 Nam  
526 CNTT 2110A03 21A100100308 Phan Hữu Quân Quân 16/05/2003 Nam  
527 CNTT 2110A03 21A100100310 Vũ Mạnh Quân Quân 01/04/2003 Nam  
528 CNTT 2110A03 21A100100311 Nguyễn Tiến Quý Quý 14/09/2003 Nam  
529 CNTT 2110A03 21A100100335 Tăng Đức Thanh Thanh 02/04/2003 Nam  
530 CNTT 2110A03 21A100100336 Võ Thị Thanh Thanh 21/08/2003 Nữ  
531 CNTT 2110A03 21A100100343 Dương Thị Thanh Thảo Thảo 31/05/2003 Nữ  
532 CNTT 2110A03 21A100100351 Nguyễn Quang Thắng Thắng 15/08/2003 Nam  
533 CNTT 2110A03 21A100100356 Lê Văn Thiện Thiện 03/03/2003 Nam  
534 CNTT 2110A03 21A100100360 Phạm Trọng Thịnh Thịnh 21/09/2003 Nam  
535 CNTT 2110A03 21A100100363 Hoàng Văn Thụ Thụ 16/09/2003 Nam  
536 CNTT 2110A03 21A100100371 Nguyễn Thị Thương Thương 14/09/2003 Nữ  
537 CNTT 2110A03 21A100100374 Bùi Văn Tiến Tiến 12/06/2003 Nam  
538 CNTT 2110A03 21A100100378 Phạm Xuân Tiến Tiến 10/07/2003 Nam  
539 CNTT 2110A03 21A100100392 Vũ Thùy Trang Trang 10/12/2003 Nữ  
540 CNTT 2110A03 21A100100395 Ngô Xuân Trọng Trọng 11/10/2003 Nam  
541 CNTT 2110A03 21A100100396 Bùi Thành Trung Trung 02/10/2003 Nam  
542 CNTT 2110A03 21A100100419 Nguyễn Việt Tùng Tùng 09/10/2003 Nam  
543 CNTT 2110A03 21A100100429 Đào Quang Vinh Vinh 18/08/2003 Nam  
544 CNTT 2110A03 21A100100432 Hoàng Trương Long Vũ 31/08/2003 Nam  
545 CNTT 2110A04 21A100100007 Chu Quỳnh Anh Anh 23/10/2003 Nữ  
546 CNTT 2110A04 21A100100018 Nguyễn Kỳ Anh Anh 22/12/2003 Nam  
547 CNTT 2110A04 21A100100020 Nguyễn Thị Vân Anh Anh 29/09/2003 Nữ  
548 CNTT 2110A04 21A100100022 Nguyễn Tuấn Anh Anh 25/11/2003 Nam  
549 CNTT 2110A04 21A100100033 Nguyễn Quang Ánh Ánh 18/10/2003 Nam  
550 CNTT 2110A04 21A100100050 Bùi Đăng Cường Cường 08/05/2003 Nam  
551 CNTT 2110A04 21A100100061 Nguyễn Việt Dũng Dũng 25/03/2003 Nam  
552 CNTT 2110A04 21A100100071 Cao Chí Dưỡng Dưỡng 25/06/2003 Nam  
553 CNTT 2110A04 21A100100075 Lê Tiến Đạt Đạt 17/07/2003 Nam  
554 CNTT 2110A04 21A100100077 Nguyễn Gia Đạt Đạt 25/01/2003 Nam  
555 CNTT 2110A04 21A100100128 Cấn Minh Hiếu Hiếu 09/10/2003 Nam  
556 CNTT 2110A04 21A100100131 Phan Trung Hiếu Hiếu 20/01/2003 Nam  
557 CNTT 2110A04 21A100100146 Nguyễn Viết Hoàng Hoàng 24/01/2003 Nam  
558 CNTT 2110A04 21A100100160 Hoàng Quang Huy Huy 20/06/2003 Nam  
559 CNTT 2110A04 21A100100161 Lê Văn Quang Huy Huy 22/12/2003 Nam  
560 CNTT 2110A04 21A100100166 Phạm Văn Quốc Huy Huy 19/01/2003 Nam  
561 CNTT 2110A04 21A100100172 Thân Khánh Huyền Huyền 13/03/2003 Nữ  
562 CNTT 2110A04 21A100100159 Vũ Công Hùng Hùng 10/01/2002 Nam  
563 CNTT 2110A04 21A100100176 Vũ Việt Hưng Hưng 10/12/2003 Nam  
564 CNTT 2110A04 21A100100178 Nguyễn Thị Thu Hường Hường 12/11/2003 Nữ  
565 CNTT 2110A04 21A100100199 Nguyễn Quang Linh Linh 02/01/2003 Nam  
566 CNTT 2110A04 21A100100209 Hồ Hoàng Long Long 14/03/2003 Nam  
567 CNTT 2110A04 21A100100219 Nguyễn Thành Lương Lương 25/10/2003 Nam  
568 CNTT 2110A04 21A100100228 Nghiêm Văn Mạnh Mạnh 08/10/2003 Nam  
569 CNTT 2110A04 21A100100238 Mai Đức Minh Minh 13/08/2003 Nam  
570 CNTT 2110A04 21A100100241 Nguyễn Quang Minh Minh 24/04/2003 Nam  
571 CNTT 2110A04 21A100100242 Nguyễn Tấn Minh Minh 10/09/2003 Nam  
572 CNTT 2110A04 21A100100247 Đoàn Thị Thúy Mùi Mùi 24/05/2003 Nữ  
573 CNTT 2110A04 21A100100249 Hoàng Thị Hà My My 01/10/2003 Nữ  
574 CNTT 2110A04 21A100100257 Phạm Hải Nam Nam 15/07/2003 Nam  
575 CNTT 2110A04 21A100100262 Lèo Thị Kim Ngân Ngân 03/03/2003 Nữ  
576 CNTT 2110A04 21A100100268 Nguyễn Ánh Ngọc Ngọc 04/09/2003 Nữ  
577 CNTT 2110A04 21A100100269 Nguyễn Thị Ngọc Ngọc 23/03/2003 Nữ  
578 CNTT 2110A04 21A100100270 Trần Thị Bích Ngọc Ngọc 24/01/2003 Nữ  
579 CNTT 2110A04 21A100100272 Lê Huy Hưng Nguyên Nguyên 12/10/2003 Nam  
580 CNTT 2110A04 21A100100275 Phạm Thị Hồng Nhung Nhung 13/11/2003 Nữ  
581 CNTT 2110A04 21A100100279 Phạm Ngọc Phát Phát 26/10/2003 Nam  
582 CNTT 2110A04 21A100100280 Nguyễn Đình Phi Phi 10/01/2003 Nam  
583 CNTT 2110A04 21A100100285 NguyễN Văn Phú Phú 14/09/2003 Nam  
584 CNTT 2110A04 21A100100289 Nguyễn Công Phúc Phúc 15/03/2003 Nam  
585 CNTT 2110A04 21A100100290 Nguyễn Thế Minh Phúc Phúc 23/02/2003 Nam  
586 CNTT 2110A04 21A100100293 Trần Thanh Phương Phương 20/12/2003 Nam  
587 CNTT 2110A04 21A100100296 Hà Việt Quang Quang 27/10/2003 Nam  
588 CNTT 2110A04 21A100100298 Nguyễn Đình Quang Quang 18/04/2003 Nam  
589 CNTT 2110A04 21A100100304 Đỗ Hồng Quân Quân 14/10/2003 Nam  
590 CNTT 2110A04 21A100100306 Nguyễn Minh Quân Quân 08/12/2003 Nam  
591 CNTT 2110A04 21A100100307 Nguyễn Văn Quân Quân 09/08/2003 Nam  
592 CNTT 2110A04 21A100100314 Nguyễn Huy Quyền Quyền 12/10/2003 Nam  
593 CNTT 2110A04 21A100100322 Nguyễn Hồng Sơn Sơn 18/05/2003 Nam  
594 CNTT 2110A04 21A100100324 Dương Thế Sỹ Sỹ 12/01/2003 Nam  
595 CNTT 2110A04 21A100100325 Nguyễn Hoàng Tâm Tâm 04/01/2003 Nam  
596 CNTT 2110A04 21A100100329 Nguyễn Ngọc Tân Tân 09/05/2003 Nam  
597 CNTT 2110A04 21A100100330 Phạm Đình Tân Tân 03/03/2003 Nam  
598 CNTT 2110A04 21A100100339 Nguyễn Tiến Thành Thành 12/05/2003 Nam  
599 CNTT 2110A04 21A100100344 Đỗ Thị Thảo Thảo 10/01/2003 Nữ  
600 CNTT 2110A04 21A100100347 Lý Thị Thảo Thảo 27/11/2003 Nữ  
601 CNTT 2110A04 21A100100357 Nguyễn Kim Thiện Thiện 31/03/2003 Nam  
602 CNTT 2110A04 21A100100377 Nguyễn Văn Tiến Tiến 20/01/2003 Nam  
603 CNTT 2110A04 21A100100381 Nguyễn Phúc Toàn Toàn 14/06/2003 Nam  
604 CNTT 2110A04 21A100100382 Lê Bá Toản Toản 25/08/2003 Nam  
605 CNTT 2110A04 21A100100387 Nguyễn Thị Đoan Trang Trang 13/09/2003 Nữ  
606 CNTT 2110A04 21A100100389 Phạm Thị Thu Trang Trang 11/05/2003 Nữ  
607 CNTT 2110A04 21A100100390 Vũ Thị Kiều Trang Trang 05/08/2003 Nữ  
608 CNTT 2110A04 21A100100393 Đồng Minh Trí Trí 19/04/2003 Nam  
609 CNTT 2110A04 21A100100399 Trần Quốc Trung Trung 02/01/2003 Nam  
610 CNTT 2110A04 21A100100400 Nguyễn Đức Quang Trường Trường 24/07/2003 Nam  
611 CNTT 2110A04 21A100100402 Phùng Danh Vũ Trường Trường 01/06/2003 Nam  
612 CNTT 2110A04 21A100100408 Bùi Anh Tuấn Tuấn 23/10/2003 Nam  
613 CNTT 2110A04 21A100100410 Đào Việt Tuấn Tuấn 17/08/2003 Nam  
614 CNTT 2110A04 21A100100424 Đặng Thị Hồng Vân Vân 26/03/2003 Nữ  
615 CNTT 2110A04 21A100100426 Ngô Chí Việt Việt 30/03/2003 Nam  
616 CNTT 2110A04 21A100100434 Phan Ngọc Vũ 14/08/2003 Nam  
617 CNTT 2110A05 21A100100001 Lê Ngọc An An 17/03/2003 Nam  
618 CNTT 2110A05 21A100100008 Chu Tự Phong Anh Anh 11/01/2003 Nam  
619 CNTT 2110A05 21A100100014 Lương Thị Vân Anh Anh 09/10/2003 Nữ  
620 CNTT 2110A05 21A100100017 Nguyễn Hoàng Anh Anh 28/05/2002 Nam  
621 CNTT 2110A05 21A100100028 Trần Đức Anh Anh 17/01/2003 Nam  
622 CNTT 2110A05 21A100100036 Đào Gia Bảo Bảo 10/03/2003 Nam  
623 CNTT 2110A05 21A100100037 Vũ Lê Ngọc Bảo Bảo 15/11/2003 Nam  
624 CNTT 2110A05 21A100100039 Vũ Hoàng Bắc Bắc 19/10/2003 Nam  
625 CNTT 2110A05 21A100100048 Trương Quang Chiến Chiến 26/07/2003 Nam  
626 CNTT 2110A05 21A100100054 Phạm Thị Dung Dung 03/06/2003 Nữ  
627 CNTT 2110A05 21A100100072 Đặng Tiến Đạt Đạt 13/06/2003 Nam  
628 CNTT 2110A05 21A100100074 Lành Tiến Đạt Đạt 28/02/2003 Nam  
629 CNTT 2110A05 21A100100080 Nguyễn Thành Đạt Đạt 07/12/2003 Nam  
630 CNTT 2110A05 21A100100085 Trịnh Hoàng Đạt Đạt 07/03/2003 Nam  
631 CNTT 2110A05 21A100100093 Đào Anh Đức Đức 22/04/2003 Nam  
632 CNTT 2110A05 21A100100097 Nguyễn Minh Đức Đức 25/06/2003 Nam  
633 CNTT 2110A05 21A100100099 Võ Tài Đức Đức 02/06/2003 Nam  
634 CNTT 2110A05 21A100100115 Nguyễn Văn Hào Hào 03/10/2003 Nam  
635 CNTT 2110A05 21A100100113 Trần Thanh Hải Hải 13/09/2003 Nam  
636 CNTT 2110A05 21A100100116 Nguyễn Thị Hằng Hằng 24/09/2003 Nữ  
637 CNTT 2110A05 21A100100120 Nguyễn Thúy Hằng Hằng 24/12/2003 Nữ  
638 CNTT 2110A05 21A100100130 Nguyễn Minh Hiếu Hiếu 25/08/2003 Nam  
639 CNTT 2110A05 21A100100125 Lại Văn Hiệp Hiệp 23/03/2002 Nam  
640 CNTT 2110A05 21A100100127 Nông Văn Hiệp Hiệp 06/08/2003 Nam  
641 CNTT 2110A05 21A100100141 Tạ Đức Hoàn Hoàn 05/05/2003 Nam  
642 CNTT 2110A05 21A100100143 Đoàn Việt Hoàng Hoàng 19/10/2003 Nam  
643 CNTT 2110A05 21A100100149 Vũ Huy Hoàng Hoàng 05/12/2003 Nam  
644 CNTT 2110A05 21A100100168 Trần Xuân Huy Huy 07/10/2003 Nam  
645 CNTT 2110A05 21A100100170 Đỗ Thị Ngọc Huyền Huyền 15/02/2003 Nữ  
646 CNTT 2110A05 21A100100158 Trần Văn Hùng Hùng 26/11/2003 Nam  
647 CNTT 2110A05 21A100100174 Nguyễn Phúc Hưng Hưng 12/12/2003 Nam  
648 CNTT 2110A05 21A100100439 Đỗ Trọng Kiên Kiên 12/02/2003 Nam  
649 CNTT 2110A05 21A100100196 Đồng Thanh Liêm Liêm 25/05/2003 Nam  
650 CNTT 2110A05 21A100100198 Nguyễn Mai Linh Linh 29/09/2003 Nữ  
651 CNTT 2110A05 21A100100206 Vũ Thị Linh Linh 10/10/2003 Nữ  
652 CNTT 2110A05 21A100100207 Cao Hoàng Long Long 07/03/2003 Nam  
653 CNTT 2110A05 21A100100210 Nguyễn Hồng Long Long 16/12/2003 Nam  
654 CNTT 2110A05 21A100100212 Phạm Văn Long Long 07/07/2003 Nam  
655 CNTT 2110A05 21A100100217 Trần Đức Lộc Lộc 20/11/2003 Nam  
656 CNTT 2110A05 21A100100221 Nguyễn Đức Lượng Lượng 27/10/2003 Nam  
657 CNTT 2110A05 21A100100232 Cao Nhật Minh Minh 17/10/2003 Nam  
658 CNTT 2110A05 21A100100248 Đỗ Trà My My 21/12/2003 Nữ  
659 CNTT 2110A05 21A100100253 Nguyễn Nhật Nam Nam 10/12/2003 Nam  
660 CNTT 2110A05 21A100100263 Đinh Đức Nghĩa Nghĩa 11/05/2003 Nam  
661 CNTT 2110A05 21A100100265 Bùi Quang Ngọc Ngọc 04/05/2003 Nam  
662 CNTT 2110A05 21A100100273 Hoàng Ngọc Nhất Nhất 08/11/2003 Nam  
663 CNTT 2110A05 21A100100284 Lại Văn Phố Phố 17/10/2003 Nam  
664 CNTT 2110A05 21A100100288 Chu Bảo Phúc Phúc 08/12/2003 Nam  
665 CNTT 2110A05 21A100100299 Nguyễn Thiện Quang Quang 20/02/2003 Nam  
666 CNTT 2110A05 21A100100301 Phùng Minh Quang Quang 28/06/2003 Nam  
667 CNTT 2110A05 21A100100316 Đặng Ngọc Quỳnh Quỳnh 20/04/2003 Nữ  
668 CNTT 2110A05 21A100100318 Lê Văn Sáng Sáng 28/02/2003 Nam  
669 CNTT 2110A05 21A100100320 Đinh Hoàng Sơn Sơn 24/02/2003 Nam  
670 CNTT 2110A05 21A100100326 Nguyễn Nghiêm Tâm Tâm 30/11/2003 Nam  
671 CNTT 2110A05 21A100100331 Lương Minh Thái Thái 16/05/2003 Nam  
672 CNTT 2110A05 21A100100341 Quách Đăng Thành Thành 05/11/2003 Nam  
673 CNTT 2110A05 21A100100345 Đoàn Thị Thu Thảo Thảo 26/03/2003 Nữ  
674 CNTT 2110A05 21A100100349 Đỗ Đức Thắng Thắng 23/11/2003 Nam  
675 CNTT 2110A05 21A100100354 Phạm Trung Thắng Thắng 14/09/2003 Nam  
676 CNTT 2110A05 21A100100355 Vũ Duy Thắng Thắng 15/10/2003 Nam  
677 CNTT 2110A05 21A100100359 Nguyễn Duy Thịnh Thịnh 02/08/2003 Nam  
678 CNTT 2110A05 21A100100366 Nguyễn Thu Thủy Thủy 12/11/2003 Nữ  
679 CNTT 2110A05 21A100100414 Nguyễn Viết Tuấn Tuấn 16/07/2003 Nam  
680 CNTT 2110A05 21A100100415 Phạm Quốc Tuấn Tuấn 12/12/2003 Nam  
681 CNTT 2110A05 21A100100416 Vũ Anh Tuấn Tuấn 19/07/2003 Nam  
682 CNTT 2110A05 21A100100422 Đỗ Thanh Uyên Uyên 25/10/2003 Nữ  
683 CNTT 2110A05 21A100100423 Nguyễn Thành Văn Văn 03/06/2003 Nam  
684 CNTT 2110A05 21A100100431 Trần Kim Quang Vinh Vinh 21/05/2003 Nam  
Khoá 2020-2024  (SV năm thứ 4)          
685 CNTT 2010A01 20A10010053 Dương Tuấn Anh Anh 16/07/2002 Nam  
686 CNTT 2010A01 20A10010172 Nguyễn Hoàng Anh Anh 05/08/2002 Nam  
687 CNTT 2010A01 20A10010186 Nguyễn Vân Anh Anh 18/08/2002 Nữ  
688 CNTT 2010A01 20A10010234 Trần Thị Quỳnh Anh Anh 25/12/2002 Nữ  
689 CNTT 2010A01 20A10010327 Nguyễn Hồng Bắc Bắc 26/09/2002 Nam  
690 CNTT 2010A01 20A10010152 Nguyễn Phương Bắc Bắc 01/11/2002 Nam  
691 CNTT 2010A01 20A10010281 Nguyễn Đức Cảnh Cảnh 07/08/2002 Nam  
692 CNTT 2010A01 20A10010378 Đặng Minh Cương Cương 03/02/2002 Nam  
693 CNTT 2010A01 20A10010380 Lê Anh Dũng Dũng 03/08/2002 Nam  
694 CNTT 2010A01 20A10010288 Lê Chiếu Dương Dương 02/03/2002 Nam  
695 CNTT 2010A01 20A10010369 Vũ Tuấn Đạt Đạt 12/12/2002 Nam  
696 CNTT 2010A01 20A10010127 Vũ Quang Đăng Đăng 20/08/2002 Nam  
697 CNTT 2010A01 20A10010326 Bùi Văn Đông Đông 06/10/2002 Nam  
698 CNTT 2010A01 20A10010070 Nguyễn Hữu Đức Đức 04/12/2022 Nam  
699 CNTT 2010A01 20A10010265 Nguyễn Huy Hải Hải 02/01/2002 Nam  
700 CNTT 2010A01 20A10010220 Nguyễn Duy Hân Hân 30/07/2002 Nam  
701 CNTT 2010A01 20A10010339 Khương Minh Hiếu Hiếu 10/09/2002 Nam  
702 CNTT 2010A01 20A10010266 Nguyễn Thị Hoa Hoa 08/09/2002 Nữ  
703 CNTT 2010A01 20A10010184 Lưu Đức Hoàng Hoàng 07/03/2002 Nam  
704 CNTT 2010A01 20A10010199 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng 01/12/2002 Nam  
705 CNTT 2010A01 20A10010374 Đỗ Thị Hòa Hòa 01/06/2002 Nữ  
706 CNTT 2010A01 20A10010201 Đỗ Quốc Huy Huy 20/09/2002 Nam  
707 CNTT 2010A01 20A10010162 Vương Quang Huy Huy 25/02/2002 Nam  
708 CNTT 2010A01 20A10010142 Đỗ Thị Lan Hương Hương 12/01/2002 Nữ  
709 CNTT 2010A01 20A10010384 Lê Quốc Khánh Khánh 06/03/2002 Nam  
710 CNTT 2010A01 20A10010245 Nguyễn Thế Khải Khải 14/07/2002 Nam  
711 CNTT 2010A01 20A10010114 Nguyễn Thị Lương Lương 21/12/2002 Nữ  
712 CNTT 2010A01 20A10010367 Bùi Thị Ngọc Mai Mai 26/10/2002 Nữ  
713 CNTT 2010A01 20A10010046 Bùi Hà Mi Mi 23/07/2002 Nữ  
714 CNTT 2010A01 20A10010001 Đỗ Quang Nam Nam 12/11/2002 Nam  
715 CNTT 2010A01 20A10010318 Đào Hồng Ngọc Ngọc 18/02/2002 Nữ  
716 CNTT 2010A01 20A10010307 Nguyễn Khắc Ngọc Ngọc 14/12/2002 Nam  
717 CNTT 2010A01 20A10010074 Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngọc 03/07/2002 Nữ  
718 CNTT 2010A01 20A10010118 Nguyễn Hoàng Nguyên Nguyên 26/10/2002 Nam  
719 CNTT 2010A01 20A10010044 Phạm Khôi Nguyên Nguyên 14/11/2002 Nam  
720 CNTT 2010A01 20A10010044 Phạm Khôi Nguyên Nguyên 14/11/2002 Nam  
721 CNTT 2010A01 20A10010295 Phạm Tuấn Phong Phong 17/09/2002 Nam  
722 CNTT 2010A01 20A10010382 Tống Viết Phúc Phúc 10/10/2002 Nam  
723 CNTT 2010A01 20A10010345 Vương Xuân Quân Quân 21/01/2002 Nam  
724 CNTT 2010A01 20A10010232 Lưu Đắc Quyết Quyết 11/10/2002 Nam  
725 CNTT 2010A01 20A10010132 Chử Thị Diễm Quỳnh Quỳnh 23/12/2002 Nữ  
726 CNTT 2010A01 20A10010052 Đào Thị Như Quỳnh Quỳnh 28/04/2002 Nữ  
727 CNTT 2010A01 20A10010386 Đặng Thị Minh Thanh Thanh 10/07/2002 Nữ  
728 CNTT 2010A01 20A10010025 Nguyễn Thu Thảo Thảo 13/03/2002 Nữ  
729 CNTT 2010A01 20A10010128 Nguyễn Quang Thắng Thắng 04/04/2002 Nam  
730 CNTT 2010A01 20A10010188 Đặng Thái Thịnh Thịnh 26/02/2002 Nam  
731 CNTT 2010A01 20A10010390 Bùi Thị Hoài Thu Thu 20/05/2002 Nữ  
732 CNTT 2010A01 20A10010075 Trần Thị Minh Thu Thu 20/08/2002 Nữ  
733 CNTT 2010A01 20A10010347 Nguyễn Minh Thuận Thuận 02/09/2002 Nam  
734 CNTT 2010A01 20A10010305 Đèo Thị Thủy Thủy 06/11/2002 Nữ  
735 CNTT 2010A01 20A10010016 Nguyễn Văn Thụy Thụy 02/02/2002 Nam  
736 CNTT 2010A01 20A10010138 Đặng Xuân Tiến Tiến 09/01/2002 Nam  
737 CNTT 2010A01 20A10010263 Trịnh Quang Toàn Toàn 21/12/2002 Nam  
738 CNTT 2010A01 20A10010203 Bế Thị Huyền Trang Trang 27/04/2002 Nữ  
739 CNTT 2010A01 20A10010357 Nguyễn Anh Trung Trung 18/09/2002 Nam  
740 CNTT 2010A01 20A10010333 Nguyễn Tiến Trường Trường 07/01/2002 Nam  
741 CNTT 2010A01 20A10010041 Phạm Xuân Trường Trường 14/01/2002 Nam  
742 CNTT 2010A01 20A10010122 Bùi Quang Trưởng Trưởng 11/05/2002 Nam  
743 CNTT 2010A01 20A10010283 Phạm Anh Tuấn Tuấn 13/03/2002 Nam  
744 CNTT 2010A01 20A10010033 Kiều Thị Thu Uyên Uyên 24/09/2002 Nữ  
745 CNTT 2010A01 20A10010022 Nguyễn Thị Thanh Vân Vân 09/11/2002 Nữ  
746 CNTT 2010A01 20A10010178 Bùi Quốc Việt Việt 20/10/2002 Nam  
747 CNTT 2010A01 20A10010158 Nguyễn Thị Vinh Vinh 29/01/2002 Nữ  
748 CNTT 2010A01 20A10010312 Trần Đức Vượng Vượng 02/02/2002 Nam  
749 CNTT 2010A02 20A10010344 Bùi Tuấn Anh Anh 25/10/2002 Nam  
750 CNTT 2010A02 20A10010155 Trương Thế Anh Anh 18/11/2002 Nam  
751 CNTT 2010A02 20A10010255 Diệp Thị Ánh Ánh 08/02/2002 Nữ  
752 CNTT 2010A02 20A10010121 Nguyễn Duy Ảnh Ảnh 03/12/2002 Nam  
753 CNTT 2010A02 20A10010107 Nguyễn Hữu Bằng Bằng 31/07/2002 Nam  
754 CNTT 2010A02 20A10010079 Bùi Minh Chí Chí 20/02/2002 Nam  
755 CNTT 2010A02 20A10010377 Đặng Văn Công Công 23/01/2002 Nam  
756 CNTT 2010A02 20A10010140 Kiều Mạnh Cường Cường 03/08/2002 Nam  
757 CNTT 2010A02 20A10010337 Hoàng Thị Phương Duyên Duyên 26/01/2002 Nữ  
758 CNTT 2010A02 20A10010309 Nguyễn Tiến Dũng Dũng 03/08/2002 Nam  
759 CNTT 2010A02 20A10010290 Hoàng Quốc Đạt Đạt 31/10/2002 Nam  
760 CNTT 2010A02 20A10010171 Nguyễn Thành Đạt Đạt 29/01/2001 Nam  
761 CNTT 2010A02 20A10010316 Phạm Tiến Đạt Đạt 14/07/2002 Nam  
762 CNTT 2010A02 20A10010231 Lê Hải Đoàn Đoàn 21/07/2002 Nam  
763 CNTT 2010A02 20A10010235 Trương Đăng Đông Đông 23/05/2002 Nam  
764 CNTT 2010A02 20A10010064 Lê Xuân Đức Đức 27/03/2002 Nam  
765 CNTT 2010A02 20A10010154 Nguyễn Minh Đức Đức 12/04/2002 Nam  
766 CNTT 2010A02 20A10010073 Nguyễn Thị Gấm Gấm 12/01/2002 Nữ  
767 CNTT 2010A02 20A10010106 Lê Thị Giang Giang 19/01/2001 Nữ  
768 CNTT 2010A02 20A10010224 Vũ Văn Hà 05/10/2002 Nam  
769 CNTT 2010A02 20A10010335 Nguyễn Thanh Hằng Hằng 04/07/2002 Nữ  
770 CNTT 2010A02 20A10010351 Hoàng Xuân Hiệp Hiệp 10/08/2002 Nam  
771 CNTT 2010A02 20A10010058 Hoàng Thị Thu Hoài Hoài 24/04/2002 Nữ  
772 CNTT 2010A02 20A10010027 Trần Huy Hoàng Hoàng 23/05/2002 Nam  
773 CNTT 2010A02 20A10010141 Đinh Quang Huy Huy 27/12/2002 Nam  
774 CNTT 2010A02 20A10010019 Nguyễn Văn Huy Huy 15/11/2002 Nam  
775 CNTT 2010A02 20A10010269 Hoàng Duy Khánh Khánh 25/10/2002 Nam  
776 CNTT 2010A02 20A10010284 Phạm Gia Khoa Khoa 11/07/2002 Nam  
777 CNTT 2010A02 20A10010383 Nguyễn Đức Kiên Kiên 15/03/2002 Nam  
778 CNTT 2010A02 20A10010031 Đặng Thị Loan Loan 26/04/2002 Nữ  
779 CNTT 2010A02 20A10010103 Đào Đức Lộc Lộc 04/03/2002 Nam  
780 CNTT 2010A02 20A10010262 Hoàng Thế Lực Lực 31/03/2002 Nam  
781 CNTT 2010A02 20A10010026 Nguyễn Thị Trà My My 13/11/2002 Nữ  
782 CNTT 2010A02 20A10010254 Nguyễn Hoàng Nam Nam 04/09/2002 Nam  
783 CNTT 2010A02 20A10010291 Nguyễn Thành Nam Nam 21/12/2002 Nam  
784 CNTT 2010A02 20A10010366 Phạm Hoài Nam Nam 20/05/2002 Nam  
785 CNTT 2010A02 20A10010317 Trần Thái Nam Nam 23/03/2002 Nam  
786 CNTT 2010A02 20A10010097 Nguyễn Thị Ngọc Ngọc 20/08/2002 Nữ  
787 CNTT 2010A02 20A10010278 Đặng Bình Nhi Nhi 05/01/2002 Nữ  
788 CNTT 2010A02 20A10010113 Hoàng Thị Oanh Oanh 26/02/2002 Nữ  
789 CNTT 2010A02 20A10010143 Phạm Thị Anh Phiên Phiên 30/10/2002 Nữ  
790 CNTT 2010A02 20A10010258 Lê Trọng Phú Phú 22/06/2002 Nam  
791 CNTT 2010A02 20A10010136 Đặng Ngọc Phúc Phúc 10/01/2002 Nam  
792 CNTT 2010A02 20A10010219 Nguyễn Thái Phúc Phúc 23/08/2002 Nam  
793 CNTT 2010A02 20A10010204 Trịnh Hồng Phúc Phúc 05/03/2002 Nam  
794 CNTT 2010A02 20A10010003 Đỗ Minh Quân Quân 04/05/2002 Nam  
795 CNTT 2010A02 20A10010323 Lâm Minh Quân Quân 05/02/2002 Nam  
796 CNTT 2010A02 20A10010078 Phí Minh Quân Quân 04/02/2002 Nam  
797 CNTT 2010A02 20A10010111 Bùi Hải Quy Quy 24/02/2002 Nam  
798 CNTT 2010A02 20A10010371 Ngô Xuân Quy Quy 18/12/2002 Nam  
799 CNTT 2010A02 20A10010299 Vũ Xuân Sơn Sơn 11/06/2002 Nam  
800 CNTT 2010A02 20A10010329 Nguyễn Văn Tâm Tâm 28/04/2002 Nam  
801 CNTT 2010A02 20A10010017 Lê Thị Thảo Thảo 21/02/2002 Nữ  
802 CNTT 2010A02 20A10010289 Lê Đức Thắng Thắng 04/01/2002 Nam  
803 CNTT 2010A02 20A10010252 Lê Trọng Thắng Thắng 17/06/2002 Nam  
804 CNTT 2010A02 20A10010325 Nguyễn Công Thuần Thuần 28/11/2002 Nam  
805 CNTT 2010A02 20A10010195 Đỗ Đăng Trường Trường 10/07/2002 Nam  
806 CNTT 2010A02 20A10010257 Nguyễn Mạnh Tuấn Tuấn 25/09/2002 Nam  
807 CNTT 2010A02 20A10010274 Đặng Xuân Tùng Tùng 30/03/2002 Nam  
808 CNTT 2010A02 20A10010348 Lê Anh Tú 08/10/2002 Nam  
809 CNTT 2010A02 20A10010360 Nguyễn Đăng Tú 09/11/2002 Nam  
810 CNTT 2010A02 20A10010294 Trần Công Tú 17/03/2002 Nam  
811 CNTT 2010A03 20A10010181 Đoàn Ngọc An An 09/11/2002 Nam  
812 CNTT 2010A03 20A10010069 Hoàng Ngọc Anh Anh 23/02/2002 Nữ  
813 CNTT 2010A03 20A10010296 Nguyễn Du Tuấn Anh Anh 05/03/2002 Nam  
814 CNTT 2010A03 20A10010157 Nguyễn Việt Anh Anh 19/05/2002 Nam  
815 CNTT 2010A03 20A10010062 Phạm Tuấn Anh Anh 26/07/2002 Nam  
816 CNTT 2010A03 20A10010011 Vũ Hứa Khánh Chi Chi 26/01/2002 Nữ  
817 CNTT 2010A03 20A10010057 Vũ Đại Cương Cương 13/09/2002 Nam  
818 CNTT 2010A03 20A10010355 Trần Thị Diệp Diệp 03/11/2002 Nữ  
819 CNTT 2010A03 20A10010159 Mai Thị Dinh Dinh 29/11/2002 Nữ  
820 CNTT 2010A03 20A10010066 Nguyễn Thị Dịu Dịu 20/05/2002 Nữ  
821 CNTT 2010A03 20A10010013 Đỗ Đức Duy Duy 16/03/2002 Nam  
822 CNTT 2010A03 20A10010055 Ngô Sỹ Dương Dương 25/08/2002 Nam  
823 CNTT 2010A03 20A10010394 Trương Tiến Đạt Đạt 24/03/1997 Nam  
824 CNTT 2010A03 20A10010085 Đào Văn Hai Hai 16/12/2002 Nam  
825 CNTT 2010A03 20A10010133 Đỗ Mạnh Hà 07/10/2002 Nam  
826 CNTT 2010A03 20A10010006 Đặng Thị Hạnh Hạnh 02/06/2002 Nữ  
827 CNTT 2010A03 20A10010208 Đỗ Thị Thu Hằng Hằng 24/09/2002 Nữ  
828 CNTT 2010A03 20A10010086 Phan Thu Hằng Hằng 22/07/2002 Nữ  
829 CNTT 2010A03 20A10010124 Giang Thế Hiệp Hiệp 11/07/2002 Nam  
830 CNTT 2010A03 20A10010179 Nguyễn Minh Hiệp Hiệp 27/08/2002 Nam  
831 CNTT 2010A03 20A10010251 Nguyễn Văn Hoàng Hiệp Hiệp 18/02/2002 Nam  
832 CNTT 2010A03 20A10010187 Nguyễn Việt Hoàng Hoàng 30/11/2002 Nam  
833 CNTT 2010A03 20A10010340 Trần Phi Hùng Hùng 16/03/2002 Nam  
834 CNTT 2010A03 20A10010233 Đinh Văn Hưng Hưng 15/04/2002 Nam  
835 CNTT 2010A03 20A10010362 Phạm Văn Hưng Hưng 16/12/2002 Nam  
836 CNTT 2010A03 20A10010173 Nguyễn Trung Kiên Kiên 10/01/2002 Nam  
837 CNTT 2010A03 20A10010215 Nguyễn Thị Thanh Lan Lan 13/01/2002 Nữ  
838 CNTT 2010A03 20A10010342 Cao Hải Long Long 21/11/2002 Nam  
839 CNTT 2010A03 20A10010029 Nguyễn Hoàng Long Long 27/05/2002 Nam  
840 CNTT 2010A03 20A10010209 Hà Sao Mai Mai 28/06/2002 Nữ  
841 CNTT 2010A03 20A10010308 Hoàng Đức Mạnh Mạnh 20/08/2002 Nam  
842 CNTT 2010A03 20A10010376 Hoàng Trọng Mạnh Mạnh 01/10/2002 Nam  
843 CNTT 2010A03 20A10010099 Nguyễn Đức Mạnh Mạnh 22/02/2002 Nam  
844 CNTT 2010A03 20A10010144 Lường Thị Nguyệt Nguyệt 25/05/2002 Nữ  
845 CNTT 2010A03 20A10010056 Vũ Thị Hồng Nhung Nhung 01/01/2002 Nữ  
846 CNTT 2010A03 20A10010168 Lê Đức Ninh Ninh 24/08/2002 Nam  
847 CNTT 2010A03 20A10010067 Dương Văn Phát Phát 25/06/2002 Nam  
848 CNTT 2010A03 20A10010363 Hoàng Trung Phong Phong 31/05/2002 Nam  
849 CNTT 2010A03 20A10010090 Lê Hồng Phong Phong 30/11/2002 Nam  
850 CNTT 2010A03 20A10010211 Hà Thị Phượng Phượng 22/06/2002 Nữ  
851 CNTT 2010A03 20A10010131 Hoàng Huy Quang Quang 01/01/2002 Nam  
852 CNTT 2010A03 20A10010271 Đinh Thị Như Quỳnh Quỳnh 26/02/2002 Nữ  
853 CNTT 2010A03 20A10010227 Nông Hải Quý Quý 10/08/2002 Nam  
854 CNTT 2010A03 20A10010222 Trịnh Ngọc Tân Tân 09/12/2002 Nam  
855 CNTT 2010A03 20A10010205 Nguyễn Thị Thanh Thanh 20/07/2002 Nữ  
856 CNTT 2010A03 20A10010332 Đinh Nhật Thành Thành 26/12/2002 Nam  
857 CNTT 2010A03 20A10010375 Lê Minh Thành Thành 08/07/2002 Nam  
858 CNTT 2010A03 20A10010197 Trần Đức Thành Thành 16/06/2002 Nam  
859 CNTT 2010A03 20A10010123 Phạm Thị Phương Thảo Thảo 26/11/2002 Nữ  
860 CNTT 2010A03 20A10010223 Lại Quang Thắng Thắng 03/08/2002 Nam  
861 CNTT 2010A03 20A10010018 Đỗ Đức Thuần Thuần 01/06/2002 Nam  
862 CNTT 2010A03 20A10010370 Nguyễn Minh Thủy Thủy 22/07/2002 Nữ  
863 CNTT 2010A03 20A10010306 Hoàng Quốc Trung Trung 16/10/2002 Nam  
864 CNTT 2010A03 20A10010009 Lê Thành Trung Trung 12/04/2002 Nam  
865 CNTT 2010A03 20A10010210 Nguyễn Mạnh Trung Trung 30/12/2002 Nam  
866 CNTT 2010A03 20A10010270 Đặng Minh Tùng Tùng 09/12/2002 Nam  
867 CNTT 2010A03 20A10010176 Nguyễn Duy Tùng Tùng 04/09/2002 Nam  
868 CNTT 2010A03 20A10010280 Nguyễn Văn Tùng Tùng 12/02/2002 Nam  
869 CNTT 2010A03 20A10010287 Lê Như Tú 30/11/2002 Nam  
870 CNTT 2010A03 20A10010024 Bùi Thị Yên Yên 06/02/2002 Nữ  
871 CNTT 2010A04 20A10010130 Hà Thị Vân Anh Anh 08/10/2002 Nữ  
872 CNTT 2010A04 20A10010218 Lê Tuấn Anh Anh 19/06/2002 Nam  
873 CNTT 2010A04 20A10010093 Lê Văn Tuấn Anh Anh 12/08/2002 Nam  
874 CNTT 2010A04 20A10010225 Nghiêm Quang Anh Anh 27/04/2002 Nam  
875 CNTT 2010A04 20A10010051 Nguyễn Tuấn Anh Anh 21/10/2002 Nam  
876 CNTT 2010A04 20A10010037 Nguyễn Thị Minh Ánh Ánh 10/07/2002 Nữ  
877 CNTT 2010A04 20A10010302 Nguyễn Văn Bình Bình 14/12/2002 Nam  
878 CNTT 2010A04 20A10010261 Nguyễn Linh Chi Chi 04/06/2002 Nữ  
879 CNTT 2010A04 20A10010149 Nguyễn Thành Công Công 25/03/2002 Nam  
880 CNTT 2010A04 20A10010212 Nguyễn Văn Công Công 24/08/2002 Nam  
881 CNTT 2010A04 20A10010368 Phan Quốc Cường Cường 17/07/2002 Nam  
882 CNTT 2010A04 20A10010385 La Tiến Dũng Dũng 21/10/2002 Nam  
883 CNTT 2010A04 20A10010196 Đỗ Minh Đại Đại 06/04/2002 Nam  
884 CNTT 2010A04 20A10010346 Kiều Tiến Đạt Đạt 06/04/2002 Nam  
885 CNTT 2010A04 20A10010237 Phạm Duy Đạt Đạt 30/12/2002 Nam  
886 CNTT 2010A04 20A10010148 Trịnh Đăng Đạt Đạt 12/11/2002 Nam  
887 CNTT 2010A04 20A10010216 Đỗ Đăng Định Định 16/05/2002 Nam  
888 CNTT 2010A04 20A10010105 Phạm Xuân Định Định 05/03/2002 Nam  
889 CNTT 2010A04 20A10010095 Nguyễn Thị Hà 27/01/2002 Nữ  
890 CNTT 2010A04 20A10010050 Đỗ Thanh Hải Hải 12/12/2002 Nam  
891 CNTT 2010A04 20A10010200 Bùi Thị Hồng Hạnh Hạnh 07/05/2002 Nữ  
892 CNTT 2010A04 20A10010298 Lâm Thị Hạnh Hạnh 06/03/2001 Nữ  
893 CNTT 2010A04 20A10010089 Nguyễn Ngọc Hạnh Hạnh 08/11/2002 Nữ  
894 CNTT 2010A04 20A10010063 Nguyễn Xuân Hiên Hiên 15/06/2002 Nam  
895 CNTT 2010A04 20A10010120 Trần Thị Thu Hiền Hiền 18/09/2002 Nữ  
896 CNTT 2010A04 20A10010207 Lê Minh Hiếu Hiếu 22/05/2002 Nam  
897 CNTT 2010A04 20A10010045 Nguyễn Quốc Hiếu Hiếu 03/09/2002 Nam  
898 CNTT 2010A04 20A10010116 Đặng Quang Huy Huy 16/10/2002 Nam  
899 CNTT 2010A04 20A10010191 Hồ Đức Huy Huy 06/07/2002 Nam  
900 CNTT 2010A04 20A10010004 Nguyễn Thị Thu Hường Hường 28/05/2002 Nữ  
901 CNTT 2010A04 20A10010010 Hoàng Quốc Khánh Khánh 31/08/2002 Nam  
902 CNTT 2010A04 20A10010320 Nguyễn Ngọc Khánh Khánh 18/12/2002 Nam  
903 CNTT 2010A04 20A10010043 Lê Tuấn Linh Linh 08/02/2002 Nam  
904 CNTT 2010A04 20A10010259 Đỗ Văn Luôn Luôn 30/07/2002 Nam  
905 CNTT 2010A04 20A10010243 Dương Tiến Mạnh Mạnh 05/05/2002 Nam  
906 CNTT 2010A04 20A10010054 Đặng Đức Minh Minh 02/12/2002 Nam  
907 CNTT 2010A04 20A10010100 Nguyễn Phan Ngọc Minh Minh 17/08/2002 Nữ  
908 CNTT 2010A04 20A10010169 Trần Văn Nam Nam 21/04/2002 Nam  
909 CNTT 2010A04 20A10010213 Trần Thị Hồng Nhung Nhung 17/07/2002 Nữ  
910 CNTT 2010A04 20A10010080 Hoàng Ngọc Oanh Oanh 31/03/2002 Nữ  
911 CNTT 2010A04 20A10010279 Nguyễn Thị Phương Phương 31/01/2002 Nữ  
912 CNTT 2010A04 20A10010087 Nguyễn Việt Phương Phương 11/08/2002 Nam  
913 CNTT 2010A04 20A10010163 Trần Thị Sâm Sâm 05/09/2002 Nữ  
914 CNTT 2010A04 20A10010071 Bùi Chung Thành Thành 01/11/2002 Nam  
915 CNTT 2010A04 20A10010048 Bùi Thị Phương Thảo Thảo 06/08/2002 Nữ  
916 CNTT 2010A04 20A10010249 Nguyễn Đức Thắng Thắng 18/04/2002 Nam  
917 CNTT 2010A04 20A10010319 Vũ Văn Thế Thế 08/10/2002 Nam  
918 CNTT 2010A04 20A10010276 Ngô Nam Thiện Thiện 13/11/2002 Nam  
919 CNTT 2010A04 20A10010166 Trần Văn Thịnh Thịnh 30/06/2002 Nam  
920 CNTT 2010A04 20A10010014 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thủy 14/05/2002 Nữ  
921 CNTT 2010A04 20A10010023 Vũ Thị Thu Thủy Thủy 29/08/2002 Nữ  
922 CNTT 2010A04 20A10010081 Nguyễn Huy Tiến Tiến 23/10/2002 Nam  
923 CNTT 2010A04 20A10010028 Nguyễn Thị Tình Tình 05/10/2002 Nữ  
924 CNTT 2010A04 20A10010250 Dương Thị Thùy Trang Trang 10/06/2002 Nữ  
925 CNTT 2010A04 20A10010092 Nguyễn Thùy Trang Trang 04/11/2001 Nữ  
926 CNTT 2010A04 20A10010102 Quách Thị Trang Trang 06/03/2002 Nữ  
927 CNTT 2010A04 20A10010021 Bùi Hải Triều Triều 09/02/2002 Nam  
928 CNTT 2010A04 20A10010129 Trần Xuân Trường Trường 07/06/2002 Nam  
929 CNTT 2010A04 20A10010202 Đoàn Minh Tùng Tùng 28/07/2002 Nam  
930 CNTT 2010A04 20A10010146 Đỗ Thị Vân Vân 22/08/2002 Nữ  
931 CNTT 2010A04 20A10010119 Nguyễn Bá Việt Việt 21/11/2002 Nam  
932 CNTT 2010A04 20A10010361 Hoàng Long Vũ 19/03/2002 Nam  
933 CNTT 2010A05 20A10010300 Đinh Công Tuấn Anh Anh 26/04/2002 Nam  
934 CNTT 2010A05 20A10010365 Nguyễn Thế Anh Anh 18/03/2002 Nam  
935 CNTT 2010A05 20A10010192 Nguyễn Thị Ngọc Anh Anh 07/08/2002 Nữ  
936 CNTT 2010A05 20A10010238 Phạm Thế Anh Anh 09/09/2002 Nam  
937 CNTT 2010A05 20A10010094 Vũ Thị Lan Anh Anh 19/12/2002 Nữ  
938 CNTT 2010A05 20A10010253 Cao Xuân Biên Biên 30/09/2002 Nam  
939 CNTT 2010A05 20A10010303 Lê Văn Châu Châu 23/09/2002 Nam  
940 CNTT 2010A05 20A10010060 Nguyễn Thị Minh Châu Châu 02/01/2002 Nữ  
941 CNTT 2010A05 20A10010387 Đường Thị Chúc Chúc 12/05/2002 Nữ  
942 CNTT 2010A05 20A10010217 Đặng Thành Công Công 20/05/2002 Nam  
943 CNTT 2010A05 20A10010180 Đỗ Minh Cường Cường 01/08/2002 Nam  
944 CNTT 2010A05 20A10010156 Lê Mạnh Cường Cường 18/06/2002 Nam  
945 CNTT 2010A05 20A10010068 Mai Việt Cường Cường 26/10/2002 Nam  
946 CNTT 2010A05 20A10010174 Đỗ Đức Diện Diện 15/04/2002 Nam  
947 CNTT 2010A05 20A10010194 Lê Minh Đức Đức 28/05/2002 Nam  
948 CNTT 2010A05 20A10010311 Lê Hoàng Giang Giang 26/08/2002 Nam  
949 CNTT 2010A05 20A10010236 Bùi Thế Hải Hải 09/07/2002 Nam  
950 CNTT 2010A05 20A10010198 Đinh Văn Hảo Hảo 16/05/2002 Nam  
951 CNTT 2010A05 20A10010286 Trần Thị Hạnh Hạnh 23/12/2002 Nữ  
952 CNTT 2010A05 20A10010221 Trần Thị Hậu Hậu 21/07/2002 Nữ  
953 CNTT 2010A05 20A10010350 Lê Bá Hiếu Hiếu 26/10/2002 Nam  
954 CNTT 2010A05 20A10010038 Lê Văn Hiểu Hiểu 12/11/2002 Nam  
955 CNTT 2010A05 20A10010322 Nguyễn Quang Huy Huy 22/08/2002 Nam  
956 CNTT 2010A05 20A10010077 Vũ Quang Huy Huy 28/08/2002 Nam  
957 CNTT 2010A05 20A10010170 Hoàng Thị Huyền Huyền 20/08/2002 Nữ  
958 CNTT 2010A05 20A10010177 Lê Đức Bảo Khánh Khánh 16/10/2002 Nam  
959 CNTT 2010A05 20A10010008 Nguyễn Hữu Khánh Khánh 08/02/2002 Nam  
960 CNTT 2010A05 20A10010030 Lý Lâm Khải Khải 21/08/2002 Nam  
961 CNTT 2010A05 20A10010112 Nguyễn Văn Khoa Khoa 10/11/2002 Nam  
962 CNTT 2010A05 20A10010315 Trần Trung Kiên Kiên 19/10/2002 Nam  
963 CNTT 2010A05 20A10010082 Đỗ Thị Thúy Kiều Kiều 20/09/2002 Nữ  
964 CNTT 2010A05 20A10010035 Đỗ Thị Loan Loan 26/12/2002 Nữ  
965 CNTT 2010A05 20A10010338 Bùi Duy Long Long 09/06/2001 Nam  
966 CNTT 2010A05 20A10010285 Phan Công Long Long 29/06/2002 Nam  
967 CNTT 2010A05 20A10010241 Đỗ Thị Lựu Lựu 01/01/2002 Nữ  
968 CNTT 2010A05 20A10010248 Lê Đức Mạnh Mạnh 17/09/2002 Nam  
969 CNTT 2010A05 20A10010005 Nguyễn Khắc Mạnh Mạnh 17/10/2002 Nam  
970 CNTT 2010A05 20A10010088 Dương Công Minh Minh 16/06/2002 Nam  
971 CNTT 2010A05 20A10010372 Nguyễn Thị Ngọc Minh Minh 26/04/2002 Nữ  
972 CNTT 2010A05 20A10010264 Nguyễn Công Nam Nam 09/08/2002 Nam  
973 CNTT 2010A05 20A10010115 Nguyễn Phương Nam Nam 13/08/2002 Nam  
974 CNTT 2010A05 20A10010160 Lại Hồng Phúc Phúc 09/04/2002 Nam  
975 CNTT 2010A05 20A10010139 Nguyễn Đặng Tuấn Phúc Phúc 16/03/2002 Nam  
976 CNTT 2010A05 20A10010059 Trần Văn Phụng Phụng 26/08/2002 Nam  
977 CNTT 2010A05 20A10010145 Nguyễn Minh Quang Quang 13/12/2002 Nam  
978 CNTT 2010A05 20A10010273 Phạm Văn Quang Quang 12/04/2002 Nam  
979 CNTT 2010A05 20A10010034 Phạm Hồng Quân Quân 15/12/2002 Nam  
980 CNTT 2010A05 20A10010076 Khuất Quang Duy Quý Quý 11/11/2002 Nam  
981 CNTT 2010A05 20A10010150 Triệu Văn Thành Thành 06/12/2002 Nam  
982 CNTT 2010A05 20A10010206 Nguyễn Thị Thảo Thảo 28/10/2002 Nữ  
983 CNTT 2010A05 20A10010244 Trần Thị Phương Thảo Thảo 06/12/2002 Nữ  
984 CNTT 2010A05 20A10010324 Nguyễn Việt Thắng Thắng 01/12/2002 Nam  
985 CNTT 2010A05 20A10010349 Phạm Trọng Thuận Thuận 29/01/2002 Nam  
986 CNTT 2010A05 20A10010104 Đinh Diệu Thúy Thúy 15/12/2002 Nữ  
987 CNTT 2010A05 20A10010108 Vũ Văn Toàn Toàn 03/10/2002 Nam  
988 CNTT 2010A05 20A10010147 Phan Thị Thu Trang Trang 24/04/2002 Nữ  
989 CNTT 2010A05 20A10010164 Phạm Thị Trang Trang 29/10/2002 Nữ  
990 CNTT 2010A05 20A10010183 Nguyễn Hợp Trường Trường 21/10/2002 Nam  
991 CNTT 2010A05 20A10010109 Nguyễn Mạnh Trường Trường 28/01/2002 Nam  
992 CNTT 2010A05 20A10010189 Trần Trọng Trường Trường 08/11/2002 Nam  
993 CNTT 2010A05 20A10010072 Phạm Thị Út Út 06/06/2002 Nữ  
994 CNTT 2010A05 20A10010096 Lê Thanh Vân Vân 17/10/2002 Nữ  
995 CNTT 2010A05 20A10010167 Lê Quang Vinh Vinh 31/01/2002 Nam  
996 CNTT 2010A05 20A10010084 Nguyễn Đức Vinh Vinh 18/04/2002 Nam  
997 CNTT 2010A05 20A10010101 Lê Tuấn Vũ 15/11/2002 Nam  
(10015 lần xem)

Tin liên quan: